Fondenes Dag 2018: Uddelingsstrategi og aktivt ejerskab

Omtrent 200 deltagere havde sat hinanden stævne, da Fondenes Dag løb af stablen i In­du­stri­ens Hus i København i går. Konferencens todelte hovedfokus på uddelingsstrategi og aktivt ejerskab blev belyst af både eksperter og bestyrelsesmedlemmer fra danske og udenlandske fonde. Skatteministeren skulle derudover præsentere seneste nyt om den ventede beskatningsmodel for erhvervsdrivende fonde, som risikerer at blive yderligere forsinket.

Fondenes Dag 2018
I et tæt­pak­ket lo­ka­le i In­du­stri­ens Hus blev del­ta­ger­ne budt vel­kom­men ved ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Dansk In­du­stri, Kar­sten Dybvad. Net­op hjemvendt fra FN’s kli­mau­ge i New York kun­ne han for­tæl­le, at det sto­re fo­kus på den an­den si­de af At­lan­ten var FN’s 17 ver­dens­mål, der iføl­ge mål­sæt­nin­gen skal nås in­den 2030. Og iføl­ge Dybvad spil­ler fon­de en af­gø­ren­de rol­le i ar­bej­det med at re­a­li­se­re må­le­ne, for­di fon­de­ne kan tæn­ke lang­sig­tet, og for­di de ik­ke er bun­det af sam­me hen­syn som virk­som­he­der med kvar­tals­vi­se afrapporteringer.

Her­ef­ter gik or­det til di­rek­tør i Er­hvervs­sty­rel­sen, Ka­tri­ne Win­ding, som kun­ne for­tæl­le om sty­rel­sens ar­bej­de med blandt an­det til­syn og kon­trol af fon­de. Over­ord­net set er fon­de­ne ble­vet bed­re til at af­rap­por­te­re om an­be­fa­lin­ger­ne for God Fonds­le­del­se, men der er sta­dig plads til for­bed­ring. Der­u­d­over ar­bej­der Er­hvervs­sty­rel­sen på at ud­vik­le kun­stig in­tel­li­gens, som kan as­si­ste­re fon­de­ne i at over­hol­de de for­skel­li­ge afrapporteringskrav.

Der­næst gik pro­fes­sor i for­mu­e­ret ved Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet og med­lem af Ko­mitéen for God Fonds­le­del­se, Ras­mus Feldt­hu­sen, til mi­kro­fo­nen. Feldt­hu­sen gen­nem­gik den net­op pub­li­ce­rede års­be­ret­ning fra Ko­mitéen og op­sum­me­re­de ho­ved­kon­klu­sio­ner­ne fra ko­mitéens com­pli­an­ce-un­der­sø­gel­se om fon­de­nes re­de­gø­rel­se for an­be­fa­lin­ger­ne om God Fonds­le­del­se (læs om re­sul­ta­ter­ne af stikprø­ve­un­der­sø­gel­sen her). Ras­mus Feldt­hu­sen kun­ne des­u­den for­tælle nyt om rets­prak­sis i for­hold til krav og vil­kår for at æn­dre for­mål i en fonds fun­dats. Ef­ter en ny ken­del­se fra Er­hvervsan­ke­næv­net den 14. maj er der med Feldt­hu­sens ord kom­met ”rod i penalhuset.”

Sa­gen dre­je­de sig om en er­hvervs­dri­ven­de fond, som i 1990 hav­de æn­dret sin op­rin­de­li­ge fun­dats fra 1922. Nu øn­ske­de be­sty­rel­sen at æn­dre den til­ba­ge til den op­rin­de­li­ge stif­ter­vilje. Erhvervs­styrelsen bad Ci­vilsty­rel­sen som permutations­myndighed om at god­ken­de for­måls­æn­dring­en. Men det af­vi­ste Ci­vilsty­rel­sen. Og­så selv­om det iføl­ge for­ar­bej­der­ne til den nye er­hvervs­fonds­lov nu skul­le væ­re let­te­re at fo­re­ta­ge for­måls­æn­drin­ger. Bå­de er­hvervs­fonds­rap­por­ten og lov­be­mærk­ning­er­ne in­di­ke­rer klart, at kra­ve­ne for at kun­ne æn­dre for­mål er ble­vet lem­pet, for­kla­re­de Ras­mus Feldthusen.

”Sa­gen skab­te den lidt pud­si­ge si­tu­a­tion, at da sa­gen er i Er­hvervsan­ke­næv­net, så si­ger Ci­vil­sty­relsen: Ja, vi er godt klar over, hvad der står i lov­for­ar­bej­der­ne, men lov­for­ar­bej­der­ne er forkerte.”

Det før­te til, at Er­hvervsan­ke­næv­net ef­ter grun­di­ge son­de­rin­ger un­der­kend­te Ci­vilsty­rel­sens af­gø­rel­se og gav fon­den lov til at æn­dre for­mål i vedtægterne.

”Det gør, at vi nu står i en ret uhen­sigts­mæs­sig si­tu­a­tion, for hvad er det så egent­lig der gæl­der? Der er så at si­ge lidt rod i bu­tik­ken li­ge nu.”

Ras­mus Feldt­hu­sen for­tal­te og­så om en an­den prin­ci­pi­el sag om li­ge­lig ud­de­ling til lige­stil­le­de, som næ­ste år skal be­hand­les i Hø­jeste­ret. Sa­gen har tid­li­ge­re væ­ret om­talt i Nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­de.

Verdensmålene som rygrad i filantropisk strategi

Ef­ter de juri­di­ske og for­valt­nings­mæs­si­ge te­ma­er skif­te­de kon­fe­ren­cen fo­kus til filan­tro­pi­en. Be­sty­relses­formand Jens Ba­ger fra Po­ul Due Jen­sens Fond be­ret­te­de om ar­bej­det med at bru­ge FN’s ver­dens­mål som ka­ta­ly­sa­tor for fon­dens filan­tro­pi­ske stra­te­gi­ud­vik­ling. Iføl­ge Ba­ger er der en tæt for­bin­del­se mel­lem ver­dens­må­le­nes ide­al om 'lea­ve no one be­hind” og stra­te­gi­en i Po­ul Due Jen­sens Fond, hvor fo­kus lig­ger på ver­dens­mål num­mer seks, der hand­ler om at sik­re rent drik­ke­vand. Jens Ba­ger kun­ne vi­de­re for­tæl­le, at hvis man skal ar­bej­de stra­te­gisk med ver­dens­må­le­ne, så kræ­ver det ef­fek­ti­ve pro­jek­ter i en lang­sig­tet partnerskabs­baseret til­gang i ste­det for an­søg­nings­drev­ne til­gan­ge. Kort sagt skal man iføl­ge Jens Ba­ger drop­pe ‘an­søg her’-knap­pen og i ste­det er­stat­te den med stær­ke, lang­va­ri­ge part­ner­ska­ber med pro­fes­sio­nel­le NGO’er. Ansøgnings­skemaer skal er­stat­tes af so­li­de bu­si­ness cases.

Før­ste gæst fra det in­ter­na­tio­na­le fondsland­skab var He­ad of Ope­ra­tions i den en­gelsk-ba­­se­re­­de, men glo­balt ak­ti­ve Wel­lco­me Trust, Phi­lo­me­na Gib­bons. Wel­lco­me Trust har om­trent 750 an­sat­te og ope­re­rer i 70 lan­de ud fra en sam­let in­ve­ste­rings­por­te­føl­je på næ­sten 200 mil­li­arder kro­ner. Over de næ­ste fem år vil fon­den ud­de­le 42 mil­li­ar­der kro­ner med det for­mål at for­bed­re men­ne­skers sund­hed. Fra et dansk per­spek­tiv var det in­ter­es­sant at hø­re, hvor­dan Gib­bons frem­hæ­ve­de vig­tig­he­den af at ar­bej­de i part­ner­ska­ber frem for ale­ne, at fon­den des­uden kun for ny­lig er be­gyndt at eva­lu­e­re si­ne ak­ti­vi­te­ter, samt at del­ta­gel­se i den of­fent­li­ge de­bat er en vig­tig mål­sæt­ning for frem­ti­den. FN’s ver­dens­mål er ik­ke en grund­læg­gen­de del af det stra­te­gi­ske ar­bej­de i fon­den, men iføl­ge Gib­bons er må­le­ne klart re­le­van­te, for­di de på fle­re punk­ter over­lap­per med fon­dens ek­si­ste­ren­de strategi.

Den ef­ter­føl­gen­de pa­nel­de­bat om ud­de­lin­ger bød ud­over Jens Ba­ger og Phi­lo­me­na Gib­bons på ind­læg fra Lars Han­sen, di­rek­tør i Vil­lum Fon­den og sven­ske Ka­ta­ri­na Ols­son fra Fa­milj­en Kamp­rads stif­tel­se. Lars Han­sen kun­ne blandt an­det for­tæl­le om, at ef­ter­hån­den som fon­den vok­ser sig fra at væ­re ”gla­sur på ka­gen” til at væ­re en del af sy­ste­met på forsk­nings- og ud­dan­nel­ses­om­rådet, så står det me­re og me­re klart for fon­den, at det er af­gø­ren­de at ind­gå i en kva­li­fi­ce­ret di­a­log med in­ter­es­sen­ter­ne for på bedst mu­lig vis at for­stå og respek­te­re for­hold­ene i dis­se miljøer.

”For det me­ste er der en me­get po­si­tiv op­fat­tel­se af fon­de­nes bi­drag. Men vi har og­så mødt kri­tik og be­kym­rin­ger for, hvor­dan vo­res be­ty­de­li­ge bi­drag på­vir­ker uni­ver­si­te­ter­ne og de­res forsk­nings­mæs­si­ge fo­kus. Det er helt le­gi­ti­me hen­syn at over­ve­je. Men sam­ti­dig er det lidt ær­ger­ligt, at vi ik­ke har væ­ret bed­re til at for­kla­re vo­res in­ten­tio­ner og til at ar­bej­de med vo­res in­ter­es­sen­ter for at sik­re, at der er en fæl­les be­gej­string over den ek­stra mu­lig­hed vo­res bi­drag gi­ver til dansk forsk­ning,” sag­de Lars Hansen.

Ka­ta­ri­na Ol­son be­nyt­te­de bl.a. sin ta­le­tid til med klar og ty­de­lig røst at op­for­dre de dan­ske fon­de til at stif­te en bran­che­for­e­ning. Der­u­d­over for­tal­te hun om for­skel­li­ge trends i det sven­ske fondsland­skab – f.eks. kun­ne hun for­tæl­le, at man­ge fon­de i Sve­ri­ge føl­ger den in­ter­na­tio­na­le ten­dens mod øge­de fo­kus på eva­lu­e­ring af im­pact og forandring.

Aktivt ejerskab

Ef­ter en kort pau­se var det tid til at fo­ku­se­re på da­gens an­det ho­ved­te­ma, nem­lig ak­tivt ejer­skab. Pro­fes­sor ved CBS, Ste­en Thom­sen, var før­ste mand på po­di­et. Ba­se­ret på sin egen forsk­ning kun­ne han blandt an­det for­tæl­le om seks fæl­les­træk på tværs af suc­ces­ful­de er­hvervs­dri­ven­de fon­de: Ka­ris­ma­ti­ske stif­te­re, høj fag­lig eks­per­ti­se, stær­ke vær­di­er, ud­vik­lings­orien­te­ring, lang­sig­tet per­spek­tiv og commitment.

Nor­ges stør­ste fø­de­va­re­virk­som­hed Kav­li er og­så fond­se­jet, og det for­tal­te dr.oecon og be­sty­rel­ses­for­mand Ak­sel Mjøs nær­me­re om. Mjøs kun­ne blandt an­det for­tæl­le, at en væ­sent­lig del af Kav­lis suc­ces ef­ter hans vur­de­ring skyl­des, at den ejes af den al­men­nyt­ti­ge Kav­li­fond – et for­hold som virk­som­he­den bru­ger ak­tivt til at prom­ove­re si­ne va­rer un­der slo­ga­net ”du kø­ber, du gi­ver”. Mjøs for­tal­te og­så om vig­tig­he­den af, at fonds­be­sty­rel­sen hol­der sig uaf­hæng­ig fra sel­ska­bets le­del­se. Ba­lan­cen går især på, at fonds­be­sty­rel­sen skal mod­ta­ge in­for­ma­tion for at hol­de sig ru­stet til even­tu­el­le kri­ser, der kal­der på ind­greb fra ejer­ne, men sam­ti­dig må in­for­ma­tions­ud­veks­lin­gen ik­ke fø­re til, at fonds­be­sty­rel­sen blan­der sig i virk­som­he­dens drift. Hvis ik­ke en klar rol­le­for­de­ling respek­te­res, ad­va­re­de Mjøs, ri­si­ke­rer man at mi­ste mu­lig­he­den for at til­træk­ke de stær­ke­ste kom­pe­ten­cer til virksomheds­bestyrelsen, li­ge­som even­tu­el­le dår­li­ge sa­ger fra virk­som­he­den let­te­re vil smit­te af på fondsbestyrelsesmedlemmerne.

Næ­ste op­lægs­hol­der var Per Ha­ve fra Bit­ten & Mads Clau­sens Fond. Han for­tal­te om fon­dens ar­bej­de med ak­tivt ejer­skab af Dan­foss, hvor især stif­te­ren Bit­ten Clau­sens vær­di­grund­lag har væ­ret en stor in­spira­tions­kil­de for fon­dens ar­bej­de. Et vær­di­grund­lag, der i øv­rigt bru­ges til at bran­de virk­som­he­den ude i verden.

I pa­nel­de­bat­ten om ak­tivt ejer­skab delt­og ud­over Ste­en Thom­sen, Ak­sel Mjøs og Per Ha­ve og­så Sten Schei­bye, be­sty­rel­ses­for­mand i bl.a. Knud Høj­gaards Fond. De­bat­ten blev sty­ret af Schei­bye og gik især på rol­le­for­de­lin­gen mel­lem fonds­be­sty­rel­se og virk­som­heds­be­sty­rel­se. Kon­klu­sio­nen var, at rol­le­for­de­lin­gen og der­med an­sva­ret mel­lem de to be­sty­rel­ser er nødt til at væ­re me­get klart de­fi­ne­ret, for el­lers ri­si­ke­res bl.a., at in­for­ma­tion ik­ke kan fly­de så frit som ønskeligt.

Til slut var der nyt fra skat­te­mi­ni­ster Kar­sten Lauritzen (V), som for­tal­te om ar­bej­det med den (må­ske) kom­men­de be­skat­nings­mo­del for over­dra­gel­se af virk­som­he­der til en er­hvervs­dri­ven­de fond.

”Jeg kvit­te­rer for det sto­re ar­bej­de, som med­lem­mer­ne af ar­bejds­grup­pen har lagt. Det har væ­ret en god og kon­struk­tiv pro­ces. Den er gå­et for lang­somt. Så­dan er det nog­le gan­ge, når man ger­ne vil ha­ve no­get til at gå hur­tigt, men det er ik­ke ud­val­gets med­lem­mer, man kan klan­dre for det. Det skyl­des det fak­tum, at vi i Skat­te­mi­ni­ste­ri­et har haft et par an­dre ting, vi og­så li­ge skul­le ha­ve hånd­te­ret ud over at skaf­fe go­de vil­kår for over­dra­gel­se til er­hvervs­dri­ven­de fon­de,” sag­de Kar­sten Lauritzen med et glimt øjet.

Mo­del­len er nu præ­sen­te­ret for af­ta­le­par­ti­er­ne bag Vækst­plan DK, og det er pla­nen, at der skal frem­sæt­tes lov­for­slag om de nye reg­ler i det kom­men­de folketingsår.

”Og for­hå­bent­ligt kan vi med til­ba­ge­vir­ken­de kraft fra 1. ja­nu­ar 2019 få nye skat­te­reg­ler, der ger­ne skul­le fø­re til, at fle­re er­hvervsvirk­som­he­der, som øn­sker et ge­ne­ra­tions­skif­te, væl­ger at gø­re det til en fond,” sag­de skatteministeren.

Om Fon­de­nes Dag

Fon­de­nes Dag er mål­ret­tet fon­de, fonds­ejede virk­som­heder, mod­ta­ger­or­ga­ni­sa­tio­ner, poli­ti­kere, aka­de­mi­ke­re, myn­dig­he­der, råd­gi­vere, pres­se og an­dre fondsinteresserede.

Fon­de­nes Dag ar­ran­ge­res i sam­ar­bej­de mel­lem Komi­téen for God Fonds­le­del­se, CBS, Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, Be­sty­rel­ses­for­ening­en og Dansk Industri.

Lauritzens ud­mel­ding fik Ti­ne Ro­ed, di­rek­tør i DI, til let­te­re be­kym­ret at kon­sta­te­re i sin af­rund­ing af kon­fe­ren­cen, at be­skat­nings­mo­del­len ef­ter DI’s op­lys­nin­ger først skal be­hand­les i an­den del af fol­ke­tings­året, og der­for er der ri­si­ko for, at der ud­skri­ves valg før en evt. ved­ta­gel­se. I det­te til­fæl­de vil mo­del­len bli­ve yder­li­ge­re forsinket.

Ti­ne Ro­ed tak­ke­de i øv­rigt de frem­mød­te og op­lægs­hol­der­ne for at gi­ve in­spira­tion til at op­ti­me­re fon­de­nes sam­funds­nyt­te, for at fin­de det ret­te ni­veau for ak­tivt ejerskab.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer