Bikubenfonden dropper ansøgningsrunder til fordel for møder med ansøgere

Samtaler med Bikubenfondens rådgivere erstatter nu de to årlige ansøgningsrunder, når aktører fra scene- og billedkunstfeltet ønsker at få midler til at føre nye ideer ud i livet. I stedet kan teatre og kunstinstitutioner booke et møde med en af fondens rådgivere, hvor de kan pitche deres idé og få svar med det samme.

Te­a­tre og kun­stin­sti­tu­tio­ner med ide­er til for ek­sem­pel dan­se­fo­re­stil­lin­ger, der før­hen vil­le ha­ve for­be­redt en skrift­lig an­søg­ning til Bi­ku­ben­fon­den, skal nu i ste­det boo­ke et mø­de med en af fon­dens rå­d­gi­ve­re. (fo­to: An­ders Bigum)

Den er­hvervs­dri­ven­de fond Bi­ku­ben­fon­den har be­slut­tet at drop­pe de tid­li­ge­re halv-år­li­ge an­søg­nings­run­der in­den for sce­ne- og billedkunstfeltet.

I ste­det skru­er fon­den, der med sam­le­de be­vil­lin­ger på 119 mil­li­o­ner kro­ner var Dan­marks 31. mest be­vil­gen­de fond i 2021, op for den lø­ben­de di­a­log med kun­stin­sti­tu­tio­ner, te­a­tre, or­ga­ni­sa­tio­ner, ku­ra­to­rer og kompagnier.

”Tid­li­ge­re fik vi op mod 300 an­søg­nin­ger to gan­ge om året, hvor vi i gen­nem­snit hav­de mu­lig­hed for at støt­te 15 an­sø­ge­re. Det be­tød, at rig­tig man­ge an­sø­ge­re brug­te tid på at skri­ve en an­søg­ning, der ik­ke kom no­get ud af, og som hel­ler ik­ke fik no­gen kva­li­fi­ce­ret fe­ed­ba­ck fra vo­res si­de,” si­ger di­rek­tør i Bi­ku­ben­fon­den Met­te Marcus, der er an­svar­lig for fon­dens over­ord­ne­de stra­te­gi og ud­vik­ling med sær­ligt fo­kus på ud­vik­ling af nye ind­sat­ser og sam­ar­bejds­re­la­tio­ner på kunstområdet.

Iføl­ge Met­te Marcus har Bi­ku­ben­fon­den gen­nem fle­re år væ­ret i di­a­log med sce­ne- og bil­led­kunst­fel­tet for at fin­de ud, hvor­dan fon­den bedst kan un­der­støt­te og ud­vik­le området.

”Vi er nå­et frem til, at den hid­ti­di­ge prak­sis ik­ke er den mest for­del­ag­ti­ge hver­ken for os el­ler for sce­ne- og bil­led­kunst­fel­tet. Så for at gi­ve me­re tid og plads til rå­d­giv­ning, net­værk og øko­no­mi­ske drøf­tel­ser med sce­ne- og bil­led­kunst­fel­tet har vi be­slut­tet at er­stat­te de hid­ti­di­ge hal­vår­li­ge an­søg­nings­run­der med et nyt, me­re di­a­log­ba­se­ret for­mat,” si­ger Met­te Marcus.

Det be­ty­der kon­kret, at kun­stin­sti­tu­tio­ner og or­ga­ni­sa­tio­ner, der før­hen vil­le ha­ve for­be­redt en skrift­lig an­søg­ning til én af de to år­li­ge run­der, nu i ste­det kan gå ind on­li­ne og boo­ke et kort mø­de med en af fon­dens rådgivere.

Svar med det samme

På mø­det kan der drøf­tes en idé, en ud­for­dring el­ler et po­ten­ti­a­le – og sam­ti­dig kan man få hur­tig af­kla­ring på, om mu­lig­he­der­ne for sam­ar­bej­de og støt­te lig­ger in­den­for Bi­ku­ben­fon­dens strategi.

”Vi for­sø­ger klart i vo­res di­a­log med kunst­fel­tet at ty­de­lig­gø­re, hvad vo­res stra­te­gi­ske fo­kus er, så­le­des at dem, hvis ide­er ik­ke lig­ger in­den for det fo­kus, ik­ke be­der om en sam­ta­le, mens vi hå­ber, at vi med vo­res nye di­a­log­til­gang og­så kom­mer i tæt­te­re kon­takt med de ak­tø­rer, vi end­nu ik­ke ken­der,” for­kla­rer Met­te Marcus.

Vi for­sø­ger klart i vo­res di­a­log med kunst­fel­tet at ty­de­lig­gø­re, hvad vo­res stra­te­gi­ske fo­kus er, så­le­des at dem, hvis ide­er ik­ke lig­ger in­den for det fo­kus, ik­ke be­der om en samtale

Met­te Marcus – Di­rek­tør, Bikubenfonden

Sam­ta­len med en af fon­dens rå­d­gi­ve­re kan en­ten ske som et fy­sisk mø­de el­ler via Teams. Når ide­en er ble­vet præ­sen­te­ret, kom­mer der in­den mø­de­ts af­slut­ning svar på, om fon­den me­ner, det gi­ver me­ning at ar­bej­de vi­de­re sammen.

”Er ind­sat­sen re­le­vant, be­der vi om at få ind­sendt lidt me­re ma­te­ri­a­le med en kon­cep­tu­a­li­se­ring af den nye idé. Og hvis det ik­ke er re­le­vant, si­ger vi det på mø­det. Der­med hå­ber vi, at fær­re bru­ger lang tid på at ud­for­me an­søg­nin­ger, som ik­ke ud­lø­ser en be­vil­ling fra os,” si­ger Met­te Marcus.

Hun til­fø­jer, at fon­dens mål og stra­te­gi er at ud­vik­le og te­ste ny­ska­ben­de ide­er, struk­tu­rer og arbejdsformer.

”Det tror vi bed­re, vi kan gø­re gen­nem di­a­log og spar­ring end gen­nem an­søg­nings­run­der,” si­ger Met­te Marcus.

Ikke helt slut med skriftlige ansøgninger

Øn­sket om, at der skal ud­ar­bej­des ’me­re ma­te­ri­a­le’, be­ty­der og­så, at det ik­ke er helt slut med skrift­li­ge an­søg­nin­ger for dem, der får et po­si­tivt svar på mø­det med Bi­ku­ben­fon­dens rådgiver.

De­res hjem­me­ar­bej­de ef­ter mø­det bli­ver nem­lig iføl­ge Met­te Marcus at ud­ar­bej­de en kort, skrift­lig be­skri­vel­se af ide­en og ind­sat­sen samt et fo­re­lø­bigt budget.

”Vi er nødt til rent for­melt at ha­ve no­get på skrift, som vi kan for­hol­de os til, så­fremt vi se­ne­re skal gi­ve en be­vil­ling,” for­kla­rer Met­te Marcus.

No­get af det, vi har hørt fra tid­li­ge­re an­sø­ge­re, var, at man­ge var i tvivl om, hvad grun­den var til, at de ik­ke fik en bevilling

Met­te Marcus – Di­rek­tør, Bikubenfonden

Som en an­den ny­ska­bel­se ga­ran­te­rer fon­den, at den frem­over gi­ver skrift­lig fe­ed­ba­ck til dem, der i kølvan­det på et mø­de med en rå­d­gi­ver har sendt en be­skri­vel­se af de­res idé, ud­for­dring el­ler potentiale.

”No­get af det, vi har hørt fra tid­li­ge­re an­sø­ge­re, var, at man­ge var i tvivl om, hvad grun­den var til, at de ik­ke fik en be­vil­ling. Vi hå­ber, at vi nu får et me­re trans­pa­rent sam­ar­bej­de med sce­ne- og bil­led­kunst­fel­tet i he­le pro­ces­sen fra idé og frem til en even­tu­el be­vil­ling og stra­te­gisk ud­vik­lings­ind­sats, der kan ind­fri de­res po­ten­ti­a­ler,” si­ger Met­te Marcus.

Umid­del­bart kan det ly­de res­sour­ce­kræ­ven­de for fon­den at skul­le hol­de mø­der med al­le, der har ide­er til pro­jek­ter, frem for at skul­le læ­se an­søg­nin­ger to gan­ge om året. Om det nye kon­cept kræ­ver fle­re res­sour­cer, vil vi­se sig, ly­der sva­ret fra Met­te Marcus.

”Vi ved jo ik­ke, hvor man­ge der en­der med at kom­me til en sam­ta­le. Til gen­gæld er det ube­tin­get en for­del bå­de for an­sø­ger­ne og os, at vi kan mø­des lø­ben­de, frem for at man tid­li­ge­re kun to gan­ge om året kun­ne ind­sen­de en an­søg­ning. Det nye di­a­log­ba­se­re­de for­mat gi­ver beg­ge par­ter en hur­tig af­kla­ring på, hvad vi ger­ne vil gå vi­de­re med,” po­in­te­r­er hun.

Bikubenfondens strategiske fokusområder

Bi­ku­ben­fon­dens stra­te­gi­ske fo­ku­s­om­rå­der er disse:

  • På kun­st­om­rå­det har fon­den fo­kus på sce­ne­kunst og bil­led­kunst og bi­står pro­fes­sio­nel­le kunst­ne­re og kul­turin­sti­tu­tio­ner med at gå nye veje.
  • På det so­ci­a­le om­rå­de fo­ku­se­rer fon­den på un­ge på kan­ten de­fi­ne­ret som un­ge i al­ders­grup­pen 13-30 år, der har kom­plek­se so­ci­a­le pro­ble­mer. Øn­sket er at styr­ke de un­ges livsmestring.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Annoncespot_img

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer