Fonde holder vejret, inden turen (måske) går til Bornholm

Mens sto­re be­gi­ven­he­der på stri­be bli­ver af­lyst, fast­hol­der ar­ran­gø­rer­ne bag Fol­ke­mø­det 2020, at det sta­dig er pla­nen at gen­nem­fø­re ar­ran­ge­men­tet me­dio ju­ni. Fle­re af de sto­re fon­de, som har plan­lagt at væ­re til ste­de i Al­lin­ge, af­ven­ter si­tu­a­tio­nen, men der ud­tryk­kes sam­ti­dig be­tæn­ke­lig­hed ved, om det er sund­heds­mæs­sigt for­svar­ligt at sam­le folk i små telte. 

Folkemødet 2019 (foto: Janus Moos)
Fol­ke­mø­det sam­le­de i 2019 et re­kord­s­tort an­tal be­sø­gen­de, nem­lig 114.000 men­ne­sker for­delt over fi­re da­ge (fo­to: Ja­nus Moos).

 

Ar­tik­len er op­da­te­ret d. 30. marts med in­for­ma­tion om, at be­sty­rel­sen i Fol­ke­mø­det mø­des den 3. april.

”Hvil­ke over­nat­nings­mu­lig­he­der har jeg un­der Fol­ke­mø­det?” og ”Hvor­dan kom­mer du til Fol­ke­mø­det?” Så­dan ly­der nog­le af spørgs­må­le­ne på top­pen af hjem­mesi­den for Fol­ke­mø­det 2020 i Al­lin­ge på Bornholm.

Hjem­mesi­den går så­le­des hånd i hånd med den se­ne­ste ud­mel­ding fra Fol­ke­mø­de­ts le­del­se om, at det trods den cor­o­­na-kri­­se, som har lagt sto­re de­le af det dan­ske sam­fund ned fo­re­lø­big frem til 2. på­ske­dag, fort­sat er for­vent­nin­gen at hol­de Fol­ke­mø­de 2020 i da­ge­ne fra den 11. til 14. juni.

Man­ge dan­ske fon­de op­træ­der hvert år på den lan­ge li­ste over ar­ran­gø­rer af de­bat­ter og an­dre events i Al­lin­ge, og in­den cor­o­na over­tog dags­or­de­nen i Dan­mark, hav­de en ræk­ke fon­de og­så brugt man­ge res­sour­cer på at plan­læg­ge det­te års del­ta­gel­se. Men med en of­fent­lig sek­tor, som er sat del­vis i stå, og en for­læn­gel­se af for­bud­det om at væ­re for­sam­let fle­re end ti men­ne­sker er spørgs­må­let, om det sta­dig er re­a­li­stisk at kal­ku­le­re med at skul­le til Al­lin­ge om min­dre end tre måneder?

Blandt de fon­de, Fun­dats har talt med, er mel­din­gen no­gen­lun­de ens­ly­den­de: Fon­de­ne af­ven­ter mel­din­ger­ne fra myn­dig­he­der­ne og fra Fol­ke­mø­de­ts le­del­se, in­den de går vi­de­re med plan­læg­nin­gen af del­ta­gel­sen i et ar­ran­ge­ment, som i 2019 sam­le­de et re­kord­s­tort an­tal be­sø­gen­de, nem­lig 114.000 men­ne­sker for­delt over fi­re dage.

Novo Nordisk Fonden: Skal være sundhedsmæssigt forsvarligt

St­ef­fen P. Lü­ders, der er kom­mu­ni­ka­tions­chef i bå­de No­vo Nor­disk Fon­den og No­vo Hol­ding, sæt­ter al­le­re­de nu spørgs­måls­tegn ved, om det kan la­de sig gø­re at gen­nem­fø­re Fol­ke­mø­det på sund­heds­mæs­sigt for­svar­lig vis.

”Vi føl­ger na­tur­lig­vis nø­je ud­vik­lin­gen og af­ven­ter en ud­mel­ding fra ar­ran­gø­rer­ne. Det vil væ­re su­perær­ger­ligt, hvis Fol­ke­mø­det bli­ver af­lyst, men kon­cep­tet med at brin­ge man­ge tu­sin­de men­ne­sker sam­men på et lil­le are­al med de­bat­ter i min­dre tel­te sid­den­de tæt sam­men skal jo og­så kun­ne gen­nem­fø­res for­svar­ligt sund­heds­mæs­sigt,” si­ger St­ef­fen P. Lü­ders til Fundats.
Han til­fø­jer, at og­så gen­nem­førs­len af No­vo Nor­disk Fon­dens øv­ri­ge ak­ti­vi­te­ter de kom­men­de må­ne­der ju­ste­res alt ef­ter myn­dig­he­der­nes anbefalinger.

I min ind­bak­ke har jeg hel­dig­vis fem-seks ide­er fra part­ne­re og gan­ske al­min­de­li­ge gæ­ster, som fo­re­slår ting, vi kun­ne la­ve i ste­det for, hvis cor­o­­na-kri­­sen stræk­ker sig lang tid frem.

Mads Ak­sel­bo Holm – di­rek­tør, For­e­nin­gen Folkemødet

Kom­mu­ni­ka­tions­di­rek­tør Re­gitze Re­eh fra Lund­beck­fon­den fast­slår, at fon­den er så langt i sin plan­læg­ning, at ak­ti­vi­te­ter­ne på Fol­ke­mø­det i uge 24 ”sag­tens kan gen­nem­fø­res.” Men hun er sam­ti­dig op­mærk­som på, at der er en stor ri­si­ko for, at ar­ran­ge­men­tet bli­ver af­lyst, og der­for ar­bej­der Lund­beck­fon­den pa­ral­lelt med an­dre spor.

”Vi har fak­tisk væ­ret i gang med at plan­læg­ge en ræk­ke events til Fol­ke­mø­det 2020 li­ge si­den sid­ste års ar­ran­ge­ment, og vi har al­le­re­de boo­k­et fly, fær­ge, de­bat­telt og et som­mer­hus. Vi kan fort­sæt­te plan­læg­nin­gen, men vi kan og­så af­ly­se. Fo­re­lø­big hol­der vi vej­ret og af­ven­ter even­tu­el­le nye mel­din­ger fra ar­ran­gø­rer­ne,” si­ger Re­gitze Reeh.

I kølvan­det på, at Lund­beck­fon­den og­så har af­lyst og ud­skudt en ræk­ke an­dre ar­ran­ge­men­ter i marts og april, vur­de­rer hun p.t., at Lund­beck­fon­den for­ment­lig ik­ke skal til Al­lin­ge i juni.

”Li­ge nu vir­ker ju­ni me­get tæt på, og jeg sy­nes, det er svært fo­re­stil­le sig, at alt er til­ba­ge ved nor­ma­len i ju­ni, og at Fol­ke­mø­det 2020 bli­ver gen­nem­ført,” si­ger Re­gitze Reeh.

Realdania forholder sig endnu ikke til planer for juni

Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Jes­per Ny­gård i den filan­tro­pi­ske for­e­ning Re­al­da­nia har end­nu ik­ke brugt me­get tid på at spe­ku­le­re over, om Fol­ke­mø­det i ju­ni gennemføres.

”Vi er li­ge nu i fuld gang med at flyt­te el­ler af­ly­se ar­ran­ge­men­ter i marts og april, blandt an­det nog­le af de man­ge ar­ran­ge­men­ter for vo­res med­lem­mer. Vi er slet ik­ke nå­et til at for­hol­de os til ju­ni end­nu,” si­ger Jes­per Nygaard.

Gen­nem­fø­res Fol­ke­mø­det i uge 24, bli­ver det for Re­al­da­ni­as ved­kom­men­de med di­a­log og sam­ta­ler med fo­kus på løs­nin­gen af blandt an­det kli­maud­for­drin­ger, det sti­gen­de havvand og FN's 17 verdensmål.

”Fol­ke­mø­det er jo ind­til vi­de­re ik­ke af­lyst, og der­for har vi ik­ke fo­re­ta­get os no­get i den an­led­ning. Det er klart, at vi i vo­res plan­læg­ning af nye ar­ran­ge­men­ter ta­ger høj­de for den nu­væ­ren­de si­tu­a­tion, og nye kom­men­de ar­ran­ge­men­ter plan­læg­ges med en rig­tig god buf­fer til den ned­luk­nings­pe­ri­o­de, vi kan se for­an os. Vi hol­der selv­føl­ge­lig nø­je øje med myn­dig­he­der­nes ud­mel­din­ger og føl­ger de­res an­be­fa­lin­ger,” un­der­stre­ger Jes­per Nygård.

Mens hver­ken Carls­berg­fon­det el­ler Nor­­dea-fon­­den for nu­væ­ren­de øn­sker at med­vir­ke i en ar­ti­kel om den fort­sat­te del­ta­gel­se i – el­ler even­tu­el­le al­ter­na­ti­ver til – Fol­ke­mø­det i ly­set af cor­o­­na-kri­­sen, po­in­te­r­er di­rek­tør i Eg­mont Fon­den Hen­ri­et­te Chri­sti­an­sen i en mail, at den nu­væ­ren­de helt ek­stra­or­di­næ­re si­tu­a­tion kræ­ver, at ”al­le føl­ger og ta­ger myn­dig­he­der­nes an­vis­nin­ger me­get alvorligt.”

”Det er den ene­ste må­de, vi får stop­pet smit­tekæ­den på og sik­rer, at vi kom­mer bedst mu­ligt igen­nem kri­sen. I Eg­mont Fon­den føl­ger vi ud­vik­lin­gen nø­je og af­ven­ter myn­dig­he­der­nes an­vis­nin­ger,” skri­ver Hen­ri­et­te Chri­sti­an­sen til Fundats.

Folkemøde-arrangør lover ”rettidig udmelding”

Iføl­ge di­rek­tør i For­e­nin­gen Fol­ke­mø­det Mads Ak­sel­bo Holm er der trods den se­ne­ste ud­mel­ding fra stats­mi­ni­ster Met­te Fre­de­rik­sen på pres­se­mø­det man­dag ef­ter­mid­dag om, at den del­vi­se ned­luk­ning af Dan­mark for­læn­ges frem til 13. april, ik­ke æn­dret ved op­fat­tel­sen af, at Al­lin­ge 11.-14. ju­ni er ram­men om Fol­ke­mø­det 2020.

”Vi føl­ger ud­vik­lin­gen nø­je og er i tæt di­a­log med myn­dig­he­der­ne. Dags da­to er vo­res for­vent­ning fort­sat, at vi kan la­ve Fol­ke­mø­de i uge 24. Om­vendt må jeg og­så si­ge, at selv, hvis cor­o­­na-kri­­sen for­svandt i mor­gen, vil­le den kom­me til at på­vir­ke Fol­ke­mø­de 2020, og i ly­set af den nu­væ­ren­de si­tu­a­tion er vi al­le­re­de i gang med at dis­ku­te­re, om Fol­ke­mø­det i år fuld­stæn­dig kom­mer til at lig­ne det, vi ple­jer at hol­de i uge 24,” si­ger Mads Ak­sel­bo Holm til Fundats.

I for­hold til de fon­de, po­li­ti­ske par­ti­er, in­ter­es­­se- og græs­rod­sor­ga­ni­sa­tio­ner samt an­dre i det bre­de spek­trum af ar­ran­gø­rer, er Mads Ak­sel­bo Holm me­get be­vidst om, at der er græn­ser for, hvor tæt på uge 24 en even­tu­el af­lys­ning kan ske.

”Vi vil kom­me med en ret­ti­dig ud­mel­ding, hvis bil­le­det æn­drer sig i for­hold til af­hol­del­se af Fol­ke­mø­det. Jeg er klar over, at der er vidt for­skel­li­ge smer­te­græn­ser for, hvor lang tid man kan ven­te. Men vi vil for­sø­ge at fin­de et tids­punkt, hvor vi respek­te­rer, at de man­ge ar­ran­gø­rer skal ha­ve mu­lig­hed for at kun­ne age­re, hvis kri­sen bli­ver ved med at ud­vik­le sig, og vi der­for må af­ly­se. Det hand­ler blandt an­det om at vi­se respekt for ar­ran­gø­rer­nes de­ad­li­nes og de ud­gif­ter, som vi ved, at ar­ran­gø­rer­nes del­ta­gel­se på Fol­ke­mø­det er for­bun­det med. Vi kom­mer jo ik­ke til at frem­stå sær­lig pænt, hvis vi kø­rer vi­de­re som om, in­tet er hændt – for så kort tid ef­ter at mel­de ud, at det al­li­ge­vel ik­ke bli­ver ik­ke til no­get,” si­ger Mads Ak­sel­bo Holm.

Han vil ik­ke sæt­te da­to på de­ad­li­ne for, hvor­når For­e­nin­gen Fol­ke­mø­det se­ne­st kan fin­de på at af­ly­se el­ler æn­dre det­te års arrangement.

”Bå­de be­sty­rel­sen og jeg som di­rek­tør har en for­plig­tel­se til at ram­me en ret­ti­dig­hed. Ind­til vi­de­re vil jeg ik­ke op­ly­se en da­to. Men vi me­ner ik­ke, at ti­den er kom­met end­nu, hvor vi skal æn­dre i vo­res op­fat­tel­se af, at fol­ke­mø­det gen­nem­fø­res,” po­in­te­r­er Mads Ak­sel­bo Holm.

Flere ideer til alternative folkemøder

Be­sty­rel­sen mø­des den 3. april for at dis­ku­te­re af­hol­del­sen af Fol­ke­mø­det 2020, og som kon­se­kvens af usik­ker­he­den er det be­slut­tet at ryk­ke nog­le af de prak­ti­ske de­ad­li­nes to uger frem fra den 3. april til den 17. april.

– Alt fra kon­cer­ter til EM i fod­bold og De Olym­pi­ske Le­ge i juli-au­gust bli­ver i dis­se da­ge af­lyst. Hvor­for er det så sta­dig re­a­li­stisk at gen­nem­fø­re et ar­ran­ge­ment med over 100.000 del­ta­ge­re, som blandt an­det sid­der tæt sam­men i små telte?

”Selv­om vi er rig­tig gla­de for at ha­ve nå­et den stør­rel­se, vi har, er for­ud­sæt­nin­ger­ne for EM i fod­bold og OL væ­sent­ligt an­der­le­des. Fol­ke­mø­det er en na­tio­nal be­gi­ven­hed på linje med Roskil­de Festi­val og an­dre sto­re festi­va­ler. Det, der er vig­tigt for os, er, at der ind­til vi­de­re er ud­stuk­ket ret­nings­linjer fra myn­dig­he­der­nes si­de ved­rø­ren­de de kom­men­de 14 da­ge. Vi er med på, det her ik­ke er over­stå­et om 14 da­ge el­ler tre uger. Men vi skyl­der he­le in­ter­es­sent­land­ska­bet lø­ben­de at føl­ge med i, hvad der sker, og det fo­re­går i tæt di­a­log med myn­dig­he­der­ne. På den bag­grund fast­hol­der vi for­vent­nin­gen om at gen­nem­fø­re Fol­ke­mø­det i uge 24,” si­ger Mads Ak­sel­bo Holm.

– Har I en plan B, hvis det ik­ke er for­svar­ligt at sam­le folk i Al­lin­ge? Kan man for ek­sem­pel fo­re­stil­le sig et vir­tu­elt folkemøde?

”Jeg tror, vi har bå­de en plan B, C, D og E. I min ind­bak­ke har jeg hel­dig­vis fem-seks ide­er fra part­ne­re og gan­ske al­min­de­li­ge gæ­ster, som fo­re­slår ting, vi kun­ne la­ve i ste­det for, hvis cor­o­­na-kri­­sen stræk­ker sig lang tid frem. Jeg sy­nes, at vi skyl­der at lø­be med nog­le af de bol­de, der bli­ver ka­stet op til os, så nog­le af tin­ge­ne ar­bej­der vi al­le­re­de nu på,” si­ger Mads Ak­sel­bo Holm.

Blandt ide­er­ne er et vir­tu­elt fol­ke­mø­de og et kon­cept med mø­der for små grup­per af men­ne­sker for­delt over he­le landet.

Skri­bent

Michael Monty
Mi­cha­el Monty
Jour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kulturministeren griber ind i sag om inhabilitet

Kul­tur­mi­ni­ster Joy Mo­gen­sen (S) gri­ber nu ind i en sag om in­ha­bi­li­tet i Det Dan­ske Fil­min­sti­tut, der træk­ker trå­de til fonds­sek­to­ren. Sa­gen dre­jer sig om…

Radio24syv-sagen: Bestyrelsesmedlemmer betaler erstatning til fond

Bor­ger­rets­fon­dens be­sty­rel­ses­med­lem­mer var sid­ste år godt util­fred­se, da de blev for­hin­dret i at støt­te en rets­sag om Radio24syv. Nu vi­ser det sig, at de tre…

Borgere på Langeland forlanger demokrati og medindflydelse i erhvervsfond

”Vi er ført bag ly­set.” ”Som en af Lan­gelands man­ge el-for­bru­ge­re fø­ler jeg mig kup­pet.” ”Hvad blev der li­ge af vo­res med­lem­s­de­mo­kra­ti.” Oven­stå­en­de er blot et…

Langelands Elforsyning – fonden, der ville være en forening

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­tens egen hold­ning. Lan­gelands El­for­sy­ning har un­der­skre­vet en hen­sigt­ser­klæ­ring om et salg af el­for­sy­nings­virk­som­he­den på Lan­geland til…

Foreningsdronning og regionsrådsformand vinder Tryg-valg

Med en valg­del­ta­gel­se på 10 pro­cent har cir­ka 20.000 for­sik­rings­kun­der i Re­gion Sjæl­land be­slut­tet, hvem der skal re­præ­sen­te­re dem i Tryg­heds­grup­pen, der står bag…

NÅR NØDEN ER STØRST

Tak­ket væ­re blandt an­det be­ty­de­lig øko­no­misk støt­te fra en ræk­ke fon­de og stor kre­a­ti­vi­tet hos ar­ran­gø­rer­ne er alt gjort klar til, at Na­tur­mø­det i Hir­ts­hals i maj, Kul­tur­mø­det Mors og Fol­ke­mø­de Møn i au­gust og Ung­dom­mens Fol­ke­mø­de i sep­tem­ber al­le kan gen­nem­fø­res som en­ten fy­si­ske el­ler kom­bi­ne­ret fy­si­ske og di­gi­ta­le arrangementer.

Ugens uddelinger: Fondsstøtte til biobank og sårbare gravide

Rund­t­u­ren blandt nog­le af den se­ne­ste uges ud­valg­te ud­de­lin­ger fra fonds­sek­to­ren står den­ne gang i høj grad i forsk­nin­gens tegn. Men der er også…

Coronakrise

Fonde har trods corona-usikkerhed fortsat kurs mod Allinge

I et Dan­mark, der pri­mo fe­bru­ar fort­sat be­fin­der sig i en cor­o­na-skru­et­vin­ge præ­get af for­sam­lings­for­bud, hjem­send­te sko­lebørn og luk­ke­de bu­tik­ker, er det må­ske for…

Ny strategi med mere fokus på målgruppen og mindre fokus på sig selv

”In­gen bør­ne­fa­mi­li­er skal stå ale­ne.” Så­dan ly­der over­skrif­ten på den nye stra­te­gi, Fon­den Mødre­hjæl­pen net­op har præ­sen­te­ret. Stra­te­gi­en skal i de kom­men­de fem år sætte…

Spar Nord Fonden sætter fokus på coronakrisens konsekvenser for unge

For fjer­de år i træk gi­ver Spar Nord Fon­den nu un­ge uni­ver­si­tets­stu­de­ren­de mu­lig­hed for at dyk­ke ned i et sær­ligt vig­tigt el­ler ak­tu­elt tema…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne kapital…