Annoncespot_img

Trygfonden ønsker ældre medlemmer velkommen i foreningsdemokratiet

Tryghedsgruppen fjerner aldersgrænsen for medlemmer, der ønsker at stille op til repræsentantskabet – den øverste myndighed i den filantropiske forening.

Jens Bigum, Tryghedsgruppen
Tirs­dag den 1. sep­tem­ber af­holdt Tryg­heds­grup­pen et ek­stra­or­di­nært re­præ­sen­tant­skabs­mø­de, der sam­le­de op på ud­skud­te be­slut­nin­ger grun­det covid-19. På bil­le­det ses Jens Bi­gum, for­mand for re­præ­sen­tant­ska­bet (fo­to: Tryghedsgruppen).

Kun­der i Al­ka og Tryg For­sik­ring, som har run­det 70 år, får nu mu­lig­hed for at stil­le op til re­præ­sen­tant­skabsvalg i Tryg­heds­grup­pen, der står bag Trygfonden. 

Det blev be­slut­tet på et ek­stra­or­di­nært re­præ­sen­tant­skabs­mø­de tirs­dag den 1. september. 

Be­slut­nin­gen be­ty­der, at der al­le­re­de fra næ­ste valg ik­ke læn­ge­re vil væ­re en al­ders­græn­se for kan­di­da­ter til det 70 mand sto­re re­præ­sen­tant­skab, der blandt an­det er med til at fast­læg­ge stra­te­gi­er­ne for Tryg­fon­dens uddelinger. 

”Vi vur­de­rer, at en al­ders­græn­se på 70 år for valg­bar­hed til re­præ­sen­tant­ska­bet er ude af trit med den sti­gen­de le­ve­al­der og den ge­ne­rel­le op­fat­tel­se af al­ders­græn­ser i be­folk­nin­gen. Der­for af­skaf­fer vi den nu,” si­ger be­sty­rel­ses­for­mand Ida So­fie Jen­sen, Tryghedsgruppen. 

Med fjer­nel­sen af al­ders­græn­sen sik­rer Tryg­heds­grup­pen, at det ale­ne er de­mo­kra­ti­ske kri­te­ri­er, som af­gør om et med­lem kan op­nå valg til re­præ­sen­tant­ska­bet, på­pe­ger bestyrelsesformanden. 

”En kan­di­dat til re­præ­sen­tant­ska­bet skal skaf­fe 15 stil­le­re, kan mak­si­malt gen­væl­ges i tre valg­pe­ri­o­der og skal i øv­rigt kun­ne træk­ke et re­la­tivt højt an­tal stem­mer for at bli­ve valgt. Det – og ik­ke al­der, vur­de­rer vi, er de bed­ste og mest de­mo­kra­ti­ske kri­te­ri­er for at sik­re en lø­ben­de for­ny­el­se af re­præ­sen­tant­ska­bet,” si­ger Ida So­fie Jensen. 

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer