Offentligt-privat fondssamarbejde vil skabe udvikling i kunstinstitutioner

Bikubenfonden er gået sammen med Nordisk Kulturfond i en ny type offentligt-privat fondssamarbejde. Ambition en er at skabe strategisk udvikling af kunstinstitutioner, som ofte må fokusere på overlevelse frem for langsigtet tænkning.

Te­a­ter­kom­pag­ni­et Fix&Foxy er blandt de del­ta­gen­de in­sti­tu­tio­ner i Bi­ku­ben­fon­dens og Nor­disk Kul­tur­fonds nye sam­ar­bej­de. Fo­to fra fo­re­stil­lin­gen 'My De­er Hunter', Fo­to­graf: Sø­ren Meisner

I en tid hvor kunst- og kul­turs­ce­nen er un­der et usæd­van­ligt pres, øn­sker en ny ty­pe of­fent­ligt-pri­vat fonds­sam­ar­bej­de at ska­be nye mu­lig­he­der for de træng­te institutioner.

Bi­ku­ben­fon­den er gå­et sam­men med Nor­disk Kul­tur­fond om at ska­be et ud­vik­lings­for­løb, der har som mål at styr­ke de dan­ske sce­ne- og bil­led­kun­stin­sti­tu­tio­ners stra­te­gi­ske udvikling.

Sam­ar­bej­det er ble­vet til på grund af et møn­ster, der iføl­ge fon­de­ne går igen på tværs af kun­stin­sti­tu­tio­ner­ne: De er dre­vet med sto­re kunst­ne­ri­ske am­bi­tio­ner, men de er of­te nødt til at fo­ku­se­re på over­le­vel­se frem for lang­sig­te­de mål på grund af for lidt tid og for dår­lig økonomi.

De la­ver så me­get for de mid­ler, de har, at man næ­sten ik­ke kan tro det

Eli­ne Sig­fus­son – Sted­fortræ­den­de di­rek­tør, Nor­disk Kulturfond

Sam­ar­bej­det ud­sprin­ger af fon­de­nes fæl­les øn­ske om at støt­te in­sti­tu­tio­ner­ne på en me­re ef­fek­tiv måde:

“Bi­ku­ben­fon­den og Nor­disk Kul­tur­fond har over et styk­ke tid har di­a­lo­ger om­kring nog­le af de over­lap­pen­de nys­ger­rig­he­der, som vi har i for­hold til vo­res sam­ar­bejds­part­ne­re på kun­st­om­rå­det. Vi har i fæl­les­skab iden­ti­fi­ce­ret, at her er et om­rå­de, hvor vi ik­ke gjor­de det godt nok, og som vi måt­te kun­ne gø­re no­get ved på en an­den må­de. Vi blev eni­ge om at te­ste en ny mo­del el­ler me­to­de for at ud­vik­le kun­stin­sti­tu­tio­ner­ne. Og en rig­tig vig­tig del var at væ­re tæt på pro­ces­sen og som fond selv del­ta­ge. Bå­de for at få vi­den, men og­så for for­hå­bent­lig at kun­ne bi­dra­ge til pro­ces­sen,” si­ger Met­te Marcus, di­rek­tør for Bi­ku­ben­fon­dens kunstområde.

Eli­ne Sig­fus­son, sted­fortræ­den­de di­rek­tør hos Nor­disk Kul­tur­fond, supplerer:

“Der er et po­ten­ti­a­le hos man­ge kun­stin­sti­tu­tio­ner, som de har svært ved at løf­te. Vi kun­ne se, at ét el­ler an­det gjor­de, at de ik­ke tog det næ­ste skridt. Og år­sa­gen er jo gå­et op for os, ef­ter vi har ar­bej­det tæt sam­men med dem: De la­ver så me­get for de mid­ler, de har, at man næ­sten ik­ke kan tro det. Der­for har de selv­føl­ge­lig ik­ke res­sour­cer til at ta­ge det næ­ste ud­vik­lings­skridt,” si­ger Eli­ne Sigfusson.

Ned i værktøjskassen

Det nye ud­vik­lings­for­løb er ind­til vi­de­re ble­vet af­prø­vet på tre kun­stin­sti­tu­tio­ner, nem­lig Te­a­ter­kom­pag­ni­et Fix&Foxy, den sce­ne­kunst­ne­ri­ske plat­form Haut og festi­val­se­kre­ta­ri­a­tet Cph Sta­ge, mens nye for­løb er sat i gang det­te for­år med ud­stil­lings­plat­for­men Ari­el og Sta­tens Mu­se­um for Kunst.

For­lø­be­ne byg­ger på de­sign­værk­tø­jer og er til­ret­telagt af Dansk De­sign Cen­ter. De hand­ler blandt an­det om at ud­vik­le in­sti­tu­tio­ner­nes stra­te­gi, iden­ti­tet og organisation.

“Grund­læg­gen­de hand­ler de om at la­ve en slags frirum, hvor vi ar­bej­der med bå­de for­tid og frem­tid, og hvor vi i fon­de­ne sid­der på sam­me si­de som dem, der sø­ger støt­te hos os for at ana­ly­se­re og vi­de­re­ud­vik­le dét, vi hø­rer fra an­sø­ger­ne. På et tids­punkt sæt­ter vi os så over på den an­den si­de af bor­det og si­ger: ‘Godt. Vi tror, at de her ak­ti­vi­te­ter vil væ­re rig­tig go­de for jer at ar­bej­de vi­de­re med’, og så gi­ver vi pen­ge og res­sour­cer til det. Og det er en 50-50-fi­nan­si­e­ring mel­lem fon­de­ne,” si­ger Eli­ne Sigfusson.

Vi har da helt klart lært af Nor­disk Kul­tur­fond, og den må­de, fon­den ar­bej­der på

Met­te Marcus – Di­rek­tør, Bi­ku­ben­fon­dens kunstområde

Det er før­ste gang, at den of­fent­li­ge Nor­disk Kul­tur­fond ar­bej­der sam­men med en pri­vat fond.

“Selv om vi står ret for­skel­li­ge ste­der i for­hold til for­mål og vo­res må­de at age­re på, så har vi kun­net age­re fuld­stæn­dig på li­ge fod i sam­ar­bej­det. Og jeg tror og­så, at det er nyt, at fon­de går ned i værk­tøjskas­sen og kom­mer så tæt på hin­an­den og in­sti­tu­tio­ner­ne, som vi gør i det her sam­ar­bej­de. Og jeg tror og­så, at det er helt nyt i Nor­den, at vi sæt­ter bå­de pen­ge og vi­dens­res­sour­cer i spil i for­hold til at styr­ke kul­turin­sti­tu­tio­ner­nes po­ten­ti­a­le. Det tror jeg ik­ke er sket før no­gen ste­der," si­ger Eli­ne Sigfusson.

Tæt samarbejde skaber læring

Set fra Bi­ku­ben­fon­dens si­de har sam­ar­bej­det med Nor­disk Kul­tur­fond kon­kret ført til en er­ken­del­se af for­nuf­ten i at ind­dra­ge fle­re par­ter i en udviklingsproces.

“Der er op­stå­et en tæt­te­re di­a­log mel­lem Bi­ku­ben­fon­den og Nor­disk Kul­tur­fond og en åben­hed i for­hold til bå­de vo­res kom­pe­ten­cer in­ter­nt i fon­de­ne og vo­res me­to­der til at un­der­støt­te vo­res stra­te­gi­ske for­mål. Og så er der jo og­så kom­met me­re vi­den ud af sam­ar­bej­det. Vi har da helt klart lært af Nor­disk Kul­tur­fond, og den må­de, fon­den ar­bej­der på,” si­ger Met­te Marcus.

Kan de kon­kre­te er­fa­rin­ger fra sam­ar­bej­det og­så bru­ges til at ju­ste­re Bi­ku­ben­fon­dens ar­bejds­form i fremtiden?

“Vi har set, at det gi­ver me­ning at ta­le sam­men, hvor for­skel­li­ge par­ter har stra­te­gi­ske over­lap. Bi­ku­ben­fon­den og Nor­disk Kul­tur­fond har ik­ke nød­ven­dig­vis over­lap­pen­de kom­pe­ten­cer. Det vil si­ge, at vi kan kom­ple­men­te­re hin­an­den, og dét gi­ver rig­tig god me­ning, for­di vi i det he­le ta­get øn­sker at ind­dra­ge for­skel­lig­ar­te­de kom­pe­ten­cer og for­skel­li­ge part­ne­re med hen­blik på at styr­ke kun­stin­sti­tu­tio­ner­ne bedst mu­lig. Så vo­res op­le­vel­se er, at hvis vi kan se et over­lap­pen­de stra­te­gisk fo­kus, så kan det gi­ve me­ning at ræk­ke ud og lyt­te. Det har vi få­et rig­tig me­get ud af,” si­ger Met­te Marcus.

Så der er en læ­rings­del af sam­ar­bej­det med Bi­ku­ben­fon­den, som vi ik­ke har prø­vet før, og som er utro­lig værdifuld

Eli­ne Sig­fus­son – Sted­fortræ­den­de di­rek­tør, Nor­disk Kulturfond

For Nor­disk Kul­tur­fond har sam­ar­bej­det med Bi­ku­ben­fon­den blandt an­det budt på en kon­trast til den me­re an­søg­nings­drev­ne ar­bejds­me­to­de, som fon­den el­lers of­test har benyttet.

"Hvis man er en an­søg­nings­dre­vet fond, så støt­ter man jo de an­søg­nin­ger, man får ind. Men hvis man ar­bej­der me­re tæt og part­ner­skabs­ba­se­ret, så kom­mer der jo læ­ring ind i fon­den om, hvad der fo­re­går ude i mil­jø­er­ne,” si­ger Eli­ne Sigfusson.

Et an­det kon­kret re­sul­tat af sam­ar­bej­det er, at Nor­disk Kul­tur­fond nu har på­be­gyndt et pi­lot­pro­jekt med Te­a­ter­kom­pag­ni­et Fix&Foxy. Det skal ind­sam­le læ­ring om, hvor­dan te­a­ter­kom­pag­ni­et kan ud­vik­le sig til en me­re in­ter­na­tio­nal institution.

“Og det be­ty­der, at vi jo har har få­et en part­ner, som kan gi­ve spe­ci­fik vi­den, som vi i fon­den kan ud­vik­le til et pro­gram til nyt­te for end­nu fle­re. Så der er en læ­rings­del af sam­ar­bej­det med Bi­ku­ben­fon­den, som vi ik­ke har prø­vet før, og som er utro­lig vær­di­fuld,” si­ger Eli­ne Sigfusson.

KORT OM BIKUBENFONDENS OG NORDISK KULTURFONDS UDVIKLINGSFORLØB

Ud­vik­lings­for­lø­bet er til­ret­telagt af Dansk De­sign Center.

Det kort­læg­ger ind­led­nings­vis kun­stin­sti­tu­tio­nens hi­sto­rik, selv­for­stå­el­se, for­ret­nings­stra­te­gi, ud­for­drin­ger og potentialer.

Bi­ku­ben­fon­den og Nor­disk Kul­tur­fond del­ta­ger ak­tivt i det ind­le­den­de ar­bej­de og bi­dra­ger med vi­den, net­værk og økonomi.

Ef­ter kort­læg­nin­gen dis­ku­te­rer in­sti­tu­tio­nen, fon­de­ne og even­tu­elt ek­ster­ne eks­per­ter mu­lig­he­der­ne og læg­ger en plan med kon­kre­te ak­ti­vi­te­ter, som kan væ­re med til at ska­be den øn­ske­de ud­vik­ling for kunstinstitutionen.

Te­a­ter­kom­pag­ni­et Fix&Foxy, den sce­ne­kunst­ne­ri­ske plat­form Haut og festi­val­se­kre­ta­ri­a­tet Cph Sta­ge har som de før­ste in­sti­tu­tio­ner ind­gå­et i for­lø­bet i 2020. Nye for­løb er sat i gang det­te for­år med ud­stil­lings­plat­for­men Ari­el og Sta­tens Mu­se­um for Kunst.

For­lø­bet er sta­dig un­der ud­vik­ling. På sigt er det Bi­ku­ben­fon­dens am­bi­tion at ska­be et egent­ligt pro­gram, som fle­re in­sti­tu­tio­ner kan bli­ve en del af.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Jobannoncespot_img
Annoncespot_img
Jobannoncespot_img

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer