Flere fonde dropper turen til Allinge

Selvom Folkemødet på Bornholm går mod strømmen af aflysninger og vælger at gennemføre et fysisk arrangement i juni, bliver en lang række af de store danske fonde hjemme. Blandt andre Novo Nordisk Fonden, Lego Fonden og Realdania dropper i år den fysiske del af Folkemødet. Derimod tager de tre fonde i Carlsbergfamilien til Allinge med hver deres indslag.

Folkemødet 2019 (foto: Janus Moos)
Mens de po­li­ti­ske ud­mel­din­ger om ram­mer­ne for som­me­rens sto­re uden­dør­s­ar­ran­ge­men­ter har få­et de fle­ste sto­re mu­sik­festi­va­ler med Roskil­de Festi­val i spid­sen til at af­ly­se 2021-ud­ga­ver­ne, går Fol­ke­mø­det på Born­holm mod strøm­men og fast­hol­der af­vik­lin­gen af et fy­sisk ar­ran­ge­ment i Al­lin­ge i juni.

Men det bli­ver be­græn­set, hvor man­ge af de dan­ske fon­de, som er til ste­de på de 12 sce­ner og blandt til­hø­rer­ne til de fy­si­ske de­bat­ter og kul­tu­rel­le indslag i Allinge.

Et rund­spør­ge, Fun­dats har fo­re­ta­get blandt en ræk­ke af de sto­re dan­ske fon­de, vi­ser så­le­des, at fle­re drop­per tu­ren til Al­lin­ge i år, mens nog­le sta­dig ik­ke har ta­get en­de­lig stilling.

Og ten­den­sen un­der­støt­tes i en lil­le un­der­sø­gel­se, Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter har gen­nem­ført. Her sva­rer 11 ud af 20 fon­de nej til del­ta­gel­sen i det fy­si­ske Fol­ke­mø­de, mens kun tre fon­de sva­rer et klart ja til, at tu­ren går til klippeøen.

Blandt de 11 nej-si­ge­re i Fon­de­nes Vi­dens­cen­ters un­der­sø­gel­se er Au­gusti­nus Fon­den, Det Obel­ske Fa­mi­lie­fond, Eg­mont Fon­den, Le­go Fon­den og Trygfonden.

Fysisk tilstedeværelse giver ikke mening

Hel­ler ik­ke Dan­marks stør­ste fond, No­vo Nor­disk Fon­den, bru­ger res­sour­cer på den fy­si­ske del af Fol­ke­mø­det den 17.-19. juni.

”Vi har li­ge be­slut­tet os for ik­ke at ta­ge til Born­holm rent fy­sisk. Vi vil­le egent­lig ger­ne, men vi sy­nes ik­ke, at det gi­ver så me­get me­ning i for­hold til pro­gram­met,” skri­ver Se­ni­or Vi­ce Presi­dent for kom­mu­ni­ka­tions­om­rå­det i No­vo Nor­disk Fon­den St­ef­fen P. Lü­ders i en mail til Fundats.

Det er dog St­ef­fen P. Lü­ders´ for­vent­ning, at No­vo Nor­disk Fon­den fast­hol­der at ar­ran­ge­re to di­gi­ta­le de­bat­ter, som li­ve-strea­mes på Fol­ke­mø­de­ts hjem­mesi­de, og han hå­ber, at de vil med­fø­re nog­le go­de diskussioner.

Den filan­tro­pi­ske for­e­ning Re­al­da­nia ta­ger hel­ler ik­ke til Born­holm i juni.

”Vi plan­læg­ger ik­ke, at no­gen fra Re­al­da­nia ta­ger af sted til det fy­si­ske Fol­ke­mø­de el­ler del­ta­ger i de­bat­ter i Al­lin­ge. Vi for­ven­ter til gen­gæld at del­ta­ge i den digitale/virtuelle del af Fol­ke­mø­det,” ly­der det fra pres­se­chef i Re­al­da­nia Pia Møl­ler Munksgaard.

Villa Gode Liv droppes i år

På trods af, at der kun er halvan­den må­ned til Fol­ke­mø­det, har fle­re fon­de fort­sat ik­ke truf­fet en en­de­lig be­slut­ning om, hvor­vidt de sæt­ter kur­sen mod Al­lin­ge. Én af dem er A.P. Møl­ler Fonden.

”Vi har tid­li­ge­re del­ta­get i en­kel­te de­bat­ter sær­ligt om Fol­ke­sko­len. I år har vi af­ven­tet si­tu­a­tio­nen og har der­med ik­ke ta­get en­de­lig stil­ling,” skri­ver di­rek­tør i A.P. Møl­ler Fon­den Mads Le­bech i en mail.

Nor­dea-fon­den har før væ­ret blandt de mest to­ne­an­gi­ven­de fon­de på Fol­ke­mø­det. Men som om­talt i Fun­dats i fe­bru­ar, be­slut­te­de Nor­dea-fon­den al­le­re­de i star­ten af året, at Vil­la Go­de Liv, som frem til 2019 var om­drej­nings­punkt for fon­dens Fol­ke­mø­de-ak­ti­vi­te­ter, ik­ke bli­ver til no­get i år. Vil­la Go­de Liv lå bå­de i 2018 og 2019 på Fol­ke­mø­de­ts top-10 over sam­lings­punk­ter med flest events.

Fol­ke­mø­det er dog ik­ke drop­pet af Nor­dea-fon­den. Ti­ne Wi­ck­ers, der er kom­mu­ni­ka­tions­chef, op­ly­ser i en mail til Fun­dats, at bå­de hun og Nor­dea-fon­dens ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Hen­rik Le­h­mann An­der­sen vil væ­re fy­sisk til ste­de på Fol­ke­mø­det to da­ge for at lyt­te, ta­le og sø­ge inspiration.

Der­u­d­over ar­ran­ge­rer Nor­dea-fon­den sam­men med Tu­borg­fon­det en li­ve on­li­ne­e­vent med in­spira­tion fra støt­te­de pro­jek­ter, der frem­mer ly­sten til at del­ta­ge i de­mo­kra­ti­et, og som skal gø­re se­er­ne klo­ge­re på, hvad de to fon­de støt­ter. Even­ten li­ve-strea­mes fra København.

Alle tre Carlsberg-fonde tager til Allinge

Tu­borg­fon­det er dog sam­ti­dig til ste­de ved det fy­si­ske Fol­ke­mø­de. For blandt de fon­de, som væl­ger at bak­ke op om det fy­si­ske ar­ran­ge­ment, er de tre fon­de i Carls­berg-fa­mi­li­en, Carls­berg­fon­det, Ny Carls­berg­fon­det og Tu­borg­fon­det. Det op­ly­ser Carls­berg­fon­dets kom­mu­ni­ka­tions­chef Cil­le Grøn­da­hl Møn­sted til Fundats.

”De tre fon­de del­ta­ger fy­sisk i Al­lin­ge med hver vo­res indslag, der med ud­gangs­punkt i vo­res dna na­tur­lig­vis vil om­hand­le vi­den­skab, forsk­ning, kunst og un­ges ind­fly­del­se og del­ta­gel­se i den de­mo­kra­ti­ske sam­ta­le. Alt sam­men bli­ver set i en kon­tekst af cor­ona­kri­sen, og hvad den har gi­vet os af ind­sig­ter og er­fa­rin­ger til ik­ke blot at gen­star­te, men og­så gen­tæn­ke vo­res sam­fund,” ly­der det fra Cil­le Grøn­da­hl Mønsted.

Hun til­fø­jer, at For­e­nin­gen Fol­ke­mø­det i lang tid har ar­bej­det på at ska­be ram­mer­ne for et cor­o­na-sik­kert Folkemøde.

”Så vi ser frem til at bak­ke op om de­res sto­re ind­sats og ar­bej­der med vo­res for­skel­li­ge indslag, så de og­så får et di­gi­talt ef­ter­liv og der­med kan nå end­nu bre­de­re ud,” un­der­stre­ger Cil­le Grøn­da­hl Mønsted.

Ole Kirks Fond sen­der iføl­ge di­rek­tør Ka­rin Skjødt Hin­d­kjær én me­d­ar­bej­der til Al­lin­ge, og fon­den er me­d­ar­ran­gør af to fy­si­ske debatter:

Én de­bat sam­men med Psy­ki­a­tri­fon­den om mang­len­de hjælp til børn, der vok­ser op i hjem med psy­kisk syg­dom. Og én sam­men med fon­den Mødre­hjæl­pen og TUBA, der til­by­der hjælp og rå­d­giv­ning til un­ge fra hjem med mis­brugs­pro­ble­mer, om ”sy­ste­mets glem­te børn”, for hvem vold og mis­brug er en del af hverdagen.

Store forventninger hos Planbørnefonden

Fle­re af de ind­sam­le­de fon­de i ngo-sek­to­ren ple­jer at væ­re ak­ti­ve del­ta­ge­re på Fol­ke­mø­det, og så­dan bli­ver det og­så i år for Plan­bør­ne­fon­den, op­ly­ser ngo´ens po­li­tisk rå­d­gi­ver So­fie Lind­k­vist Enstrøm.

”Plan­bør­ne­fon­den del­ta­ger i det fy­si­ske Fol­ke­mø­de med fi­re: Vo­res be­sty­rel­ses­for­mand, di­rek­tør, vi­ce­di­rek­tør og po­li­tisk rå­d­gi­ver. Vi ar­ran­ge­rer selv tre de­bat­ter der­ov­re – én ale­ne og to sam­men med an­dre or­ga­ni­sa­tio­ner – og vo­res le­del­se skal del­ta­ge i de de­bat­ter. Der­u­d­over skal vo­res di­rek­tør Dort­he Pe­ter­sen del­ta­ge i an­dre de­bat­ter i re­gi af hen­des vir­ke som be­sty­rel­ses­for­mand for Aka­de­mi­et for So­ci­al In­nova­tion,” skri­ver So­fie Lind­k­vist En­strøm i en mail.

Plan­bør­ne­fon­dens for­vent­nin­ger til det fy­si­ske Fol­ke­mø­de er store.

”Vi for­ven­ter at mø­de en mas­se af vo­res nøg­le­in­ter­es­sen­ter der­ov­re og få go­de de­mo­kra­ti­ske de­bat­ter om gen­start af Dan­mark og ver­den ef­ter cor­o­na. Vi glæ­der os til fy­si­ske de­bat­ter og pri­o­ri­te­rer der­for del­ta­gel­se i det fy­si­ske Fol­ke­mø­de,” fast­slår So­fie Lind­k­vist Enstrøm.

Stort behov for demokratisk debat

Iføl­ge For­e­nin­gen Fol­ke­mø­det bli­ver det over­ord­ne­de fo­kus for Fol­ke­mø­det 2021 at frem­brin­ge de bed­ste ide­er til, hvor­dan vi gen­star­ter sam­fun­det ef­ter coronakrisen.

Der bli­ver i alt 250 fy­si­ske de­bat­ter for­delt på 12 sce­ner, hvoraf syv bli­ver li­ve-strea­met på folkemødet.dk og ef­ter­føl­gen­de gjort til­gæn­ge­li­ge ”on de­mand”. Tors­dag den 17. ju­ni kan al­le fol­ke­mø­de­ar­ran­gø­rer og­så del­ta­ge med di­gi­ta­le, li­ve-strea­me­de events fra he­le landet.

Fol­ke­mø­de­gæ­ster kan fra den 12. maj boo­ke bil­let til én af de 12 sce­ners program.
For­e­nin­gen Fol­ke­mø­de­ts di­rek­tør Ca­mil­la Laud­rup ser frem til at kun­ne af­hol­de et Fol­ke­mø­de i kølvan­det på af­lys­nin­gen i 2020.

”Be­ho­vet for de­mo­kra­tisk de­bat er ik­ke ble­vet min­dre un­der pan­de­mi­en. Så jeg reg­ner med en mas­se go­de de­bat­ter bå­de on­li­ne og un­der åben him­mel på Born­holm. Vi skal hol­de vo­res de­bat i li­ve og mø­des på tværs af me­nin­ger. Det bi­dra­ger Fol­ke­mø­det til – igen i år,” si­ger Ca­mil­la Laud­rup i en pressemeddelelse.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer