Velliv Foreningens pensionsselskab vinder kommerciel sejr

Det medlemsejede selskab Velliv er netop blevet kåret til det bedste kommercielle pensionsselskab. Administrerende direktør i foreningen bag selskabet, Lars Wallberg, ser ejerstrukturen som en væsentlig del af forklaringen på den kommercielle succes.

Lars Wal­l­berg, der er ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i for­e­nin­gen bag Vel­liv, me­ner ejer­struk­tu­ren er en væ­sent­lig del af for­kla­rin­gen på pen­sions­el­ska­bets kom­merci­el­le succes.

Vel­liv er for an­det år i træk og for tred­je gang på fi­re år kå­ret til ‘Årets kom­merci­el­le pen­sions­sel­skab’ til kon­fe­ren­cen ‘Årets Fi­nansvirk­som­hed’ ar­ran­ge­ret af me­di­et Fi­nansWatch i sam­ar­bej­de med EY.

Vel­liv vandt i år pri­sen for sel­ska­bets so­li­de af­kast til kun­der­ne, høj egen­ka­pi­tal­for­rent­ning og kon­kur­ren­ce­dyg­tig­hed i bred for­stand. Sam­ti­dig har Vel­liv over en år­ræk­ke op­le­vet en høj vækst.

Vi af­hol­der valg til vo­res re­præ­sen­tant­skab, og det er fak­tisk et valg, hvor med­lem­mer­ne deltager

Lars Wal­l­berg – Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Vel­liv Foreningen

Vel­liv er ejet af Vel­liv For­e­nin­gen, som har om­kring 360.000 med­lem­mer – nem­lig kun­der­ne i pen­sions­sel­ska­bet. For­e­nin­gens for­mue er på om­trent 9 mia. kr., hvoraf cir­ka to tred­je­de­le er in­ve­ste­ret som ak­tie­ka­pi­tal i Velliv.

Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Vel­liv For­e­nin­gen, Lars Wal­l­berg, me­ner, at kun­de­e­je, med­lems­bonus og al­men­nyt­ti­ge ud­de­lin­ger spil­ler en vig­tig rol­le i at gø­re pen­sions­sel­ska­bet Vel­liv til en stærk kom­merci­el aktør.

“Vi sør­ger for, at kun­de­e­jer­ska­bet er de­mo­kra­tisk ba­se­ret. Vi af­hol­der valg til vo­res re­præ­sen­tant­skab, og det er fak­tisk et valg, hvor med­lem­mer­ne del­ta­ger. Stem­me­pro­cen­ten lig­ger på 10-12 pct., og det er re­la­tivt højt. Vo­res re­præ­sen­tant­skab væl­ger be­sty­rel­sen i sel­ve for­e­nin­gen, og så pe­ger de og­så på de med­lem­mer, som skal ind i Vel­livs be­sty­rel­se - fi­re ek­ster­ne og fi­re fra vo­res re­præ­sen­tant­skab. Så vo­res med­lem­mer har via re­præ­sen­tant­ska­bet en mærk­bar ind­fly­del­se,” si­ger Lars Wallberg.

Ud­over at kun­der­ne i Vel­liv er me­de­je­re, pe­ger Lars Wal­l­berg og­så på kon­tant bonus som en væ­sent­lig år­sag til den stær­ke kom­merci­el­le profil.

“Med­lem­mer­ne får et kon­tant be­vis på de­res me­de­jer­skab. Vi har ud­be­talt en år­lig med­lems­bonus i fi­re år i træk, så vi har ud­be­talt over en mil­li­ard kro­ner, som vi har sendt til­ba­ge til med­lem­mer­ne. En kon­tant bonus er jo og­så no­get de fle­ste kan for­stå. Det går godt i sel­ska­bet, som ska­ber et for­nuf­tigt over­skud, og så går de pen­ge til os som for­e­ning. Vi de­ler de fle­ste ud til vo­res med­lem­mer som et kon­tant be­vis på de­res me­de­jer­skab. Vi ud­de­ler 80 pct. af vo­res over­skud til bonus. De sid­ste 20 pct. bru­ger vi til al­men­nyt­ti­ge ud­de­lin­ger in­den for men­tal sund­hed,” si­ger Lars Wallberg.

Mental sundhed i fokus

Vel­liv ud­sprin­ger af et hi­sto­risk til­hørs­for­hold til Tryg­heds­grup­pen. Ind­til mid­ten af 2015 var kun­der i Nor­dea Liv & Pen­sion og Tryg au­to­ma­tisk med­lem­mer af Tryghedsgruppen.

Med grund­læg­gel­sen Vel­liv For­e­nin­gen fik kun­der i Nor­dea Liv & Pen­sion de­res egen, selv­stæn­di­ge for­e­ning med et al­men­nyt­tigt fo­kus på men­tal sundhed.

For­e­nin­gen de­ler om­kring 70 mil­li­o­ner kro­ner om året ud til for­må­let. Lars Wal­l­berg un­der­stre­ger, at Vel­livs suc­ces na­tur­lig­vis først og frem­mest skyl­des sel­ska­bets stær­ke af­kast, go­de pro­duk­ter og per­son­li­ge rådgivning.

Men sam­ti­dig vur­de­rer han, at net­op Vel­liv For­e­nin­gens al­men­nyt­ti­ge fo­kus på men­tal sund­hed er med til at styr­ke Vel­livs pro­fil end­nu mere:

“Men­tal sund­hed har man­ge rig­tig stor sym­pa­ti for, at vi har valgt som vo­res ind­sats­om­rå­de. De fle­ste ken­der no­gen, der er gå­et ned med stress el­ler på an­den må­de ble­vet uar­bejds­dyg­tig el­ler har op­le­vet et dår­ligt men­talt ar­bejds­kli­ma på de­res ar­bejds­plads. Så det ska­ber og­så en po­si­tiv om­ta­le af Vel­liv-nav­net, at vi de­ler ud al­men­nyt­tigt. Så det er alt­så bå­de det de­mo­kra­ti­ske kun­de­e­jer­skab med am­bi­tiø­se mål­sæt­nin­ger og den kon­tan­te bonus, men og­så vo­res al­men­nyt­ti­ge ud­de­lin­ger, der sam­let set ska­ber et rig­tig godt af­sæt for Vel­liv ude på det kom­merci­el­le mar­ked, som er me­get kon­kur­ren­ce­præ­get,” si­ger Lars Wallberg.

For­e­nin­gen vil i den kom­men­de tid fo­ku­se­re på at brin­ge tid­li­ge­re støt­tet forsk­ning om men­tal sund­hed i spil på lan­dets ar­bejds­plad­ser. Vel­liv For­e­nin­gen af­hol­der og­så for tred­je år i træk Dan­marks Men­tale Sund­heds­dag, hvor dan­ske ar­bejds­plad­ser kan få 10.000 kr. i støt­te til en ak­ti­vi­tet, som frem­mer den men­tale sundhed.

Fakta om Velliv Foreningen

I Novem­ber 2016 køb­te for­e­nin­gen Nor­liv 25 pct. af ak­tier­ne i Nor­dea Liv & Pen­sion – der­med blev al­le Nor­dea Liv & Pen­sions 300.000 kun­der au­to­ma­tisk me­de­je­re af de­res pen­sions­sel­skab. I april 2018 køb­te Vel­liv For­e­nin­gen 45 pct. af ak­tier­ne i Vel­liv, og i marts 2019 yder­li­ge­re 11 pct., hvor­med Vel­liv For­e­nin­gen så eje­de 81 pct. I de­cem­ber 2019 blev Nor­dea købt helt ud, og Vel­liv For­e­nin­gen ejer nu 100 pct. af selskabet.

Al­le Vel­livs kun­der er med­lem af Vel­liv For­e­nin­gen, der har ca. 9 mia. kro­ner i ryggen.

For­e­nin­gen får des­u­den an­del i Vel­livs frem­ti­di­ge over­skud. Gen­nem med­lem­ska­bet af Vel­liv For­e­nin­gen har kun­der­ne ind­fly­del­se på, hvor­dan af­ka­stet her­fra skal bruges.

Med­lem­mer­ne kan stil­le op til og stem­me ved val­ge­ne til for­e­nin­gens re­præ­sen­tant­skab og be­sty­rel­se og der­med få di­rek­te ind­fly­del­se på for­e­nin­gens ak­ti­vi­te­ter og ledelse.

Vel­liv har net­op of­fent­lig­gjort regn­skab for 1. kvar­tal 2021. Det vi­ser, at Vel­liv med Vel­liv For­e­nin­gen som ejer – har op­le­vet en mar­kant vækst i ind­be­ta­lin­ger­ne på ca. 60 pct. si­den 1. kvar­tal 2018.

Vel­liv For­e­nin­gen har si­den 2018 ud­be­talt me­re end 1 mia. kr. i kon­tant­bonus til Vel­livs kunder

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer