Vinder af valg i Trygfonden: ”Pengene skal blive i medlemmernes lommer”

Fle­re al­min­de­li­ge for­sik­rings­kun­der blev valgt til Tryg­heds­grup­pens re­præ­sen­tant­skab i Re­gion Ho­ved­sta­den. Val­gets su­veræ­ne stem­me­slu­ger vil ha­ve la­ve­re for­sik­rings­præ­mi­er til med­lem­mer­ne, mens en an­den nyvalgt top­sco­rer vil styr­ke Tryg­fon­dens ar­bej­de for at be­kæm­pe ulig­hed i sam­fun­det.

Allan Nygaard Bertelsen (foto: Claus Bech)
”Jeg har stil­let op til val­get som for­sik­rings­kun­de og fa­mi­lie­far, der prø­ver på at hol­de sam­men på en fa­mi­lieø­ko­no­mi med man­ge ud­giftspo­ster," si­ger Al­lan Ny­gård Ber­tel­sen (t.v.), som blev valgt til Tryg­heds­grup­pens re­præ­sen­tant­skab i Re­gion Ho­ved­sta­den. På bil­le­det ses han til et valg­mø­de (fo­to: Claus Bech).

En tøm­rer, en fa­mi­lie­far og en kon­su­lent. Fle­re helt al­min­de­li­ge for­sik­rings­kun­der var blandt top­sco­rer­ne ved Tryg­heds­grup­pens valg i Re­gion Ho­ved­sta­den, som blev af­gjort den 11. fe­bru­ar.

Ca. 55.000 kun­der i Tryg For­sik­ring valg­te at stem­me på en af de 70 kan­di­da­ter til re­præ­sen­tant­ska­bet i Tryg­heds­grup­pen, som står bag Tryg­fon­den og er ho­ve­d­ak­tio­nær i for­sik­rings­sel­ska­bet.

Val­gets ab­so­lut stør­ste stem­me­slu­ger blev Al­lan Ny­gård Ber­tel­sen, der var gå­et til valg på en en­kel og klar mær­kesag – nem­lig la­ve­re for­sik­rings­præ­mi­er:

”Jeg har stil­let op til val­get som for­sik­rings­kun­de og fa­mi­lie­far, der prø­ver på at hol­de sam­men på en fa­mi­lieø­ko­no­mi med man­ge ud­giftspo­ster. Det la­der til, at jeg der­med re­præ­sen­te­rer man­ge kun­der, der sid­der i en lig­nen­de si­tu­a­tion,” si­ger han.

Al­lan Ny­gård Ber­tel­sen ind­t­og før­ste­plad­sen med næ­sten 4.700 stem­mer, hvil­ket var 2.000 me­re end num­mer to.

”Det kla­re bud­skab, som kun­der­ne har sendt re­præ­sen­tant­ska­bet gen­nem mit hø­je stem­me­tal ved val­get, er, at vi skal til­ba­ge på spo­ret og fo­ku­se­re på at ska­be en god for­sik­ring til en god pris,” si­ger Al­lan Ny­gård Ber­tel­sen, der er di­rek­tør i vækstvirk­som­he­den, Co­pen­ha­gen Seasub.

Han me­ner, at Tryg­heds­grup­pen skal ha­ve me­re fo­kus på si­ne med­lem­mer – nem­lig de 1,3 mio. kun­der, som til­sam­men ejer 60 pct. af ak­tier­ne i Tryg For­sik­ring.

Un­der valg­kam­pen blev jeg over­væl­det over hvor man­ge kun­der der fø­ler, at Tryg­heds­grup­pen har mi­stet de­res fo­kus på for­sik­rings­delen og er for op­ta­get af ting, der ik­ke har no­get med den en­kel­te for­sik­rings­kun­de at gø­re.

Al­lan Ny­gård Ber­tel­sen – di­rek­tør, Co­pen­ha­gen Seasub

”Det er vig­tigt, at re­præ­sen­tant­ska­bet he­le ti­den hu­sker på, hvem vi ar­bej­der for: og da det er kun­der­ne i Tryg For­sik­ring, der har stemt os ind i re­præ­sen­tant­ska­bet er det na­tur­lig­vis dem, vi he­le ti­den skal ha­ve fo­kus på i al­le de be­slut­nin­ger der træf­fes. Un­der valg­kam­pen blev jeg over­væl­det over hvor man­ge kun­der der fø­ler, at Tryg­heds­grup­pen har mi­stet de­res fo­kus på for­sik­rings­delen og er for op­ta­get af ting, der ik­ke har no­get med den en­kel­te for­sik­rings­kun­de at gø­re,” si­ger Al­lan Ny­gård Ber­tel­sen.

Interessekonflikt i ejerkredsen

Han pe­ger på, at det er vig­tigt, at de kun­de­valg­te re­præ­sen­tan­ter sør­ger for at va­re­ta­ge med­lem­mer­nes in­ter­es­se selv­om der er di­rek­te in­ter­es­se­mod­sæt­nin­ger i ejer­kred­sen i Tryg.

”På den ene si­de, med 40 pct. af ejer­ska­bet, er de fi­nan­si­el­le in­ve­sto­rer, der har købt ak­tier i Tryg A/S, og som for­ven­ter sti­gen­de ak­tie­kurs og en år­lig ud­byt­te­be­ta­ling. På den an­den si­de er kun­der­ne i Tryg, som be­sid­der ho­ve­d­e­jer­ska­bet med 60 pct. af ak­tier­ne gen­nem de­res au­to­ma­ti­ske med­lem­skab i Tryg­heds­grup­pen.

Dis­se to grup­per har i sa­gens na­tur mod­sa­t­ret­te­de in­ter­es­ser: kun­der­ne vil ha­ve en god for­sik­ring til en god pris, og de fi­nan­si­el­le in­ve­sto­rer vil ha­ve et højt ud­byt­te. De fi­nan­si­el­le in­ve­sto­rer er hi­sto­risk dyg­ti­ge til at be­skyt­te de­res in­ter­es­ser, og der­for er det vig­tigt, at re­præ­sen­tant­ska­bet ar­bej­der i kun­der­nes in­ter­es­ser,” si­ger Al­lan Ny­gård Ber­tel­sen.

Selv­om Tryg­heds­grup­pen i kraft af sit me­de­jer­skab i Tryg har fle­re be­sty­rel­ses­po­ster i for­sik­rings­sel­ska­bet, er der ik­ke tra­di­tion for, at ejer­ne blan­der i sig sel­ska­bets dag­li­ge drift, her­un­der pris­fast­sæt­tel­sen af for­sik­rings­pro­duk­ter­ne. Ik­ke de­sto min­dre me­ner Al­lan Ny­gård Ber­tel­sen, at der er fle­re mu­lig­he­der for at re­præ­sen­tant­ska­bet kan skaf­fe bil­li­ge­re for­sik­ring til med­lem­mer­ne:

”Armslæng­de­prin­cip­pet over­for Tryg For­sik­ring er su­per for­nuf­tigt i ope­ra­ti­ve hen­se­en­der, men re­præ­sen­tant­ska­bets op­ga­ve er, i kun­der­nes navn, at ska­be en god for­sik­ring til en god pris. Det­te in­de­bæ­rer at re­præ­sen­tant­ska­bet, gen­nem sit 60 pct. ejer­skab af Tryg, ud­nyt­ter sin ind­fly­del­se, un­der de gæl­den­de reg­ler, og ar­bej­der di­rek­te på at gø­re det så bil­ligt som mu­ligt at væ­re kun­de i Tryg. Det kan en­ten væ­re gen­nem bil­li­ge­re for­sik­rin­ger el­ler gen­nem en for­ø­gel­se af bonus­ud­be­ta­lin­gen, som skal ske di­rek­te fra Tryg, så kun­der­ne ik­ke bli­ver be­skat­tet,” si­ger Al­lan Ny­gård Ber­tel­sen, der ik­ke øn­sker at gø­re ind­hug i den del af Tryg­heds­grup­pens over­skud, som ka­na­li­se­res over i Tryg­fon­dens al­men­nyt­ti­ge ak­ti­vi­te­ter.

”Det er mit ind­tryk, at Tryg­fon­den gør et godt styk­ke ar­bej­de, og det støt­ter jeg ger­ne op om,” si­ger han.

Tømrer: Trygfonden kan oplyse Akademiker-danmark

En an­den af val­gets po­pu­læ­re kan­di­da­ter var Da­ni­el Sko­v­hus Lar­sen, der fik 2.438 stem­mer og der­med fjer­de flest af de 70 kan­di­da­ter.

”Jeg tror grun­den til, at jeg har få­et så man­ge stem­mer er, at mit per­spek­tiv er de fag­lær­te og ufag­lær­tes per­spek­tiv, og jeg bor i et al­men­nyt­tigt bo­lig­om­rå­de. Jeg har haft op­bak­ning fra lo­ka­le fag­for­e­nin­ger og blandt tøm­re­re,” si­ger Da­ni­el Sko­v­hus Lar­sen, der selv er tøm­rer og fag­lig ak­tiv i 3F.

I sit val­go­p­læg slog han til lyd for, at Tryg­fon­den skal væ­re me­re ak­tiv om­kring pro­ble­mer med ulig­hed i sam­fun­det. Han pe­ger blandt an­det på Tryg­fon­dens ar­bej­de med at un­der­sø­ge kon­se­kven­ser­ne af den øge­de pen­sions­al­der for men­ne­sker, som bli­ver neds­lid­te af de­res ar­bej­de el­ler ramt af syg­dom i slut­nin­gen af de­res ar­bejds­liv.

Men det er jo så­dan, at Be­­slut­­nings­­ta­­ger-dan­­mark, el­ler man kun­ne kal­de det Aka­­de­­mi­ker-dan­­mark, ik­ke for­står det, før der bli­ver la­vet rap­por­ter. Der­for er det vig­tig, at Tryg­fon­den kan hjæl­pe med det.

Da­ni­el Sko­v­hus Lar­sen – tøm­rer og fag­lig ak­tiv i 3F

”He­le pro­blem­stil­lin­gen om­kring en vær­dig til­ba­ge­træk­ning fra ar­bejds­mar­ke­det er no­get af det Tryg­fon­den har gjort op­mærk­som på med den forsk­ning, som Tryg­fon­den har fi­nan­si­e­ret. Det er jo en må­de at be­ly­se den uret­fær­dig­hed, som ram­mer man­ge af mi­ne kol­le­ger. Det er en rig­tig god må­de at la­ve no­get op­lys­nings­ar­bej­de om­kring et pro­blem, som er lo­gik i min ver­den. Men det er jo så­dan, at Be­­slut­­nings­­ta­­ger-dan­­mark, el­ler man kun­ne kal­de det Aka­­de­­mi­ker-dan­­mark, ik­ke for­står det, før der bli­ver la­vet rap­por­ter. Så selv om det er lo­gisk for mig og mi­ne kol­le­ger, så skal der godt nok me­get aka­de­misk skri­ve­bord­s­ar­bej­de i gang, før det og­så gi­ver me­ning for an­dre. Og der­for er det vig­tig, at Tryg­fon­den kan hjæl­pe med det – det skal vi helt klart ha­ve me­re af,” si­ger Da­ni­el Sko­v­hus Lar­sen.

Hel­ler ik­ke han er dog umid­del­bart klar til at æn­dre på den nu­væ­ren­de pri­o­ri­te­ring mel­lem bonus og ud­de­lin­ger via Tryg­fon­den. Si­den bonu­s­ord­nin­gen blev ind­ført umid­del­bart ef­ter sid­ste valg i Re­gion Ho­ved­sta­den i 2015, har med­lem­mer­ne få­et 8 pct. af de­res for­sik­rings­præ­mie i bonus, mens Tryg­fon­dens ud­de­lin­ger er ste­get til 650 mio. kr. om året

”Nu skal jeg først sæt­te mig ind i, hvor­dan Tryg­heds­grup­pen og Tryg er dre­vet, og jeg har sagt til dem, der har spurgt, at som ud­gangs­punkt må det væ­re så­dan, at for­de­lin­gen mel­lem bonus og mid­ler til Tryg­fon­den skal væ­re som det er nu. For hvis vi fjer­ner bonus, ri­si­ke­rer vi må­ske at mi­ste kun­de­grund­la­get i Tryg. Så man skal tæn­ke sig grun­digt om, hvis man skal ryk­ke ved den ba­lan­ce,” si­ger Da­ni­el Sko­v­hus Lar­sen.

Dis­se 21 kan­di­da­ter fra Re­gion Ho­ved­sta­den blev valgt til re­præ­sen­tant­ska­bet, som i alt har 70 re­præ­sen­tan­ter fra he­le lan­det. An­tal stem­mer an­gi­vet ef­ter nav­net:

 • Al­lan Ny­gård Ber­tel­sen, Hol­te (ny), 4.692
 • An­ne Kalt­oft, Kø­ben­havn Ø (ny), 2.709
 • Kim Va­len­tin, Græ­sted (gen­valg), 2.463
 • Da­ni­el Sko­v­hus Lar­sen, Al­bert­slund (ny), 2.438
 • Ca­mil­la Stub­be Teg­l­b­jærg, Fre­de­riks­berg (ny), 2.347
 • Knud Folds­cha­ck, Lyn­ge (gen­valg), 1.961
 • Met­te Rei­s­smann, Kø­ben­havn Ø (gen­valg), 1.821
 • Hen­rik Horup, Val­by (gen­valg), 1.578
 • Anja Cor­des, Kø­ben­havn Ø (gen­valg), 1.480
 • Mo­ni­ka Ma­gret­he Skad­borg, Hil­le­rød (gen­valg), 1.455
 • Chri­stel Trø­strup, Hil­le­rød (ny), 1.330
 • Hen­rik Vad, Char­lot­ten­lund (gen­valg), 1.244
 • Ida So­fie Jen­sen, Gen­tof­te (gen­valg), 1.189
 • Magnus Sko­vrind Pe­der­sen, Kø­ben­havn SV (gen­valg), 1.164
 • An­na Bresci­a­ni, Glo­strup (ny), 1.140
 • Lars Ol­sen, Hum­le­bæk (gen­valg), 1.037
 • Jo­nas Bjørn Jen­sen, Kø­ben­havn N (gen­valg), 992
 • Bet­ti­na Nat­testad, Kø­ben­havn K (ny), 970
 • Max Mey­er, Kø­ben­havn Ø (ny), 912
 • Rik­ke Po­r­ting Høf­f­ding, Hvi­d­ov­re (ny), 892
 • Ka­ren Bladt, Has­le (gen­valg), 850

Skri­bent

Jakob Thomsen
Jakob Thom­sen
An­svars­ha­ven­de re­dak­tør for Fun­dats

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

SOS Børnebyernes vækst er bygget på loyalitet

Kur­ven over det sam­le­de, år­li­ge ind­sam­lings­re­sul­tat i fon­den SOS Bør­ne­by­er­ne vi­ser en pæn og jævn stig­ning år for år. Fra 220,1 mil­li­o­ner kro­ner i…

Trygfonden afsætter 50 mio. i eksprespuljer under coronakrisen

Tryg­fon­den ryk­ker nu ud med en eks­pres­pul­je til ind­sat­ser for sår­ba­re men­ne­sker, der er sær­ligt på­vir­ket af cor­ona­kri­sen. Den so­ci­a­le aku­t­pul­je på 30 mio. kr.…

Fond og Pensiondanmark indgår partnerskab for at afhjælpe mangel på plejeboliger til ældre

An­tal­let af dan­ske­re over 80 år sti­ger mar­kant i dis­se år. Be­reg­nin­ger fra Kom­mu­ner­nes Lands­for­e­ning og Dan­marks Sta­ti­stik vi­ser, at bor­ge­re med fle­re end…

Partnerskaberne blomstrer mellem fonde og det offentlige

Na­tur, kul­tur, ar­ki­tek­tur, forsk­ning og so­ci­a­le for­mål. Det er blot et ud­snit af de man­ge for­mål, som dan­ske fon­de net­op nu støt­ter gen­nem for­ma­li­se­re­de…

Fonde: Partnerskaber er et afgørende filantropisk værktøj

Part­ner­ska­ber­ne blom­strer mel­lem dan­ske fon­de og den of­fent­li­ge sek­tor. Me­re end 60 for­skel­li­ge part­ner­ska­ber mel­lem det of­fent­li­ge og bå­de små og sto­re fon­de er…

Leo Fondet: 2019 var godt år for hudforskningen

Det er kun tre år si­den, at Leo Fon­det gen­nem­før­te en mo­der­ni­se­rings­pro­ces, etab­le­re­de et egent­ligt fonds­se­kre­ta­ri­at og æn­dre­de kon­cern­struk­tu­ren ved at sky­de et hol­dings­el­skab…

Lego Fonden med stor bevilling til børn i nød under coronakrisen

”I en tid hvor man­ge fa­mi­li­er er hjem­me, og fle­re mil­li­o­ner er ramt af usik­ker­hed om­kring job­si­tu­a­tion, mad­for­sy­nin­ger el­ler ydel­ser fra sund­heds­sek­to­ren, er Le­go…

Coronakrise

Trygfonden afsætter 50 mio. i eksprespuljer under coronakrisen

Tryg­fon­den ryk­ker nu ud med en eks­pres­pul­je til ind­sat­ser for sår­ba­re men­ne­sker, der er sær­ligt på­vir­ket af cor­ona­kri­sen. Den so­ci­a­le aku­t­pul­je på 30 mio. kr.…

Lego Fonden med stor bevilling til børn i nød under coronakrisen

”I en tid hvor man­ge fa­mi­li­er er hjem­me, og fle­re mil­li­o­ner er ramt af usik­ker­hed om­kring job­si­tu­a­tion, mad­for­sy­nin­ger el­ler ydel­ser fra sund­heds­sek­to­ren, er Le­go…

Novo Nordisk Fonden har uddelt 43 mio. kr. fra akut corona-pulje

  Der har væ­ret hur­tigt om­sæt­ning på No­vo Nor­disk Fon­dens ek­stra­or­di­næ­re pul­je til aku­t­te cor­o­navirus-til­tag. I lø­bet af få da­ge har fon­den be­vil­get 43,7 mil­li­o­ner…

Fonde holder vejret, inden turen (måske) går til Bornholm

  Ar­tik­len er op­da­te­ret d. 30. marts med in­for­ma­tion om, at be­sty­rel­sen i Fol­ke­mø­det mø­des den 3. april. ”Hvil­ke over­nat­nings­mu­lig­he­der har jeg un­der Fol­ke­mø­det?” og ”Hvor­dan…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…

Fondsretsekspert hos Horten: fondskommission bør se på de lovløse fonde

Hvil­ke pro­ble­mer bør som mini­mum ind­gå i kom­mis­so­ri­et for en evt. kom­men­de fond­skom­mis­sion? Fun­dats har spurgt en fonds­ret­s­eks­pert med me­re end 20 års er­fa­ring i at rå­d­gi­ve fon­de. Part­ner i Hor­ten, ad­vo­kat Jim Øks­neb­jerg pe­ger her på fi­re cen­tra­le om­rå­der, hvor ram­me­vil­kå­re­ne for fonds­sek­to­ren kan for­bed­res. Det er vig­tigt og­så at hu­ske de fon­de, der er und­ta­get fra de to fonds­lo­ve, un­der­stre­ger han.

Professor: Fondskommission bør være bred og arbejde frit

Der er po­li­tisk op­bak­ning til at ned­sæt­te et eks­pert­ud­valg, der kan kom­me med for­slag til æn­drin­ger af den kri­ti­se­re­de fonds­lov fra 1985. Hvis ud­val­get bli­ver en re­a­li­tet, så skal bå­de dets fag­lig­hed og kom­mis­so­ri­um væ­re bre­de. Så­dan ly­der an­be­fa­lin­gen fra pro­fes­sor i fonds­ret Ras­mus Feldt­hu­sen fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet.

Justitsminister: Store ændringer af fondsloven kan blive nødvendige

Pro­ble­mer­ne for de al­me­ne fon­de er så sto­re, at det kan kræ­ve en ‘gen­nem­gri­ben­de re­vi­sion’ af fonds­lo­ven, er­ken­der ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) nu. Selv­om Ci­vilsty­rel­sen in­den læn­ge lem­per reg­ler­ne for de al­me­ne fon­des in­ve­ste­rin­ger, så bli­ver der sand­syn­lig­vis brug for en stør­re lovæn­dring, vars­ler mi­ni­ste­ren.

Flertal i Folketingets retsudvalg bakker op om en fondskommission

På Chri­sti­ans­borg teg­ner der sig nu et fler­tal for at mo­der­ni­se­re fonds­lo­ven fra 1985 ved at ned­sæt­te et eks­pert­ud­valg. Fle­re ord­fø­re­re fra bå­de høj­re og ven­stre si­de af fol­ke­tings­sa­len be­der ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) om at gå ind i sa­gen.

Forsker og fonde: Ikke nok at lempe anbringelsesbekendtgørelsen

Fonds­lo­ven bør op­da­te­res, så de små al­me­ne fon­de får me­re flek­sib­le ram­mer og bed­re mu­lig­hed for at bli­ve op­løst. For Ci­vilsty­rel­sens lem­pel­se af den så­kald­te an­brin­gel­ses­be­kendt­gø­rel­se er kun ét skridt på vej­en til ri­me­li­ge for­hold for især de små al­me­ne fon­de, ly­der det fra fonds­for­sker An­ker Brink Lund og fle­re be­sty­rel­ses­for­mænd.