Fondenes Videnscenter skal gå mere til stålet

Iføl­ge en ny eva­lu­e­ring af Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter skal cen­tret frem­over ”gå me­re til stå­let”, sø­sæt­te fle­re net­værk og ven­de fo­kus mod an­dre end med­lem­mer­ne. Vi­dens­cen­tret har net­op be­slut­tet at hol­de en fond­s­kon­fe­ren­ce se­ne­re i år, hvor der sæt­tes fo­kus på vil­kå­re­ne for filan­tro­pi­en i Danmark.

På årets ge­ne­ral­for­sam­ling i Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter drøf­te­de med­lem­mer­ne en ek­stern eva­lu­e­ring af for­e­nin­gens virke.

Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter skal frem­over le­ve­re me­re de­bat­ska­ben­de ma­te­ri­a­le, igang­sæt­te fle­re net­værk og stå for end­nu me­re re­le­vant vi­den­de­ling – bå­de mel­lem fon­de­ne og i for­hold til re­sten af samfundet.

Og så skal Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter ”gå me­re til stå­let” i si­ne ana­ly­ser og udgivelser.

Det frem­går af en ana­ly­se af Fon­de­nes Vi­dens­cen­ters ak­ti­vi­te­ter i de to før­ste år i fuld drift, som blev præ­sen­te­ret på vi­dens­cen­trets ge­ne­ral­for­sam­ling den 23. marts.

Gen­nem­førs­len af eva­lu­e­rin­gen for pe­ri­o­den 2018-2020 blev be­slut­tet til­ba­ge på den stif­ten­de ge­ne­ral­for­sam­ling i de­cem­ber 2017. Eva­lu­e­rin­gen er ba­se­ret på in­ter­views fo­re­ta­get i sep­tem­­ber-novem­­ber 2020 med 36 per­so­ner, her­i­blandt 14 med­lem­mer af Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter, syv fra be­sty­rel­sen og fi­re po­ten­ti­el­le medlemmer.

Der er iføl­ge eva­lu­e­rin­gen over­ord­net til­freds­hed med Fon­de­nes Vi­dens­cen­ters vær­di­ska­bel­se for med­lem­mer­ne og et po­si­tivt syn på vi­dens­cen­tret blandt ek­ster­ne samarbejdspartnere.

Det ty­de­lig­ste bud­skab i eva­lu­e­rin­gen er et øn­ske om, som det for­mu­le­res, ”end­nu me­re vi­dens­cen­ter og medlemsforening”:

”Fle­re net­værk, fle­re pu­bli­ka­tio­ner og me­re re­le­vant vi­dens­de­ling – bå­de mel­lem fon­de­ne og i for­hold til re­sten af sam­fun­det,” hed­der det.

En væ­sent­lig ud­vi­del­se af an­tal­let af med­lem­mer vil i man­ge ek­ster­nes øj­ne øge FVC´s legitimitet

Eva­lu­e­rings­rap­port fra Valcon

Ana­ly­ser­ne og un­der­sø­gel­ser­ne, der er ud­gi­vet af Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter, ka­rak­te­ri­se­res i eva­lu­e­rin­gen som ”væ­ren­de af høj kva­li­tet, neut­ra­le og sag­li­ge.” I for­læn­gel­se her­af på­pe­ger fle­re et po­ten­ti­a­le i at ”gå me­re til stå­let”, at in­klu­de­re fle­re de­bat­ska­ben­de vink­ler og at bru­ge den plat­form, der er skabt, til at le­ve­re end­nu mere.

Opbakning til udvidelse af medlemskreds

Iføl­ge eva­lu­e­rin­gen er der på den ene si­de op­bak­ning blandt med­lem­mer­ne til be­sty­rel­sens øn­ske om i de før­ste to år at ha­ve pri­o­ri­te­ret vi­dens­cen­trets res­sour­cer til pri­mært at dæk­ke med­lem­mer­nes be­hov og ba­sis­a­na­ly­ser. På den an­den si­de er der et øn­ske fra bå­de med­lem­mer og ek­ster­ne om, at Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter ”i frem­ti­den i hø­je­re grad og­så ven­der fo­kus mod in­for­ma­tion og fak­ta til an­dre end medlemmerne”.

Af­slut­nings­vis kon­klu­de­res det, at der blandt med­lem­mer­ne er op­bak­ning til en lø­ben­de ud­vi­del­se af med­lem­skred­sen med fon­de af re­le­vant størrelse.

”En væ­sent­lig ud­vi­del­se af an­tal­let af med­lem­mer vil i man­ge ek­ster­nes øj­ne øge FVC´s le­gi­ti­mi­tet, men på den an­den si­de vur­de­res det at svæk­ke at­trak­ti­vi­te­ten af net­vær­ket og mind­ske mu­lig­he­den for at le­ve­re re­le­vant vi­den og in­ter­ak­tion,” frem­går det af evalueringen.

Iføl­ge se­kre­ta­ri­ats­chef i Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter Han­ne Elisa­beth Ras­mus­sen er der over­ord­net til­freds­hed med eva­lu­e­rin­gen i bå­de se­kre­ta­ri­a­tet og bestyrelsen.

”Det er godt og ret­nings­gi­ven­de at få ord på, at der over­ord­net er til­freds­hed med det, vi har le­ve­ret, og at man øn­sker sig me­re. Og så in­de­hol­der eva­lu­e­rin­gen nog­le go­de be­tragt­nin­ger om, at vi nu stil­le og ro­ligt kan be­væ­ge os vi­de­re fra de me­get or­dri­ge, om­fangs­ri­ge ana­ly­ser i star­ten, hvor ba­sis­fak­ta skul­le på plads, til frem­over at fri­gi­ve res­sour­cer til an­dre ak­ti­vi­te­ter. I frem­ti­den skal vi ik­ke kun kig­ge på fun­da­men­tet for fon­de­nes vir­ke, men og­så på de ting, der rø­rer sig her og nu – for ek­sem­pel på hvil­ket fo­kus, der p.t. er i fon­de­ne. Og så vil der bli­ve lagt end­nu fle­re kræf­ter i net­vær­ke­ne,” si­ger Han­ne Elisa­beth Rasmussen.

Mindre midtsøgende

I for­hold til op­for­drin­gen om at ”gå me­re til stå­let” vil se­kre­ta­ri­a­tet og be­sty­rel­sen i de kom­men­de må­ne­der drøf­te, hvor­dan dét kon­kret skal fø­res ud i livet.

”Det er da en op­for­dring, vi glæ­der os til at ud­le­ve. Bud­ska­bet er klart: Vi må godt væ­re lidt min­dre midtsø­gen­de i vo­res ar­bej­de og ind imel­lem be­væ­ge os ind i nye ty­per af da­ta og fak­ta på om­rå­der, der er re­le­van­te for fonds­ver­de­nen. Det be­ty­der, at vi må­ske skal til og­så at le­ve­re lidt an­dre ty­per af ana­ly­ser end hidtil og nå læn­ge­re ud med vi­den,” si­ger Han­ne Elisa­beth Rasmussen.

Li­ge si­den 2018 har en kon­fe­ren­ce for fonds­sek­to­ren stå­et på vo­res li­ste, og vi glæ­der os til, at det nu kom­mer til at ske

Han­ne Elisa­beth Ras­mus­sen – Se­kre­ta­ri­ats­chef, Fon­de­nes Videnscenter

Hun me­ner, at op­for­drin­gen til at ”gå me­re til stå­let” ud­sprin­ger af en grund­læg­gen­de til­lid til kva­li­te­ten i vi­dens­cen­trets arbejde.

”Vi har vist, at vi kan age­re in­den for det man­dat, vi har få­et, og det gi­ver os nu mu­lig­hed for at gø­re me­re og kom­me læn­ge­re ud. Hvad det så kon­kret be­ty­der, bli­ver vi klo­ge­re på i den kom­men­de tid,” si­ger sekretariatschefen.

Den øge­de ak­ti­vi­tet får sam­ti­dig føl­ge­skab af lidt me­re man­power. Nor­me­rin­gen i vi­dens­cen­tret er skru­et op fra 3,6 til 3,8 per­so­ner og sam­ti­dig er an­tal­let af stu­den­ter­me­d­ar­bej­de­re opnormeret.

Holder første fondskonference i sensommeren

Som et kon­kret nyt til­tag har Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter net­op be­slut­tet for før­ste gang at ar­ran­ge­re en fond­s­kon­fe­ren­ce. Den kom­mer til at fo­re­gå i sen­som­me­ren 2021 på en end­nu ik­ke fast­lagt dato.

Te­ma­et for kon­fe­ren­cen bli­ver iføl­ge Han­ne Elisa­beth Ras­mus­sen det al­men­nyt­ti­ge om­rå­de og vil­kå­re­ne for filan­tro­pi­en i Dan­mark an­no 2021. Det kom­mer til at ske un­der over­skrif­ten ’Fonds­dan­mark i forandring’.

”Det bli­ver en di­gi­tal kon­fe­ren­ce med et pa­nel, hvori der ik­ke over­ve­jen­de skal sid­de fonds­re­præ­sen­tan­ter. Der­i­mod tæn­ker vi at in­vi­te­re ek­sem­pel­vis me­di­e­folk, po­li­ti­ke­re og an­dre med hold­nin­ger til og for­stand på fonds­sek­to­ren. Det skal væ­re en kon­fe­ren­ce i høj grad ba­se­ret på vi­den, fak­ta og hold­nin­ger. Li­ge si­den 2018 har en kon­fe­ren­ce for fonds­sek­to­ren stå­et på vo­res li­ste, og vi glæ­der os til, at det nu kom­mer til at ske,” si­ger Han­ne Elisa­beth Rasmussen.

På net­værks­si­den klip­pes snoren den 22. april til et nyt sund­heds­net­værk for med­lem­mer af Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter. Op­start­s­mø­det hol­des hos Nordea-fonden.

Skri­bent

Michael Monty
Mi­cha­el Monty
Jour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Flere fonde dropper turen til Allinge

Mens de po­li­ti­ske ud­mel­din­ger om ram­mer­ne for som­me­rens sto­re uden­dør­s­ar­ran­ge­men­ter har få­et de fle­ste sto­re mu­sik­festi­va­ler med Roskil­de Festi­val i spid­sen til at aflyse…

Stor ekstrabevilling fra Ole Kirks Fond til Danmarks nye børnehospital

Hvor­dan sik­rer man den bedst mu­li­ge bru­gero­p­le­vel­se for pa­tien­ter så vel som for på­rø­ren­de på det kom­men­de bør­ne­ho­spi­tal i Kø­ben­havn, Bør­ne­ri­get? Det er spørgs­må­let, som…

Opinion: Danske fonde skal ind i (klima)kampen

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­tens egen hold­ning. I tirs­dags, den 4. maj, of­fent­lig­gjor­de Ve­lux og Vil­lum fon­de­ne, at de vil øge…

Nyt akademi finansieret med fondsmidler skal styrke dansk datavidenskab

De se­ne­ste år har of­fent­li­ge og pri­va­te ak­tø­rer in­ve­ste­ret be­ty­de­ligt i forsk­nings­pro­jek­ter og ini­ti­a­ti­ver for at styr­ke Dan­marks in­ter­na­tio­na­le po­si­tion in­den­for da­ta­vi­den­ska­be­lig forsk­ning. Der…

KFI Fonden vil spille en større rolle indenfor nærhed og bæredygtighed

Med 146 mil­li­o­ner kro­ner i ud­de­lin­ger for­delt på 1.145 be­vil­lin­ger blev 2021 et re­kordår for KFI Er­hvervs­dri­ven­de fond. Det sva­rer til en tredob­ling af…

Kæmpebevilling fra Velux Fondene skal føre til skærpet dansk klimafokus

Vil­lum Fon­den og Ve­lux Fon­den in­ten­si­ve­rer nu mar­kant fo­kus på kli­ma­dags­or­de­nen i Dan­mark. Det sker med en ek­stra­or­di­nær be­vil­ling fra de to fon­de på 320…

Jørgen Ejbøl afviser medarbejderrepræsentanter i Jyllands-Postens Fond

Der var dra­ma i me­di­e­ver­de­nen, da In­si­de­Bu­si­ness for ny­lig kun­ne af­slø­re, at Jyl­lands-Po­stens Fond i 2022 smi­der den ru­ti­ne­re­de me­di­e­mand Lars Munch på porten…

Coronakrise

Flere fonde dropper turen til Allinge

Mens de po­li­ti­ske ud­mel­din­ger om ram­mer­ne for som­me­rens sto­re uden­dør­s­ar­ran­ge­men­ter har få­et de fle­ste sto­re mu­sik­festi­va­ler med Roskil­de Festi­val i spid­sen til at aflyse…

Nyt akademi finansieret med fondsmidler skal styrke dansk datavidenskab

De se­ne­ste år har of­fent­li­ge og pri­va­te ak­tø­rer in­ve­ste­ret be­ty­de­ligt i forsk­nings­pro­jek­ter og ini­ti­a­ti­ver for at styr­ke Dan­marks in­ter­na­tio­na­le po­si­tion in­den­for da­ta­vi­den­ska­be­lig forsk­ning. Der…

Industriens Fond sætter ny uddelingsrekord

Som føl­ge af cor­o­na-epi­de­mi­en og er­hvervs­li­vets ned­luk­nings­kri­se blev 2020 og­så et be­gi­ven­heds­rigt år for In­du­stri­ens Fond. Men ud­over den sær­li­ge cor­o­naind­sats en­ga­ge­re­de fon­den sig i…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…