Fondene ansætter stadig flere medarbejdere

Dan­ske fon­de får fle­re me­d­ar­bej­de­re. Si­den 2015 er en lang ræk­ke fon­des se­kre­ta­ri­a­ter nem­lig vok­set med over 30 pct. fle­re me­d­ar­bej­de­re i gen­nem­snit. Det vi­ser en gen­nem­gang af 60 fon­de, som Nyheds­brevet Dan­marks Fon­de har fo­re­ta­get. Fle­re ansøg­ninger og ud­deling­er, tæt­te­re projekt­ledel­se og nye strate­gier lig­ger bag væk­sten, ly­der nog­le af for­kla­rin­ger­ne.

Flere ansatte i fondsverdenen
Si­den 2015 har en lang ræk­ke dan­ske fon­de for­ø­get an­tal­let af me­d­ar­bej­de­re med 32 pct. i gen­nem­snit. Det vi­ser en gen­nem­gang af i alt 60 fonds­se­kre­ta­ri­a­ter, som Nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­de har fo­re­ta­get (se ta­bel ne­derst i ar­tik­len).

Det træk­ker ef­ter­hån­den op til kø om­kring vand­kø­le­ren, når sen­som­mer­var­men ram­mer de dan­ske fond­s­kon­to­rer.

Si­den 2015 har en lang ræk­ke dan­ske fon­de nem­lig for­ø­get an­tal­let af me­d­ar­bej­de­re med 32 pct. i gen­nem­snit.

Det vi­ser en gen­nem­gang af i alt 60 fonds­se­kre­ta­ri­a­ter, som Nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­de har fo­re­ta­get (se ta­bel her­un­der).

På li­sten over de 60 fon­de fin­des bå­de sto­re og små se­kre­ta­ri­a­ter. Men væk­sten gæl­der bredt over he­le linj­en. Kun 3 ud af de 60 fon­de har nem­lig fær­re me­d­ar­bej­de­re an­sat i 2018, end de hav­de i 2015. I alt 17 fon­de har sam­me an­tal me­d­ar­bej­de­re som i 2015, mens de re­ste­ren­de 40 fon­de er vok­set.

Må­lt på an­tal­let af fuld­tids­me­d­ar­bej­de­re er væk­sten og­så gan­ske be­trag­te­lig. I 2015 hav­de de 60 fon­de an­sat i alt 664 fuld­tids­me­d­ar­bej­de­re. I 2018 var tal­let ste­get til 877 fuld­tids­me­d­ar­bej­de­re. De ud­del­te i øv­rigt til­sam­men godt 12 mia. kr. i 2018.

Og må­ske er det på ti­de at in­ve­ste­re i ek­stra vand­kø­le­re til fond­s­kon­to­rer­ne. Fra fle­re fon­de ly­der det nem­lig, at væk­sten i an­tal­let af me­d­ar­bej­de­re vil fort­sæt­te i den kom­men­de tid.

Spar Nord Fonden: Mærker tydeligt offentlige nedskæringer

Spar Nord Fon­den er én af de man­ge dan­ske fon­de, der har øget an­tal­let af me­d­ar­bej­de­re i de se­ne­ste år. I 2015 hav­de fon­den iføl­ge regn­ska­bet kun én me­d­ar­bej­der, og i 2018 er tal­let ste­get til fem me­d­ar­bej­de­re. Det be­ty­der dog ik­ke, at der er kom­met fem gan­ge så me­get mand­skab på fond­s­kon­to­ret, for­tæl­ler di­rek­tør St­ef­fen Nør­gaard:

“Re­elt er der ta­le om en for­ø­gel­se fra tre til fem me­d­ar­bej­de­re. Tid­li­ge­re le­je­de vi ka­pa­ci­tet i form af kom­mu­ni­ka­tion, mar­keds­fø­ring og ad­mi­ni­stra­tion i Spar Nord Bank. Men da vi på grund af yder­li­ge­re ak­ti­vi­tet skul­le an­sæt­te me­d­ar­bej­de­re, sam­le­de vi he­le hol­det i fon­den,” si­ger St­ef­fen Nør­gaard.

Han for­kla­rer vi­de­re, at Spar Nord Fon­den er gå­et fra at mod­ta­ge ca. 2.000 an­søg­nin­ger om året til om­kring 3.000 an­søg­nin­ger år­ligt i pe­ri­o­den fra 2015 til nu. Ik­ke mindst for­di fon­den er gå­et fra en re­gio­nal fond med et ud­de­lings­ni­veau om­kring 20 mio. kr. til at væ­re en lands­dæk­ken­de fond, der for ti­den ud­de­ler godt 62 mio. kr. om året.

Det øge­de an­tal an­søg­nin­ger og ud­de­lin­ger er dog ik­ke den ene­ste for­kla­ring på væk­sten i an­tal­let af me­d­ar­bej­de­re, si­ger St­ef­fen Nør­gaard:

“Der er to fak­to­rer i det. Den ene er stig­nin­gen i an­tal­let af an­søg­nin­ger og ud­de­lin­ger. Den an­den er, at vi ger­ne vil føl­ge nog­le af do­na­tio­ner­ne til dørs. Bå­de i et sam­ar­bej­de om kom­mu­ni­ka­tion og mar­keds­fø­ring, men og­så ved at hjæl­pe dem, der mod­ta­ger pen­ge­ne til at kom­me vi­de­re med de pro­jek­ter, som de er i gang med.”

Vi kan ty­de­ligt mær­ke, hvor­dan det of­fent­li­ge skæ­rer ned på støt­te til di­ver­se for­e­nin­ger og in­sti­tu­tio­ner. Og det gør jo, at man sø­ger om øko­no­misk støt­te hos os i ste­det for.

St­ef­fen Nør­gaard – di­rek­tør, Spar Nord Fon­den

Og St­ef­fen Nør­gaard af­vi­ser ik­ke, at der kan bli­ve brug for yder­li­ge­re per­so­na­le i frem­ti­den:

“Vi tror det ik­ke, men der er jo stort pres på. Vi kan ty­de­ligt mær­ke, hvor­dan det of­fent­li­ge skæ­rer ned på støt­te til di­ver­se for­e­nin­ger og in­sti­tu­tio­ner. Og det gør jo, at man sø­ger om øko­no­misk støt­te hos os i ste­det for. Der kan der­for godt væ­re nog­le ting, der kan be­vir­ke, at vi kan kom­me til at ud­vi­de yder­li­ge­re med en per­son in­den for de kom­men­de år for at kun­ne nå at føl­ge med,” si­ger St­ef­fen Nør­gaard.

Elsass Fonden: Leverer mere kerneydelse

Hos El­sass Fon­den har man si­den 2015 øget an­tal­let af me­d­ar­bej­de­re med ti ek­stra an­sat­te, så fon­den nu be­skæf­ti­ger i alt 36 me­d­ar­bej­de­re. Væk­sten hæn­ger tæt sam­men med fon­dens for­bed­re­de mu­lig­he­der for at le­ve­re sin ker­ney­del­se, som er hjælp til men­ne­sker, der er født med hjer­neska­den ce­re­bral pa­re­se, for­tæl­ler di­rek­tør Pe­ter Lin­de­gaard:

“De fle­ste fon­de har jo mindst tre ty­per an­sat­te. Dels ad­mi­ni­stra­tion, dels ka­pi­tal­for­valt­ning, og dels pro­jekt­ar­bej­de i for­bin­del­se med fon­dens for­mål. Og i El­sass Fon­den har vi ale­ne haft vækst in­den for pro­jekt­om­rå­det. Så den her stig­ning er ale­ne et ud­tryk for, at vi har an­sat fle­re fy­sio-, er­go­te­ra­pe­u­ter og psy­ko­lo­ger til at va­re­ta­ge de for­skel­li­ge pro­jek­ter, vi nu har,” si­ger Pe­ter Lin­de­gaard.

På grund af pæ­ne tal på bund­linj­en gen­nem det sid­ste år­ti har fon­den nem­lig be­slut­tet, at pro­jekt­om­rå­det var det rig­ti­ge at sat­se på for at le­ve­re me­re ker­ney­del­se:

“Vi har i de sid­ste må­ske ti år haft et ka­pi­ta­laf­kast, der har væ­ret for­nuf­tigt, og som har be­ty­det, at vi har råd til at la­ve en yder­li­ge­re ind­sats. Og vi har jo så over­ve­jet, hvad vi skal bru­ge af­ka­stet til. Skal vi la­ve fle­re forsk­nings­sam­ar­bej­der i ste­det for at an­sæt­te ti per­so­ner me­re? Men vi ser, at blandt an­det vo­res ind­sat­ser i sam­ar­bej­de med kom­mu­ner­ne vir­ke­lig flyt­ter no­get. Og for­æl­dre, som del­ta­ger i de her pro­jek­ter, er utro­lig gla­de for det,” si­ger Pe­ter Lin­de­gaard og ud­dy­ber:

“Så der er så­dan set ven­te­tid nu, for­di vi har jo og­så be­græn­se­de res­sour­cer. Så selv­om vi har ud­vi­det an­tal­let af me­d­ar­bej­de­re, skal man fak­tisk hen i slut­nin­gen af 2020, hvis man er kom­mu­ne og ger­ne vil del­ta­ge i et pro­jekt, hvor man får op­gra­de­ret sin vi­den om di­ag­no­sen. Og i øv­rigt og­så får go­de råd og tips om, hvor­dan man kan træ­ne an­der­le­des med bør­ne­ne,” si­ger Pe­ter Lin­de­gaard.

Lego Fonden og Novo Nordisk Fonden: Væksten fortsætter

Og­så Le­go Fon­den har ud­vi­det an­tal­let af an­sat­te mar­kant si­den 2015. Den­gang var der 40 me­d­ar­bej­de­re, og i 2018 var tal­let ste­get til 64 me­d­ar­bej­de­re. Og ud­vik­lin­gen fort­sæt­ter, for­tæl­ler Jan Chri­sten­sen, som er Com­mu­ni­ca­tion Ma­na­ger hos fon­den i en skrift­lig kom­men­tar:

“Med ud­gangs­punkt i den­ne mis­sion [at genop­da­ge leg og gen­tæn­ke læ­ring, red.] har vi væ­ret igen­nem en ud­vik­ling si­den især 2008, hvor fo­kus blandt an­det har væ­ret at ska­be stær­ke­re sy­ner­gi­er imel­lem vo­res forsk­nings­ind­sats, pro­gramvirk­som­hed og for­ta­ler­rol­le. Det­te ar­bej­de har væ­ret med til at ska­be grund­la­get for den vækst i ak­ti­vi­tet, vi har op­le­vet i den se­ne­ste år­ræk­ke, bå­de hvad an­går me­d­ar­bej­de­re og nye pro­jek­ter og sam­ar­bejds­part­ne­re,” skri­ver Jan Chri­sten­sen og ud­dy­ber:

“Det er der­for ik­ke ét be­stemt om­rå­de, som er grund­la­get for den­ne ud­vik­ling, men en ge­ne­rel vækst i al­le af­de­lin­ger. Vi er i dag 78 me­d­ar­bej­de­re, og uden at jeg skal for­sø­ge at sæt­te tal på, er det­te en ud­vik­ling, som vi reg­ner med vil fort­sæt­te i den kom­men­de tid,” skri­ver Jan Chri­sten­sen.

Blandt de dan­ske fon­de er No­vo Nor­disk Fon­den top­sco­rer, når det kom­mer til væk­sten i an­tal­let af me­d­ar­bej­de­re. I 2015 be­skæf­ti­ge­de fon­den 26 me­d­ar­bej­de­re, men i 2018 var tal­let ste­get til 76, og si­den 2018 er væk­sten fort­sat, så man i øje­blik­ket lig­ger på 95 me­d­ar­bej­de­re:

Fra at ha­ve væ­ret en fond, som har væ­ret me­get fo­ku­se­ret på bio­me­di­cin og sund­heds­forsk­ning, er vi jo nu en fond, som ar­bej­der in­den for en hel mas­se om­rå­der – med gan­ske be­ty­de­li­ge sats­nin­ger. Det af­spej­ler sig så i, at vi skal ha­ve en or­ga­ni­sa­tion med sær­li­ge kom­pe­ten­cer in­den for al­le de om­rå­der.

St­ef­fen Lü­ders – kom­mu­ni­ka­tions­chef, No­vo Nor­disk Fon­den

Og iføl­ge kom­mu­ni­ka­tions­chef St­ef­fen Lü­ders er ud­vik­lin­gen med sik­ker­hed ik­ke slut end­nu, for fon­den an­sæt­ter for ti­den me­d­ar­bej­de­re til nye af­de­lin­ger in­den for blandt an­det bi­o­tek­no­lo­gi, na­­tur- og tek­nisk vi­den­skab, samt det hu­ma­ni­tæ­re og so­ci­a­le om­rå­de. Ved ud­gan­gen af 2019 for­ven­ter fon­den at be­skæf­ti­ge 104 me­d­ar­bej­de­re:

“Den helt enk­le for­kla­ring er, at vi har ud­vi­det vo­res ud­de­lin­ger gan­ske kraf­tigt, li­ge­som vi og­så ret kraf­tigt har ud­vi­det al­le de om­rå­der, vi er gå­et ind i. Fra at ha­ve væ­ret en fond, som har væ­ret me­get fo­ku­se­ret på bio­me­di­cin og sund­heds­forsk­ning, er vi jo nu en fond, som ar­bej­der in­den for en hel mas­se om­rå­der – med gan­ske be­ty­de­li­ge sats­nin­ger. Det af­spej­ler sig så i, at vi skal ha­ve en or­ga­ni­sa­tion med sær­li­ge kom­pe­ten­cer in­den for al­le de om­rå­der. Vi har an­sat che­fer­ne for de her om­rå­der i ud­gan­gen af sid­ste år og i år. Og nu er de i gang med at byg­ge de­res or­ga­ni­sa­tio­ner op, som skal stå for al­le de be­vil­lin­ger og stra­te­gi­ske sats­nin­ger, som vi la­ver in­den for om­rå­der­ne,” si­ger St­ef­fen Lü­ders.

FondAn­sat­teVækst
si­den 2015
Se­ne­ste
ud­de­lin­ger
2018201720162015pct.an­tal me­d­arb.mio. kr.
15. Ju­ni Fon­den323250132
A.P. Møl­ler Fon­den20191616254636
Aar­hus Uni­ver­si­tets Forsk­nings­fond17161512425142
Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­­sens Fond [1]4333331171
Aa­ge V. Jen­sens Na­tur­fond1313131300120
Aa­se og Ej­ner Da­ni­el­sens Fond [2]22220020
Au­gusti­nus Fon­den86541004319
Beck­­ett-Fon­­den [3]11110023
Be­vi­ca Fon­den2233-33-115
Bit­ten og Mads Clau­sens Fond655450261
Bi­ku­ben­fon­den2527241932676
BRF­Fon­den1111000
C. L. Davids Fond og Sam­ling [4]5350474810557
Carls­berg­fon­det27282121296397
Den Dan­ske Na­tur­fond55542514
Det Obel­ske Fa­mi­lie­fond7666171102
Det Øst­a­si­a­ti­ske Kom­pag­nis Fond [5]5555001
Drey­ers Fond22220025
EGV-Fon­­den441130035
Eg­mont Fon­den889633285
El­lab Fon­den [6]2221100117
El­sass Fon­den36302626381044
Fa­bri­kant Mads Clau­sens Fond [7]22220014
Fre­de­riks­berg­fon­den11110010
Fær­ch­fon­den777617112
Hel­se­fon­den [8]33330024
Hem­pel Fon­den74431334152
In­du­stri­ens Fond1010109111256
KFI Er­hvervs­dri­ven­de Fond404138385259
Knud Høj­gaards Fond22320059
Kong Fre­de­rik 7.s Stif­tel­se På Jæ­ger­spris121212120011
KR Fo­un­da­tion544425195
KV Fon­den1110110
Køb­mand Her­man Sal­lings Fond00000159
Lauritzen Fon­den655450243
Leo Fon­det62506300
Le­go Fon­den644641406024391
Lo­ka­­le- og An­lægs­fon­den [9]1514111136493
Lund­beck­fon­den20161512678571
Mary Fon­den [10]1111111010119
Nor­­dea-fon­­den18151615203708
Nor­disk Kul­tur­fond775540230
For­e­nin­gen Vel­liv7440751
No­vo Nor­disk Fon­den [11]76604026192503891
Ny Carls­berg­fon­det [12]111198313151
Oak Fo­un­da­tion Dan­mark [13]22220035
Ole Kirks Fond44421002133
Ot­to Møn­steds Fond [14]3321200220
Po­ul Due Jen­sens Fond755540295
Re­al­da­nia f.m.b.a.9595989144533
Ro­ck­wool Fon­den [15]493836287521103
Spar Nord Fon­den5111400462
Spar Vest Fon­den22220026
Spa­re­kas­sen Born­holms Fond1111004
Tryg­fon­den sm­ba (Tryg­heds­grup­pen)66646968-3-2600
Tu­borg­fon­det [16]55550059
Van­fø­re­fon­den [17]0011-100-13
Vil­lum Fon­den og Ve­lux Fon­den [18]50454541229888
Østif­ter­ne f.m.b.a.2111100118
Sol­da­ter­le­ga­tet4444007
I ALT:8777857386643221312.042
No­ter
 1. For pe­ri­o­de 01/10/2017-30/09/2018
 2. 01/07/17-30/06/2018
 3. Op­lyst af se­kre­ta­ri­a­tet
 4. Me­d­ar­bej­de­re inkl mu­se­umsan­sat­te
 5. Inkl. me­d­ar­bej­de­re i Asia Hou­se
 6. For året 01/05/2017-30/04/2018
 7. Se­kre­ta­ri­a­tet va­re­ta­ger og­så Dan­foss' Un­der­støt­tel­ses­fond og Dan­foss' Ud­dan­nel­ses­fond
 8. 2018-tal­let op­lyst af se­kre­ta­ri­a­tet
 9. Op­lyst af se­kre­ta­ri­a­tet
 10. Op­lyst af se­kre­ta­ri­a­tet
 11. Tal­le­ne in­klu­de­rer ik­ke an­sat­te ved cen­tre­ne LIFE og Bio­In­nova­tion In­sti­tu­te, som No­vo Nor­disk Fon­den på sigt øn­sker stif­tet som nye fon­de.
 12. Op­lyst af se­kre­ta­ri­a­tet
 13. Op­lyst af se­kre­ta­ri­a­tet. Der­u­d­over ad­mi­ni­stra­tiv hjælp fra kon­to­ret i Schweiz.
 14. Op­lyst af se­kre­ta­ri­a­tet
 15. Op­lyst af se­kre­ta­ri­a­tet
 16. Op­lyst af se­kre­ta­ri­a­tet
 17. Van­fø­re­fon­dens ad­mi­ni­stra­tion va­re­ta­ges af Be­vi­ca Fon­den
 18. Op­ly­ser "ca. 50" i se­ne­ste års­rap­port.

– re­search: Pe­ter Ot­ten­da­hl Jakob­sen

[sp_easyaccordion id="20083"]

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

SOS fra kulturlivet til de danske fonde

På trods af po­li­ti­ske hånds­ræk­nin­ger i form af hjæl­pe­pak­ker og se­ne­st en som­mer­pak­ke, som blandt an­det gi­ver te­a­tre, mu­se­er og spil­le­ste­der mu­lig­hed for at…

Den Blå Planet: Fonde bør støtte drift under krisen

Drop det gam­le man­tra om kun at støt­te ud­vik­ling i kul­tur­sek­to­ren og giv i ste­det pen­ge til drift og der­med over­le­vel­se. Så­dan ly­der op­for­drin­gen til…

Forskere: Fondenes turboforløb virker ikke bedre end almindelig skole

Fle­re af fon­de­nes tur­bo­for­løb til løft af fag­ligt sva­ge ele­ver har in­gen el­ler kun en lil­le ef­fekt. To for­løb ud­vik­let af en ræk­ke of­fent­li­ge…

Fondselitens uddelinger steg med to mia. i 2019

Året 2019 var end­nu et re­kordår i top­pen af den ud­de­len­de fonds­bran­che. Do­na­tio­ner­ne fra de 25 mest ud­de­len­de fon­de steg med 22 pct. i…

Hvad sker der, når speederen for uddeling af forskningsmidler trædes i bund?

  Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes egen hold­ning. Ud­dan­nel­ses- og Forsk­nings­mi­ni­ste­ri­et samt of­fent­li­ge og pri­va­te fon­de har på gan­ske få må­ne­der ud­delt…

Fondsfinansieret rapport om idrættens og kulturens nye betydning efter krisen

Hvil­ken be­tyd­ning kom­mer cor­ona­kri­sen til at få i for­hold til vo­res frem­ti­di­ge må­de at væ­re sam­men på? Og hvad får den so­ci­a­le di­stan­ce­ring un­der…

Fonde står foran hårdt arbejde med ansvarlige investeringer

Selv­om fle­re er­hvervs­dri­ven­de og al­me­ne fon­de har ta­get de før­ste vig­ti­ge skridt mod en pro­fes­sio­na­li­se­ring af an­svar­li­ge og bæ­re­dyg­ti­ge in­ve­ste­rin­ger, er der sta­dig lang…

Fonde efter hård kritik af manglende impact-investeringer: Vi er på en rejse

Fon­de­ne lig­ger sta­dig lavt, men de er på vej i den rig­ti­ge ret­ning, når det kom­mer til im­pact-in­ve­ste­rin­ger. Så­dan kan man op­sum­me­re sva­re­ne fra hen­holds­vis…

Coronakrise

SOS fra kulturlivet til de danske fonde

På trods af po­li­ti­ske hånds­ræk­nin­ger i form af hjæl­pe­pak­ker og se­ne­st en som­mer­pak­ke, som blandt an­det gi­ver te­a­tre, mu­se­er og spil­le­ste­der mu­lig­hed for at…

Den Blå Planet: Fonde bør støtte drift under krisen

Drop det gam­le man­tra om kun at støt­te ud­vik­ling i kul­tur­sek­to­ren og giv i ste­det pen­ge til drift og der­med over­le­vel­se. Så­dan ly­der op­for­drin­gen til…

Hvad sker der, når speederen for uddeling af forskningsmidler trædes i bund?

  Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes egen hold­ning. Ud­dan­nel­ses- og Forsk­nings­mi­ni­ste­ri­et samt of­fent­li­ge og pri­va­te fon­de har på gan­ske få må­ne­der ud­delt…

Fondsfinansieret rapport om idrættens og kulturens nye betydning efter krisen

Hvil­ken be­tyd­ning kom­mer cor­ona­kri­sen til at få i for­hold til vo­res frem­ti­di­ge må­de at væ­re sam­men på? Og hvad får den so­ci­a­le di­stan­ce­ring un­der…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, fær­re…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig be­slut­tet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…

Fondsretsekspert hos Horten: fondskommission bør se på de lovløse fonde

Hvil­ke pro­ble­mer bør som mini­mum ind­gå i kom­mis­so­ri­et for en evt. kom­men­de fond­skom­mis­sion? Fun­dats har spurgt en fonds­ret­s­eks­pert med me­re end 20 års er­fa­ring i at rå­d­gi­ve fon­de. Part­ner i Hor­ten, ad­vo­kat Jim Øks­neb­jerg pe­ger her på fi­re cen­tra­le om­rå­der, hvor ram­me­vil­kå­re­ne for fonds­sek­to­ren kan for­bed­res. Det er vig­tigt og­så at hu­ske de fon­de, der er und­ta­get fra de to fonds­lo­ve, un­der­stre­ger han.