Fondenes Videnscenter optager filantropisk elitefond i foreningen

En af lan­dets mest ud­de­len­de fon­de, Ole Kirks Fond, bli­ver nyt med­lem af fonds­for­e­nin­gen Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter. For­e­nin­gen tæl­ler nu 48 ud af lan­dets 5.280 ud­de­len­de fonde.


Ole Kirks Fond, der mod­ta­ger stør­ste­delen af si­ne ud­de­lings­mid­ler fra Le­go Fon­den, er op­ta­get som nyt med­lem i fonds­for­e­nin­gen Fon­de­nes Videnscenter.

Fon­den er en ik­ke-er­hvervs­dri­ven­­de fond, der blev stif­tet i 1964 til min­de om Le­­go-virk­som­he­­dens grund­læg­ger, Ole Kirk Kristiansen.

Gen­nem de se­ne­ste fem – seks år har fon­den gen­nem­gå­et en mar­kant pro­fes­sio­na­li­se­ring og har ud­vi­det or­ga­ni­sa­tio­nen fra en en­kelt fonds­se­kre­tær til et stør­re sekretariat.

Des­u­den er fon­dens ud­de­lings­stra­te­gi­ske pro­fil ble­vet væ­sent­ligt skær­pet. Så­le­des ar­bej­der Ole Kirks Fond i dag med vir­ke­mid­ler fra den ka­ta­ly­tisk filan­tro­pi­ske værk­tøjskas­se – blandt an­det via om­fat­ten­de part­ner­ska­ber med ak­tø­rer i bå­de den of­fent­li­ge sek­tor og i ngo-verdenen.

Be­slut­nin­gen om at bli­ve med­lem af Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter skyl­des bandt an­det øn­sket om at kom­me tæt­te­re på an­dre fon­de med en lig­nen­de pro­fes­sio­nel til­gang til det al­men­nyt­ti­ge ar­bej­de, for­kla­rer fon­dens di­rek­tør i en pressemeddelelse.

”I Ole Kirks Fond er vi gla­de for at bli­ve en del af et pro­fes­sio­nelt fonds­net­værk og ser frem til gen­si­di­ge vi­­dens- og er­fa­rings­ud­veks­lin­ger med kol­le­ga­er i an­dre fon­de,” si­ger fonds­di­rek­tør Ka­rin Skjødt Hindkjær.

Ole Kirks Fond har til for­mål at frem­me livskva­li­te­ten for børn og de­res fa­mi­li­er. Den støt­ter for­trins­vis so­ci­a­le pro­jek­ter i Dan­mark med fo­kus på børn i sår­ba­re og ud­sat­te livsforhold.

Sid­ste år ud­del­te fon­den 190 mio. kro­ner og pla­ce­rer sig der­med i fond­se­li­ten blandt de 20 til 25 mest ud­de­len­de fon­de set over de se­ne­ste fi­re år.

5.280 uddelende fonde

I Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter, der dri­ver en ræk­ke fonds­net­værk for de stør­ste fon­de i Dan­mark, er man glad for at kun­ne øn­ske Ole Kirks Fond velkommen.

”Vi glæ­der os til få dem ind i kred­sen og få glæ­de af de­res vi­den og er­fa­rin­ger i vo­res net­værk og sam­ar­bej­de blandt fon­de,” si­ger se­kre­ta­ri­ats­chef Han­ne Elisa­beth Rasmussen.

Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter blev stif­tet i 2017 af 34 filan­tro­pi­ske fon­de og for­e­nin­ger, der øn­ske­de at for­ma­li­se­re de­res sam­ar­bej­de og øge sam­fun­dets vi­den om filan­tro­pi­ske fon­de og for­e­nin­gers ar­bej­de og be­tyd­ning for samfundet.

Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter har nu 48 med­lem­mer, der sam­let set står for ca. 70 pct. af de sam­le­de fonds­be­vil­lin­ger i Dan­mark i 2020.

De re­ste­ren­de 30 pro­cent, sva­ren­de til cir­ka 6 mil­li­ar­der be­vil­lings­kro­ner, ud­de­les af en stor un­der­skov af fon­de, som ik­ke er or­ga­ni­se­ret i et for­melt fonds­fæl­les­skab. Iføl­ge Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter var der 5.280 ud­de­len­de fon­de i Dan­mark i 2019.

Skri­bent

Jakob Thom­sen
An­svars­ha­ven­de re­dak­tør for Fundats

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer