Fire nye medlemmer i Fondenes Videnscenter

Medlemskredsen i Fondenes Videnscenter er udvidet med tre erhvervsdrivende fonde og en ikke-erhvervsdrivende fond.

Fondenes Videnscenter – fire nye medlemmer
”En af de væ­sent­li­ge grun­de til, at vi er gå­et med i Vi­dens­cen­tret, er det­te med at kun­ne ud­vek­sle prak­ti­ske er­fa­rin­ger,” si­ger di­rek­tør i KV Fon­den, Hen­rik A. Holtegaard.

Re­in­holdt W. Jorck og Hu­strus Fond, Den Dan­ske Ma­ri­ti­me Fond, KV Fon­den og KFI Er­hvervs­dri­vende Fond. Det er nav­ne­ne på fi­re nye med­lem­mer af for­e­nin­gen Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter, som 34 fon­de og filan­tro­pi­ske for­e­nin­ger stif­te­de om­kring årsskiftet.

”Vi vil me­get ger­ne væ­re med til at støt­te op om Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter. Der har ind­til nu mang­let en så­dan for­e­ning, der kan pro­du­ce­re vi­den om fonds­sek­to­ren og re­præ­sen­te­re fon­de­nes syns­punk­ter i for­skel­li­ge sam­men­hæn­ge, blandt an­det i for­hold til myn­dig­he­der­ne,” si­ger di­rek­tør i KV Fon­den, Hen­rik A. Holtegaard.

KV Fon­den (Kris­ta og Vig­go Pe­ter­sens Fond) er en er­hvervs­dri­ven­de fond med al­men­nyt­ti­ge ud­de­lin­ger på mel­lem 12 og 15 mio. kr. om året. Fon­den tje­ner si­ne pen­ge på investerings­ejen­domme og bo­li­g­ud­lej­ning og har en ba­lan­ce på 640 mio. kr.

Fon­den er al­le­re­de in­vi­te­ret til de kom­men­de to mø­der i Vi­dens­cen­trets di­rek­tør­ne­t­værk, og ne­top mu­lig­he­den for re­le­vant vi­den­de­ling er no­get af det, som fonds­di­rek­tø­ren ser frem til via medlemskabet.

”En af de væ­sent­li­ge grun­de til, at vi er gå­et med i Vi­dens­cen­tret, er det­te med at kun­ne ud­vek­sle prak­ti­ske er­fa­rin­ger. Hvis vi sid­der med et kon­kret pro­blem, som vi ik­ke er helt sik­re på, hvor­dan vi skal lø­se, så er der nog­le an­dre fon­de, vi kan spør­ge, om de har væ­ret i en til­sva­ren­de si­tu­a­tion og hvor­dan de har løst det,” si­ger Hen­rik A. Hol­te­gaard og pe­ger blandt an­det på de nye rap­por­te­rings­krav ift. an­be­fa­lin­ger­ne om God Fondsledelse.

Netværk og videndeling

Blandt de nye med­lem­mer er og­så den ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fond, Re­in­holdt W. Jorck og Hu­strus Fond, som år­ligt ud­de­ler mel­lem 10 og 12 mio. kr. og har en for­mue i vær­di­pa­pi­rer på ca. 200 mio. kr. Der­u­d­over ejer fon­den en tred­je­del af Jorcks Ejen­doms­sel­skab A/S, som er om­kring en mil­li­ard kr. værd.

Fon­den ad­mi­ni­stre­res nu af Dansk Er­hverv af fondsad­mi­ni­stra­tor, An­net­te Berg­mann, der er fhv. di­rek­tør i Ot­to Møn­steds Fond. An­net­te Berg­mann har væ­ret ad­mi­ni­stra­tor for Jorcks Fond si­den 2010.

”Som di­rek­tør i Ot­to Møn­steds fond delt­og jeg i fon­de­nes di­rek­tør­ne­t­værk, in­den det blev for­ma­li­seret i Vi­dens­cen­tret. Det er en stor for­del at ha­ve ad­gang til den vi­den­de­ling og at bli­ve op­da­te­ret om, hvad der sker po­li­tisk ift. ek­sem­pel­vis skat­te­lov­giv­ning mm. Der­for fo­re­slog jeg be­sty­rel­sen, at Re­in­holdt W. Jorcks Fond blev til­knyt­tet Vi­dens­cen­tret, så jeg kan fort­sæt­te i fonds­net­vær­ket,” si­ger hun.

”Det er et fan­ta­stisk godt net­værk – hvis man har nog­le ting, som man har be­hov for at drøf­te om­kring for ek­sem­pel trans­pa­rens, ud­de­lings­kri­te­ri­er el­ler God Fonds­le­del­se,” si­ger An­net­te Bergmann.

Fag­lig er­fa­rings­ud­veks­ling er og­så år­sa­gen til, at KFI Er­hvervs­dri­ven­de Fond er blandt de nye med­lem­mer. Fon­den har de se­ne­ste tre år ud­delt i alt 250 mio. kr. til er­hverv­s­ud­vik­ling og an­dre for­ret­nings­mæs­si­ge og so­ci­a­le til­tag, der frem­mer den frie køb­mands in­ter­es­ser i Danmark.

”Bag­grun­den for vo­res med­lem­skab er øn­sket om at del­ta­ge i et fag­ligt fæl­les­skab med mu­lig­hed for vi­dens­de­ling, net­værk og spar­ring om em­ner af fæl­les in­ter­es­se for fon­de­ne, her­un­der de ram­me­vil­kår, vi ar­bej­der in­den­for,” si­ger ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Jes­per Loiborg.

Den sid­ste af de nye med­lem­mer er Den Dan­ske Ma­ri­ti­me Fond, der blev stif­tet i 2005 i for­bind­el­se med om­dan­nel­sen af Dan­marks Skibs­kre­dit­fond til Dan­marks Skibs­kre­dit A/S. Fon­den ud­de­ler om­kring kr. 50 mil­li­o­ner år­ligt til pri­mært al­men­nyt­ti­ge for­mål, men og­så til er­hvervs­orien­te­rede pro­jek­ter in­den­for Det Blå Danmark.

Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter blev stif­tet i de­cem­ber må­ned sid­ste år og i maj må­ned an­sat­te be­sty­rel­sen cen­trets se­kre­ta­ri­ats­chef, Han­ne Ras­mus­sen, som i øje­blik­ket er ved at re­k­rut­te­re to ek­stra me­d­ar­bej­de­re til se­kre­ta­ri­a­tet – en kom­mu­ni­ka­tions­chef og en seniorkonsulent.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer