Fonde holder vejret, inden turen (måske) går til Bornholm

Mens sto­re be­gi­ven­he­der på stri­be bli­ver af­lyst, fast­hol­der ar­ran­gø­rer­ne bag Fol­ke­mø­det 2020, at det sta­dig er pla­nen at gen­nem­fø­re ar­ran­ge­men­tet me­dio ju­ni. Fle­re af de sto­re fon­de, som har plan­lagt at væ­re til ste­de i Al­lin­ge, af­ven­ter si­tu­a­tio­nen, men der ud­tryk­kes sam­ti­dig be­tæn­ke­lig­hed ved, om det er sund­heds­mæs­sigt for­svar­ligt at sam­le folk i små tel­te.

Folkemødet 2019 (foto: Janus Moos)
Fol­ke­mø­det sam­le­de i 2019 et re­kord­s­tort an­tal be­sø­gen­de, nem­lig 114.000 men­ne­sker for­delt over fi­re da­ge (fo­to: Ja­nus Moos).

 

Ar­tik­len er op­da­te­ret d. 30. marts med in­for­ma­tion om, at be­sty­rel­sen i Fol­ke­mø­det mø­des den 3. april.

”Hvil­ke over­nat­nings­mu­lig­he­der har jeg un­der Fol­ke­mø­det?” og ”Hvor­dan kom­mer du til Fol­ke­mø­det?” Så­dan ly­der nog­le af spørgs­må­le­ne på top­pen af hjem­mesi­den for Fol­ke­mø­det 2020 i Al­lin­ge på Born­holm.

Hjem­mesi­den går så­le­des hånd i hånd med den se­ne­ste ud­mel­ding fra Fol­ke­mø­de­ts le­del­se om, at det trods den cor­o­­na-kri­­se, som har lagt sto­re de­le af det dan­ske sam­fund ned fo­re­lø­big frem til 2. på­ske­dag, fort­sat er for­vent­nin­gen at hol­de Fol­ke­mø­de 2020 i da­ge­ne fra den 11. til 14. ju­ni.

Man­ge dan­ske fon­de op­træ­der hvert år på den lan­ge li­ste over ar­ran­gø­rer af de­bat­ter og an­dre events i Al­lin­ge, og in­den cor­o­na over­tog dags­or­de­nen i Dan­mark, hav­de en ræk­ke fon­de og­så brugt man­ge res­sour­cer på at plan­læg­ge det­te års del­ta­gel­se. Men med en of­fent­lig sek­tor, som er sat del­vis i stå, og en for­læn­gel­se af for­bud­det om at væ­re for­sam­let fle­re end ti men­ne­sker er spørgs­må­let, om det sta­dig er re­a­li­stisk at kal­ku­le­re med at skul­le til Al­lin­ge om min­dre end tre må­ne­der?

Blandt de fon­de, Fun­dats har talt med, er mel­din­gen no­gen­lun­de ens­ly­den­de: Fon­de­ne af­ven­ter mel­din­ger­ne fra myn­dig­he­der­ne og fra Fol­ke­mø­de­ts le­del­se, in­den de går vi­de­re med plan­læg­nin­gen af del­ta­gel­sen i et ar­ran­ge­ment, som i 2019 sam­le­de et re­kord­s­tort an­tal be­sø­gen­de, nem­lig 114.000 men­ne­sker for­delt over fi­re da­ge.

Novo Nordisk Fonden: Skal være sundhedsmæssigt forsvarligt

St­ef­fen P. Lü­ders, der er kom­mu­ni­ka­tions­chef i bå­de No­vo Nor­disk Fon­den og No­vo Hol­ding, sæt­ter al­le­re­de nu spørgs­måls­tegn ved, om det kan la­de sig gø­re at gen­nem­fø­re Fol­ke­mø­det på sund­heds­mæs­sigt for­svar­lig vis.

”Vi føl­ger na­tur­lig­vis nø­je ud­vik­lin­gen og af­ven­ter en ud­mel­ding fra ar­ran­gø­rer­ne. Det vil væ­re su­perær­ger­ligt, hvis Fol­ke­mø­det bli­ver af­lyst, men kon­cep­tet med at brin­ge man­ge tu­sin­de men­ne­sker sam­men på et lil­le are­al med de­bat­ter i min­dre tel­te sid­den­de tæt sam­men skal jo og­så kun­ne gen­nem­fø­res for­svar­ligt sund­heds­mæs­sigt,” si­ger St­ef­fen P. Lü­ders til Fun­dats.
Han til­fø­jer, at og­så gen­nem­førs­len af No­vo Nor­disk Fon­dens øv­ri­ge ak­ti­vi­te­ter de kom­men­de må­ne­der ju­ste­res alt ef­ter myn­dig­he­der­nes an­be­fa­lin­ger.

I min ind­bak­ke har jeg hel­dig­vis fem-seks ide­er fra part­ne­re og gan­ske al­min­de­li­ge gæ­ster, som fo­re­slår ting, vi kun­ne la­ve i ste­det for, hvis cor­o­­na-kri­­sen stræk­ker sig lang tid frem.

Mads Ak­sel­bo Holm – di­rek­tør, For­e­nin­gen Fol­ke­mø­det

Kom­mu­ni­ka­tions­di­rek­tør Re­gitze Re­eh fra Lund­beck­fon­den fast­slår, at fon­den er så langt i sin plan­læg­ning, at ak­ti­vi­te­ter­ne på Fol­ke­mø­det i uge 24 ”sag­tens kan gen­nem­fø­res.” Men hun er sam­ti­dig op­mærk­som på, at der er en stor ri­si­ko for, at ar­ran­ge­men­tet bli­ver af­lyst, og der­for ar­bej­der Lund­beck­fon­den pa­ral­lelt med an­dre spor.

”Vi har fak­tisk væ­ret i gang med at plan­læg­ge en ræk­ke events til Fol­ke­mø­det 2020 li­ge si­den sid­ste års ar­ran­ge­ment, og vi har al­le­re­de boo­k­et fly, fær­ge, de­bat­telt og et som­mer­hus. Vi kan fort­sæt­te plan­læg­nin­gen, men vi kan og­så af­ly­se. Fo­re­lø­big hol­der vi vej­ret og af­ven­ter even­tu­el­le nye mel­din­ger fra ar­ran­gø­rer­ne,” si­ger Re­gitze Re­eh.

I kølvan­det på, at Lund­beck­fon­den og­så har af­lyst og ud­skudt en ræk­ke an­dre ar­ran­ge­men­ter i marts og april, vur­de­rer hun p.t., at Lund­beck­fon­den for­ment­lig ik­ke skal til Al­lin­ge i ju­ni.

”Li­ge nu vir­ker ju­ni me­get tæt på, og jeg sy­nes, det er svært fo­re­stil­le sig, at alt er til­ba­ge ved nor­ma­len i ju­ni, og at Fol­ke­mø­det 2020 bli­ver gen­nem­ført,” si­ger Re­gitze Re­eh.

Realdania forholder sig endnu ikke til planer for juni

Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Jes­per Ny­gård i den filan­tro­pi­ske for­e­ning Re­al­da­nia har end­nu ik­ke brugt me­get tid på at spe­ku­le­re over, om Fol­ke­mø­det i ju­ni gen­nem­fø­res.

”Vi er li­ge nu i fuld gang med at flyt­te el­ler af­ly­se ar­ran­ge­men­ter i marts og april, blandt an­det nog­le af de man­ge ar­ran­ge­men­ter for vo­res med­lem­mer. Vi er slet ik­ke nå­et til at for­hol­de os til ju­ni end­nu,” si­ger Jes­per Ny­gaard.

Gen­nem­fø­res Fol­ke­mø­det i uge 24, bli­ver det for Re­al­da­ni­as ved­kom­men­de med di­a­log og sam­ta­ler med fo­kus på løs­nin­gen af blandt an­det kli­maud­for­drin­ger, det sti­gen­de havvand og FN's 17 ver­dens­mål.

”Fol­ke­mø­det er jo ind­til vi­de­re ik­ke af­lyst, og der­for har vi ik­ke fo­re­ta­get os no­get i den an­led­ning. Det er klart, at vi i vo­res plan­læg­ning af nye ar­ran­ge­men­ter ta­ger høj­de for den nu­væ­ren­de si­tu­a­tion, og nye kom­men­de ar­ran­ge­men­ter plan­læg­ges med en rig­tig god buf­fer til den ned­luk­nings­pe­ri­o­de, vi kan se for­an os. Vi hol­der selv­føl­ge­lig nø­je øje med myn­dig­he­der­nes ud­mel­din­ger og føl­ger de­res an­be­fa­lin­ger,” un­der­stre­ger Jes­per Ny­gård.

Mens hver­ken Carls­berg­fon­det el­ler Nor­­dea-fon­­den for nu­væ­ren­de øn­sker at med­vir­ke i en ar­ti­kel om den fort­sat­te del­ta­gel­se i – el­ler even­tu­el­le al­ter­na­ti­ver til – Fol­ke­mø­det i ly­set af cor­o­­na-kri­­sen, po­in­te­r­er di­rek­tør i Eg­mont Fon­den Hen­ri­et­te Chri­sti­an­sen i en mail, at den nu­væ­ren­de helt ek­stra­or­di­næ­re si­tu­a­tion kræ­ver, at ”al­le føl­ger og ta­ger myn­dig­he­der­nes an­vis­nin­ger me­get al­vor­ligt.”

”Det er den ene­ste må­de, vi får stop­pet smit­tekæ­den på og sik­rer, at vi kom­mer bedst mu­ligt igen­nem kri­sen. I Eg­mont Fon­den føl­ger vi ud­vik­lin­gen nø­je og af­ven­ter myn­dig­he­der­nes an­vis­nin­ger,” skri­ver Hen­ri­et­te Chri­sti­an­sen til Fun­dats.

Folkemøde-arrangør lover ”rettidig udmelding”

Iføl­ge di­rek­tør i For­e­nin­gen Fol­ke­mø­det Mads Ak­sel­bo Holm er der trods den se­ne­ste ud­mel­ding fra stats­mi­ni­ster Met­te Fre­de­rik­sen på pres­se­mø­det man­dag ef­ter­mid­dag om, at den del­vi­se ned­luk­ning af Dan­mark for­læn­ges frem til 13. april, ik­ke æn­dret ved op­fat­tel­sen af, at Al­lin­ge 11.-14. ju­ni er ram­men om Fol­ke­mø­det 2020.

”Vi føl­ger ud­vik­lin­gen nø­je og er i tæt di­a­log med myn­dig­he­der­ne. Dags da­to er vo­res for­vent­ning fort­sat, at vi kan la­ve Fol­ke­mø­de i uge 24. Om­vendt må jeg og­så si­ge, at selv, hvis cor­o­­na-kri­­sen for­svandt i mor­gen, vil­le den kom­me til at på­vir­ke Fol­ke­mø­de 2020, og i ly­set af den nu­væ­ren­de si­tu­a­tion er vi al­le­re­de i gang med at dis­ku­te­re, om Fol­ke­mø­det i år fuld­stæn­dig kom­mer til at lig­ne det, vi ple­jer at hol­de i uge 24,” si­ger Mads Ak­sel­bo Holm til Fun­dats.

I for­hold til de fon­de, po­li­ti­ske par­ti­er, in­ter­es­­se- og græs­rod­sor­ga­ni­sa­tio­ner samt an­dre i det bre­de spek­trum af ar­ran­gø­rer, er Mads Ak­sel­bo Holm me­get be­vidst om, at der er græn­ser for, hvor tæt på uge 24 en even­tu­el af­lys­ning kan ske.

”Vi vil kom­me med en ret­ti­dig ud­mel­ding, hvis bil­le­det æn­drer sig i for­hold til af­hol­del­se af Fol­ke­mø­det. Jeg er klar over, at der er vidt for­skel­li­ge smer­te­græn­ser for, hvor lang tid man kan ven­te. Men vi vil for­sø­ge at fin­de et tids­punkt, hvor vi respek­te­rer, at de man­ge ar­ran­gø­rer skal ha­ve mu­lig­hed for at kun­ne age­re, hvis kri­sen bli­ver ved med at ud­vik­le sig, og vi der­for må af­ly­se. Det hand­ler blandt an­det om at vi­se respekt for ar­ran­gø­rer­nes de­ad­li­nes og de ud­gif­ter, som vi ved, at ar­ran­gø­rer­nes del­ta­gel­se på Fol­ke­mø­det er for­bun­det med. Vi kom­mer jo ik­ke til at frem­stå sær­lig pænt, hvis vi kø­rer vi­de­re som om, in­tet er hændt – for så kort tid ef­ter at mel­de ud, at det al­li­ge­vel ik­ke bli­ver ik­ke til no­get,” si­ger Mads Ak­sel­bo Holm.

Han vil ik­ke sæt­te da­to på de­ad­li­ne for, hvor­når For­e­nin­gen Fol­ke­mø­det se­ne­st kan fin­de på at af­ly­se el­ler æn­dre det­te års ar­ran­ge­ment.

”Bå­de be­sty­rel­sen og jeg som di­rek­tør har en for­plig­tel­se til at ram­me en ret­ti­dig­hed. Ind­til vi­de­re vil jeg ik­ke op­ly­se en da­to. Men vi me­ner ik­ke, at ti­den er kom­met end­nu, hvor vi skal æn­dre i vo­res op­fat­tel­se af, at fol­ke­mø­det gen­nem­fø­res,” po­in­te­r­er Mads Ak­sel­bo Holm.

Flere ideer til alternative folkemøder

Be­sty­rel­sen mø­des den 3. april for at dis­ku­te­re af­hol­del­sen af Fol­ke­mø­det 2020, og som kon­se­kvens af usik­ker­he­den er det be­slut­tet at ryk­ke nog­le af de prak­ti­ske de­ad­li­nes to uger frem fra den 3. april til den 17. april.

– Alt fra kon­cer­ter til EM i fod­bold og De Olym­pi­ske Le­ge i juli-au­gust bli­ver i dis­se da­ge af­lyst. Hvor­for er det så sta­dig re­a­li­stisk at gen­nem­fø­re et ar­ran­ge­ment med over 100.000 del­ta­ge­re, som blandt an­det sid­der tæt sam­men i små tel­te?

”Selv­om vi er rig­tig gla­de for at ha­ve nå­et den stør­rel­se, vi har, er for­ud­sæt­nin­ger­ne for EM i fod­bold og OL væ­sent­ligt an­der­le­des. Fol­ke­mø­det er en na­tio­nal be­gi­ven­hed på linje med Roskil­de Festi­val og an­dre sto­re festi­va­ler. Det, der er vig­tigt for os, er, at der ind­til vi­de­re er ud­stuk­ket ret­nings­linjer fra myn­dig­he­der­nes si­de ved­rø­ren­de de kom­men­de 14 da­ge. Vi er med på, det her ik­ke er over­stå­et om 14 da­ge el­ler tre uger. Men vi skyl­der he­le in­ter­es­sent­land­ska­bet lø­ben­de at føl­ge med i, hvad der sker, og det fo­re­går i tæt di­a­log med myn­dig­he­der­ne. På den bag­grund fast­hol­der vi for­vent­nin­gen om at gen­nem­fø­re Fol­ke­mø­det i uge 24,” si­ger Mads Ak­sel­bo Holm.

– Har I en plan B, hvis det ik­ke er for­svar­ligt at sam­le folk i Al­lin­ge? Kan man for ek­sem­pel fo­re­stil­le sig et vir­tu­elt fol­ke­mø­de?

”Jeg tror, vi har bå­de en plan B, C, D og E. I min ind­bak­ke har jeg hel­dig­vis fem-seks ide­er fra part­ne­re og gan­ske al­min­de­li­ge gæ­ster, som fo­re­slår ting, vi kun­ne la­ve i ste­det for, hvis cor­o­­na-kri­­sen stræk­ker sig lang tid frem. Jeg sy­nes, at vi skyl­der at lø­be med nog­le af de bol­de, der bli­ver ka­stet op til os, så nog­le af tin­ge­ne ar­bej­der vi al­le­re­de nu på,” si­ger Mads Ak­sel­bo Holm.

Blandt ide­er­ne er et vir­tu­elt fol­ke­mø­de og et kon­cept med mø­der for små grup­per af men­ne­sker for­delt over he­le lan­det.

Skri­bent

Michael Monty
Mi­cha­el Monty
Fre­elan­cejour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

SOS Børnebyernes vækst er bygget på loyalitet

Kur­ven over det sam­le­de, år­li­ge ind­sam­lings­re­sul­tat i fon­den SOS Bør­ne­by­er­ne vi­ser en pæn og jævn stig­ning år for år. Fra 220,1 mil­li­o­ner kro­ner i…

Trygfonden afsætter 50 mio. i eksprespuljer under coronakrisen

Tryg­fon­den ryk­ker nu ud med en eks­pres­pul­je til ind­sat­ser for sår­ba­re men­ne­sker, der er sær­ligt på­vir­ket af cor­ona­kri­sen. Den so­ci­a­le aku­t­pul­je på 30 mio. kr.…

Fond og Pensiondanmark indgår partnerskab for at afhjælpe mangel på plejeboliger til ældre

An­tal­let af dan­ske­re over 80 år sti­ger mar­kant i dis­se år. Be­reg­nin­ger fra Kom­mu­ner­nes Lands­for­e­ning og Dan­marks Sta­ti­stik vi­ser, at bor­ge­re med fle­re end…

Partnerskaberne blomstrer mellem fonde og det offentlige

Na­tur, kul­tur, ar­ki­tek­tur, forsk­ning og so­ci­a­le for­mål. Det er blot et ud­snit af de man­ge for­mål, som dan­ske fon­de net­op nu støt­ter gen­nem for­ma­li­se­re­de…

Fonde: Partnerskaber er et afgørende filantropisk værktøj

Part­ner­ska­ber­ne blom­strer mel­lem dan­ske fon­de og den of­fent­li­ge sek­tor. Me­re end 60 for­skel­li­ge part­ner­ska­ber mel­lem det of­fent­li­ge og bå­de små og sto­re fon­de er…

Leo Fondet: 2019 var godt år for hudforskningen

Det er kun tre år si­den, at Leo Fon­det gen­nem­før­te en mo­der­ni­se­rings­pro­ces, etab­le­re­de et egent­ligt fonds­se­kre­ta­ri­at og æn­dre­de kon­cern­struk­tu­ren ved at sky­de et hol­dings­el­skab…

Lego Fonden med stor bevilling til børn i nød under coronakrisen

”I en tid hvor man­ge fa­mi­li­er er hjem­me, og fle­re mil­li­o­ner er ramt af usik­ker­hed om­kring job­si­tu­a­tion, mad­for­sy­nin­ger el­ler ydel­ser fra sund­heds­sek­to­ren, er Le­go…

Coronakrise

Trygfonden afsætter 50 mio. i eksprespuljer under coronakrisen

Tryg­fon­den ryk­ker nu ud med en eks­pres­pul­je til ind­sat­ser for sår­ba­re men­ne­sker, der er sær­ligt på­vir­ket af cor­ona­kri­sen. Den so­ci­a­le aku­t­pul­je på 30 mio. kr.…

Lego Fonden med stor bevilling til børn i nød under coronakrisen

”I en tid hvor man­ge fa­mi­li­er er hjem­me, og fle­re mil­li­o­ner er ramt af usik­ker­hed om­kring job­si­tu­a­tion, mad­for­sy­nin­ger el­ler ydel­ser fra sund­heds­sek­to­ren, er Le­go…

Novo Nordisk Fonden har uddelt 43 mio. kr. fra akut corona-pulje

  Der har væ­ret hur­tigt om­sæt­ning på No­vo Nor­disk Fon­dens ek­stra­or­di­næ­re pul­je til aku­t­te cor­o­navirus-til­tag. I lø­bet af få da­ge har fon­den be­vil­get 43,7 mil­li­o­ner…

Fonde holder vejret, inden turen (måske) går til Bornholm

  Ar­tik­len er op­da­te­ret d. 30. marts med in­for­ma­tion om, at be­sty­rel­sen i Fol­ke­mø­det mø­des den 3. april. ”Hvil­ke over­nat­nings­mu­lig­he­der har jeg un­der Fol­ke­mø­det?” og ”Hvor­dan…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…

Fondsretsekspert hos Horten: fondskommission bør se på de lovløse fonde

Hvil­ke pro­ble­mer bør som mini­mum ind­gå i kom­mis­so­ri­et for en evt. kom­men­de fond­skom­mis­sion? Fun­dats har spurgt en fonds­ret­s­eks­pert med me­re end 20 års er­fa­ring i at rå­d­gi­ve fon­de. Part­ner i Hor­ten, ad­vo­kat Jim Øks­neb­jerg pe­ger her på fi­re cen­tra­le om­rå­der, hvor ram­me­vil­kå­re­ne for fonds­sek­to­ren kan for­bed­res. Det er vig­tigt og­så at hu­ske de fon­de, der er und­ta­get fra de to fonds­lo­ve, un­der­stre­ger han.

Professor: Fondskommission bør være bred og arbejde frit

Der er po­li­tisk op­bak­ning til at ned­sæt­te et eks­pert­ud­valg, der kan kom­me med for­slag til æn­drin­ger af den kri­ti­se­re­de fonds­lov fra 1985. Hvis ud­val­get bli­ver en re­a­li­tet, så skal bå­de dets fag­lig­hed og kom­mis­so­ri­um væ­re bre­de. Så­dan ly­der an­be­fa­lin­gen fra pro­fes­sor i fonds­ret Ras­mus Feldt­hu­sen fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet.

Justitsminister: Store ændringer af fondsloven kan blive nødvendige

Pro­ble­mer­ne for de al­me­ne fon­de er så sto­re, at det kan kræ­ve en ‘gen­nem­gri­ben­de re­vi­sion’ af fonds­lo­ven, er­ken­der ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) nu. Selv­om Ci­vilsty­rel­sen in­den læn­ge lem­per reg­ler­ne for de al­me­ne fon­des in­ve­ste­rin­ger, så bli­ver der sand­syn­lig­vis brug for en stør­re lovæn­dring, vars­ler mi­ni­ste­ren.

Flertal i Folketingets retsudvalg bakker op om en fondskommission

På Chri­sti­ans­borg teg­ner der sig nu et fler­tal for at mo­der­ni­se­re fonds­lo­ven fra 1985 ved at ned­sæt­te et eks­pert­ud­valg. Fle­re ord­fø­re­re fra bå­de høj­re og ven­stre si­de af fol­ke­tings­sa­len be­der ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) om at gå ind i sa­gen.

Forsker og fonde: Ikke nok at lempe anbringelsesbekendtgørelsen

Fonds­lo­ven bør op­da­te­res, så de små al­me­ne fon­de får me­re flek­sib­le ram­mer og bed­re mu­lig­hed for at bli­ve op­løst. For Ci­vilsty­rel­sens lem­pel­se af den så­kald­te an­brin­gel­ses­be­kendt­gø­rel­se er kun ét skridt på vej­en til ri­me­li­ge for­hold for især de små al­me­ne fon­de, ly­der det fra fonds­for­sker An­ker Brink Lund og fle­re be­sty­rel­ses­for­mænd.