Fondenes Videnscenter skal gå mere til stålet

Ifølge en ny evaluering af Fondenes Videnscenter skal centret fremover ”gå mere til stålet”, søsætte flere netværk og vende fokus mod andre end medlemmerne. Videnscentret har netop besluttet at holde en fondskonference senere i år, hvor der sættes fokus på vilkårene for filantropien i Danmark.

På årets ge­ne­ral­for­sam­ling i Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter drøf­te­de med­lem­mer­ne en ek­stern eva­lu­e­ring af for­e­nin­gens virke.

Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter skal frem­over le­ve­re me­re de­bat­ska­ben­de ma­te­ri­a­le, igang­sæt­te fle­re net­værk og stå for end­nu me­re re­le­vant vi­den­de­ling – bå­de mel­lem fon­de­ne og i for­hold til re­sten af samfundet.

Og så skal Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter ”gå me­re til stå­let” i si­ne ana­ly­ser og udgivelser.

Det frem­går af en ana­ly­se af Fon­de­nes Vi­dens­cen­ters ak­ti­vi­te­ter i de to før­ste år i fuld drift, som blev præ­sen­te­ret på vi­dens­cen­trets ge­ne­ral­for­sam­ling den 23. marts.

Gen­nem­førs­len af eva­lu­e­rin­gen for pe­ri­o­den 2018-2020 blev be­slut­tet til­ba­ge på den stif­ten­de ge­ne­ral­for­sam­ling i de­cem­ber 2017. Eva­lu­e­rin­gen er ba­se­ret på in­ter­views fo­re­ta­get i sep­tem­ber-novem­ber 2020 med 36 per­so­ner, her­i­blandt 14 med­lem­mer af Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter, syv fra be­sty­rel­sen og fi­re po­ten­ti­el­le medlemmer.

Der er iføl­ge eva­lu­e­rin­gen over­ord­net til­freds­hed med Fon­de­nes Vi­dens­cen­ters vær­di­ska­bel­se for med­lem­mer­ne og et po­si­tivt syn på vi­dens­cen­tret blandt ek­ster­ne samarbejdspartnere.

Det ty­de­lig­ste bud­skab i eva­lu­e­rin­gen er et øn­ske om, som det for­mu­le­res, ”end­nu me­re vi­dens­cen­ter og medlemsforening”:

”Fle­re net­værk, fle­re pu­bli­ka­tio­ner og me­re re­le­vant vi­dens­de­ling – bå­de mel­lem fon­de­ne og i for­hold til re­sten af sam­fun­det,” hed­der det.

En væ­sent­lig ud­vi­del­se af an­tal­let af med­lem­mer vil i man­ge ek­ster­nes øj­ne øge FVC´s legitimitet

Eva­lu­e­rings­rap­port fra Valcon

Ana­ly­ser­ne og un­der­sø­gel­ser­ne, der er ud­gi­vet af Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter, ka­rak­te­ri­se­res i eva­lu­e­rin­gen som ”væ­ren­de af høj kva­li­tet, neut­ra­le og sag­li­ge.” I for­læn­gel­se her­af på­pe­ger fle­re et po­ten­ti­a­le i at ”gå me­re til stå­let”, at in­klu­de­re fle­re de­bat­ska­ben­de vink­ler og at bru­ge den plat­form, der er skabt, til at le­ve­re end­nu mere.

Opbakning til udvidelse af medlemskreds

Iføl­ge eva­lu­e­rin­gen er der på den ene si­de op­bak­ning blandt med­lem­mer­ne til be­sty­rel­sens øn­ske om i de før­ste to år at ha­ve pri­o­ri­te­ret vi­dens­cen­trets res­sour­cer til pri­mært at dæk­ke med­lem­mer­nes be­hov og ba­sis­a­na­ly­ser. På den an­den si­de er der et øn­ske fra bå­de med­lem­mer og ek­ster­ne om, at Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter ”i frem­ti­den i hø­je­re grad og­så ven­der fo­kus mod in­for­ma­tion og fak­ta til an­dre end medlemmerne”.

Af­slut­nings­vis kon­klu­de­res det, at der blandt med­lem­mer­ne er op­bak­ning til en lø­ben­de ud­vi­del­se af med­lem­skred­sen med fon­de af re­le­vant størrelse.

”En væ­sent­lig ud­vi­del­se af an­tal­let af med­lem­mer vil i man­ge ek­ster­nes øj­ne øge FVC´s le­gi­ti­mi­tet, men på den an­den si­de vur­de­res det at svæk­ke at­trak­ti­vi­te­ten af net­vær­ket og mind­ske mu­lig­he­den for at le­ve­re re­le­vant vi­den og in­ter­ak­tion,” frem­går det af evalueringen.

Iføl­ge se­kre­ta­ri­ats­chef i Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter Han­ne Elisa­beth Ras­mus­sen er der over­ord­net til­freds­hed med eva­lu­e­rin­gen i bå­de se­kre­ta­ri­a­tet og bestyrelsen.

”Det er godt og ret­nings­gi­ven­de at få ord på, at der over­ord­net er til­freds­hed med det, vi har le­ve­ret, og at man øn­sker sig me­re. Og så in­de­hol­der eva­lu­e­rin­gen nog­le go­de be­tragt­nin­ger om, at vi nu stil­le og ro­ligt kan be­væ­ge os vi­de­re fra de me­get or­dri­ge, om­fangs­ri­ge ana­ly­ser i star­ten, hvor ba­sis­fak­ta skul­le på plads, til frem­over at fri­gi­ve res­sour­cer til an­dre ak­ti­vi­te­ter. I frem­ti­den skal vi ik­ke kun kig­ge på fun­da­men­tet for fon­de­nes vir­ke, men og­så på de ting, der rø­rer sig her og nu – for ek­sem­pel på hvil­ket fo­kus, der p.t. er i fon­de­ne. Og så vil der bli­ve lagt end­nu fle­re kræf­ter i net­vær­ke­ne,” si­ger Han­ne Elisa­beth Rasmussen.

Mindre midtsøgende

I for­hold til op­for­drin­gen om at ”gå me­re til stå­let” vil se­kre­ta­ri­a­tet og be­sty­rel­sen i de kom­men­de må­ne­der drøf­te, hvor­dan dét kon­kret skal fø­res ud i livet.

”Det er da en op­for­dring, vi glæ­der os til at ud­le­ve. Bud­ska­bet er klart: Vi må godt væ­re lidt min­dre midtsø­gen­de i vo­res ar­bej­de og ind imel­lem be­væ­ge os ind i nye ty­per af da­ta og fak­ta på om­rå­der, der er re­le­van­te for fonds­ver­de­nen. Det be­ty­der, at vi må­ske skal til og­så at le­ve­re lidt an­dre ty­per af ana­ly­ser end hidtil og nå læn­ge­re ud med vi­den,” si­ger Han­ne Elisa­beth Rasmussen.

Li­ge si­den 2018 har en kon­fe­ren­ce for fonds­sek­to­ren stå­et på vo­res li­ste, og vi glæ­der os til, at det nu kom­mer til at ske

Han­ne Elisa­beth Ras­mus­sen – Se­kre­ta­ri­ats­chef, Fon­de­nes Videnscenter

Hun me­ner, at op­for­drin­gen til at ”gå me­re til stå­let” ud­sprin­ger af en grund­læg­gen­de til­lid til kva­li­te­ten i vi­dens­cen­trets arbejde.

”Vi har vist, at vi kan age­re in­den for det man­dat, vi har få­et, og det gi­ver os nu mu­lig­hed for at gø­re me­re og kom­me læn­ge­re ud. Hvad det så kon­kret be­ty­der, bli­ver vi klo­ge­re på i den kom­men­de tid,” si­ger sekretariatschefen.

Den øge­de ak­ti­vi­tet får sam­ti­dig føl­ge­skab af lidt me­re man­power. Nor­me­rin­gen i vi­dens­cen­tret er skru­et op fra 3,6 til 3,8 per­so­ner og sam­ti­dig er an­tal­let af stu­den­ter­me­d­ar­bej­de­re opnormeret.

Holder første fondskonference i sensommeren

Som et kon­kret nyt til­tag har Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter net­op be­slut­tet for før­ste gang at ar­ran­ge­re en fond­s­kon­fe­ren­ce. Den kom­mer til at fo­re­gå i sen­som­me­ren 2021 på en end­nu ik­ke fast­lagt dato.

Te­ma­et for kon­fe­ren­cen bli­ver iføl­ge Han­ne Elisa­beth Ras­mus­sen det al­men­nyt­ti­ge om­rå­de og vil­kå­re­ne for filan­tro­pi­en i Dan­mark an­no 2021. Det kom­mer til at ske un­der over­skrif­ten ’Fonds­dan­mark i forandring’.

”Det bli­ver en di­gi­tal kon­fe­ren­ce med et pa­nel, hvori der ik­ke over­ve­jen­de skal sid­de fonds­re­præ­sen­tan­ter. Der­i­mod tæn­ker vi at in­vi­te­re ek­sem­pel­vis me­di­e­folk, po­li­ti­ke­re og an­dre med hold­nin­ger til og for­stand på fonds­sek­to­ren. Det skal væ­re en kon­fe­ren­ce i høj grad ba­se­ret på vi­den, fak­ta og hold­nin­ger. Li­ge si­den 2018 har en kon­fe­ren­ce for fonds­sek­to­ren stå­et på vo­res li­ste, og vi glæ­der os til, at det nu kom­mer til at ske,” si­ger Han­ne Elisa­beth Rasmussen.

På net­værks­si­den klip­pes snoren den 22. april til et nyt sund­heds­net­værk for med­lem­mer af Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter. Op­start­s­mø­det hol­des hos Nordea-fonden.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer