Danske fonde opruster på international filantropi – partnerskaber er nøgleordet

Danske fondes bevillinger til internationale humanitære formål er steget markant i de senere år. Men det internationale arbejde i partnerskaber stiller helt særlige krav til den filantropiske værktøjskasse, siger flere fonde. “Og det er vigtigt, at fondene tænker sig godt om,” siger forhenværende generalsekretær for Unicef Danmark gennem 24 år, Steen M. Andersen.

Hem­pel Fon­den har i Ma­da­ga­scar etab­le­ret et ud­dan­nel­ses­pro­jekt med Uni­cef. Her ses di­rek­tør An­ders Holm med lo­ka­le sko­lebørn på en af de sid­ste wor­ks­hops, før cor­o­na­pan­de­mi­en luk­ke­de for rejserne.

Dan­ske fon­des be­vil­lin­ger til in­ter­na­tio­nal filan­tro­pi er i vækst. Be­vil­lin­ger­ne til hu­ma­ni­tæ­re for­mål i ud­lan­det lå på 640 mil­li­o­ner kro­ner i 2017, men vok­se­de til 1,7 mil­li­ar­der kro­ner i 2019 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stiks se­ne­ste opgørelse.

Knap hver tien­de ud­del­te fond­skro­ne går med an­dre ord til hu­ma­ni­tæ­re for­mål uden for Dan­marks græn­ser. Der­med er fon­de­nes in­ter­na­tio­na­le ind­sat­ser num­mer fi­re på li­sten over de mest po­pu­læ­re for­mål iføl­ge op­gø­rel­sen (se ske­ma nederst).

Mens en del af de hu­ma­ni­tæ­re mid­ler går til nød­hjælp i aku­t­te ka­ta­stro­fer som de ak­tu­el­le si­tu­a­tio­ner i Hai­ti og Af­g­ha­ni­stan, går an­dre mid­ler til me­re lang­va­ri­ge ud­vik­lings­ind­sat­ser i nog­le af ver­dens fat­tig­ste lande.

Men uan­set om fon­de­nes pen­ge er kor­te el­ler lan­ge, så kræ­ver fon­de­nes øge­de fi­nan­si­e­ring af in­ter­na­tio­na­le ind­sat­ser især én ting: Vel­fun­ge­ren­de part­ner­ska­ber. Og li­ge præ­cis her kom­mer fon­de­nes filan­tro­pi­ske værk­tøjskas­ser på prøve. 

Det for­tæl­ler bå­de Le­go Fon­den, No­vo Nor­disk Fon­den og Hem­pel Fon­den, som er tre af de sto­re spil­le­re på området.

Er­far­ne kræf­ter på mod­ta­ger­si­den som ek­sem­pel­vis Ste­en M. An­der­sen er­klæ­rer sig enig. Han var ge­ne­ral­se­kre­tær for Uni­cef Dan­mark fra 1995 til 2019, ar­bej­der nu som rå­d­gi­ver, og har i sin tid i spid­sen for FN-or­ga­ni­sa­tio­nen op­le­vet fon­de­nes op­rust­ning fra før­ste parket.

“Fon­de­nes øko­no­mi­ske be­tyd­ning er vok­set vold­somt i de sid­ste fem-ot­te år. I kol­de kon­tan­ter spil­ler de en langt stør­re rol­le end tid­li­ge­re. Sid­ste år ud­gjor­de fonds­mid­ler he­le 30 pct. af ind­tæg­ter­ne på i alt 277 mio. kr. i Uni­cef Dan­mark. Ud­vik­lin­gen er utro­lig glæ­de­lig. Men man skal og­så væ­re op­mærk­som på, hvad det er for en rol­le, fon­de­ne kom­mer til at spil­le,” si­ger Ste­en M. An­der­sen om udviklingen.

Partnerskaber er nøglen

Den helt over­ord­ne­de rol­le for fon­de­ne i de­res in­ter­na­tio­na­le ar­bej­de be­skri­ver de selv med ét gen­nem­gå­en­de nøg­le­ord: Partnerskab.

Part­ner­ska­ber mel­lem de dan­ske fon­de og de­res in­ter­na­tio­na­le sam­ar­bejds­part­ne­re er nem­lig af­gø­ren­de, uan­set om ar­bej­det hand­ler om at frem­me børns læ­ring gen­nem leg, som er Le­go Fon­dens sær­li­ge fo­kus. El­ler om det, som for No­vo Nor­disk Fon­den, hand­ler om at af­bø­de kon­se­kven­ser­ne af ik­ke-smit­som­me syg­dom­me som ek­sem­pel­vis di­a­be­tes, der i sti­gen­de grad og­så ram­mer flygt­nin­ge. El­ler om må­let er at hjæl­pe børn i ver­dens mindst ud­vik­le­de lan­de med at læ­se, skri­ve og reg­ne bed­re, som er ét af Hem­pel Fon­dens sær­li­ge indsatsområder.

Den for­ment­lig stør­ste dan­ske fond på det in­ter­na­tio­na­le om­rå­de er net­op Le­go Fon­den. I 2020 be­vil­ge­de fon­den i alt 1,1 mia. kr., hvoraf langt stør­ste­delen gik til in­ter­na­tio­na­le formål. 

Be­lø­bet er om­trent fem gan­ge hø­je­re end for fem år siden.

Men når vi ar­bej­der in­ter­na­tio­nalt, er vi of­te nødt til at støt­te os til ana­ly­ser fo­re­ta­get af an­dre frem for vo­res egen di­rek­te erfaring

Sa­rah Bou­chie – Chief Im­pact Of­fi­cer, Le­go Fonden

Fon­den ope­re­rer nu i lan­de som Co­lom­bia, Rwan­da, Zam­bia, Bra­si­li­en, Li­ba­non, Jor­dan, Bang­la­desh, Gha­na og Viet­nam. Der­u­d­over har fon­den etab­le­ret kon­to­rer i Ukrai­ne, Syd­afri­ka, Me­xi­co for­u­den Dan­mark, for­di fon­den i net­op dis­se lan­de har in­ve­ste­ret sto­re sum­mer i børns uddannelse.

"Og så har vi et kon­tor i USA. Der har vi et ret stort an­tal part­ne­re og vi ar­bej­der tæt sam­men med mul­ti­la­te­ra­le or­ga­ni­sa­tio­ner, blandt an­dre FN,” si­ger Sa­rah Bou­chie, der er Chief Im­pact Of­fi­cer i Le­go Fonden.

Ud af Le­go Fon­dens sam­le­de po­r­te­føl­je på 15 ini­ti­a­ti­ver er de 13 in­ter­na­tio­na­le. Samt­li­ge ini­ti­a­ti­ver im­ple­men­te­res i høj grad gen­nem part­ner­ska­ber, som kort for­talt skal ska­be im­pact på om­rå­det for børns læ­ring og ud­dan­nel­se med af­sæt i en de­tal­je­ret for­stå­el­se af de lo­ka­le kul­tu­rer og miljøer.

"For­di vi har en me­get dyb vi­den om kon­tek­sten i Dan­mark, og fon­dens ar­bej­de her bli­ver ud­ført af dan­ske­re, som selv har væ­ret igen­nem sko­le­sy­ste­met, så har vi en stor for­stå­el­se af ek­sem­pel­vis det po­li­ti­ske aspekt af ind­sat­ser­ne og den lan­ge for­hi­sto­rie, som sy­ste­met har. Men når vi ar­bej­der in­ter­na­tio­nalt, er vi of­te nødt til at støt­te os til ana­ly­ser fo­re­ta­get af an­dre frem for vo­res egen di­rek­te er­fa­ring," si­ger Sa­rah Bou­chie om be­tyd­nin­gen af de in­ter­na­tio­na­le part­ner­ska­ber med in­ter­na­tio­na­le or­ga­ni­sa­tio­ner som Educa­tion Can­not Wait og andre.

Fon­dens ev­ne til at på­vir­ke ud­dan­nel­ses­sy­ste­mer­ne ude i ver­den står og fal­der med kva­li­te­ten af part­ner­ska­ber­ne. En cen­tral op­ga­ve for fon­den er der­for at dan­ne part­ner­ska­ber med or­ga­ni­sa­tio­ner, der de­ler fon­dens mål, som gen­si­digt øn­sker at vok­se sam­men med fon­den i et læ­rings­sam­ar­bej­de, si­ger Sa­rah Bou­chie, der un­der­stre­ger, at det in­ter­na­tio­na­le ar­bej­de kræ­ver en helt sær­lig filan­tro­pisk metode.

"Den form for ar­bej­de er og­så er rig­tig svært, sær­ligt når vi ope­re­rer så man­ge for­skel­li­ge ste­der i ver­den. Men at op­byg­ge for­stå­el­se for den lo­ka­le kon­tekst og at sik­re os, at vi har part­ne­re, som vir­ke­lig for­står kon­tek­sten, er af­gø­ren­de for den må­de, vi ar­bej­der på. Vi ved, at vi op­når en me­re bæ­re­dyg­tig, lang­va­rig og dy­be­re im­pact, når vi dan­ner part­ner­ska­ber med or­ga­ni­sa­tio­ner, som ned i de­talj­en for­står den lo­ka­le kon­tekst og det po­li­ti­ske land­skab," si­ger Sa­rah Bouchie.

Analyse af lokalkendskab

Hem­pel Fon­den og No­vo Nor­disk Fon­den er to an­dre sto­re dan­ske fondsak­tø­rer på det in­ter­na­tio­na­le område.

Hem­pel Fon­den be­vil­ger for ti­den om­kring 100 mil­li­o­ner kro­ner el­ler rundt reg­net to tred­je­de­le af fon­dens sam­le­de år­li­ge ud­de­lin­ger til in­ter­na­tio­nalt ar­bej­de. Dels til ud­dan­nel­se i lan­de som f.eks. Ma­da­ga­scar, Tan­za­nia, Ugan­da, Bang­la­desh og Zam­bia, der al­le hø­rer til ka­te­go­ri­en ‘Least De­ve­l­oped Co­un­tri­es’, og der­u­d­over til at sik­re in­ter­na­tio­nal bi­o­di­ver­si­tet gen­nem be­va­ring af om­rå­der med tro­pisk skov.

Og­så for Hem­pel Fon­den er part­ner­skabs­me­to­den cen­tral, og der lig­ger et grun­digt ana­ly­se­ar­bej­de til grund for fon­dens ind­sat­ser, for­tæl­ler di­rek­tør An­ders Holm.

“Vi har en part­ner­sk­ab­stil­gang, hvor vi ana­ly­se­rer os frem til de lan­de, som fon­den vil ar­bej­de i. Vi ana­ly­se­rer blandt an­det re­ge­rin­gers pri­o­ri­te­ring i vo­res felt, hvem der ar­bej­der der i for­vej­en, og hvor­dan vo­res til­tag kan spil­le godt sam­men med an­dre ak­tø­rers. Ty­pisk går vi sam­men med sto­re ngo’er og sæt­ter pen­ge af me­get tid­ligt, hvor­ef­ter vi fi­nan­si­e­rer en ana­ly­se for at tryk­te­ste vo­res an­ta­gel­ser. En grund­læg­gen­de dis­kus­sion for os er al­tid, hvor­dan vi kan få an­dre til at in­ter­es­se­re sig for det, vi la­ver for der­med me­get ger­ne at sam­ar­bej­de med an­dre og på den må­de gø­re en stør­re sam­let for­skel. Vi ar­bej­der sam­men med fle­re sto­re ngo’er som Red Bar­net og Uni­cef, som beg­ge har kon­to­rer i Dan­mark, men og­så med sto­re glo­ba­le og stær­ke re­gio­na­le or­ga­ni­sa­tio­ner uden for Dan­mark”, si­ger An­ders Holm.

Vi lyt­ter mindst ti gan­ge så me­get, som vi taler

An­ders Holm – Di­rek­tør, Hem­pel Fonden

Over åre­ne har Hem­pel Fon­den gjort sig fle­re er­fa­rin­ger om rol­len som in­ter­na­tio­nal ak­tør og partner.

“Blandt an­det har vi lært at in­ve­ste­re i os selv, så vi har ka­pa­ci­te­ten til at ar­bej­de i part­ner­ska­ber. Vi har lært be­tyd­nin­gen af at væ­re en sam­ar­bej­den­de fond – at væ­re åben og tæn­ke vo­res ind­sat­ser og do­na­tio­ner sam­men med an­dres. Og så har vi lært be­tyd­nin­gen af, at vi som fond kan brin­ge folk og or­ga­ni­sa­tio­ner sam­men,” si­ger An­ders Holm.

Der­u­d­over har fon­den lært, hvor vig­tigt det er at væ­re yd­myg, for­tæl­ler direktøren.

“Ud­dan­nel­ses­sy­ste­mer og bi­o­di­ver­si­tet er kom­plek­se om­rå­der. En yd­myg til­gang til den sto­re grad af pro­fes­sio­na­lis­me i sam­ar­bejds­or­ga­ni­sa­tio­ner­ne og respek­ten for dem er enormt vig­tig. Vi lyt­ter mindst ti gan­ge så me­get, som vi ta­ler, og vi bru­ger rig­tig lang tid på at for­stå de sy­ste­mer og or­ga­ni­sa­tio­ner, som vi ar­bej­der in­den for og sam­men med,” si­ger An­ders Holm.

For Dan­marks stør­ste fond, No­vo Nor­disk Fon­den, blev det in­ter­na­tio­na­le ar­bej­de for al­vor en del af stra­te­gi­en fra 2019. Fon­den, der i 2020 ud­del­te 5,5 mil­li­ar­der kro­ner, bud­get­te­rer i øje­blik­ket med om­kring 200 mio. kr. år­ligt til ar­bej­det, som især går til dét, som fon­dens chef for hu­ma­ni­tæ­re og so­ci­a­le ind­sat­ser, Han­na Li­ne Jakob­sen, be­skri­ver som “det lan­ge se­je træk med at for­bed­re sund­heds­sy­ste­mer og styr­ke ka­pa­ci­tet lokalt.”

Ind­sat­ser­ne er sær­ligt ret­tet mod lan­de som Jor­dan og Li­ba­non i Mel­le­mø­sten og Tan­za­nia som det før­ste land i Østafri­ka. At hol­de ind­sat­ser­ne til re­la­tivt snæv­re geo­gra­fi­ske om­rå­der har væ­ret vig­tigt for fon­den for at for­stå ind­sat­ser­nes kon­tekst de­sto bed­re, ska­be re­ge­rings­op­bak­ning og ejer­skab over ind­sat­ser­ne lo­kalt, for­tæl­ler Han­na Li­ne Jakobsen.

I dét ar­bej­de har fon­den blandt an­det ar­bej­det tæt sam­men med Dan­marks Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­um, som for fon­den er en cen­tral part­ner. Li­ge­som for Le­go Fon­den og Hem­pel Fon­den hand­ler me­to­den om at sik­re den ret­te vi­den om de lo­ka­le mil­jø­er gen­nem partnerskab.

“Vi er re­la­tivt nye på de sto­re be­vil­lin­ger på det her om­rå­de. Der­for har det væ­ret vig­tigt for os at træk­ke på al lo­kal­kend­skab. Og her er Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et jo rig­tig fag­ligt dyg­ti­ge, så det har væ­ret en stor for­nø­jel­se at sam­ar­bej­de. For selv­om vi og­så har me­get dyg­ti­ge folk i fon­den, så har vi ik­ke an­sat­te i lan­de­ne som mi­ni­ste­ri­et har,” si­ger Han­na Li­ne Jakobsen.

De svære alliancer

At in­ter­na­tio­nal filan­tro­pi kal­der på sær­li­ge ar­bejds­me­to­der på part­ner­skab­s­om­rå­det, er fon­de­ne eni­ge om. Og selv­om fon­de­ne har op­byg­get en vis eks­per­ti­se, så er der sta­dig mas­ser at læ­re, ly­der det fra dem.

“Vi vil ger­ne bli­ve bed­re til at ta­ge en end­nu me­re pro­ak­tiv rol­le, bli­ve end­nu bed­re til at sam­ar­bej­de med an­dre fon­de og brin­ge part­ne­re sam­men for at fin­de ud af, hvad der vir­ker på tværs af ind­sats­om­rå­der­ne, så vi kan de­le det i sek­to­ren. At tæn­ke fon­de ind i sam­ar­bej­de ge­ne­relt bli­ver og­så en stær­ke­re ten­dens,” si­ger An­ders Holm og uddyber:

“Det bli­ver og­så et fo­kus for os at ar­bej­de for, at fon­de­ne går fra at væ­re do­no­rer, der kon­trol­le­rer, til at væ­re en sam­ar­bejds­part­ner, som har flek­si­bi­li­tet, agi­li­tet og res­sour­cer, som gør det mu­ligt at nå me­get læn­ge­re i sam­ar­bej­det mel­lem myn­dig­he­der, fon­de og nog­le gan­ge og­så den pri­va­te sek­tor,” si­ger An­ders Holm.

I No­vo Nor­disk Fon­den er Han­na Li­ne Jakob­sen enig i, at net­op rol­len som sam­ar­bejds­part­ner bli­ver vig­tig for fon­den i frem­ti­den, men og­så svær.

“Part­ner­ska­ber er jo me­get et mo­de­ord. Men det hand­ler kon­kret om, hvor­dan man får part­ner­ne til re­elt at åb­ne op over for hin­an­den og sam­ar­bej­de i nye kon­stel­la­tio­ner,” si­ger hun og uddyber:

“Og det er res­sour­ce­kræ­ven­de som fond at få an­dre med på rej­sen. Vi har in­ve­ste­ret i di­a­lo­gen med WHO, Rø­de Kors og UNHCR, som hidtil ik­ke har haft stor ka­pa­ci­tet på om­rå­det for di­a­be­tes og kro­ni­ke­re i en flygt­nin­ge­kon­tekst. Som fond kan man bi­dra­ge med me­re end pen­ge – vi kan væ­re med til at sik­re vi­dens­de­ling og styr­ket ka­pa­ci­tet på et felt, som og­så er nyt for nog­le af or­ga­ni­sa­tio­ner­ne,” si­ger hun.

Der­u­d­over vil No­vo Nor­disk Fon­den i frem­ti­den in­vol­ve­re for­ske­re end­nu me­re i det in­ter­na­tio­na­le arbejde.

“Vi vil ger­ne ind­dra­ge de me­get dyg­ti­ge for­ske­re på det her felt end­nu me­re i ind­sat­ser­ne. Vi har op­le­vet en stor ef­ter­spørgsel fra or­ga­ni­sa­tio­ner­ne og god re­spons på den del af vo­res ar­bej­de, så det vil vi klart gø­re me­re af i frem­ti­den,” si­ger Han­na Li­ne Jakobsen.

Tidligere Unicef-spids: Husk tilliden

Ste­en M. An­der­sen er som ud­gangs­punkt glad for ud­vik­lin­gen i be­vil­lin­ger fra dan­ske fon­de til in­ter­na­tio­nal ud­vik­ling og nød­hjælp, som han har op­le­vet blandt an­det gen­nem 24 år som ge­ne­ral­se­kre­tær for Unicef.

Di­rek­te ads­purgt le­ve­rer han dog og­så en ræk­ke ge­ne­rel­le op­mærk­som­heds­punk­ter om dan­ske fon­des rol­le i det in­ter­na­tio­na­le ar­bej­de, som han un­der­stre­ger ik­ke er mønt­et spe­ci­fikt på hver­ken Le­go Fon­den, Hem­pel Fon­den el­ler No­vo Nor­disk Fonden.

“For­di fle­re fon­de i dag en­ga­ge­rer sig me­re øko­no­misk, så går de of­te og­så me­re i de­tal­jer end tid­li­ge­re. Nog­le fon­de kræ­ver må­ske kvar­tals­rap­por­ter el­ler stil­ler spørgs­mål ef­ter spørgs­mål til de­res part­ne­re. Det kræ­ver mod­sat, at part­ner­ne har fle­re res­sour­cer. Der­for ri­si­ke­rer man i prak­sis et ud­skil­nings­løb mel­lem de mod­ta­ge­re, der kan hånd­te­re fon­de­nes sti­gen­de krav, og dem der ik­ke kan. Det bør fon­de­ne væ­re op­mærk­som­me på,” si­ger han.

Og så skal fon­den stop­pe med de me­get de­tal­je­re­de krav

Ste­en M. An­der­sen – For­hen­væ­ren­de ge­ne­ral­se­kre­tær, Uni­cef Danmark

I sid­ste en­de kan fon­de­nes sti­gen­de krav ko­ste på den hu­ma­ni­tæ­re bund­linje, me­ner han.

“Etab­le­re­de or­ga­ni­sa­tio­ner som Uni­cef med 14.000 an­sat­te på ver­dens­plan kan godt le­ve op til den slags krav. Men for en lil­le or­ga­ni­sa­tion med ot­te an­sat­te, kan man lidt sort-hvidt spør­ge, hvad pen­ge­ne skal bru­ges til: at rap­por­te­re el­ler rent fak­tisk ar­bej­de ak­tivt for at hjæl­pe?” si­ger Ste­en M. Andersen.

Én vej frem er, at fon­de­ne dif­fe­ren­ti­e­rer de­res krav, me­ner Ste­en M. An­der­sen. På den må­de kan etab­le­re­de or­ga­ni­sa­tio­ner mod­ta­ge sto­re be­vil­lin­ger fra fon­de­ne med alt, hvad det in­de­bæ­rer af kon­trol­for­an­stalt­nin­ger. Mens fon­de­ne kan mø­de små, kre­a­ti­ve og in­nova­ti­ve ngo’er med til­lid og støt­te til udvikling.

“Uden selv­føl­ge­lig at gå på kom­pro­mis med kva­li­te­ten og fun­dat­sen,” si­ger Ste­en M. Andersen.

I sid­ste en­de hand­ler part­ner­ska­ber­ne nem­lig net­op om til­lid, me­ner han.

“Jeg for­står fon­de­nes helt na­tur­li­ge lyst, ev­ne og vil­je til at spar­re med or­ga­ni­sa­tio­ner om det fag­li­ge ind­hold i et pro­jekt. Og og­så at man som fond selv­føl­ge­lig ik­ke ba­re skri­ver un­der i ne­der­ste høj­re hjør­ne, når man får et pro­jekt­for­slag og ud­be­ta­ler nog­le mil­li­o­ner,” si­ger Ste­en M. Andersen.

"Men hvis en fond ef­ter en lang­va­rig di­a­log sta­dig ik­ke er til­fred­se med pro­jek­tet, så er det må­ske ba­re for­di, den ik­ke har til­lid til or­ga­ni­sa­tio­nen. Hvis fon­den om­vendt op­le­ver en god di­a­log, så må den og­så ha­ve til­lid til, at or­ga­ni­sa­tio­nen gør tin­ge­ne or­dent­ligt. Og så skal fon­den stop­pe med de me­get de­tal­je­re­de krav. El­lers må den på et el­ler an­det tids­punkt si­ge: skul­le vi så ik­ke hel­le­re gø­re det selv? Og det tror jeg ik­ke, at der kom­mer me­get godt ud af,” si­ger Ste­en M. Andersen.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer