Bikubenfonden og Hempel Fonden: Vi har ingen særlige fordele i forhold til kongehuset

Finansieringen af kronprinsparrets årlige prisuddeling er med til at styrke Bikubenfondens legitimitet, og fonden opnår ingen særlige muligheder eller fordele i forhold til kongehuset, fastslår direktør Søren Kaare-Andersen. Når Hempel Fonden giver kronprinsessens fond gratis husly, er det ifølge direktør Anders Holm fordi, det vil være svært for Mary Fonden selv at fundraise midler til husleje.

In­gen af de pen­ge, som Bi­ku­ben­fon­den bru­ger på ’Kron­prin­s­par­rets Pri­ser’, til­fal­der kon­ge­hu­set, un­der­stre­ger di­rek­tør Sø­ren Kaa­re-An­der­sen - og re­la­tio­nen gi­ver ik­ke fon­den sær­li­ge for­de­le i for­hold til kon­ge­hu­set. Her er di­rek­tø­ren på vej ad den rø­de lø­ber til sid­ste års prisshow sam­men med Kron­prin­ses­se Mary, Kron­prins Fre­de­rik og DR's ge­ne­ral­di­rek­tør Ma­ria Rør­bye Rønn. (fo­to: Ag­ne­te Schli­cht­krull for Bikubenfonden)

Den er­hvervs­dri­ven­de fond Bi­ku­ben­fon­den mel­der hus for­bi i for­hold til den kri­tik, som én af lan­dets før­en­de for­ske­re i magt og eli­ter, so­cio­log og lek­tor Chri­stoph Hou­man El­lers­gaard fra Co­pen­ha­gen Bu­si­ness School, rej­ser af fon­de­nes øko­no­mi­ske vel­vil­je over for kongehuset.

I en ar­ti­kel i Fun­dats si­ger Chri­stoph Hou­man El­lers­gaard, at pen­ge­ne ”sid­der løst hos fle­re af de sto­re fon­de, når der er no­get, kon­ge­hu­set øn­sker sig”, og han be­teg­ner fon­de­nes age­ren som ”fed­te­ri” og ”et stort øn­ske om at ’plea­se’ kongehuset”.

Fun­dats gi­ver or­det til fondene

Fed­ter fon­de­ne for kongehuset?

I en ar­ti­kel i dag­bla­det Po­li­ti­ken den 25. ja­nu­ar blev fle­re ud­de­len­de fon­de be­skyldt for at fed­te for de roy­a­le for at op­nå kon­ge­hu­sets gun­st. Fon­de­nes svar frem­gik ik­ke af artiklen.

Fun­dats har der­for bedt magt­for­ske­ren, CBS-lek­tor ph.d. Chri­stoph Hou­man El­lers­gaard, om at ud­dy­be sin kritik.

Og vi har set nær­me­re på re­la­tio­ner­ne mel­lem kon­ge­hu­set og fondene.

I en den­ne mi­ni­se­rie la­der vi nu fon­de­ne selv kom­me or­dent­ligt til or­de, så de kan for­kla­re de­res syn på de roy­a­le relationer.

For er det vir­ke­lig rig­tigt, at fon­de­ne fed­ter for kongehuset?

”Når man så sam­ti­dig hu­sker på, at fon­de skal væ­re al­men­nyt­ti­ge, må man si­ge, at det er en­dog me­get svært at se, at nog­le af de her be­vil­lin­ger kom­mer al­men­vel­let vold­somt til gavn,” ly­der det fra Chri­stoph Hou­man Ellersgaard.

Iføl­ge CBS-for­ske­ren er den pri­mæ­re år­sag til fon­de­nes ’fed­te­ri’ for kon­ge­hu­set den an­er­ken­del­se og blåstem­pling, som en nær re­la­tion til de roy­a­le fø­rer med sig. Fon­de­ne bli­ver as­so­ci­e­ret med kon­ge­hu­set, og det er med til at hæ­ve fon­de­nes sta­tus og gi­ve dem ad­gang til fle­re ty­per af net­værk, hvil­ket ek­sem­pel­vis kan med­fø­re in­vi­ta­tio­ner til stats­be­søg og nytårstaffel.

Midler tilfalder ikke kongehuset

Blandt de kon­kre­te ek­semp­ler, CBS-for­ske­ren kom­men­te­rer, er pris­ud­de­lin­gen ’Kron­prin­s­par­rets Pri­ser’, som Bi­ku­ben­fon­den år­ligt bru­ger fi­re mil­li­o­ner kro­ner på. Pri­sen blev indstif­tet i 2004 som en bryl­lups­ga­ve til Kron­prins Fre­de­rik og Kron­prin­ses­se Mary, og si­den har den tv-trans­mit­te­re­de pris­ud­de­ling fun­det sted hvert år.

”Det bli­ver en slags win/win-si­tu­a­tion, hvor kron­prin­s­par­ret får op­mærk­som­hed ved at hyl­de per­so­ner in­den for det so­ci­a­le og kul­tu­rel­le felt, og fon­den op­når en sær­lig op­mærk­som­heds­sta­tus, net­op for­di pris­ud­de­lin­ger­ne sker i sam­ar­bej­de med kron­prin­s­par­ret,” si­ger Chri­stoph Hou­man Ellersgaard.

In­gen af mid­ler­ne til­fal­der kongehuset

Sø­ren Kaa­re-An­der­sen – Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Bikubenfonden

Kri­tik­ken af­vi­ses af Sø­ren Kaa­re-An­der­sen, der er ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Bi­ku­ben­fon­den. Han for­kla­rer i en mail til Fun­dats, at år­sa­gen til, at fon­den på 19. år af­hol­der den tv-trans­mit­te­re­de pris­ud­de­ling, er et øn­ske om at syn­lig­gø­re unik­ke kunst­ne­ri­ske præ­sta­tio­ner og ek­stra­or­di­næ­re ind­sat­ser på so­ci­a­l­om­rå­det, som el­lers ik­ke hav­de få­et sam­me eks­po­ne­ring for så bred en målgruppe.

”Det er den hædring og eks­po­ne­ring, som kon­ge­hu­set kan væ­re med til at ska­be,” me­ner Sø­ren Kaare-Andersen.

Han un­der­stre­ger sam­ti­dig, at de fi­re mil­li­o­ner kro­ner, Bi­ku­ben­fon­den år­ligt af­sæt­ter til ’Kron­prin­s­par­rets Pri­ser’, går til pro­duk­tion og ud­de­ling af priser.

”In­gen af mid­ler­ne til­fal­der kon­ge­hu­set,” fast­slår Sø­ren Kaare-Andersen.

Ingen særlige muligheder eller fordele

- Gi­ver det Bi­ku­ben­fon­den nog­le sær­li­ge mu­lig­he­der, el­ler må­ske li­ge­frem for­de­le, i re­la­tion til kon­ge­hu­set i al­min­de­lig­hed og Kron­prin­s­par­ret i sær­de­les­hed, at I fi­nan­si­e­rer ’Kron­prin­s­par­rets Priser’?

”Det gi­ver ik­ke Bi­ku­ben­fon­den sær­li­ge mu­lig­he­der el­ler for­de­le i for­hold til kon­ge­hu­set. Vo­res håb er at ska­be nog­le sær­li­ge mu­lig­he­der for de kunst­ne­re og so­ci­a­le or­ga­ni­sa­tio­ner, der mod­ta­ger pri­ser­ne. Of­te er der ta­le om or­ga­ni­sa­tio­ner, der ik­ke nor­malt bli­ver hyl­det og ud­fol­det på den må­de, som pris­ud­de­lin­gen kan, el­ler kunst­for­mer, som ik­ke nor­malt bli­ver præ­sen­te­ret i bed­ste sen­de­tid for så bred en må­l­grup­pe,” for­kla­rer Bi­ku­ben­fon­dens direktør.

- Hvil­ken pr-vær­di har det for Bi­ku­ben­fon­den at stå for et tv-trans­mit­te­ret ar­ran­ge­ment med roy­al deltagelse?

”Vo­res pr-ind­sats er kon­cen­tre­ret om at gi­ve pris­mod­ta­ger­ne om­ta­le – ik­ke Bi­ku­ben­fon­den. Ud over den eks­po­ne­ring, pris­mod­ta­ger­ne får gen­nem tv-showet, gør vi og­så et stort styk­ke ar­bej­de for, at de­res hi­sto­ri­er bli­ver fol­det ud i an­dre me­di­er. Den til­ba­ge­mel­ding, vi får fra nog­le af pris­mod­ta­ger­ne, er des­u­den, at dét at bli­ve ud­pe­get af kron­prin­s­par­ret kan ha­ve stor vær­di in­ter­nt i en or­ga­ni­sa­tion blandt me­d­ar­bej­de­re og fri­vil­li­ge. Og nog­le af vo­res stjer­nedryspris­mod­ta­ge­re for­tæl­ler, at det har gi­vet et skub i ryg­gen og lyst til at fort­sæt­te ar­bej­det,” si­ger Sø­ren Kaare-Andersen.

Anerkendelse af kronprinsparrets smag

Pris­mod­ta­ger­ne ved ’Kron­prin­s­par­rets Pri­ser’ ud­pe­ges af kron­prin­s­par­ret ef­ter indstil­ling fra to rå­d­gi­ven­de ko­mitéer, og den mo­del kri­ti­se­res af Chri­stoph Hou­man Ellersgaard.

”Ud­for­drin­gen er, at nor­malt, når en fond ud­de­ler en pris, bli­ver der ned­sat en jury, som bru­ger en mas­se tid på at vur­de­re, hvem der har gjort sig fortjent til at få pri­sen. Det bli­ver der her ef­ter min me­ning gi­vet køb på, for selv­om jeg er sik­ker på, kron­prin­s­par­ret lyt­ter til de rå­d­gi­ven­de ko­mi­te­er, vir­ker det som om, pri­ser­ne går til dem, kron­prin­s­par­ret sy­nes er cool og la­ver no­get godt. På den må­de bli­ver pris­ud­de­lin­gen en me­get di­rek­te an­er­ken­del­se af kron­prin­s­par­rets smag – be­talt med fonds­mid­ler,” si­ger Chri­stoph Hou­man Ellersgaard.

Sø­ren Kaa­re-An­der­sen af­vi­ser, at der er en ri­si­ko for, at det på­vir­ker Bi­ku­ben­fon­dens tro­vær­dig­hed i re­la­tion til an­dre ud­de­lin­ger, at det ved ’Kron­prin­s­par­rets Pri­ser’ ik­ke er fon­den selv, der be­slut­ter, hvem der skal mod­ta­ge priserne.

”Tvær­ti­mod. Må­let med ’Kron­prin­s­par­rets Pri­ser’ er at hyl­de og præ­sen­te­re nog­le af Dan­marks helt ek­stra­or­di­næ­re kunst­ne­re og kul­tur­per­son­lig­he­der og de mest ny­ska­ben­de og in­spi­re­ren­de so­ci­a­le or­ga­ni­sa­tio­ner. De fa­g­eks­per­ter, der sid­der i ko­mi­te­er­ne, har en vi­den og et over­blik, der net­op er med til at sik­re, at kron­prin­s­par­ret ser og væl­ger pris­mod­ta­ge­re, der kan no­get helt sær­ligt og kan væ­re til in­spira­tion for de­res felt,” ly­der det fra Bi­ku­ben­fon­dens direktør.

Vi har en fæl­les in­ter­es­se i at præ­sen­te­re og hyl­de nog­le af Dan­marks helt sær­li­ge so­ci­a­le ind­sat­ser og kunst­ne­ri­ske talenter

Sø­ren Kaa­re-An­der­sen – Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Bikubenfonden

Sø­ren Kaa­re-An­der­sen kan hel­ler ik­ke gen­ken­de Chri­stoph Hou­man El­lers­gaards op­fat­tel­se af, at man­ge fon­de ’fed­ter for’ og har et stort øn­ske om at ’plea­se’ kongehuset.

”For vo­res ved­kom­men­de tæn­ker jeg, at vi har en fæl­les in­ter­es­se i at præ­sen­te­re og hyl­de nog­le af Dan­marks helt sær­li­ge so­ci­a­le ind­sat­ser og kunst­ne­ri­ske ta­len­ter. Det er det, vi sam­men gør med ’Kron­prin­s­par­rets Pri­ser’, og vi hå­ber, at det kom­mer pris­mod­ta­ger­ne til gavn,” si­ger Sø­ren Kaare-Andersen.

- Chri­stoph Hou­man El­lers­gaard me­ner, at ri­si­ko­en for fon­de­ne ved at gi­ve ga­ver og sær­li­ge vil­kår til kon­ge­hu­set og dets med­lem­mer er, at det kan prik­ke til nog­le dan­ske­res ret­fær­dig­heds­fø­lel­se og svæk­ke fon­de­nes le­gi­ti­mi­tet. Kan du føl­ge ham i dén vurdering?

”Vi be­nyt­ter ’Kron­prin­s­par­rets Pri­ser’ til at sæt­te fo­kus på, hvor­dan kunst og so­ci­alt ar­bej­de kan væ­re vær­di­ska­ben­de for Dan­mark og dan­sker­ne, og det tror jeg er med til at styr­ke fon­dens le­gi­ti­mi­tet,” sva­rer Sø­ren Kaare-Andersen.

Svært at fundraise til drift

Et an­det sam­ar­bej­de mel­lem fon­de og Kon­ge­hu­set, som Chri­stoph Hou­man El­lers­gaard sæt­ter un­der sin kri­ti­ske lup, om­hand­ler Kron­prin­ses­se Marys fond, Mary Fonden.

Den blev stif­tet i 2007 af ot­te fon­de, Det Obel­ske Fa­mi­lie­fond, Ole Kirks Fond, Oak Fo­un­da­tion, Wil­li­am De­mant Fon­den, Po­ul Due Jen­sens Fond, Rem­men Fon­den, Tryg­fon­den og Vil­lum Fon­den, samt af Carls­berg A/S og Nykredit.

Fon­dens øko­no­mi­ske grund­lag er sik­ret af fon­dens medstif­te­re, og der­u­d­over rå­d­gi­ves Mary Fon­den af et præ­si­di­um, som be­står af 10 be­sty­rel­ses­for­mænd og -næst­for­mænd samt di­rek­tø­rer, der al­le kom­mer fra fondssektoren.

Mary Fon­den hol­der til i fas­hio­nab­le lo­ka­ler i Ama­lie­ga­de i Kø­ben­havn uden at skul­le be­ta­le hus­le­je – det er nem­lig Hem­pel Fon­den, som bå­de stil­ler lo­ka­ler­ne gra­tis til rå­dig­hed for den roy­a­le fond og be­ta­ler dens administrationsomkostninger.

Iføl­ge Chri­stoph Hou­man El­lers­gaard er Mary Fon­den det al­ler­ty­de­lig­ste ek­sem­pel på, at fon­de gi­ver ”ret be­ty­de­li­ge mid­ler” til pro­jek­ter, som ”en­ten er til di­rek­te gavn for kon­ge­hu­set” el­ler har ”en re­la­tion til kon­ge­hu­sets fo­kus- og interesseområder”.

Ide­en er, at hvis vi støt­ter drif­ten, kan or­ga­ni­sa­tio­nen let­te­re fun­dra­i­se til de­res ak­ti­vi­te­ter og der­med væk­ste og for al­vor gø­re en po­si­tiv for­skel i samfundet

An­ders Holm – Di­rek­tør, Hem­pel Fonden

Di­rek­tør i Hem­pel Fon­den An­ders Holm op­ly­ser i en mail, at fon­den gen­nem sit filan­tro­pi­ske ar­bej­de støt­ter en lang ræk­ke or­ga­ni­sa­tio­ner i Dan­mark og i udlandet.

”Nog­le gan­ge be­står støt­ten i at dæk­ke drift, som ty­pisk er svær at fun­dra­i­se til. Ide­en er, at hvis vi støt­ter drif­ten, kan or­ga­ni­sa­tio­nen let­te­re fun­dra­i­se til de­res ak­ti­vi­te­ter og der­med væk­ste og for al­vor gø­re en po­si­tiv for­skel i sam­fun­det. Den­ne mo­del har vi an­vendt en del gan­ge og og­så med Mary Fon­den,” for­kla­rer An­ders Holm.

Når do­na­tio­nen til Mary Fon­den blandt an­det be­står i, at den roy­a­le fonds se­kre­ta­ri­at kan bo i Hem­pel Fon­dens lo­ka­ler, er det så­le­des iføl­ge An­ders Holm for­di, at ”den del kan væ­re svær at fun­dra­i­se til”.

”Vær­di­en af det­te får vi fast­lagt af en ek­stern rå­d­gi­ver, så vi får den rig­ti­ge vær­di­sæt­ning. Det­te ind­går som en del af den sam­le­de do­na­tion. Do­na­tio­nen frem­går af vo­res års­rap­por­ter, og i 2022 er der ud­be­talt 1.905.625 kro­ner,” op­ly­ser An­ders Holm.

Han til­fø­jer, at Mary Fon­den, ef­ter at Hem­pel Fon­den star­te­de med den­ne støt­te, har øget sit ak­ti­vi­tets­ni­veau mar­kant og i dag gør en stor, po­si­tiv forskel.

”Det er vi stol­te af at bi­dra­ge til,” fast­slår An­ders Holm.

Donation uden modydelser

Iføl­ge Chri­stoph Hou­man El­lers­gaard får re­la­tio­nen til kon­ge­hu­set sær­ligt stor vær­di for fon­de­ne, hvis de for­plig­ter sig til at bru­ge pen­ge over fle­re år.

”Når Hem­pel Fon­den fast hvert år be­ta­ler Mary Fon­dens ad­mi­ni­stra­tions­om­kost­nin­ger, un­der­stre­ger det jo i ét el­ler an­det om­fang, at der er etab­le­ret en gen­si­dig af­hæn­gig­heds­re­la­tion, hvor man sik­rer sig, at kon­ge­hu­set med jæv­ne mel­lem­rum bli­ver min­det om, hvad en kon­kret fond gør for et med­lem af kon­ge­hu­set,” si­ger CBS-forskeren.

På spørgs­må­le­ne om, hvor­vidt ge­ne­rø­si­te­ten over for Kron­prin­ses­sens Fond gi­ver Hem­pel Fon­den nog­le sær­li­ge mu­lig­he­der el­ler for­de­le i re­la­tion til kon­ge­hu­set, og om hvil­ken re­la­tion, der over­ord­net er mel­lem Hem­pel Fon­den og det dan­ske kon­ge­hus, sva­rer An­ders Holm med én sætning:

”Do­na­tio­nen er som be­kendt ik­ke til kon­ge­hu­set men til en al­men­nyt­tig fond uden mo­dy­del­ser af no­gen art.”

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer