Fonde klar til tættere samspil med regeringen

Erhvervsminister Simon Kollerups (S) forslag om et stærkere og mere struktureret samspil mellem især små og mellemstore fonde og det politiske system bliver modtaget med ros – og enkelte forbehold – af fondene selv. Også Novo Nordisk Fonden er klar til at skrue op for den politiske dialog.

Lykkecup 2019 (foto: Lykkeliga)
Spar Nord Fon­den er én af de man­ge lo­kalt for­ank­re­de fon­de, som re­ge­rin­gen øn­sker at ar­bej­de tæt­te­re sam­men med. Bil­le­det er fra Lyk­kecup i Aal­borg, som Spar Nord Fon­den har støt­tet med 1.5 mio. kro­ner for­delt i 2018, 2019 og 2020 (fo­to: Lykkeliga).

Det er ik­ke gå­et ube­mær­ket hen, at er­hvervs­mi­ni­ster Si­mon Kol­lerup (S) på Fon­de­nes Dag den 1. ok­to­ber bå­de ro­ste de små og mel­lem­sto­re fon­de og in­vi­te­re­de dem til et tæt­te­re og me­re struk­tu­re­ret sam­spil med det po­li­ti­ske system.

Hos de to lo­kal­fon­de Møl­le­rens Fond og Spar Nord Fon­den er­klæ­rer be­sty­rel­ses­for­mæn­de­ne sig me­get til­fred­se med de ro­sen­de ord fra mi­ni­ste­ren. De har dog me­re del­te me­nin­ger om, hvor­dan et sam­spil med det po­li­ti­ske sy­stem kon­kret kan el­ler skal formes.

"I ud­gangs­punk­tet er det selv­føl­ge­lig dej­ligt og po­si­tivt at hø­re, at en mi­ni­ster mel­der så­dan ud, for­di det be­kræf­ter, at fon­de­ne har en ret cen­tral sam­funds­mæs­sig rol­le at spil­le – bå­de de sto­re, men og­så de små og mel­lem­sto­re. Den kon­sta­te­ring er jeg me­get enig i, for­di jeg kan bå­de se og mær­ke, at det har sin be­tyd­ning, at vi er her,” si­ger be­sty­rel­ses­for­mand Jør­gen Clau­sen fra Møl­le­rens Fond, der især støt­ter ak­ti­vi­te­ter på Fyn.

Fon­de­ne har en stærk be­ret­ti­gel­se i lo­ka­l­om­rå­det og hand­ler ud fra den vi­den, som de har der­fra. Det er et ret så vig­tigt sær­ken­de. Og det skal man pas­se på ik­ke at fjer­ne ved på en el­ler an­den må­de at cen­tra­li­se­re fon­de­nes tilgang. 

Jør­gen Clau­sen – be­sty­rel­ses­for­mand, Møl­le­rens Fond

"Der hvor det må­ske kan bli­ve lidt me­re van­ske­ligt er, i hvil­ket om­fang man kan syn­kro­ni­se­re sam­spil­let mel­lem nog­le cen­tra­le ini­ti­a­ti­ver og de min­dre fon­de især. Her tror jeg egent­lig, som mi­ni­ste­ren og­så si­ger, at fon­de­ne har en stærk be­ret­ti­gel­se i lo­ka­l­om­rå­det og hand­ler ud fra den vi­den, som de har der­fra. Det er et ret så vig­tigt sær­ken­de. Og det skal man pas­se på ik­ke at fjer­ne ved på en el­ler an­den må­de at cen­tra­li­se­re fon­de­nes til­gang. Det vil væ­re uen­de­lig for­kert," fort­sæt­ter Jør­gen Clausen.

Og­så be­sty­rel­ses­for­mand Mi­cha­el Sla­ven­sky Da­hl fra Spar Nord Fon­den er glad for mi­ni­ste­rens ta­le. Han er­klæ­rer sig pa­rat til at gå tæt­te­re ind i sam­ar­bej­det med det po­li­ti­ske sy­stem, li­ge­som Si­mon Kol­lerup efterlyste.

"Al­le­re­de i dag har vi et godt sam­ar­bej­de f.eks. med Aal­borg Kom­mu­ne, men og­så an­dre kom­mu­ner. Det er vig­tigt for os at hø­re, hvad det po­li­ti­ske sy­stem har fo­kus på. Og hvor­dan det spil­ler sam­men med de ting, som vi har fo­kus på. Der hvor der er fæl­les­mæng­der, er vi jo me­get in­ter­es­se­re­de i at sam­ar­bej­de. Og spe­ci­elt i si­tu­a­tio­ner, hvor der er kri­ser og be­hov for, at al­le ar­bej­der med at red­de de in­sti­tu­tio­ner, vi hver især er in­ter­es­se­re­de i, så sy­nes jeg, at det gi­ver ek­stra­or­di­nær me­ning, at man har et tæt­te­re sam­ar­bej­de med det po­li­ti­ske sy­stem, her­un­der og­så re­ge­rin­gen," si­ger Mi­cha­el Sla­ven­sky Dahl.

Dialog gennem Fondenes Videnscenter

Hvor­dan et tæt­te­re sam­spil mel­lem de små og mel­lem­sto­re fon­de og det po­li­ti­ske sy­stem kun­ne se ud i prak­sis, er iføl­ge Mi­cha­el Sla­ven­sky Da­hl et svæ­re­re spørgs­mål. I Dan­mark har fon­de­ne i mod­sæt­ning til i man­ge an­dre eu­ro­pæ­i­ske lan­de in­gen bran­che­or­ga­ni­sa­tion, der på fon­de­nes veg­ne kan gå i di­a­log med det po­li­ti­ske system.

Man kun­ne må­ske bru­ge Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter til at fa­ci­li­te­re så­dan en dialog

Mi­cha­el Sla­ven­sky Da­hl – be­sty­rel­ses­for­mand, Spar Nord Fonden

“Hvor­dan sam­spil­let kan struk­tu­re­res, er jeg me­re usik­ker på, og jeg har ik­ke no­get kon­kret for­slag til det. Men Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter er jo én vej ind i at ha­ve en di­a­log kø­ren­de med det po­li­ti­ske sy­stem. Det er klart, at vi kan ik­ke nød­ven­dig­vis løf­te li­ge så me­get som Carls­berg­fon­det og No­vo Nor­disk Fon­den har gjort om­kring cor­o­na-ind­sat­sen. Men vi kan gav­ne på nog­le an­dre om­rå­der. Og man kun­ne må­ske bru­ge Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter til at fa­ci­li­te­re så­dan en di­a­log," si­ger Mi­cha­el Sla­ven­sky Dahl.

– Må­ske vil ik­ke al­le væ­re eni­ge i, at det po­li­ti­ske sy­stem ved, hvil­ke sam­funds­ud­for­drin­ger, der er de stør­ste el­ler mest pres­se­ren­de. Er der ik­ke en ri­si­ko i at gå ind i de po­li­ti­ske dags­or­de­ner, der er op­pe i ti­den, frem for som fond at stå me­re uaf­hæn­gigt af den slags betragtninger?

"Selv­føl­ge­lig skal vi ge­ne­relt væ­re på­pas­se­li­ge med ba­re at ta­ge po­li­ti­ker­nes ord for, hvad der er det vig­tig­ste net­op nu. Men en kri­se som covid-19 sæt­ter jo et vist fo­kus på et be­stemt om­rå­de, hvor vi ret hur­tigt kan bli­ve eni­ge om, hvil­ke pro­blem­stil­lin­ger, der er. Så der er den li­ge­som ryd­det af vej­en, sy­nes jeg. Som fon­de skal vi så se på, hvad vi in­den for vo­res fun­dats og in­ter­es­ser kan fin­de af fo­ku­s­om­rå­der, som vi kan af­hjæl­pe i for­bin­del­se med så­dan en kri­se. Her er det væ­sent­ligt at vi­de, hvad det of­fent­li­ge og po­li­ti­ske sy­stem gør. Og der­med hvor kan vi sup­ple­re hin­an­den,” si­ger Mi­cha­el Sla­ven­sky Dahl.

I Møl­le­rens Fond læg­ger for­mand Jør­gen Clau­sen stor vægt på, at et me­re struk­tu­re­ret sam­spil ik­ke må en­de med at gi­ve min­dre selv­be­stem­mel­se til den en­kel­te lo­ka­le fond.

"Vi læg­ger man­ge kræf­ter i at gi­ve Møl­le­rens Fond et in­di­vi­du­elt præg. Og for os er no­get af det go­de den vek­sel­virk­ning imel­lem, at vi for­står, hvad der fo­re­går lo­kalt, men sam­ti­dig he­le ti­den har nog­le me­get over­ord­ne­de sam­funds­mæs­si­ge bril­ler på. Så jeg har umid­del­bart svært ved at se, hvor­dan man kan la­ve et me­re vel­struk­tu­re­ret sam­ar­bej­de. Men man kun­ne da godt fo­re­stil­le sig, at man fra po­li­tisk hold kun­ne prø­ve at sen­de nog­le te­ma­tik­ker ud til de­bat blandt fon­de­ne og se, om der var nog­le af dem, som kun­ne gi­ve nye ve­je og mu­lig­he­der og så la­de fon­de­ne selv po­si­tio­ne­re sig i for­hold til te­ma­tik­ker­ne. Det kun­ne jeg godt se for mig, og det kun­ne gi­ve nog­le go­de dis­kus­sio­ner og og­så flyt­te nog­le mid­ler. Men det skal be­stemt ik­ke væ­re en stor syn­kro­ni­se­ret pro­ces, hvor al­le ret­ter ind. Det skal nær­me­re væ­re en mu­lig­hed for, at man kan spil­le med på en dags­or­den," si­ger Jør­gen Clausen.

Novo Nordisk Fonden ser gerne mere dialog

Er­hvervs­mi­ni­ste­rens ta­le på Fon­de­nes Dag in­de­holdt og­så an­dre op­for­drin­ger til sam­ar­bej­de end for­sla­get til de små og mel­lem­sto­re fon­de om et me­re struk­tu­re­ret sam­spil med regeringen.

Si­mon Kol­lerup gjor­de det nem­lig klart, at han ger­ne vil ud­vik­le po­li­tik på fonds­om­rå­det sam­men med al­le in­ter­es­se­re­de fon­de – uan­set størrelsen.

Og den in­vi­ta­tion har No­vo Nor­disk Fon­dens se­ni­or vi­ce presi­dent for com­mu­ni­ca­tion, St­ef­fen Lü­ders, no­te­ret sig.

"For det før­ste sy­nes jeg, at er­hvervs­mi­ni­ste­ren holdt en vir­ke­lig, vir­ke­lig god ta­le, som det er me­get svært ik­ke at væ­re ul­tra­po­si­tiv over. Det var en imø­de­kom­men­de og an­er­ken­den­de ta­le, hvor han jo – sy­nes jeg – gik rig­tig langt i for­hold til at op­for­dre til et end­nu tæt­te­re sam­ar­bej­de og di­a­log. Så det må vi ba­re kvit­te­re for," si­ger St­ef­fen Lüders.

Selv­om fon­den un­der­stre­ger, at rol­le­for­de­lin­gen skal væ­re den rig­ti­ge, vil den ger­ne bi­dra­ge til at ska­be et kva­li­fi­ce­ret be­slut­nings­grund­lag til brug i det po­li­ti­ske system.

I No­vo Nor­disk Fon­den har vi re­gel­mæs­si­ge mø­der med man­ge po­li­ti­ke­re, og det er sik­kert no­get, vi vil ha­ve end­nu me­re af i frem­ti­den. Og det kan en bran­che­for­e­ning ik­ke erstatte.

St­ef­fen Lü­ders – Se­ni­or Vi­ce Presi­dent for Com­mu­ni­ca­tion, No­vo Nor­disk Fonden

"Hans op­for­dring til os om at hjæl­pe – for han si­ger jo, at det po­li­ti­ske sy­stem og­så har brug for hjælp, in­put og spar­ring – det vil vi og­så kvit­te­re for. Den in­vi­ta­tion ta­ger vi ger­ne imod. Det er jo ik­ke vo­res op­ga­ve at dri­ve po­li­tik – det er po­li­ti­ker­nes op­ga­ve. Men vo­res op­ga­ve kan væ­re at væ­re med til at gi­ve den vi­den og in­for­ma­tion, der kan gø­re, at man kan træf­fe po­li­ti­ske be­slut­nin­ger på det rig­ti­ge grund­lag. Det er dér, de for­skel­li­ge rol­ler lig­ger," si­ger St­ef­fen Lüders.

Og No­vo Nor­disk Fon­den er­klæ­rer sig og­så pa­rat til at skrue hø­je­re op for di­a­lo­gen med det po­li­ti­ske sy­stem end hidtil.

"Di­a­lo­gen mel­lem fon­de­ne og det po­li­ti­ske sy­stem er jo ste­get vold­somt i de sid­ste fem-ti år. Hvor fon­de­ne for ti år si­den ik­ke var sær­ligt ak­ti­ve med at en­ga­ge­re sig i de­bat­ter, dis­kus­sio­ner, di­a­lo­ger og mø­der, så er der i dag et helt an­det ak­ti­vi­tets­ni­veau. Og det, jeg hø­rer mi­ni­ste­ren si­ge, er, at det vil han ger­ne ha­ve end­nu me­re af. Til det kan vi ba­re si­ge, at bud­ska­bet er mod­ta­get og for­stå­et. Og vi vil gø­re vo­res til at øge di­a­lo­gen yder­li­ge­re," si­ger St­ef­fen Lüders.

– En op­lagt di­a­log­part­ner for en re­ge­ring vil­le væ­re en bran­che­or­ga­ni­sa­tion, der kan struk­tu­re­re di­a­lo­gen in­dadtil med si­ne med­lem­mer og udadtil mod det po­li­ti­ske sy­stem. Det har fon­de­ne ik­ke, så hvor­dan struk­tu­re­rer man så dialogen?

"Jeg tror, at uan­set om du har en bran­che­or­ga­ni­sa­tion el­ler ej, så vil po­li­ti­ker­ne me­get ger­ne ha­ve en di­rek­te di­a­log med en­kelt­spil­le­re og­så. For hvis de ba­re skul­le ta­le med bran­che­for­e­nin­ger og an­sat­te lob­byi­ster, så vil­le de jo nok ha­ve en frygt for at mis­se nog­le af de vig­ti­ge ting, man el­lers kan få at vi­de ved at ta­le di­rek­te med ak­tø­rer­ne selv. Og der har vi jo i Dan­mark et me­get åbent sy­stem, så hvem som helst så­dan set kan få et mø­de med en po­li­ti­ker, hvis el­lers po­li­ti­ke­ren sy­nes, det er re­le­vant. Og i No­vo Nor­disk Fon­den har vi re­gel­mæs­si­ge mø­der med man­ge po­li­ti­ke­re, og det er sik­kert no­get, vi vil ha­ve end­nu me­re af i frem­ti­den. Det er en me­nings­ud­veks­ling, hvor vi bå­de for­tæl­ler no­get og lyt­ter. Og det kan en bran­che­for­e­ning ik­ke er­stat­te,” si­ger St­ef­fen Lüders.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer