Fondenes Videnscenter optager filantropisk elitefond i foreningen

En af landets mest uddelende fonde, Ole Kirks Fond, bliver nyt medlem af fondsforeningen Fondenes Videnscenter. Foreningen tæller nu 48 ud af landets 5.280 uddelende fonde.


Ole Kirks Fond, der mod­ta­ger stør­ste­delen af si­ne ud­de­lings­mid­ler fra Le­go Fon­den, er op­ta­get som nyt med­lem i fonds­for­e­nin­gen Fon­de­nes Videnscenter.

Fon­den er en ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fond, der blev stif­tet i 1964 til min­de om Le­go-virk­som­he­dens grund­læg­ger, Ole Kirk Kristiansen.

Gen­nem de se­ne­ste fem – seks år har fon­den gen­nem­gå­et en mar­kant pro­fes­sio­na­li­se­ring og har ud­vi­det or­ga­ni­sa­tio­nen fra en en­kelt fonds­se­kre­tær til et stør­re sekretariat.

Des­u­den er fon­dens ud­de­lings­stra­te­gi­ske pro­fil ble­vet væ­sent­ligt skær­pet. Så­le­des ar­bej­der Ole Kirks Fond i dag med vir­ke­mid­ler fra den ka­ta­ly­tisk filan­tro­pi­ske værk­tøjskas­se – blandt an­det via om­fat­ten­de part­ner­ska­ber med ak­tø­rer i bå­de den of­fent­li­ge sek­tor og i ngo-verdenen.

Be­slut­nin­gen om at bli­ve med­lem af Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter skyl­des bandt an­det øn­sket om at kom­me tæt­te­re på an­dre fon­de med en lig­nen­de pro­fes­sio­nel til­gang til det al­men­nyt­ti­ge ar­bej­de, for­kla­rer fon­dens di­rek­tør i en pressemeddelelse.

”I Ole Kirks Fond er vi gla­de for at bli­ve en del af et pro­fes­sio­nelt fonds­net­værk og ser frem til gen­si­di­ge vi­dens- og er­fa­rings­ud­veks­lin­ger med kol­le­ga­er i an­dre fon­de,” si­ger fonds­di­rek­tør Ka­rin Skjødt Hindkjær.

Ole Kirks Fond har til for­mål at frem­me livskva­li­te­ten for børn og de­res fa­mi­li­er. Den støt­ter for­trins­vis so­ci­a­le pro­jek­ter i Dan­mark med fo­kus på børn i sår­ba­re og ud­sat­te livsforhold.

Sid­ste år ud­del­te fon­den 190 mio. kro­ner og pla­ce­rer sig der­med i fond­se­li­ten blandt de 20 til 25 mest ud­de­len­de fon­de set over de se­ne­ste fi­re år.

5.280 uddelende fonde

I Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter, der dri­ver en ræk­ke fonds­net­værk for de stør­ste fon­de i Dan­mark, er man glad for at kun­ne øn­ske Ole Kirks Fond velkommen.

”Vi glæ­der os til få dem ind i kred­sen og få glæ­de af de­res vi­den og er­fa­rin­ger i vo­res net­værk og sam­ar­bej­de blandt fon­de,” si­ger se­kre­ta­ri­ats­chef Han­ne Elisa­beth Rasmussen.

Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter blev stif­tet i 2017 af 34 filan­tro­pi­ske fon­de og for­e­nin­ger, der øn­ske­de at for­ma­li­se­re de­res sam­ar­bej­de og øge sam­fun­dets vi­den om filan­tro­pi­ske fon­de og for­e­nin­gers ar­bej­de og be­tyd­ning for samfundet.

Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter har nu 48 med­lem­mer, der sam­let set står for ca. 70 pct. af de sam­le­de fonds­be­vil­lin­ger i Dan­mark i 2020.

De re­ste­ren­de 30 pro­cent, sva­ren­de til cir­ka 6 mil­li­ar­der be­vil­lings­kro­ner, ud­de­les af en stor un­der­skov af fon­de, som ik­ke er or­ga­ni­se­ret i et for­melt fonds­fæl­les­skab. Iføl­ge Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter var der 5.280 ud­de­len­de fon­de i Dan­mark i 2019.

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer