Lego Fonden inviterer danske kulturaktører med i verdensomspændende legekampagne

Lego Fonden har indledt nye samarbejder med aktører inden for dansk kulturliv om at sætte læring gennem leg på dagsordenen. Blandt fondens kulturelle samarbejdspartnere er Nationalmuseet, Danmarks Krigsmuseum og bibliotekerne i Aarhus.

Barn med Lego (foto: Kelly Sikkema, Unsplash)
For før­ste gang ind­le­der Le­go Fon­den nu sam­ar­bej­der med dan­ske kul­tu­rak­tø­rer om at sæt­te fo­kus på leg. Det sker i an­led­ning af, at børn i 90 år har kun­net le­ge med Legoklodser.

Na­tio­nal­mu­se­et, Dan­marks Krigs­mu­se­um, Trel­le­borg Vikin­ge­borg, Dan­ske Pro­fes­sions­højsko­ler og de 19 bi­bli­o­te­ker i Aar­hus Kom­mu­ne er blandt de kul­tu­rak­tø­rer, som i den kom­men­de tid vil sæt­te læ­ring gen­nem leg på dags­or­de­nen for si­ne be­sø­gen­de og elever.

Det sker i sam­ar­bej­de med og på ini­ti­a­tiv af den er­hvervs­dri­ven­de fond Le­go Fonden.

Sam­ar­bej­det med kul­tur­li­vet er en del af en kampag­ne kal­det ’Skab en ver­den med leg’, hvor der er igang­s­at ini­ti­a­ti­ver i 11 lan­de ver­den rundt i an­led­ning af, at Le­go-bran­det i år fejrer 90-års jubilæum.

Det er før­ste gang, at Le­go Fon­den sam­ar­bej­der med dan­ske kul­tu­rak­tø­rer som bi­bli­o­te­ker, mu­se­er og kul­turin­sti­tu­tio­ner om at sæt­te fo­kus på leg. For­må­let er at gi­ve kul­turin­sti­tu­tio­ner­ne de bed­ste for­ud­sæt­nin­ger for at en­ga­ge­re børn og fa­mi­li­er i le­ge­ak­ti­vi­te­ter og he­r­i­gen­nem væ­re med til at spre­de bud­ska­bet om læ­ring gen­nem leg.

Til for­må­let har Le­go Fon­den pro­du­ce­ret for­skel­li­ge ele­men­ter, som kan bru­ges af kul­tu­rak­tø­rer­ne i de­res respek­ti­ve ind­sat­ser, li­ge­som de kan fin­de in­spira­tion i et ak­ti­vi­tetska­ta­log, der by­der på alt fra fan­ta­sil­e­ge over skyg­ge­spil til skattejagter.

Leg som fast del af familiers hverdag

Iføl­ge Kri­sti­ne Mørch, der er pro­gram­le­der hos Le­go Fon­den, hå­ber fon­den på via sam­ar­bej­det med kul­tu­rak­tø­rer og -in­sti­tu­tio­ner at brin­ge fa­mi­li­er tæt­te­re sam­men og hjæl­pe børn med at ud­vik­le de­res fær­dig­he­der gen­nem leg.

”Leg er, hos al­le børn, en helt es­sen­ti­el del af det at læ­re. Når børn le­ger, ud­vik­ler de helt na­tur­ligt al­le de vig­ti­ge fær­dig­he­der og kom­pe­ten­cer, som de skal bru­ge til at tri­ves og navi­ge­re i en kom­pleks og hur­tigt for­an­der­lig ver­den. Der­for vil vi ska­be en be­væ­gel­se sam­men med li­ge­sin­de­de ak­tø­rer, der skal få leg til at bli­ve en fast del af fa­mi­li­er­nes hver­dag – og det kan vi ik­ke gø­re uden lan­dets man­ge stær­ke kul­tu­rak­tø­rer og -in­sti­tu­tio­ner,” si­ger Kri­sti­ne Mørch i en pres­se­med­del­el­se fra Le­go Fonden.

Når børn le­ger, ud­vik­ler de helt na­tur­ligt al­le de vig­ti­ge fær­dig­he­der og kom­pe­ten­cer, som de skal bru­ge til at tri­ves og navi­ge­re i en kom­pleks og hur­tigt for­an­der­lig verden

Kri­sti­ne Mørch – Pro­gram­le­der, Le­go Fonden

Hos Na­tio­nal­mu­se­et, Dan­marks Krigs­mu­se­um og Trel­le­borg Vikin­ge­borg bli­ver fo­kus i før­ste om­gang på, hvor­dan man kan ska­be en­ga­ge­ren­de op­le­vel­ser og ak­ti­vi­te­ter for børn hen over som­me­ren med leg i centrum.

”I for­bin­del­se med ’Skab en ver­den med leg’-bevægelsen har vi plan­lagt en helt sær­lig dra­ma­tisk op­le­vel­se på Na­tio­nal­mu­se­et, som ta­ger ud­gangs­punkt i for­tæl­lin­gen om Rag­na­rok. Gæ­ster­ne vil bli­ve mødt af le­ven­de nor­di­ske gu­der, som spil­les af æg­te sku­e­spil­le­re, i vil­de kostu­mer, og mu­se­ets dunk­le rum med vikin­ge­fund ska­ber unik­ke ram­mer for de dy­stre for­tæl­lin­ger. Over­ra­skel­ses­mo­men­tet med le­ven­de gu­der, og in­ter­ak­tio­nen un­der­vejs i ud­stil­lin­gen er med til at øge ind­læ­rin­gen og gø­re bør­ne­ne til an­det end ba­re pas­si­ve til­sku­e­re,” si­ger An­dreas Tol­strup, der er op­le­vel­ses­de­sig­ner på Nationalmuseet.

Sam­ar­bej­det med kul­tur­li­vet præ­sen­te­res kun fi­re må­ne­der ef­ter, at Le­go Fon­den og­så i an­led­ning af bran­dets 90-års ju­bilæum lan­ce­re­de en glo­bal kon­kur­ren­ce om cir­ka 900 mil­li­o­ner kro­ner må­l­ret­tet nytæn­ken­de pro­jek­ter, som kan hjæl­pe og støt­te børn i al­de­ren 0-6 år i he­le verden.

Den glo­ba­le kon­kur­ren­ce, der er Le­go Fon­dens stør­ste of­fent­li­ge do­na­tion i fon­dens hi­sto­rie, skal mun­de ud i fem nytæn­ken­de løs­nings­for­slag, hvoraf tre mod­ta­ger 200 mil­li­o­ner kro­ner, mens to pro­jek­ter for­ven­tes at få 100 mil­li­o­ner kro­ner at gø­re godt med. Der­u­d­over vil yder­li­ge­re 10 for­slag bli­ve præ­mi­e­ret med cir­ka 6,5 mil­li­o­ner kro­ner hver.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Annoncespot_img

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer