Lego Fonden lancerer konkurrence om rekordstort beløb til børns tidlige barndom

Med en pulje på 900 mio. kr. lancerer Lego Fonden den største offentlige donation i fondens historie. Ifølge direktør Anne-Birgitte Albrectsen er Lego Fondens økonomiske muskler nu af en sådan størrelse, at den fremover vil uddele omkring tre mia. kr. om året.

Le­go Fon­den fejrer Le­gos 90-års fød­sels­dag med en kon­kur­ren­ce om en ud­de­lings­pul­je på 900 mio. kr.

I an­led­ning af Le­go-bran­dets 90-års ju­bilæum lan­ce­rer Le­go Fon­den nu en glo­bal kon­kur­ren­ce om 900 mil­li­o­ner kro­ner, der er må­l­ret­tet nytæn­ken­de pro­jek­ter, som kan hjæl­pe og støt­te børn i al­de­ren 0-6 år klo­den rundt.

Kon­kur­ren­cen, der lan­ce­res un­der over­skrif­ten ’Bu­ild a Wor­ld of Play’, er iføl­ge Le­go Fon­den den stør­ste of­fent­li­ge do­na­tion i fon­dens historie.

Hå­bet og for­vent­nin­gen hos fon­den er, at kon­kur­ren­cen vil mun­de ud i fem nytæn­ken­de løs­nings­for­slag, hvoraf tre mod­ta­ger 200 mil­li­o­ner kro­ner, mens to pro­jek­ter for­ven­tes at få 100 mil­li­o­ner kro­ner at gø­re godt med. Der­u­d­over vil yder­li­ge­re 10 for­slag bli­ve præ­mi­e­ret med cir­ka 6,5 mil­li­o­ner kro­ner hver.

Iføl­ge ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Le­go Fon­den An­ne-Bir­git­te Al­brect­sen er der to pri­mæ­re år­sa­ger til, hvor­for den re­kord­s­to­re do­na­tion lan­ce­res net­op nu.

”Den ene er, at ver­den står over­for sto­re ud­for­drin­ger for de små børn og på un­der­vis­nings­om­rå­det på bag­si­den af cor­o­na­pan­de­mi­en. Og den an­den år­sag er, at vi på tværs af he­le øko­sy­ste­met fejrer Le­gos 90-års­fød­sels­dag. Fød­sels­da­gen har væ­ret en god an­led­ning til at re­flek­te­re over, hvad det egent­lig var for nog­le børn, Ole Kirk tænk­te på, da han sad og sned­ke­re­re­de i sit værk­sted? Hans mål var jo net­op at la­ve det mest sti­mu­le­ren­de le­ge­tøj og ska­be ram­mer­ne for, at børn har det godt,” si­ger An­ne-Bir­git­te Al­brect­sen til Fundats.

Og så er der en tred­je for­kla­ring på den ge­ne­rø­se do­na­tion, som knyt­ter sig til fon­dens 25 pro­cents ejer­skab af Le­go. De se­ne­ste år har væ­ret usæd­van­ligt gun­sti­ge for Le­go-kon­cer­nen, og der er for­vent­nin­ger i den fi­nan­si­el­le sek­tor om, at der vil bli­ve præ­sen­te­ret nye ind­tje­nings­re­kor­der, når Le­gos 2021-regn­skab om kort tid offentliggøres.

”Vi er i fon­den øko­no­misk dér, hvor vi har mu­lig­hed for at fo­re­ta­ge sto­re do­na­tio­ner og fin­de nye, in­nova­ti­ve part­ne­re, hvor vi ger­ne ta­ger en stør­re ri­si­ko i for­sø­get på at nå de børn, der har mest brug for hjælp,” si­ger An­ne-Bir­git­te Albrectsen.

Uddelingsniveau på tre milliarder kroner om året

Det er an­den gang på kun et halvt år, at Le­go Fon­den står klar til at hæ­ve om­kring 900 mil­li­o­ner kro­ner fra kon­to­en. Som tid­li­ge­re om­talt i Fun­dats, an­non­ce­re­de fon­den så­le­des i slut­nin­gen af sep­tem­ber 2021 en do­na­tion på knap 900 mil­li­o­ner kro­ner til børn og fa­mi­li­er klo­den rundt, der er ramt som føl­ge af coronaepidemien.

Og med den nye do­na­tions­pul­je på 900 mil­li­o­ner kro­ner un­der­stre­ger fon­den sin po­si­tion som én af de stør­ste og mest ud­de­len­de fon­de i kølvan­det på den ud­de­lings­mæs­sigt su­verænt stør­ste dan­ske fond, No­vo Nor­disk Fonden.

- Er det et sig­nal om, at vi frem­over kom­mer til at se an­dre og fle­re mar­kant sto­re do­na­tio­ner fra Le­go Fon­dens side?

”Sva­ret er ja. Når det er sagt, så kom­mer der ik­ke nød­ven­dig­vis til at væ­re sto­re kon­kur­ren­cer hvert år og hel­ler ik­ke nød­ven­dig­vis man­ge do­na­tio­ner hvert år af den­ne stør­rel­se. Det kræ­ver me­get af fon­den at la­ve den­ne ty­pe kon­kur­ren­ce, som vi igang­sæt­ter nu, idet vi kva­li­ta­tivt skal for­hol­de os til man­ge nye ty­per af for­slag og sam­ar­bej­der,” si­ger An­ne-Bir­git­te Albrectsen.

Fon­den end­te i alt med at do­ne­re 2,6 mil­li­ar­der kro­ner i 2021, og i år kom­mer fon­den iføl­ge dens di­rek­tør til at en­de ”lidt hø­je­re” på grund af den net­op ud­skrev­ne konkurrence.

Som An­ne-Bir­git­te Al­brect­sen siger:

”Når vi er så hel­di­ge at eje 25 pro­cent af Le­go, gi­ver det nog­le nye og go­de do­na­tions­mæs­si­ge muligheder.”

Men med tre mil­li­ar­der har vi så og­så nå­et vo­res fo­re­lø­bi­ge flyvehøjde

– adm. di­rek­tør, Le­go Fonden

Am­bi­tio­nen er, si­ger hun, at hol­de et ni­veau om­kring tre mil­li­ar­der kro­ner om året.

”Men med tre mil­li­ar­der har vi så og­så nå­et vo­res fo­re­lø­bi­ge fly­ve­høj­de,” fast­slår An­ne-Bir­git­te Albrectsen.

Børns udvikling tages ikke alvorligt nok

De ud­del­te mid­ler i den nye do­na­tions­pul­je skal un­der­støt­te børns tid­li­ge læ­ring og ud­vik­ling samt sik­re, at børn overalt i ver­den tri­ves, så de kan ud­nyt­te de­res ful­de po­ten­ti­a­le her i li­vet. Mid­ler­ne vil bli­ve til­delt pro­jek­ter, der ar­bej­der med evi­dens­ba­se­re­de, in­nova­ti­ve løs­nin­ger på ek­sem­pel­vis ad­gang til førskole­un­der­vis­ning og sund­heds­ple­je af høj kva­li­tet, kost og er­næ­ring, ned­brin­gel­se af stress og vold i hjem­met og i lo­kal­sam­fun­det, be­skyt­tel­se mod foru­re­ning samt ind­sat­ser, der un­der­støt­ter so­ci­al og men­tal vel­væ­re i fa­mi­li­er ver­den over.

Det vig­tig­ste er iføl­ge fon­dens di­rek­tør og be­sty­rel­ses­for­mand, at løs­nings­for­sla­ge­ne yder et væ­sent­ligt bi­drag til børns liv fra 0-6-år­sal­de­ren og sæt­ter gang i en glo­bal be­væ­gel­se, der pri­o­ri­te­rer ud­vik­lin­gen i den tid­li­ge barndom.

"Al­le børn har ret til at fø­le sig tryg­ge og ha­ve ad­gang til ud­dan­nel­se og sund­heds­ple­je. I dag ta­ges børns ud­vik­ling i den tid­li­ge barn­dom ik­ke al­vor­ligt nok, og om­rå­det er i høj grad un­der­fi­nan­si­e­ret," si­ger Tho­mas Kirk Kri­sti­an­sen, be­sty­rel­ses­for­mand i Le­go Fon­den og fjer­de­ge­ne­ra­tions re­præ­sen­tant for Le­go-ejer­fa­mi­li­en, i en pressemeddelelse.

An­ne-Bir­git­te Al­brect­sen po­in­te­r­er, at det er i 0-6-år­sal­de­ren, børn ud­vik­ler sig mest i for­hold til de­res kog­ni­ti­ve, fy­si­ske og so­ci­a­le evner.

”For at det kan ske, kræ­ver det sti­mu­le­ring, næ­rings­rig mad og ad­gang til sund­heds­sy­ste­mer. Selv un­der nor­ma­le om­stæn­dig­he­der er fo­kus på de yng­ste børn re­la­tivt lil­le rundt om­kring i ver­den ud fra de­vi­sen, at ’de skal nok kla­re sig’, og un­der cor­o­na­pan­de­mi­en er der sket det, at sund­heds­kli­nik­ker er luk­ket og bør­ne­nes for­æl­dre har væ­ret un­der et ek­stremt pres,” si­ger An­ne-Bir­git­te Albrectsen.

Sam­ti­dig har fo­kus på vac­ci­ner mod cor­o­na haft en ne­ga­tiv ef­fekt på ud­rul­nin­gen af al­min­de­li­ge vac­ci­ner mod for ek­sem­pel mæs­lin­ger, og det er der­for og­så et om­rå­de, fon­den er in­ter­es­se­ret i at til­go­de­se med midler.

”I en tred­je­del af ver­dens lan­de er de al­min­de­li­ge vac­ci­ner sat på hold. Hvis vi ik­ke sæt­ter ind nu, står vi over for en ge­ne­ra­tion af småbørn over he­le ver­den, som bli­ver sat af me­get tid­ligt,” si­ger An­ne-Bir­git­te Albrectsen.

Ideer skal inspirere andre donorer og fonde

Iføl­ge An­ne-Bir­git­te Al­brect­sen er det ik­ke tan­ken med kon­kur­ren­cen, at fem or­ga­ni­sa­tio­ner ale­ne skal mod­ta­ge til­sam­men 800 ud af de 900 mil­li­o­ner kro­ner, der ialt er at gø­re godt med. Der­i­mod er for­vent­nin­gen, at de fem sto­re po­ser med pen­ge kom­mer til at til­fal­de fem konsor­ti­er af or­ga­ni­sa­tio­ner, som sø­ger sammen.

”Vo­res hold­ning er, at nog­le gan­ge skal der sto­re in­ve­ste­rin­ger til for vir­ke­lig at de­mon­stre­re im­pact over tid. Det be­ty­der ik­ke, at vi ik­ke me­ner, at små be­løb til små or­ga­ni­sa­tio­ner kan ha­ve stor ef­fekt, og det fort­sæt­ter vi og­så med at ud­de­le i re­sten af vo­res po­r­te­føl­je. Men med den­ne glo­ba­le kon­kur­ren­ce vil vi ger­ne ge­ne­re­re sto­re ide­er, som for­hå­bent­lig er så go­de, at de og­så in­spi­re­rer an­dre do­no­rer og fon­de til at læg­ge nog­le pen­ge i kas­sen,” si­ger An­ne-Bir­git­te Albrectsen.

Le­go Fon­dens di­rek­tør for­ven­ter at se an­sø­ge­re fra he­le ver­den – og­så me­get ger­ne fra Danmark.

”Jeg tror, vi kom­mer til at se et in­ter­na­tio­nalt an­sø­ger­felt. Men vi ude­luk­ker ik­ke no­gen på for­hånd, og vi vil og­så su­per­ger­ne se go­de dan­ske or­ga­ni­sa­tio­ner kom­me frem med nog­le fe­de ide­er,” fast­slår An­ne-Bir­git­te Albrectsen.

Det er ik­ke før­ste gang, Le­go Fon­den be­nyt­ter me­to­den med at ud­skri­ve en glo­bal kon­kur­ren­ce om en do­na­tions­pul­je. Det var så­le­des iføl­ge An­ne-Bir­git­te Al­brect­sen og­så en form for kon­kur­ren­ce, der blev ud­skre­vet, da fon­den gik ind på flygt­nin­ge­om­rå­det og prø­ve­de at få de bed­ste ide­er frem til at hjæl­pe flygt­nin­gebørn med blandt an­det ud­dan­nel­se. Men i for­hold til en do­na­tion i den­ne ska­la er kon­kur­ren­ce­red­ska­bet nyt.

den over­ord­ne­de scre­e­ning fo­re­ta­ges af nog­le af ver­dens al­ler­bed­ste eks­per­ter på småbørnsområdet

An­ne-Bir­git­te Al­brect­sen – adm. dir­ke­tør, Le­go Fonden

”Sam­ti­dig er det nyt, at scre­e­nin­gen sker med hjælp fra et in­ter­na­tio­nalt eks­pert­pa­nel. Vi træf­fer i sid­ste in­stans selv be­slut­ning om, hvem der skal ha­ve pen­ge­ne, men den over­ord­ne­de scre­e­ning fo­re­ta­ges af nog­le af ver­dens al­ler­bed­ste eks­per­ter på småbørns­om­rå­det. Det gi­ver os for­hå­bent­lig mu­lig­hed for at sæt­te bar­ren for kva­li­tet ek­stra højt og og­så læ­re no­get af det selv,” si­ger An­ne-Bir­git­te Albrectsen.

Der er de­ad­li­ne for ind­sen­del­se af for­slag til Le­go Fon­dens kon­kur­ren­ce den 17. maj i år.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer