Fonde holder vejret, inden turen (måske) går til Bornholm

Mens store begivenheder på stribe bliver aflyst, fastholder arrangørerne bag Folkemødet 2020, at det stadig er planen at gennemføre arrangementet medio juni. Flere af de store fonde, som har planlagt at være til stede i Allinge, afventer situationen, men der udtrykkes samtidig betænkelighed ved, om det er sundhedsmæssigt forsvarligt at samle folk i små telte.

Folkemødet 2019 (foto: Janus Moos)
Fol­ke­mø­det sam­le­de i 2019 et re­kord­s­tort an­tal be­sø­gen­de, nem­lig 114.000 men­ne­sker for­delt over fi­re da­ge (fo­to: Ja­nus Moos).

 

Ar­tik­len er op­da­te­ret d. 30. marts med in­for­ma­tion om, at be­sty­rel­sen i Fol­ke­mø­det mø­des den 3. april.

”Hvil­ke over­nat­nings­mu­lig­he­der har jeg un­der Fol­ke­mø­det?” og ”Hvor­dan kom­mer du til Fol­ke­mø­det?” Så­dan ly­der nog­le af spørgs­må­le­ne på top­pen af hjem­mesi­den for Fol­ke­mø­det 2020 i Al­lin­ge på Bornholm.

Hjem­mesi­den går så­le­des hånd i hånd med den se­ne­ste ud­mel­ding fra Fol­ke­mø­de­ts le­del­se om, at det trods den cor­o­na-kri­se, som har lagt sto­re de­le af det dan­ske sam­fund ned fo­re­lø­big frem til 2. på­ske­dag, fort­sat er for­vent­nin­gen at hol­de Fol­ke­mø­de 2020 i da­ge­ne fra den 11. til 14. juni.

Man­ge dan­ske fon­de op­træ­der hvert år på den lan­ge li­ste over ar­ran­gø­rer af de­bat­ter og an­dre events i Al­lin­ge, og in­den cor­o­na over­tog dags­or­de­nen i Dan­mark, hav­de en ræk­ke fon­de og­så brugt man­ge res­sour­cer på at plan­læg­ge det­te års del­ta­gel­se. Men med en of­fent­lig sek­tor, som er sat del­vis i stå, og en for­læn­gel­se af for­bud­det om at væ­re for­sam­let fle­re end ti men­ne­sker er spørgs­må­let, om det sta­dig er re­a­li­stisk at kal­ku­le­re med at skul­le til Al­lin­ge om min­dre end tre måneder?

Blandt de fon­de, Fun­dats har talt med, er mel­din­gen no­gen­lun­de ens­ly­den­de: Fon­de­ne af­ven­ter mel­din­ger­ne fra myn­dig­he­der­ne og fra Fol­ke­mø­de­ts le­del­se, in­den de går vi­de­re med plan­læg­nin­gen af del­ta­gel­sen i et ar­ran­ge­ment, som i 2019 sam­le­de et re­kord­s­tort an­tal be­sø­gen­de, nem­lig 114.000 men­ne­sker for­delt over fi­re dage.

Novo Nordisk Fonden: Skal være sundhedsmæssigt forsvarligt

St­ef­fen P. Lü­ders, der er kom­mu­ni­ka­tions­chef i bå­de No­vo Nor­disk Fon­den og No­vo Hol­ding, sæt­ter al­le­re­de nu spørgs­måls­tegn ved, om det kan la­de sig gø­re at gen­nem­fø­re Fol­ke­mø­det på sund­heds­mæs­sigt for­svar­lig vis.

”Vi føl­ger na­tur­lig­vis nø­je ud­vik­lin­gen og af­ven­ter en ud­mel­ding fra ar­ran­gø­rer­ne. Det vil væ­re su­perær­ger­ligt, hvis Fol­ke­mø­det bli­ver af­lyst, men kon­cep­tet med at brin­ge man­ge tu­sin­de men­ne­sker sam­men på et lil­le are­al med de­bat­ter i min­dre tel­te sid­den­de tæt sam­men skal jo og­så kun­ne gen­nem­fø­res for­svar­ligt sund­heds­mæs­sigt,” si­ger St­ef­fen P. Lü­ders til Fundats.
Han til­fø­jer, at og­så gen­nem­førs­len af No­vo Nor­disk Fon­dens øv­ri­ge ak­ti­vi­te­ter de kom­men­de må­ne­der ju­ste­res alt ef­ter myn­dig­he­der­nes anbefalinger.

I min ind­bak­ke har jeg hel­dig­vis fem-seks ide­er fra part­ne­re og gan­ske al­min­de­li­ge gæ­ster, som fo­re­slår ting, vi kun­ne la­ve i ste­det for, hvis cor­o­na-kri­sen stræk­ker sig lang tid frem.

Mads Ak­sel­bo Holm – di­rek­tør, For­e­nin­gen Folkemødet

Kom­mu­ni­ka­tions­di­rek­tør Re­gitze Re­eh fra Lund­beck­fon­den fast­slår, at fon­den er så langt i sin plan­læg­ning, at ak­ti­vi­te­ter­ne på Fol­ke­mø­det i uge 24 ”sag­tens kan gen­nem­fø­res.” Men hun er sam­ti­dig op­mærk­som på, at der er en stor ri­si­ko for, at ar­ran­ge­men­tet bli­ver af­lyst, og der­for ar­bej­der Lund­beck­fon­den pa­ral­lelt med an­dre spor.

”Vi har fak­tisk væ­ret i gang med at plan­læg­ge en ræk­ke events til Fol­ke­mø­det 2020 li­ge si­den sid­ste års ar­ran­ge­ment, og vi har al­le­re­de boo­k­et fly, fær­ge, de­bat­telt og et som­mer­hus. Vi kan fort­sæt­te plan­læg­nin­gen, men vi kan og­så af­ly­se. Fo­re­lø­big hol­der vi vej­ret og af­ven­ter even­tu­el­le nye mel­din­ger fra ar­ran­gø­rer­ne,” si­ger Re­gitze Reeh.

I kølvan­det på, at Lund­beck­fon­den og­så har af­lyst og ud­skudt en ræk­ke an­dre ar­ran­ge­men­ter i marts og april, vur­de­rer hun p.t., at Lund­beck­fon­den for­ment­lig ik­ke skal til Al­lin­ge i juni.

”Li­ge nu vir­ker ju­ni me­get tæt på, og jeg sy­nes, det er svært fo­re­stil­le sig, at alt er til­ba­ge ved nor­ma­len i ju­ni, og at Fol­ke­mø­det 2020 bli­ver gen­nem­ført,” si­ger Re­gitze Reeh.

Realdania forholder sig endnu ikke til planer for juni

Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Jes­per Ny­gård i den filan­tro­pi­ske for­e­ning Re­al­da­nia har end­nu ik­ke brugt me­get tid på at spe­ku­le­re over, om Fol­ke­mø­det i ju­ni gennemføres.

”Vi er li­ge nu i fuld gang med at flyt­te el­ler af­ly­se ar­ran­ge­men­ter i marts og april, blandt an­det nog­le af de man­ge ar­ran­ge­men­ter for vo­res med­lem­mer. Vi er slet ik­ke nå­et til at for­hol­de os til ju­ni end­nu,” si­ger Jes­per Nygaard.

Gen­nem­fø­res Fol­ke­mø­det i uge 24, bli­ver det for Re­al­da­ni­as ved­kom­men­de med di­a­log og sam­ta­ler med fo­kus på løs­nin­gen af blandt an­det kli­maud­for­drin­ger, det sti­gen­de havvand og FN's 17 verdensmål.

”Fol­ke­mø­det er jo ind­til vi­de­re ik­ke af­lyst, og der­for har vi ik­ke fo­re­ta­get os no­get i den an­led­ning. Det er klart, at vi i vo­res plan­læg­ning af nye ar­ran­ge­men­ter ta­ger høj­de for den nu­væ­ren­de si­tu­a­tion, og nye kom­men­de ar­ran­ge­men­ter plan­læg­ges med en rig­tig god buf­fer til den ned­luk­nings­pe­ri­o­de, vi kan se for­an os. Vi hol­der selv­føl­ge­lig nø­je øje med myn­dig­he­der­nes ud­mel­din­ger og føl­ger de­res an­be­fa­lin­ger,” un­der­stre­ger Jes­per Nygård.

Mens hver­ken Carls­berg­fon­det el­ler Nor­dea-fon­den for nu­væ­ren­de øn­sker at med­vir­ke i en ar­ti­kel om den fort­sat­te del­ta­gel­se i – el­ler even­tu­el­le al­ter­na­ti­ver til – Fol­ke­mø­det i ly­set af cor­o­na-kri­sen, po­in­te­r­er di­rek­tør i Eg­mont Fon­den Hen­ri­et­te Chri­sti­an­sen i en mail, at den nu­væ­ren­de helt ek­stra­or­di­næ­re si­tu­a­tion kræ­ver, at ”al­le føl­ger og ta­ger myn­dig­he­der­nes an­vis­nin­ger me­get alvorligt.”

”Det er den ene­ste må­de, vi får stop­pet smit­tekæ­den på og sik­rer, at vi kom­mer bedst mu­ligt igen­nem kri­sen. I Eg­mont Fon­den føl­ger vi ud­vik­lin­gen nø­je og af­ven­ter myn­dig­he­der­nes an­vis­nin­ger,” skri­ver Hen­ri­et­te Chri­sti­an­sen til Fundats.

Folkemøde-arrangør lover ”rettidig udmelding”

Iføl­ge di­rek­tør i For­e­nin­gen Fol­ke­mø­det Mads Ak­sel­bo Holm er der trods den se­ne­ste ud­mel­ding fra stats­mi­ni­ster Met­te Fre­de­rik­sen på pres­se­mø­det man­dag ef­ter­mid­dag om, at den del­vi­se ned­luk­ning af Dan­mark for­læn­ges frem til 13. april, ik­ke æn­dret ved op­fat­tel­sen af, at Al­lin­ge 11.-14. ju­ni er ram­men om Fol­ke­mø­det 2020.

”Vi føl­ger ud­vik­lin­gen nø­je og er i tæt di­a­log med myn­dig­he­der­ne. Dags da­to er vo­res for­vent­ning fort­sat, at vi kan la­ve Fol­ke­mø­de i uge 24. Om­vendt må jeg og­så si­ge, at selv, hvis cor­o­na-kri­sen for­svandt i mor­gen, vil­le den kom­me til at på­vir­ke Fol­ke­mø­de 2020, og i ly­set af den nu­væ­ren­de si­tu­a­tion er vi al­le­re­de i gang med at dis­ku­te­re, om Fol­ke­mø­det i år fuld­stæn­dig kom­mer til at lig­ne det, vi ple­jer at hol­de i uge 24,” si­ger Mads Ak­sel­bo Holm til Fundats.

I for­hold til de fon­de, po­li­ti­ske par­ti­er, in­ter­es­se- og græs­rod­sor­ga­ni­sa­tio­ner samt an­dre i det bre­de spek­trum af ar­ran­gø­rer, er Mads Ak­sel­bo Holm me­get be­vidst om, at der er græn­ser for, hvor tæt på uge 24 en even­tu­el af­lys­ning kan ske.

”Vi vil kom­me med en ret­ti­dig ud­mel­ding, hvis bil­le­det æn­drer sig i for­hold til af­hol­del­se af Fol­ke­mø­det. Jeg er klar over, at der er vidt for­skel­li­ge smer­te­græn­ser for, hvor lang tid man kan ven­te. Men vi vil for­sø­ge at fin­de et tids­punkt, hvor vi respek­te­rer, at de man­ge ar­ran­gø­rer skal ha­ve mu­lig­hed for at kun­ne age­re, hvis kri­sen bli­ver ved med at ud­vik­le sig, og vi der­for må af­ly­se. Det hand­ler blandt an­det om at vi­se respekt for ar­ran­gø­rer­nes de­ad­li­nes og de ud­gif­ter, som vi ved, at ar­ran­gø­rer­nes del­ta­gel­se på Fol­ke­mø­det er for­bun­det med. Vi kom­mer jo ik­ke til at frem­stå sær­lig pænt, hvis vi kø­rer vi­de­re som om, in­tet er hændt – for så kort tid ef­ter at mel­de ud, at det al­li­ge­vel ik­ke bli­ver ik­ke til no­get,” si­ger Mads Ak­sel­bo Holm.

Han vil ik­ke sæt­te da­to på de­ad­li­ne for, hvor­når For­e­nin­gen Fol­ke­mø­det se­ne­st kan fin­de på at af­ly­se el­ler æn­dre det­te års arrangement.

”Bå­de be­sty­rel­sen og jeg som di­rek­tør har en for­plig­tel­se til at ram­me en ret­ti­dig­hed. Ind­til vi­de­re vil jeg ik­ke op­ly­se en da­to. Men vi me­ner ik­ke, at ti­den er kom­met end­nu, hvor vi skal æn­dre i vo­res op­fat­tel­se af, at fol­ke­mø­det gen­nem­fø­res,” po­in­te­r­er Mads Ak­sel­bo Holm.

Flere ideer til alternative folkemøder

Be­sty­rel­sen mø­des den 3. april for at dis­ku­te­re af­hol­del­sen af Fol­ke­mø­det 2020, og som kon­se­kvens af usik­ker­he­den er det be­slut­tet at ryk­ke nog­le af de prak­ti­ske de­ad­li­nes to uger frem fra den 3. april til den 17. april.

– Alt fra kon­cer­ter til EM i fod­bold og De Olym­pi­ske Le­ge i juli-au­gust bli­ver i dis­se da­ge af­lyst. Hvor­for er det så sta­dig re­a­li­stisk at gen­nem­fø­re et ar­ran­ge­ment med over 100.000 del­ta­ge­re, som blandt an­det sid­der tæt sam­men i små telte?

”Selv­om vi er rig­tig gla­de for at ha­ve nå­et den stør­rel­se, vi har, er for­ud­sæt­nin­ger­ne for EM i fod­bold og OL væ­sent­ligt an­der­le­des. Fol­ke­mø­det er en na­tio­nal be­gi­ven­hed på linje med Roskil­de Festi­val og an­dre sto­re festi­va­ler. Det, der er vig­tigt for os, er, at der ind­til vi­de­re er ud­stuk­ket ret­nings­linjer fra myn­dig­he­der­nes si­de ved­rø­ren­de de kom­men­de 14 da­ge. Vi er med på, det her ik­ke er over­stå­et om 14 da­ge el­ler tre uger. Men vi skyl­der he­le in­ter­es­sent­land­ska­bet lø­ben­de at føl­ge med i, hvad der sker, og det fo­re­går i tæt di­a­log med myn­dig­he­der­ne. På den bag­grund fast­hol­der vi for­vent­nin­gen om at gen­nem­fø­re Fol­ke­mø­det i uge 24,” si­ger Mads Ak­sel­bo Holm.

– Har I en plan B, hvis det ik­ke er for­svar­ligt at sam­le folk i Al­lin­ge? Kan man for ek­sem­pel fo­re­stil­le sig et vir­tu­elt folkemøde?

”Jeg tror, vi har bå­de en plan B, C, D og E. I min ind­bak­ke har jeg hel­dig­vis fem-seks ide­er fra part­ne­re og gan­ske al­min­de­li­ge gæ­ster, som fo­re­slår ting, vi kun­ne la­ve i ste­det for, hvis cor­o­na-kri­sen stræk­ker sig lang tid frem. Jeg sy­nes, at vi skyl­der at lø­be med nog­le af de bol­de, der bli­ver ka­stet op til os, så nog­le af tin­ge­ne ar­bej­der vi al­le­re­de nu på,” si­ger Mads Ak­sel­bo Holm.

Blandt ide­er­ne er et vir­tu­elt fol­ke­mø­de og et kon­cept med mø­der for små grup­per af men­ne­sker for­delt over he­le landet.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Jobannoncespot_img

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer