Fire mindre fonde rykker sammen i nyt fondsfællesskab

Fonden Ensomme Gamles Værn, Helsefonden, Bevica Fonden og Vanførefonden rykker i april ud af Fondenes Hus og flytter sammen i et nyt lejemål nær Nørreport Station. Efter at have oplevet fordelene ved at bo dør om dør i Fondenes Hus, vil de fire fonde nu øge samarbejdet i nye fysiske rammer. Også BRFfonden har netop forladt Fondenes Hus for at rykke ind i nye lokaler på Christianshavn.

Fondenes Hus
"Jeg ser til­ba­ge på næ­sten syv go­de år i Fon­de­nes Hus, hvor det for en lil­le­put­fond som En­som­me Gam­les Værn har haft rig­tig stor be­tyd­ning at væ­re en del af et fæl­les­skab med om­kring 10 an­dre fon­de," si­ger Chri­sti­ne E. Swa­ne, di­rek­tør i Fon­den En­som­me Gam­les Værn (fo­to: Ja­nus Moos).

Li­ge­som i den gam­le bør­ne­sang ”Ti små cyk­li­ster”, hvor an­tal­let af cyk­li­ster fal­der vers for vers, op­le­ver og­så Fon­de­nes Hus på Ot­to Møn­steds Ga­de i Kø­ben­havn i øje­blik­ket en hel ræk­ke af fraflytninger.

Da Fon­de­nes Hus åb­ne­de i 2013, var der 9 fon­de un­der sam­me tag, og i lø­bet af et par år var an­tal­let af le­je­re ste­get til 11 fon­de og et fag­for­bund. Men for halvan­det år si­den flyt­te­de Fre­de­riks­berg Fon­den og Ot­to Møn­steds Fond ud af hu­set. Og det sam­me gjor­de Bør­ne­fon­den ef­ter den fu­sio­ne­re­de med fon­den Plan Danmark.

Og in­den for de se­ne­ste må­ne­der har he­le fem fon­de med­delt Bi­ku­ben­fon­den, der ejer ejen­dom­men og ad­mi­ni­stre­rer Fon­de­nes Hus, at de flytter.

Én fond, BRF­fon­den, har al­le­re­de for­ladt Fon­de­nes Hus og åb­ne­de i star­ten af marts dø­re­ne til si­ne nye, le­je­de lo­ka­ler på Chri­sti­ans­havn, mens Fon­den En­som­me Gam­les Værn, Hel­se­fon­den, Be­vi­ca Fon­den og Van­fø­re­fon­den har be­stilt flyt­te­bil til fre­dag den 3. april. Og flyt­te­bi­len skal ik­ke ud på no­gen lang tur. De fi­re min­dre fon­de flyt­ter nem­lig sam­men i et le­je­mål på Lin­nés­ga­de nær Nør­report Sta­tion i København.

Smækker ikke med døren

Di­rek­tør Chri­sti­ne E. Swa­ne fra Fon­den En­som­me Gam­les Værn un­der­stre­ger over for Fun­dats, at in­gen af de fi­re fon­de, som i april ryk­ker sam­men på Lin­nés­ga­de, smæk­ker med dø­ren til Fon­de­nes Hus.

Tvær­ti­mod har det iføl­ge Chri­sti­ne E. Swa­ne væ­ret en sær­de­les po­si­tiv op­le­vel­se at væ­re en del af fonds­fæl­les­ska­bet i Ot­to Møn­steds Ga­de, og hun be­to­ner, at kon­struk­tio­nen med man­ge fon­de un­der sam­me tag blandt an­det har haft en po­si­tiv af­smit­ten­de ef­fekt på pro­fes­sio­na­li­se­rin­gen af fondene.

”Der er ab­so­lut ik­ke ta­le om, at vi smæk­ker med dø­ren, men jeg vil hel­ler ik­ke kal­de det ve­mo­digt at skul­le vi­de­re. Nu, hvor be­slut­nin­gen er truf­fet, glæ­der jeg mig me­get til at flyt­te. Men jeg ser til­ba­ge på næ­sten syv go­de år i Fon­de­nes Hus, hvor det for en lil­le­put­fond som En­som­me Gam­les Værn har haft rig­tig stor be­tyd­ning at væ­re en del af et fæl­les­skab med om­kring 10 an­dre fon­de. Det har gi­vet et me­re pro­fes­sio­na­li­se­ret blik på at væ­re fond, men har og­så gi­vet fle­re kol­le­ger i hver­da­gen og nog­le at spar­re med rent fag­ligt,” si­ger Chri­sti­ne E. Swane.

Hun un­der­stre­ger, at al­le fi­re fon­de var med blandt de fon­de, der op­rin­de­lig etab­le­re­de Fon­de­nes Hus.

”Så vi har fra star­ten væ­ret med til at ud­vik­le fæl­les­ska­bet – og det er et fæl­les­skab, vi har væ­ret rig­tig gla­de for at væ­re en del af. Net­op dét, at vi fi­re fon­de har væ­ret her sam­men, har ført til, at vi nu flyt­ter vi­de­re. Ved at bo dør om dør på sam­me eta­ge har vi få­et et godt ind­blik i hin­an­dens ar­bej­de, vi har kun­net læ­re af hin­an­den, og vi har få­et øj­ne­ne op for, at vi har fle­re so­ci­a­le og sund­heds­mæs­si­ge pro­blem­stil­lin­ger til fæl­les i de pro­jek­ter, vi støt­ter,” si­ger Chri­sti­ne E. Swane.

Fortsætter som fire selvstændige fonde

Det er Chri­sti­ne E. Swa­nes ud­gangs­punkt, at Fon­den En­som­me Gam­les Værn, Hel­se­fon­den, Be­vi­ca Fon­den og Van­fø­re­fon­den frem­over skal ar­bej­de tæt sam­men om alt fra kon­kre­te pro­jek­ter til administration.

”Man­ge har spurgt os, om de fi­re fon­de nu bli­ver slå­et sam­men. Det er på in­gen må­de til­fæl­det. Vi er ab­so­lut sta­dig og vil og­så frem­over fort­sæt­te som fi­re for­skel­li­ge fon­de. Men det er min for­vent­ning, at vi skal ar­bej­de end­nu tæt­te­re sam­men, og vi er kun li­ge star­tet på blandt an­det at se på de mu­lig­he­der, vi har for fæl­les part­ner­ska­ber om­kring pro­jek­ter. Der­u­d­over har vi ved at bo dør om dør i Fon­de­nes Hus fun­det ud af, hvor me­get det be­ty­der at ha­ve nær dag­lig kon­takt – og­så i vo­res ad­mi­ni­stra­tio­ner. Der­for for­plig­ter vi os nu over for hin­an­den til at få de ad­mi­ni­stra­ti­ve ting til at fun­ge­re i et min­dre fæl­les­skab,” si­ger Chri­sti­ne E. Swane.

Det sam­le­de an­tal me­d­ar­bej­de­re i de fi­re fon­de tæl­ler in­klu­si­ve stu­den­ter­me­d­ar­bej­de­re 16 per­so­ner, som ef­ter på­ske mø­der på ar­bej­de tæt på Nør­report Sta­tion. Og net­op dén be­lig­gen­hed er iføl­ge Chri­sti­ne E. Swa­ne ide­el for de fi­re små fonde.

”Ejen­dom­men på Lin­nés­ga­de, hvor vi le­jer en eta­ge, er end­nu me­re cen­tral og nemt til­gæn­ge­lig end Ot­to Møn­steds Ga­de, sam­ti­dig med at Be­vi­ca Fon­den har brug for me­re plads. Der er fle­re i vo­res må­l­grup­per og be­sty­rel­ser, som er kø­re­stols­bru­ge­re, og nog­le me­d­ar­bej­de­re kom­mer lang­vejs fra. Der­for har det stor be­tyd­ning for os at bo så cen­tralt som mu­ligt i by­en og tæt på en sta­tion med bå­de re­gio­nalt­og, S-tog og me­tro,” for­kla­rer Chri­sti­ne E. Swane.

Domicil skal afspejle BRFfondens fokus på godt håndværk

For BRF­fon­den, som i star­ten af marts ryk­ke­de fra Fon­de­nes Hus til nye, le­je­de lo­ka­ler på Strand­ga­de på Chri­sti­ans­havn, er si­tu­a­tio­nen en an­den. Fon­den har haft til hu­se i Fon­de­nes Hus si­den ja­nu­ar 2015, men i takt med, at fon­den har få­et sin stra­te­gi på plads, gi­ver det iføl­ge di­rek­tør Kri­sti­an May god me­ning nu at ”bli­ve her­re i eget hus.”

”Da vi flyt­te­de ind i be­sked­ne lo­ka­ler i Fon­de­nes Hus, var vi ik­ke af­kla­re­de med, hvad ak­ti­vi­tets­ni­veau­et for BRF­fon­den og for BRF­hol­ding frem­over vil­le bli­ve. Nu har vi fun­det vo­res fød­der med hen­syn til vo­res frem­ti­di­ge ak­ti­vi­te­ter og stra­te­gi, så de to gan­ge 16 kva­drat­me­ter i Fon­de­nes Hus var ik­ke læn­ge­re for­mål­stjen­ligt for os,” si­ger Kri­sti­an May.

Han op­ly­ser, at BRF­fon­den i sin sø­gen ef­ter nye lo­ka­li­te­ter dels har kig­get ef­ter et sted med sid­de­plad­ser samt mø­de- og køk­ken­fa­ci­li­te­ter til fle­re men­ne­sker, end der p.t. er an­sat, dels nog­le lo­ka­ler, som af­spej­ler fon­dens fo­kus på godt håndværk.

”Vo­res sø­gen ef­ter no­get me­re do­mi­cil­præ­get er endt med, at vi nu er flyt­tet ud til et me­re end 250 år gam­melt hus på Chri­sti­ans­havn, som byg­nings- og at­mos­fæ­re­mæs­sigt af­spej­ler vo­res ak­ti­vi­te­ter med at byg­ge kol­le­gi­er til un­ge men­ne­sker, der ta­ger er­hverv­s­ud­dan­nel­ser in­den for byg­ge­ri. Der­med er der kom­met en vis sam­men­hæng mel­lem vo­res do­mi­cil og det, der er ble­vet vo­res for­mål på det al­men­nyt­ti­ge om­rå­de – man kan kal­de det en slags walk-the-talk-over­vej­el­se,” si­ger Kri­sti­an May.

– Så je­res be­slut­ning om at flyt­te skal ik­ke ses som et fra­valg af Fon­de­nes Hus?

”Nej. Det er et til­valg af nog­le fa­ci­li­te­ter, som sig­na­le­rer det, vi ar­bej­der med og ger­ne vil stå for. Fon­de­nes Hus var en fin løs­ning, mens vi ud­vik­le­de os, og nu har vi så ta­get et na­tur­ligt skridt i vo­res ud­vik­ling,” si­ger Kri­sti­an May.

Bikubenfonden: Et midlertidigt setback

Da Bi­ku­ben­fon­den i 2013 er­hver­ve­de ejen­dom­men på Ot­to Møn­steds Ga­de 5 og åb­ne­de dø­re­ne til Fon­de­nes Hus, var det med det of­fi­ci­el­le for­mål at ”frem­me vi­den­de­ling, kom­pe­ten­ce­ud­vik­ling og sam­ar­bej­de på tværs af fon­de, ud­nyt­te for­de­le­ne ved fæl­les drift samt ska­be øget gen­nem­sig­tig­hed for om­ver­de­nen.” Og di­rek­tør i Bi­ku­ben­fon­den Sø­ren Kaa­re-An­der­sen ærg­rer sig nu over, at der – ind­til nye le­je­af­ta­ler er på plads – bli­ver fem fær­re fon­de til at de­le vi­den og ud­nyt­te driftsfordele.

”Vi er da ær­ger­li­ge over, at de væl­ger at flyt­te nog­le an­dre ste­der hen,” si­ger Sø­ren Kaa­re-An­der­sen til Fundats.

– Hvad be­ty­der det for Fon­de­nes Hus, at der i lø­bet af en må­ned er fem fon­de, som ryk­ker ud?

”Det vil da gi­ve et mid­ler­ti­digt set­ba­ck. Men der er jo sta­dig­væk folk i hu­set, og dem har vi et godt sam­ar­bej­de med. Og vi har lø­ben­de frem­vis­nin­ger. Der har væ­ret no­gen fon­de for­bi, som har væ­ret tæt på at sig­ne. Så­dan er det med ud­lej­ning,” kon­sta­te­rer Sø­ren Kaare-Andersen.

Iføl­ge Sø­ren Kaa­re-An­der­sen har Bi­ku­ben­fon­den få­et la­vet nog­le vur­de­rin­ger af hus­le­je­ni­veau­et i om­rå­det, som vi­ser, at hus­lej­en i Fon­de­nes Hus lig­ger ”li­ge un­der middel.”

”Det er klart, at vi føl­ger med i ud­vik­lin­gen og ser, hvad der sker. Vi for­ven­ter, at det kom­mer til at gå stil­le og ro­ligt. Men nu skal vi og­så li­ge se med cor­o­navirus, for der er jo nok ik­ke så man­ge, der træf­fer sto­re be­slut­nin­ger li­ge nu,” si­ger Sø­ren Kaare-Andersen.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer