Stemmesluger vil styrke Trygfonden: Vælg mellem bonus eller donation

Der blev skiftet ud på ti ud af 15 pladser ved årets repræsentantskabsvalg i Tryghedsgruppen. Valgets vinder vil have medlemmerne til aktivt at tage stilling til, om de vil have udbetalt deres medlemsbonus eller om pengene skal gå til et konkret projekt i Trygfonden.

Ma­ria Kas­per­sen er nyvalgt til Tryg­heds­grup­pens re­præ­sen­tant­skab i Re­gion Syd­dan­mark. Med 2.166 stem­mer var hun den af de 31 kan­di­da­ter, der op­nå­e­de flest stem­mer (fo­to: scre­en dump fra valgvideo).

Om­kring 264.000 med­lem­mer af Tryg­heds­grup­pen hav­de mu­lig­hed for at stem­me ved årets re­præ­sen­tant­skabsvalg i Re­gion Syddanmark.

Ud af et re­kord­s­tort felt på 31 kan­di­da­ter skul­le de syd­dan­ske med­lem­mer væl­ge 15 per­so­ner til at re­præ­sen­te­re dem i det 70 mands sto­re re­præ­sen­tant­skab, der er den øver­ste myn­dig­hed i Tryg­heds­grup­pen, der står bag Trygfonden.

Me­re end 22.500 kun­der med en for­sik­ring i Tryg el­ler Al­ka brug­te mu­lig­he­den for at stem­me på de­res fo­re­truk­ne kan­di­dat via smartp­ho­ne, tab­let el­ler computer.

Med et stor kan­di­dat­felt og en valg­del­ta­gel­se på 8,6 pro­cent fik med­lem­mer­ne i år ry­stet po­sen, frem­går det af li­sten over de valg­te kan­di­da­ter, som blev of­fent­lig­gjort i sid­ste uge.

He­le 10 ud af de 15 valg­te re­præ­sen­tan­ter er nyvalg­te, og kun fem af de sid­den­de re­præ­sen­tan­ter kan ge­nind­ta­ge de­res plad­ser i den kom­men­de fi­re­åri­ge pe­ri­o­de. Det var dog ik­ke al­le de tid­li­ge­re re­præ­sen­tan­ter, der hav­de søgt gen­valg. Ek­sem­pel­vis genop­stil­le­de fhv. næst­for­mand i Tryg­heds­grup­pens be­sty­rel­se Pe­ter Gæ­mel­ke ik­ke ved det­te valg. Han har væ­ret med­lem af re­præ­sen­tant­ska­bet i me­re end 13 år.

Man bur­de væl­ge på sam­me må­de, som når man står med si­ne fla­sker i pantautomaten

Ma­ria Kas­per­sen – Nyvalgt re­præ­sen­tant­skabs­med­lem, Tryghedsgruppen

Val­gets top­sco­rer blev Ma­ria Kas­per­sen fra Oden­se, der stil­le­de op for før­ste gang. Med 2.166 di­gi­ta­le valg­kryds fik hun over 500 stem­mer me­re end num­mer to, Hen­rik Thul­strup Bruhn, der med 1.607 stem­mer op­nå­e­de sik­kert genvalg.

Giv eller få

Ma­ria Kas­per­sen hav­de i sit val­go­p­læg lagt sær­lig vægt på Tryg­fon­dens ar­bej­de for go­de fæl­les­ska­ber og triv­sel for ud­sat­te børn og unge.

Der­u­d­over fo­re­slår hun at styr­ke Tryg­fon­den ved at be­de samt­li­ge cir­ka 1,3 mil­li­o­ner med­lem­mer om ak­tivt at ta­ge stil­ling til, om de øn­sker de­res med­lems­bonus ud­be­talt, el­ler om de vil do­ne­re pen­ge­ne til et kon­kret pro­jekt i Trygfonden.

”Jeg sad og tal­te med nog­le af mi­ne ven­ner om, hvor­dan de ser på de 200 – 300 kro­ner, som de hvert år får ud­be­talt i bonus. Med den stør­rel­se for­sik­ring, jeg har, gør bonus­sen ik­ke den sto­re for­skel i mit liv. Der­for tænk­te jeg, at man bur­de væl­ge på sam­me må­de, som når man står med si­ne fla­sker i pan­tau­to­ma­ten og skal væl­ge mel­lem at gi­ve el­ler at få pen­ge,” si­ger Ma­ria Kas­per­sen til Fundats

Hun un­der­stre­ger, at det nye re­præ­sen­tant­skab end­nu ik­ke er til­t­rå­dt, og at hun der­for hel­ler ik­ke har dis­ku­te­ret mu­lig­he­der­ne med Tryg­heds­grup­pens se­kre­ta­ri­at el­ler de øv­ri­ge repræsentantskabsmedlemmer.

”Jeg fo­re­stil­ler mig, at der er man­ge go­de an­sø­ge­re, som ik­ke op­når pen­ge fra Tryg­fon­den. Med­lem­mer­nes bonus­pen­ge kun­ne en­ten sam­les ind til et af de lands­dæk­ken­de pro­jek­ter, el­ler man kun­ne ved­ta­ge et nyt for­mål, som pen­ge­ne skul­le gå til. Det kun­ne for ek­sem­pel væ­re til sport­s­kon­tin­gen­ter for børn i fa­mi­li­er med la­ve ind­kom­ster. Jeg ved som en­lig mor, at det hur­tigt kan lø­be op, når man ger­ne vil gi­ve sin børn mu­lig­hed for at del­ta­ge i fæl­les­ska­ber i klub­ber el­ler for­e­nin­ger. Og go­de fæl­les­ska­ber er ut­ro­ligt vig­tigt for børns sund­hed og triv­sel,” for­kla­rer Ma­ria Kas­per­sen, der til dag­lig er fag­lig kon­su­lent i HK Privat.

Fantastisk at mange ønsker indflydelse

For­man­den for Tryg­heds­grup­pens re­præ­sen­tant­skab, Jens Bi­gum, er glad for den sto­re in­ter­es­se for at stil­le op til årets re­præ­sen­tant­skabsvalg, som og­så bød på en frem­gang på 0,5 pro­cent­po­int i valg­del­ta­gel­sen i for­hold til sid­ste gang, der var valg i regionen.

”Med­lem­mer­ne har talt, og jeg vil ger­ne si­ge stort til­lyk­ke til de 15 valg­te kan­di­da­ter. Det er fan­ta­stisk, at he­le 31 kan­di­da­ter – der er re­kord i re­gio­nen – og me­re end 22.500 med­lem­mer øn­sker at få ind­fly­del­se på Tryg­heds­grup­pens vig­ti­ge ar­bej­de. Vo­res med­lem­s­de­mo­kra­ti gi­ver med­lem­mer­ne mu­lig­hed for at be­stem­me, hvad vi skal ar­bej­de for, og det er dej­ligt, at så man­ge vil gi­ve de­res be­syv med,” si­ger han i en pressemeddelelse.

Se li­sten over de 15 valg­te re­præ­sen­tant­skabs­med­lem­mer her:

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Annoncespot_img

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer