Unge sætter sig på magten i ny fond i Esbjerg

Hver­ken kom­mu­nen el­ler de pri­va­te fon­de har væ­ret dyg­ti­ge nok til at bak­ke op om en at­trak­tiv ung­dom­skul­tur i Es­b­jerg. Der­for går ti lo­ka­le fon­de nu sam­men om at stif­te en ny ung­doms­fond, som kan styr­ke Es­b­jergs po­si­tion som stu­di­e­by og flyt­te by­ens kul­tu­rel­le fo­kus me­re i ret­ning af de un­ges be­hov. Fler­tal­let af be­sty­rel­ses­poster­ne skal be­sæt­tes af un­ge mel­lem 18 og 27 år.

Game Street Mekka, Remisen, Esbjerg (foto: Esbjerg Byhistorisk Arkiv)
Den rø­de tråd i Ung­doms­fon­dens fo­kus skal væ­re støt­te til og op­start af ini­ti­a­ti­ver, som ud­tryk­ker, hvad un­ge i Es­b­jerg er in­ter­es­se­re­de og øn­sker at bli­ve en­ga­ge­re­de i. Ini­ti­a­ti­ver­ne kan spæn­de fra mu­sik og te­a­ter over lit­te­ra­tur og jour­na­li­stik til de­sign og so­ci­a­le events (fo­to: Es­b­jerg Byhi­sto­risk Ar­kiv).

Som en del af be­stræ­bel­ser­ne på at styr­ke Es­b­jergs po­si­tion som ud­­dan­­nel­­ses- og stu­di­e­by og flyt­te by­ens kul­tu­rel­le fo­kus me­re i ret­ning af by­ens un­ge ser et nyt fond­s­i­ni­ti­a­tiv in­den som­mer­fe­ri­en da­gens lys i den ve­stjy­ske by.

På ini­ti­a­tiv af en ræk­ke lo­ka­le er­hvervs­folk og en­he­den Educa­tion Es­b­jerg, som si­den ja­nu­ar i år har ar­bej­det for at gø­re Es­b­jerg me­re at­trak­tiv som stu­di­e­by for bå­de be­bo­e­re og til­flyt­te­re, stif­tes in­den for få uger en al­men­nyt­tig ung­doms­fond kal­det Ung­doms­fon­den. Fon­den skal ha­ve sit en­ty­di­ge fo­kus på at støt­te kul­tu­rel­le ak­ti­vi­te­ter for un­ge i Es­b­jerg, og be­slut­nin­ger­ne i fon­den træf­fes af en be­sty­rel­se med over­vægt af 18-27-åri­­ge.

Ti lo­ka­le fon­de har al­le gi­vet til­sagn om at støt­te Ung­doms­fon­den, og der­u­d­over spyt­ter Es­b­jerg Kom­mu­ne og Educa­tion Es­b­jerg i fon­dens kas­se. Iføl­ge Hen­ry Hei­berg, der er næst­for­mand i en af de fon­de, som støt­ter ini­ti­a­ti­vet, Jo­han Hof­f­mann Fon­den, be­ty­der til­sag­ne­ne, at Ung­doms­fon­den kan kal­ku­le­re med at ha­ve mindst én mil­li­on kro­ner om året at rå­de over de næ­ste fem år til kul­tu­rel­le ak­ti­vi­te­ter.

Præ­cis hvor man­ge pen­ge, hver af de lo­ka­le fon­de sky­der ind i den nye ung­doms­fond, kan Hen­ry Hei­berg ik­ke op­ly­se.

Hver­ken kom­mu­nen, er­hvervs­fon­de­ne el­ler de pri­va­te fon­de har hidtil væ­ret dyg­ti­ge nok til at gæt­te, hvad der in­ter­es­se­rer de un­ge.

Hen­ry Hei­berg – næst­for­mand, Jo­han Hof­f­mann Fon­den

”Nog­le fon­de har gi­vet til­sagn om pen­ge med det sam­me, an­dre har gi­vet til­sagn om lø­ben­de til­skud, mens an­dre in­di­ka­tio­ner går på til­sagn, når fon­den er kom­met i gang. Fon­den er ik­ke etab­le­ret end­nu, og det er vig­tigt, at de un­ge får ind­fly­del­se på vedtæg­ter­ne – de skal ik­ke ba­re på­dut­tes et sæt vedtæg­ter. Jeg hjæl­per dem med at la­ve vedtæg­ter­ne, men det sker i di­a­log, så det ik­ke bli­ver for gam­mel­dags,” un­der­stre­ger Hen­ry Hei­berg over for Fun­dats.

Og­så i sel­ve be­sty­rel­ses­ar­bej­det vil de un­ge få hjælp fra me­re er­far­ne kræf­ter. Fem af de ni be­sty­rel­ses­med­lem­mer skal væ­re i al­de­ren 18-27 år, og når et ungt men­ne­ske ik­ke læn­ge­re er helt så ungt og fyl­der 28, er det slut med at sid­de med i be­sty­rel­sen, og plad­sen vil bli­ve over­ta­get af en ny ung. De sid­ste fi­re af de ni plad­ser skal iføl­ge Hen­ry Hei­berg be­sæt­tes af me­re er­far­ne es­b­jer­gen­se­re, som pri­mært skal gu­i­de og hjæl­pe de un­ge med alt fra til­la­del­ser og reg­ler til at ud­nyt­te net­værk.

”Jeg for­ven­ter, at langt de fle­ste be­slut­nin­ger vil bli­ve truf­fet af al­le ni i be­sty­rel­sen, og­så dem over 27 år. Og for at sik­re, at de un­ge al­tid har fler­tal, får de fi­re æl­dre be­sty­rel­ses­med­lem­mer mak­si­malt til­sam­men tre stem­mer,” for­kla­rer Hen­ry Hei­berg.

Flytter fokus fra ældrekultur til ungdomskultur

Den rø­de tråd i Ung­doms­fon­dens fo­kus skal væ­re støt­te til og op­start af ini­ti­a­ti­ver, som ud­tryk­ker, hvad un­ge i Es­b­jerg er in­ter­es­se­re­de og øn­sker at bli­ve en­ga­ge­re­de i. Ini­ti­a­ti­ver­ne kan spæn­de fra mu­sik og te­a­ter over lit­te­ra­tur og jour­na­li­stik til de­sign og so­ci­a­le events.

”Vi har et ek­stremt stort kul­tur­ud­bud i Es­b­jerg med blandt an­det egnste­a­ter og to kul­tur­hu­se – men sto­re de­le af det pas­ser ba­re ik­ke til fler­tal­let af de 22-åri­­ge, og hver­ken kom­mu­nen, er­hvervs­fon­de­ne el­ler de pri­va­te fon­de har hidtil væ­ret dyg­ti­ge nok til at gæt­te, hvad der in­ter­es­se­rer de un­ge. I for­hold til det sto­re an­tal af un­ge, der bor i Es­b­jerg, er der hidtil brugt me­get få pen­ge på kul­tur, som pas­ser til de un­ge. Så med Ung­doms­fon­den hå­ber vi at flyt­te en del af fo­kus fra æl­dre­kul­tur til ung­dom­skul­tur – sam­ti­dig med, at vi ger­ne vil mo­ti­ve­re de un­ge til selv at væ­re med til at træf­fe be­slut­nin­ger,” si­ger Hen­ry Hei­berg.

Hen­ry Hei­berg, der selv er 65 år, me­ner, at der hidtil har væ­ret en ge­ne­rel ud­for­dring med, at man­ge be­slut­nin­ger på det kul­tu­rel­le om­rå­de bå­de i kom­mu­nen og i fon­de­ne er ble­vet truf­fet af men­ne­sker, som er i en an­den al­der­s­klas­se end de un­ge, man ger­ne vil ha­ve skal bli­ve bo­en­de i og flyt­te til Es­b­jerg for at stu­de­re.

Jeg sy­nes, det er fan­ta­stisk, at by­en vi­ser un­ge men­ne­sker til­lid og gi­ver dem fri­hed og an­svar, i ste­det for at det er mænd i jak­ke­sæt, som be­stem­mer.

Mat­hil­de Plan­te­ner – Gym­na­sie­e­lev, Ryb­ners Al­me­ne Gym­na­si­um

”I fon­de­ne har vi det pro­blem, at det er mod­ne men­ne­sker, som sid­der og skal træf­fe be­slut­nin­ger. Det er jo in­gen hem­me­lig­hed, at fon­de ge­ne­relt er be­man­det med folk, der er i an­den halv­del af er­hvervskar­ri­e­ren, og det er hel­ler ik­ke den sto­re hem­me­lig­hed, at dét med at sø­ge fon­de om til­skud fal­der me­re na­tur­ligt for folk, der er mod­ne, end det gør for de un­ge. Når vi ta­ler med Es­b­jergs un­ge, si­ger man­ge: ‘Kun­ne vi dog ba­re få mu­lig­hed for selv at støt­te og igang­sæt­te go­de pro­jek­ter!’ Nog­le gan­ge hand­ler det ba­re om små­pen­ge, og det er nu en­gang så­dan, at an­søg­nin­ger om 5.000 kro­ner ik­ke pas­ser sær­ligt godt til hver­ken tra­di­tio­nel­le fon­de el­ler et kom­mu­nalt bud­get,” si­ger Hen­ry Hei­berg.

I Ung­doms­fon­den får be­sty­rel­sen mu­lig­hed for selv at pri­o­ri­te­re in­den for de ram­mer, den har, un­der­stre­ger Hen­ry Hei­berg. Det hand­ler, me­ner han, om at vi­se de un­ge men­ne­sker til­lid og gi­ve dem an­svar.

Mænd i jakkesæt skal ikke bestemme

Og det an­svar glæ­der fle­re af de un­ge i Es­b­jerg, som avi­sen Jyd­ske­ve­st­ky­sten har talt med, til at på­ta­ge sig. Mat­hil­de Plan­te­ner, der er 17 år og går i 2.g på Ryb­ners Al­me­ne Gym­na­si­um er med i Educa­tion Es­b­jergs ad­visory bo­ard af un­ge. Hun bej­ler til en af plad­ser­ne i den nye ung­doms­fonds be­sty­rel­se og glæ­der sig over det nye ini­ti­a­tiv.

”Jeg sy­nes, det er fan­ta­stisk, at by­en vi­ser un­ge men­ne­sker til­lid og gi­ver dem fri­hed og an­svar, i ste­det for at det er mænd i jak­ke­sæt, som be­stem­mer. Jeg hå­ber, vi kan få no­get til at ske i den nye by­del, Es­b­jerg Strand, og at vi kan ska­be vo­res eget fyrtårn. Vi skal ik­ke væ­re en wan­­na­­be-Aar­hus, men væ­re os selv,” si­ger gym­na­sie­e­le­ven til Jyd­ske­ve­st­ky­sten.

24-åri­­ge To­bi­as Ol­sen er flyt­tet til Es­b­jerg for at stu­de­re En­viron­men­tal and Resour­ce Ma­na­ge­ment på Syd­dansk Uni­ver­si­tet og er og­så med i de un­ges ad­visory bo­ard og po­ten­ti­elt be­sty­rel­ses­med­lem i fon­den.

10 fon­de støt­ter Ung­doms­fon­den

De 10 fon­de, som støt­ter Ung­doms­fon­den i Es­b­jerg:

  • Li­da og Oskar Ni­el­sens Fond
  • Claus Sø­ren­sens Fond
  • Ali­ce og Ta­ge Sø­ren­sens Fond
  • Es­b­jerg Fon­den
  • Blue Wa­ter Fon­den
  • Hen­ning G. Kru­ses Fond
  • De Frie Er­hvervs In­ve­ste­rings­fond i Es­b­jerg
  • Es­b­jerg Ugea­vis´ Fond
  • Ob­be­kjer­fon­den
  • Jo­han Hof­f­mann Fon­den

Der­u­d­over bi­dra­ger Es­b­jerg Kom­mu­ne og Educa­tion Es­b­jerg.

”Ung­doms­fon­den er en su­per­fed mu­lig­hed for at få ind­fly­del­se på, hvad Es­b­jergs un­ge ger­ne vil, og at væ­re med til at byg­ge en ung­dom­skul­tur op fra grun­den. By­en har stor­by­e­le­men­ter med caféer og by­liv, men mang­ler end­nu, hvad man kan kal­de en stor­bys vi­be. Den skal vi væ­re med til at ska­be,” si­ger To­bi­as Ol­sen til avi­sen.

Står det til Hen­ry Hei­berg, vil der ik­ke gå lang tid, før de før­ste re­sul­ta­ter af Ung­doms­fon­dens ar­bej­de kan ses i by­bil­le­det i Es­b­jerg.

”Så snart, hol­det er sat, kan ar­bej­det gå i gang. Men jeg véd al­le­re­de nu, at der vil kun­ne ses re­sul­ta­ter af nog­le af de tan­ker, der lig­ger til grund for fon­den, li­ge ef­ter som­mer­fe­ri­en,” si­ger Hen­ry Hei­berg.

Skri­bent

Michael Monty
Mi­cha­el Monty
Fre­elan­cejour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

SOS fra kulturlivet til de danske fonde

På trods af po­li­ti­ske hånds­ræk­nin­ger i form af hjæl­pe­pak­ker og se­ne­st en som­mer­pak­ke, som blandt an­det gi­ver te­a­tre, mu­se­er og spil­le­ste­der mu­lig­hed for at…

Den Blå Planet: Fonde bør støtte drift under krisen

Drop det gam­le man­tra om kun at støt­te ud­vik­ling i kul­tur­sek­to­ren og giv i ste­det pen­ge til drift og der­med over­le­vel­se. Så­dan ly­der op­for­drin­gen til…

Forskere: Fondenes turboforløb virker ikke bedre end almindelig skole

Fle­re af fon­de­nes tur­bo­for­løb til løft af fag­ligt sva­ge ele­ver har in­gen el­ler kun en lil­le ef­fekt. To for­løb ud­vik­let af en ræk­ke of­fent­li­ge…

Fondselitens uddelinger steg med to mia. i 2019

Året 2019 var end­nu et re­kordår i top­pen af den ud­de­len­de fonds­bran­che. Do­na­tio­ner­ne fra de 25 mest ud­de­len­de fon­de steg med 22 pct. i…

Hvad sker der, når speederen for uddeling af forskningsmidler trædes i bund?

  Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes egen hold­ning. Ud­dan­nel­ses- og Forsk­nings­mi­ni­ste­ri­et samt of­fent­li­ge og pri­va­te fon­de har på gan­ske få må­ne­der ud­delt…

Fondsfinansieret rapport om idrættens og kulturens nye betydning efter krisen

Hvil­ken be­tyd­ning kom­mer cor­ona­kri­sen til at få i for­hold til vo­res frem­ti­di­ge må­de at væ­re sam­men på? Og hvad får den so­ci­a­le di­stan­ce­ring un­der…

Fonde står foran hårdt arbejde med ansvarlige investeringer

Selv­om fle­re er­hvervs­dri­ven­de og al­me­ne fon­de har ta­get de før­ste vig­ti­ge skridt mod en pro­fes­sio­na­li­se­ring af an­svar­li­ge og bæ­re­dyg­ti­ge in­ve­ste­rin­ger, er der sta­dig lang…

Fonde efter hård kritik af manglende impact-investeringer: Vi er på en rejse

Fon­de­ne lig­ger sta­dig lavt, men de er på vej i den rig­ti­ge ret­ning, når det kom­mer til im­pact-in­ve­ste­rin­ger. Så­dan kan man op­sum­me­re sva­re­ne fra hen­holds­vis…

Coronakrise

SOS fra kulturlivet til de danske fonde

På trods af po­li­ti­ske hånds­ræk­nin­ger i form af hjæl­pe­pak­ker og se­ne­st en som­mer­pak­ke, som blandt an­det gi­ver te­a­tre, mu­se­er og spil­le­ste­der mu­lig­hed for at…

Den Blå Planet: Fonde bør støtte drift under krisen

Drop det gam­le man­tra om kun at støt­te ud­vik­ling i kul­tur­sek­to­ren og giv i ste­det pen­ge til drift og der­med over­le­vel­se. Så­dan ly­der op­for­drin­gen til…

Hvad sker der, når speederen for uddeling af forskningsmidler trædes i bund?

  Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes egen hold­ning. Ud­dan­nel­ses- og Forsk­nings­mi­ni­ste­ri­et samt of­fent­li­ge og pri­va­te fon­de har på gan­ske få må­ne­der ud­delt…

Fondsfinansieret rapport om idrættens og kulturens nye betydning efter krisen

Hvil­ken be­tyd­ning kom­mer cor­ona­kri­sen til at få i for­hold til vo­res frem­ti­di­ge må­de at væ­re sam­men på? Og hvad får den so­ci­a­le di­stan­ce­ring un­der…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, fær­re…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig be­slut­tet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…

Fondsretsekspert hos Horten: fondskommission bør se på de lovløse fonde

Hvil­ke pro­ble­mer bør som mini­mum ind­gå i kom­mis­so­ri­et for en evt. kom­men­de fond­skom­mis­sion? Fun­dats har spurgt en fonds­ret­s­eks­pert med me­re end 20 års er­fa­ring i at rå­d­gi­ve fon­de. Part­ner i Hor­ten, ad­vo­kat Jim Øks­neb­jerg pe­ger her på fi­re cen­tra­le om­rå­der, hvor ram­me­vil­kå­re­ne for fonds­sek­to­ren kan for­bed­res. Det er vig­tigt og­så at hu­ske de fon­de, der er und­ta­get fra de to fonds­lo­ve, un­der­stre­ger han.