Fonde klar til tættere samspil med regeringen

Er­hvervs­mi­ni­ster Si­mon Kol­lerups (S) for­slag om et stær­ke­re og me­re struk­tu­re­ret sam­spil mel­lem især små og mel­lem­sto­re fon­de og det po­li­ti­ske sy­stem bli­ver mod­ta­get med ros – og en­kel­te for­be­hold – af fon­de­ne selv. Og­så No­vo Nor­disk Fon­den er klar til at skrue op for den po­li­ti­ske dialog.

Lykkecup 2019 (foto: Lykkeliga)
Spar Nord Fon­den er én af de man­ge lo­kalt for­ank­re­de fon­de, som re­ge­rin­gen øn­sker at ar­bej­de tæt­te­re sam­men med. Bil­le­det er fra Lyk­kecup i Aal­borg, som Spar Nord Fon­den har støt­tet med 1.5 mio. kro­ner for­delt i 2018, 2019 og 2020 (fo­to: Lykkeliga).

Det er ik­ke gå­et ube­mær­ket hen, at er­hvervs­mi­ni­ster Si­mon Kol­lerup (S) på Fon­de­nes Dag den 1. ok­to­ber bå­de ro­ste de små og mel­lem­sto­re fon­de og in­vi­te­re­de dem til et tæt­te­re og me­re struk­tu­re­ret sam­spil med det po­li­ti­ske system.

Hos de to lo­kal­fon­de Møl­le­rens Fond og Spar Nord Fon­den er­klæ­rer be­sty­rel­ses­for­mæn­de­ne sig me­get til­fred­se med de ro­sen­de ord fra mi­ni­ste­ren. De har dog me­re del­te me­nin­ger om, hvor­dan et sam­spil med det po­li­ti­ske sy­stem kon­kret kan el­ler skal formes.

"I ud­gangs­punk­tet er det selv­føl­ge­lig dej­ligt og po­si­tivt at hø­re, at en mi­ni­ster mel­der så­dan ud, for­di det be­kræf­ter, at fon­de­ne har en ret cen­tral sam­funds­mæs­sig rol­le at spil­le – bå­de de sto­re, men og­så de små og mel­lem­sto­re. Den kon­sta­te­ring er jeg me­get enig i, for­di jeg kan bå­de se og mær­ke, at det har sin be­tyd­ning, at vi er her,” si­ger be­sty­rel­ses­for­mand Jør­gen Clau­sen fra Møl­le­rens Fond, der især støt­ter ak­ti­vi­te­ter på Fyn.

Fon­de­ne har en stærk be­ret­ti­gel­se i lo­ka­l­om­rå­det og hand­ler ud fra den vi­den, som de har der­fra. Det er et ret så vig­tigt sær­ken­de. Og det skal man pas­se på ik­ke at fjer­ne ved på en el­ler an­den må­de at cen­tra­li­se­re fon­de­nes tilgang. 

Jør­gen Clau­sen – be­sty­rel­ses­for­mand, Møl­le­rens Fond

"Der hvor det må­ske kan bli­ve lidt me­re van­ske­ligt er, i hvil­ket om­fang man kan syn­kro­ni­se­re sam­spil­let mel­lem nog­le cen­tra­le ini­ti­a­ti­ver og de min­dre fon­de især. Her tror jeg egent­lig, som mi­ni­ste­ren og­så si­ger, at fon­de­ne har en stærk be­ret­ti­gel­se i lo­ka­l­om­rå­det og hand­ler ud fra den vi­den, som de har der­fra. Det er et ret så vig­tigt sær­ken­de. Og det skal man pas­se på ik­ke at fjer­ne ved på en el­ler an­den må­de at cen­tra­li­se­re fon­de­nes til­gang. Det vil væ­re uen­de­lig for­kert," fort­sæt­ter Jør­gen Clausen.

Og­så be­sty­rel­ses­for­mand Mi­cha­el Sla­ven­sky Da­hl fra Spar Nord Fon­den er glad for mi­ni­ste­rens ta­le. Han er­klæ­rer sig pa­rat til at gå tæt­te­re ind i sam­ar­bej­det med det po­li­ti­ske sy­stem, li­ge­som Si­mon Kol­lerup efterlyste.

"Al­le­re­de i dag har vi et godt sam­ar­bej­de f.eks. med Aal­borg Kom­mu­ne, men og­så an­dre kom­mu­ner. Det er vig­tigt for os at hø­re, hvad det po­li­ti­ske sy­stem har fo­kus på. Og hvor­dan det spil­ler sam­men med de ting, som vi har fo­kus på. Der hvor der er fæl­les­mæng­der, er vi jo me­get in­ter­es­se­re­de i at sam­ar­bej­de. Og spe­ci­elt i si­tu­a­tio­ner, hvor der er kri­ser og be­hov for, at al­le ar­bej­der med at red­de de in­sti­tu­tio­ner, vi hver især er in­ter­es­se­re­de i, så sy­nes jeg, at det gi­ver ek­stra­or­di­nær me­ning, at man har et tæt­te­re sam­ar­bej­de med det po­li­ti­ske sy­stem, her­un­der og­så re­ge­rin­gen," si­ger Mi­cha­el Sla­ven­sky Dahl.

Dialog gennem Fondenes Videnscenter

Hvor­dan et tæt­te­re sam­spil mel­lem de små og mel­lem­sto­re fon­de og det po­li­ti­ske sy­stem kun­ne se ud i prak­sis, er iføl­ge Mi­cha­el Sla­ven­sky Da­hl et svæ­re­re spørgs­mål. I Dan­mark har fon­de­ne i mod­sæt­ning til i man­ge an­dre eu­ro­pæ­i­ske lan­de in­gen bran­che­or­ga­ni­sa­tion, der på fon­de­nes veg­ne kan gå i di­a­log med det po­li­ti­ske system.

Man kun­ne må­ske bru­ge Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter til at fa­ci­li­te­re så­dan en dialog

Mi­cha­el Sla­ven­sky Da­hl – be­sty­rel­ses­for­mand, Spar Nord Fonden

“Hvor­dan sam­spil­let kan struk­tu­re­res, er jeg me­re usik­ker på, og jeg har ik­ke no­get kon­kret for­slag til det. Men Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter er jo én vej ind i at ha­ve en di­a­log kø­ren­de med det po­li­ti­ske sy­stem. Det er klart, at vi kan ik­ke nød­ven­dig­vis løf­te li­ge så me­get som Carls­berg­fon­det og No­vo Nor­disk Fon­den har gjort om­kring cor­o­­na-ind­­sat­­sen. Men vi kan gav­ne på nog­le an­dre om­rå­der. Og man kun­ne må­ske bru­ge Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter til at fa­ci­li­te­re så­dan en di­a­log," si­ger Mi­cha­el Sla­ven­sky Dahl.

– Må­ske vil ik­ke al­le væ­re eni­ge i, at det po­li­ti­ske sy­stem ved, hvil­ke sam­funds­ud­for­drin­ger, der er de stør­ste el­ler mest pres­se­ren­de. Er der ik­ke en ri­si­ko i at gå ind i de po­li­ti­ske dags­or­de­ner, der er op­pe i ti­den, frem for som fond at stå me­re uaf­hæn­gigt af den slags betragtninger?

"Selv­føl­ge­lig skal vi ge­ne­relt væ­re på­pas­se­li­ge med ba­re at ta­ge po­li­ti­ker­nes ord for, hvad der er det vig­tig­ste net­op nu. Men en kri­se som covid-19 sæt­ter jo et vist fo­kus på et be­stemt om­rå­de, hvor vi ret hur­tigt kan bli­ve eni­ge om, hvil­ke pro­blem­stil­lin­ger, der er. Så der er den li­ge­som ryd­det af vej­en, sy­nes jeg. Som fon­de skal vi så se på, hvad vi in­den for vo­res fun­dats og in­ter­es­ser kan fin­de af fo­ku­s­om­rå­der, som vi kan af­hjæl­pe i for­bin­del­se med så­dan en kri­se. Her er det væ­sent­ligt at vi­de, hvad det of­fent­li­ge og po­li­ti­ske sy­stem gør. Og der­med hvor kan vi sup­ple­re hin­an­den,” si­ger Mi­cha­el Sla­ven­sky Dahl.

I Møl­le­rens Fond læg­ger for­mand Jør­gen Clau­sen stor vægt på, at et me­re struk­tu­re­ret sam­spil ik­ke må en­de med at gi­ve min­dre selv­be­stem­mel­se til den en­kel­te lo­ka­le fond.

"Vi læg­ger man­ge kræf­ter i at gi­ve Møl­le­rens Fond et in­di­vi­du­elt præg. Og for os er no­get af det go­de den vek­sel­virk­ning imel­lem, at vi for­står, hvad der fo­re­går lo­kalt, men sam­ti­dig he­le ti­den har nog­le me­get over­ord­ne­de sam­funds­mæs­si­ge bril­ler på. Så jeg har umid­del­bart svært ved at se, hvor­dan man kan la­ve et me­re vel­struk­tu­re­ret sam­ar­bej­de. Men man kun­ne da godt fo­re­stil­le sig, at man fra po­li­tisk hold kun­ne prø­ve at sen­de nog­le te­ma­tik­ker ud til de­bat blandt fon­de­ne og se, om der var nog­le af dem, som kun­ne gi­ve nye ve­je og mu­lig­he­der og så la­de fon­de­ne selv po­si­tio­ne­re sig i for­hold til te­ma­tik­ker­ne. Det kun­ne jeg godt se for mig, og det kun­ne gi­ve nog­le go­de dis­kus­sio­ner og og­så flyt­te nog­le mid­ler. Men det skal be­stemt ik­ke væ­re en stor syn­kro­ni­se­ret pro­ces, hvor al­le ret­ter ind. Det skal nær­me­re væ­re en mu­lig­hed for, at man kan spil­le med på en dags­or­den," si­ger Jør­gen Clausen.

Novo Nordisk Fonden ser gerne mere dialog

Er­hvervs­mi­ni­ste­rens ta­le på Fon­de­nes Dag in­de­holdt og­så an­dre op­for­drin­ger til sam­ar­bej­de end for­sla­get til de små og mel­lem­sto­re fon­de om et me­re struk­tu­re­ret sam­spil med regeringen.

Si­mon Kol­lerup gjor­de det nem­lig klart, at han ger­ne vil ud­vik­le po­li­tik på fonds­om­rå­det sam­men med al­le in­ter­es­se­re­de fon­de – uan­set størrelsen.

Og den in­vi­ta­tion har No­vo Nor­disk Fon­dens se­ni­or vi­ce presi­dent for com­mu­ni­ca­tion, St­ef­fen Lü­ders, no­te­ret sig.

"For det før­ste sy­nes jeg, at er­hvervs­mi­ni­ste­ren holdt en vir­ke­lig, vir­ke­lig god ta­le, som det er me­get svært ik­ke at væ­re ul­tra­po­si­tiv over. Det var en imø­de­kom­men­de og an­er­ken­den­de ta­le, hvor han jo – sy­nes jeg – gik rig­tig langt i for­hold til at op­for­dre til et end­nu tæt­te­re sam­ar­bej­de og di­a­log. Så det må vi ba­re kvit­te­re for," si­ger St­ef­fen Lüders.

Selv­om fon­den un­der­stre­ger, at rol­le­for­de­lin­gen skal væ­re den rig­ti­ge, vil den ger­ne bi­dra­ge til at ska­be et kva­li­fi­ce­ret be­slut­nings­grund­lag til brug i det po­li­ti­ske system.

I No­vo Nor­disk Fon­den har vi re­gel­mæs­si­ge mø­der med man­ge po­li­ti­ke­re, og det er sik­kert no­get, vi vil ha­ve end­nu me­re af i frem­ti­den. Og det kan en bran­che­for­e­ning ik­ke erstatte.

St­ef­fen Lü­ders – Se­ni­or Vi­ce Presi­dent for Com­mu­ni­ca­tion, No­vo Nor­disk Fonden

"Hans op­for­dring til os om at hjæl­pe – for han si­ger jo, at det po­li­ti­ske sy­stem og­så har brug for hjælp, in­put og spar­ring – det vil vi og­så kvit­te­re for. Den in­vi­ta­tion ta­ger vi ger­ne imod. Det er jo ik­ke vo­res op­ga­ve at dri­ve po­li­tik – det er po­li­ti­ker­nes op­ga­ve. Men vo­res op­ga­ve kan væ­re at væ­re med til at gi­ve den vi­den og in­for­ma­tion, der kan gø­re, at man kan træf­fe po­li­ti­ske be­slut­nin­ger på det rig­ti­ge grund­lag. Det er dér, de for­skel­li­ge rol­ler lig­ger," si­ger St­ef­fen Lüders.

Og No­vo Nor­disk Fon­den er­klæ­rer sig og­så pa­rat til at skrue hø­je­re op for di­a­lo­gen med det po­li­ti­ske sy­stem end hidtil.

"Di­a­lo­gen mel­lem fon­de­ne og det po­li­ti­ske sy­stem er jo ste­get vold­somt i de sid­ste fem-ti år. Hvor fon­de­ne for ti år si­den ik­ke var sær­ligt ak­ti­ve med at en­ga­ge­re sig i de­bat­ter, dis­kus­sio­ner, di­a­lo­ger og mø­der, så er der i dag et helt an­det ak­ti­vi­tets­ni­veau. Og det, jeg hø­rer mi­ni­ste­ren si­ge, er, at det vil han ger­ne ha­ve end­nu me­re af. Til det kan vi ba­re si­ge, at bud­ska­bet er mod­ta­get og for­stå­et. Og vi vil gø­re vo­res til at øge di­a­lo­gen yder­li­ge­re," si­ger St­ef­fen Lüders.

– En op­lagt di­a­log­part­ner for en re­ge­ring vil­le væ­re en bran­che­or­ga­ni­sa­tion, der kan struk­tu­re­re di­a­lo­gen in­dadtil med si­ne med­lem­mer og udadtil mod det po­li­ti­ske sy­stem. Det har fon­de­ne ik­ke, så hvor­dan struk­tu­re­rer man så dialogen?

"Jeg tror, at uan­set om du har en bran­che­or­ga­ni­sa­tion el­ler ej, så vil po­li­ti­ker­ne me­get ger­ne ha­ve en di­rek­te di­a­log med en­kelt­spil­le­re og­så. For hvis de ba­re skul­le ta­le med bran­che­for­e­nin­ger og an­sat­te lob­byi­ster, så vil­le de jo nok ha­ve en frygt for at mis­se nog­le af de vig­ti­ge ting, man el­lers kan få at vi­de ved at ta­le di­rek­te med ak­tø­rer­ne selv. Og der har vi jo i Dan­mark et me­get åbent sy­stem, så hvem som helst så­dan set kan få et mø­de med en po­li­ti­ker, hvis el­lers po­li­ti­ke­ren sy­nes, det er re­le­vant. Og i No­vo Nor­disk Fon­den har vi re­gel­mæs­si­ge mø­der med man­ge po­li­ti­ke­re, og det er sik­kert no­get, vi vil ha­ve end­nu me­re af i frem­ti­den. Det er en me­nings­ud­veks­ling, hvor vi bå­de for­tæl­ler no­get og lyt­ter. Og det kan en bran­che­for­e­ning ik­ke er­stat­te,” si­ger St­ef­fen Lüders.

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Bikubenfonden køber nyt bofællesskab

Bi­ku­ben­fon­den har pr. 1. marts over­ta­get en æl­dre byg­ning på Thora­vej i Kø­ben­havns Nord­ve­st­kvar­ter. Her er det pla­nen at flyt­te sam­men med nog­le af…

Justitsminister: Fondsudvalg skal styrke tilsyn og kontrol med almene fonde

Ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) vil ku­le­gra­ve re­gel­sæt­tet for de al­me­ne fon­de og for­ven­ter nu, at ar­bej­det kan be­gyn­de i slut­nin­gen af den­ne må­ned. “I den…

Kulturledere: Bedre samarbejde med fonde højt på to-do-listen

Cor­ona­kri­sen har sat en tyk streg un­der de pri­va­te fon­des sto­re be­tyd­ning for lan­dets kul­turin­sti­tu­tio­ner. Og kri­sen har i man­ge kul­tur­le­de­res øj­ne og­så gjort…

Realdania genoptager valgmøder: historisk kampvalg

Valg­mø­de­r­ne skul­le egent­lig hav­de væ­ret af­holdt i ok­to­ber og novem­ber sid­ste år, men på grund af cor­o­na valg­te Re­al­da­nia at ud­sky­de tre plan­lag­te valgmøder…

Fondsbestyrelse på Langeland stopper salg af elforsyning

Alt så ud til at kø­re på skin­ner for et kom­men­de salg af er­hvervsak­ti­vi­te­ter­ne i Fon­den Lan­gelands El­for­sy­ning. Men ef­ter fle­re ugers pro­te­ster fra brugere…

A.P. Møller Fonden giver rygstød til Den Danske Maritime Fond

A.P. Møl­ler Fon­den gi­ver nu en øko­no­misk hånds­ræk­ning til en af de filan­tro­pi­ske fond­skol­le­ger på det ma­ri­ti­me felt. Den Dan­ske Ma­ri­ti­me fond har helt…

Tryghedsgruppen vil sænke bonus og fastholde højt uddelingsniveau

Med­lem­mer­ne i Tryg­heds­grup­pen kan i år se frem til at få fær­re pen­ge i bonus fra den filan­tro­pi­ske for­e­ning. Si­den Tryg­heds­grup­pen i 2015 be­gynd­te at…

Coronakrise

Kulturledere: Bedre samarbejde med fonde højt på to-do-listen

Cor­ona­kri­sen har sat en tyk streg un­der de pri­va­te fon­des sto­re be­tyd­ning for lan­dets kul­turin­sti­tu­tio­ner. Og kri­sen har i man­ge kul­tur­le­de­res øj­ne og­så gjort…

Fonde har trods corona-usikkerhed fortsat kurs mod Allinge

I et Dan­mark, der pri­mo fe­bru­ar fort­sat be­fin­der sig i en cor­o­na-skru­et­vin­ge præ­get af for­sam­lings­for­bud, hjem­send­te sko­lebørn og luk­ke­de bu­tik­ker, er det må­ske for…

Ny strategi med mere fokus på målgruppen og mindre fokus på sig selv

”In­gen bør­ne­fa­mi­li­er skal stå ale­ne.” Så­dan ly­der over­skrif­ten på den nye stra­te­gi, Fon­den Mødre­hjæl­pen net­op har præ­sen­te­ret. Stra­te­gi­en skal i de kom­men­de fem år sætte…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne kapital…