Fondseliten smykker sig med kongelig sildesalat

I samtlige ledelser i de 25 mest uddelende danske fonde er minimum én fra direktionen eller bestyrelsen dekoreret med en kongelig orden eller medalje, viser Fundats' opgørelse. I alt kan 54 af fondselitens topledere smykke cv’et og tøjet med ordner som Ridder af Dannebrog. I Salling Fondene, der står bag en række generøse gaver til kongehuset, blev næstformand Karin Salling sidste år udnævnt til kammerdame.

Næst­for­man­den i Sal­ling Fon­de­ne Ka­rin Sal­ling (t.v.) er bå­de Rid­der af Dan­ne­brog­or­de­nen og kam­mer­da­me. Her ses hun sam­men med Dron­ning Mar­gret­he, for­man­den for Køb­mand Her­man Sal­lings Fond Jens Bjerg Sø­ren­sen og Aar­hus' borg­me­ster Ja­cob Bunds­gaard en af de gan­ge, Sal­ling Fon­de­ne har væ­ret i ga­ve­hu­mør over for kon­ge­hu­set, nem­lig ved over­ræk­kel­sen af en Per Kir­ke­by-skul­p­tur til dron­nin­gen på ma­jestætens 82-års fød­sels­dag (fo­to: Kongehuset).

Rid­der af 1. grad af Dan­ne­brog­or­de­nen, Kom­man­dør af Dan­ne­brog­or­de­nen, kam­mer­her­re og kammerdame.

En lang ræk­ke af di­rek­tø­rer­ne og be­sty­rel­ses­med­lem­mer­ne i de 25 mest ud­de­len­de dan­ske fon­de og filan­tro­pi­ske for­e­nin­ger er de­ko­re­ret med ord­ner og tit­ler fra kongehuset.

En op­gø­rel­se, Fun­dats har fo­re­ta­get, vi­ser, at der i samt­li­ge 25 fon­de og filan­tro­pi­ske for­e­nin­ger er mindst én per­son i top­le­del­sen, som har mod­ta­get en de­ko­ra­tion fra det dan­ske kon­ge­hus. Den kom­plet­te li­ste kan ses i bun­den af den­ne artikel.

Fun­dats gi­ver or­det til fondene

Fed­ter fon­de­ne for kongehuset?

I en ar­ti­kel i dag­bla­det Po­li­ti­ken den 25. ja­nu­ar blev fle­re ud­de­len­de fon­de be­skyldt for at fed­te for de roy­a­le for at op­nå kon­ge­hu­sets gun­st. Fon­de­nes svar frem­gik ik­ke af artiklen.

Fun­dats bad i før­ste om­gang, CBS-lek­tor Chri­stoph Hou­man El­lers­gaard, om at ud­dy­be sin kri­tik. Det ske­te i en ar­ti­kel 7. fe­bru­ar. Si­den har vi i en ræk­ke ar­tik­ler set nær­me­re på re­la­tio­ner­ne mel­lem kon­ge­hu­set og fondene.

I en den­ne mi­ni­se­rie la­der vi fon­de­ne selv kom­me or­dent­ligt til or­de, så de kan for­kla­re de­res syn på de roy­a­le relationer.

For er det vir­ke­lig rig­tigt, at fon­de­ne fed­ter for kongehuset?

Top­sco­rer blandt fon­de­ne, når det gæl­der kon­ge­lig sil­desa­lat i top­le­del­sen, er Dan­marks stør­ste og mest ud­de­len­de fond No­vo Nor­disk Fon­den. Her kan bå­de ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Mads Krogs­gaard Thom­sen, be­sty­rel­ses­for­mand Lars Re­bi­en Sø­ren­sen og yder­li­ge­re fi­re be­sty­rel­ses­med­lem­mer bryste sig af at væ­re en­ten Rid­der af 1. grad af Dan­ne­brog­or­de­nen el­ler Rid­der af Dannebrogordenen.

Li­sten over de­ko­re­re­de per­so­ner i de 25 fon­de om­fat­ter i alt 54 nav­ne, hvoraf ni af dem sid­der i be­sty­rel­sen for me­re end én af elitefondene.

Det er værd at be­mær­ke, at man­ge af ord­ner­ne ik­ke er gi­vet imens, de på­gæl­den­de per­so­ner har væ­ret en del af le­del­sen el­ler be­sty­rel­sen i fon­den, og hel­ler ik­ke nød­ven­dig­vis er til­delt på grund af det ud­før­te ar­bej­de i fonden.

For ek­sem­pel har fle­re be­sty­rel­ses­med­lem­mer og di­rek­tø­rer mod­ta­get Dan­ne­brog­or­de­nen or­den på grund af de­res stil­ling og sta­tus som pro­fes­sor, borg­me­ster, mi­ni­ster el­ler erhvervsleder.

I over­ens­stem­mel­se med kon­gens be­stem­mel­se skul­le til­de­ling af or­de­nen her­ef­ter op­fat­tes som et yd­re tegn på er­kendt borgerværd

Kon­ge­hu­set – Om hen­sig­ten med ud­vi­del­sen af Dannebrogordenen

På kon­ge­hu­sets hjem­mesi­de kan man læ­se om hen­sig­ten med ud­vi­del­sen af Dan­ne­brog­or­de­nen i 1808:

“I over­ens­stem­mel­se med kon­gens be­stem­mel­se skul­le til­de­ling af or­de­nen her­ef­ter op­fat­tes som et yd­re tegn på er­kendt bor­ger­værd, og den skul­le i prin­cip­pet kun­ne til­de­les en­hver fortjent dan­sker uan­set rang og stand. Som føl­ge af det ud­vi­de­de an­ven­del­ses­om­rå­de ind­del­tes or­de­nen i fi­re klas­ser af sti­gen­de fornemhedsgrad.”

Som det frem­går af li­sten ne­den­for, kan man på kon­ge­hu­sets da­ta­ba­se over mod­ta­ge­re af de­ko­ra­tio­ner læ­se, hvil­ken ti­tel den på­gæl­den­de hav­de ved til­de­lin­gen af or­de­nen el­ler tit­len fra kongehuset.

Fonde bliver associeret med kongehuset

I en ar­ti­kel i Fun­dats den 7. fe­bru­ar for­kla­re­de so­cio­log og lek­tor på Co­pen­ha­gen Bu­si­ness School Chri­stoph Hou­man El­lers­gaard, der står bag bo­gen ’Mag­te­li­ten – hvor­dan 423 dan­ske­re sty­rer lan­det’, hvad de næ­re bånd mel­lem fon­de­ne og kon­ge­hu­set har af betydning.

Her gav Chri­stoph Hou­man El­lers­gaard blandt an­det ud­tryk for, at det, han be­teg­ner som fon­de­nes ’fed­te­ri’ for kon­ge­hu­set, pri­mært sker på grund af den sym­bol­ske an­er­ken­del­se og blåstem­pling, som en nær re­la­tion til de roy­a­le fø­rer med sig.

”Når man ser på fa­mi­li­er­ne bag fon­de­ne, fin­der du blandt an­dre nog­le af de få dan­ske­re, der ik­ke er ade­li­ge, som er ble­vet ud­nævnt til kam­mer­her­rer og hofjæ­ger­me­stre. Der­med får de på­gæl­den­de per­so­ner ad­gang til no­get, der er uop­nå­e­ligt for al­le an­dre dan­ske­re. For sel­ve fon­den med­fø­rer støt­ten til kon­ge­hu­set, at den så at si­ge blåstemp­ler sig selv. Fon­den bli­ver as­so­ci­e­ret med kon­ge­hu­set, og det er med til at hæ­ve fon­dens sta­tus,” sag­de Chri­stoph Hou­man Ellersgaard.

Store gaver fra Salling Fondene

Én af de per­so­ner, der si­den 2014 har væ­ret Rid­der af Dan­ne­brog­or­de­nen, er 79-åri­ge Ka­rin Sal­ling. Hun er næst­for­mand i Dan­marks 17. mest ud­de­len­de fond, Køb­mand Her­man Sal­lings Fond, og be­stri­der sam­me post i den no­get min­dre Køb­mand Fer­di­nand Sal­lings Mindefond.

Sal­ling Fon­de­ne har gen­nem åre­ne i en ræk­ke til­fæl­de væ­ret me­get ge­ne­røs over for kon­ge­hu­set. I ju­ni 2022 stod Sal­ling Fon­de­ne sam­men med Holch Po­vls­en Fo­un­da­tion, softwa­re­virk­som­he­den Sy­ste­ma­tic og Lind­berg Op­tik bag en sam­let 40 mil­li­o­ner kro­ners fi­nan­si­e­ring af en om­fat­ten­de renove­ring af Mar­se­lis­borg Slot. Lov­nin­gen på at be­ta­le for Aar­hus-slot­tets renove­ring blev over­rakt til Dron­ning Mar­gret­he i an­led­ning af ma­jestætens 50-års regeringsjubilæum.

Sal­ling Fon­de­ne var og­så i ga­ve­hu­mør over for dron­nin­gen lidt tid­li­ge­re i 2022, nem­lig på ma­jestætens 82-års fød­sels­dag den 16. april, hvor hun fik over­rakt en skul­p­tur skabt af Per Kir­ke­by pla­ce­ret i Mar­se­lis­borg Slotshave.

Og ene­e­jer­fon­den bag Sal­ling Group var end­vi­de­re blandt de seks fon­de, der i 2018 hver gav en mil­li­on kro­ner til at be­ta­le for 400 nye så­kald­te taf­fel­sto­le til Chri­sti­ans­borg Slot. Taf­fel­sto­le­ne, der har en stykpris på 15.000 kro­ner, bru­ges, når der er gal­la­mid­da­ge på Chri­sti­ans­borg Slot og blev præ­sen­te­ret for Dron­ning Mar­gret­he i 2020 i an­led­ning af ma­jestætens 80-års fødselsdag.

”Kæmpe anerkendelse” at blive kammerdame

Ud over, at Ka­rin Sal­ling si­den 2014 har væ­ret Rid­der af Dan­ne­brog, blev en­ken ef­ter Her­man Sal­ling per 1. ja­nu­ar sid­ste år ud­nævnt til kammerdame.

I den for­bin­del­se for­tal­te Ka­rin Sal­ling i Mor­ge­na­vi­sen Jyl­lands-Po­sten om sin glæ­de, da hun blev rin­get op fra kon­ge­hu­set, som kun­ne med­dele, at Dron­ning Mar­gret­he hav­de be­slut­tet at ud­næv­ne hen­de til kammerdame.

”Det kom helt bag på mig – det var en kæm­pe over­ra­skel­se, men og­så en dej­lig, ja, en fan­ta­stisk over­ra­skel­se. Det er en kæm­pe an­er­ken­del­se, og jeg er dybt tak­nem­me­lig,” sag­de Ka­rin Sal­ling til Jyllands-Posten.

Det er en kæm­pe an­er­ken­del­se, og jeg er dybt taknemmelig

Ka­rin Sal­ling – Næst­for­mand, Sal­ling Fondene

Hun kun­ne vi­de­re for­tæl­le, at der med ud­næv­nel­sen til kam­mer­da­me med­fulg­te et em­beds­tegn, der er ud­for­met som en bro­che og kan bæ­res ved of­fi­ci­el­le lej­lig­he­der. Da bro­chen an­kom med po­sten, fulg­te der iføl­ge Ka­rin Sal­ling og­så en bog med om, hvad tit­len indebærer.

”Jeg kan love dig, at den kom­mer jeg til at læ­se fle­re gan­ge. Den lig­ger på mit nat­bord,” be­tro­e­de Sal­ling Fon­de­nes næst­for­mand Jyl­lands-Po­stens journalist.

Få nulevende kammerdamer

Kam­mer­da­me er en ære­sti­tel, som kun dron­nin­gen kan til­de­le, og Ka­rin Sal­ling var iføl­ge Jyl­lands-Po­sten den kun 12. nu­le­ven­de kam­mer­da­me sid­ste år. Hof­fet gør i vis­se si­tu­a­tio­ner brug af kam­mer­her­rer og -da­mer, når for ek­sem­pel en ny am­bas­sa­dør skal ledsa­ges til sin før­ste au­di­ens hos dron­nin­gen el­ler ved stør­re ar­ran­ge­men­ter i kongehuset.

Og Ka­rin Sal­lings nye ti­tel har al­le­re­de væ­ret i brug. Af kon­ge­hu­sets hjem­mesi­de, kon​ge​hu​set​.dk, frem­går det så­le­des, at Ka­rin Sal­ling med tit­len kam­mer­da­me re­præ­sen­te­re­de Køb­mand Her­man Sal­lings Fond som en af de in­vi­te­re­de gæ­ster, da kon­ge­ski­bet Dan­ne­brog den 4. ju­ni 2022 i for­bin­del­se med det år­li­ge som­mer­togt holdt re­cep­tion i Aarhus.

Fun­dats vil­le ger­ne ha­ve spurgt Ka­rin Sal­ling, hvil­ke ud­de­lings­po­li­ti­ske over­vej­el­ser der lig­ger bag Sal­ling Fon­de­nes do­na­tio­ner til for­del for kon­ge­fa­mi­li­en samt, hvor­dan hun selv op­le­ver re­la­tio­nen mel­lem fon­de­ne og kon­ge­hu­set set i ly­set af blandt an­det ud­næv­nel­sen til kammerdame.

Hvad an­går Hen­des Ma­jestæts dis­po­si­tio­ner for så vidt an­går ud­næv­nel­ser, må jeg respekt­fuldt hen­vi­se til kongehuset

Tri­ne Skjold­borg – Fonds­ma­na­ger, Sal­ling Fondene

Men in­ter­viewin­vi­ta­tio­nen til Ka­rin Sal­ling og al­ter­na­tivt Jens Bjerg Sø­ren­sen i egen­skab af be­sty­rel­ses­for­mand i Køb­mand Her­man Sal­lings Fond er ik­ke ble­vet imø­de­kom­met. I ste­det har Fun­dats mod­ta­get en kort­fat­tet mail fra Tri­ne Skjold­borg, der er fonds­ma­na­ger i Sal­ling Fon­de­ne. Hun skriver:

”Sal­ling Fon­de­ne do­ne­rer hvert år mid­ler til en bred vif­te af for­mål og pro­jek­ter, ale­ne i 2022 er der ud­delt over 400 mil­li­o­ner kro­ner. I for­bin­del­se med H. M. Dron­nin­gens fød­sels­dag støt­te­de Sal­ling Fon­de­ne den fol­ke­li­ge fejring i Aar­hus. Det er kor­rekt, at fon­den sam­men med fem an­dre fon­de til­ba­ge i 2018 støt­te­de ind­køb af nye taf­fel­sto­le. Hvad an­går Hen­des Ma­jestæts dis­po­si­tio­ner for så vidt an­går ud­næv­nel­ser, må jeg respekt­fuldt hen­vi­se til kon­ge­hu­set,” ly­der det fra Tri­ne Skjoldborg.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer