Fondenes Videnscenter skruer op for interessevaretagelsen

Fondenes Videnscenter tager for første gang skridt til at oplyse Folketinget om fondenes betydning for samfundet. Fondsforeningen, der fortsat ikke er en interesseorganisation, vil nu på baggrund af faktabaseret viden gøre sig ”spilbar” for de folkevalgte, siger formand Jesper Nygård.

"Det er fuld­stæn­dig rig­tigt, at for­ud­sæt­nin­gen for, at fol­ke­tings­po­li­ti­ke­re kan age­re på fonds­om­rå­det, er, at de ved, hvad der sker på det her felt," si­ger for­mand for Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter Jes­per Nygård.

Me­get få fol­ke­valg­te for­står, hvor vig­tig en del af sam­fund­s­ø­ko­no­mi­en fon­de­ne er, og hvad al­men­nyt­ti­ge fon­de er for en kon­struk­tion. Der­for bør Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter på­ta­ge sig den pæ­da­go­gi­ske op­ga­ve at op­dra­ge nyvalg­te fol­ke­tings­med­lem­mer i, hvad fon­de er og kan.

Så­dan lød det fra fonds­for­sker An­ker Brink Lund i sid­ste uges ud­ga­ve af Fun­dats.

Bag­grun­den for op­for­drin­gen var en kon­sta­te­ring af, at re­ge­rings­grund­la­get ik­ke har fo­kus på at sik­re fonds­sek­to­ren go­de ram­me­be­tin­gel­ser, som står mål med fon­de­nes be­tyd­ning for samfundsøkonomien.

For­mand for Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter Jes­per Ny­gård ta­ger kon­struk­tivt imod op­for­drin­gen og for­tæl­ler, at vi­dens­cen­trets se­kre­ta­ri­a­tet al­le­re­de nu er i gang med at plan­læg­ge sin før­ste ko­or­di­ne­re­de op­lys­nings­ind­sats over­for samt­li­ge med­lem­mer af Folketinget.

Han er nem­lig enig med An­ker Brink Lund i, at de man­ge nyvalg­te fol­ke­tings­med­lem­mer har brug for op­lys­ning og vi­den om fonde.

”Jeg vil ik­ke bru­ge et ord som ’op­dra­ge’ i for­hold til de men­ne­sker, vi al­le­sam­men har valgt til at væ­re vo­res fol­ke­tings­med­lem­mer, men det er klart, at hver gang der kom­mer et nyt fol­ke­ting – og den­ne gang med man­ge helt nye med­lem­mer - er der et be­hov for at gi­ve no­get vi­den. Her ser vi det som en op­ga­ve – bå­de for Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter og for fon­de­ne – at ska­be et stør­re kend­skab til, hvad fon­de­ne la­ver,” si­ger Jes­per Nygård.

Fonds­sek­to­ren, der be­står af op mod 8.000 fon­de, ud­del­te sid­ste år for næ­sten 26 mil­li­ar­der kro­ner, hvoraf over halv­de­len gik til be­vil­lings­mod­ta­ge­re i den of­fent­li­ge sek­tor. Stør­ste­delen af fonds­mil­li­ar­der­ne stam­mer fra de ejer­fon­de, som står bag en væ­sent­lig del af lan­dets stør­ste in­du­stri- og eksportvirksomheder.

Hvis nog­le po­li­ti­ke­re ræk­ker ud og spør­ger, om vi vil knyt­te for­bin­del­se til kul­tu­r­om­rå­det, til forsk­nings­om­rå­det el­ler an­dre om­rå­der, så vil vi me­get ger­ne hjæl­pe med at fin­de de rig­ti­ge par­ter blandt fondene

Jes­per Ny­gård – for­mand, Fon­de­nes Videnscenter

Selv­om Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter ved stif­tel­sen i 2018 lag­de stor vægt på, at det som fonds­for­e­ning ik­ke er en in­ter­es­se­or­ga­ni­sa­tion og ik­ke øn­sker at væ­re hø­rings­be­ret­ti­get i for­bin­del­se med Fol­ke­tin­gets lov­for­slag, så er det al­li­ge­vel vig­tigt, at po­li­ti­ker­ne har ind­sigt i i bå­de fond­s­kon­cer­ner­nes er­hvervsvirk­som­hed og det al­men­nyt­ti­ge ar­bej­de, der ud­fø­res i fonds­se­kre­ta­ri­a­ter­ne, med­gi­ver Jes­per Nygård.

”For det er fuld­stæn­dig rig­tigt, at for­ud­sæt­nin­gen for, at fol­ke­tings­po­li­ti­ke­re kan age­re på fonds­om­rå­det, er, at de ved, hvad der sker på det her felt. Der­for vil vi de­le mest mu­lig fak­ta­ba­se­ret vi­den med al­le, der er in­ter­es­se­re­de i det – her­un­der og­så uop­for­dret til nyvalg­te fol­ke­tings­med­lem­mer,” si­ger han.

Vi gør os spilbare

Der­for sen­der Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter i lø­bet af ja­nu­ar en vel­komst­mail ud til samt­li­ge 179 nyvalg­te folketingsmedlemmer.

”Det bli­ver en til­lyk­ke-med-val­get-mail, hvor vi vil de­le nog­le af de fak­ta­ba­se­re­de un­der­sø­gel­ser, som vi har la­vet og gø­re os spil­ba­re, hvis fol­ke­tings­po­li­ti­ker­ne har brug for me­re vi­den el­ler brug for at få kon­takt til fon­de,” for­tæl­ler Jes­per Nygård.

”Det bli­ver en op­ly­sen­de mail, hvor vi for­tæl­ler om det sam­le­de fondsland­skab; er­hvervs­dri­ven­de fon­de, al­me­ne fon­de og filan­tro­pi­ske for­e­nin­ger,” fort­sæt­ter han.

Det er før­ste gang, at Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter sen­der en vel­komst­mail til nyvalg­te folketingsmedlemmer.

”Ved sid­ste fol­ke­tings­valg i 2019 var vi så nye, så vi nær­mest ik­ke hav­de få­et et se­kre­ta­ri­at el­ler fun­det vo­res ben, men det har he­le ti­den væ­ret vo­res tan­ke at de­le fak­ta­ba­se­ret vi­den,” for­tæl­ler Jes­per Nygård.

Han un­der­stre­ger, at Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter ik­ke i den­ne om­gang på eget ini­ti­a­tiv vil in­vi­te­re til in­for­ma­tions­mø­der om fon­de­ne for politikere.

”Hvis nog­le po­li­ti­ke­re ræk­ker ud og spør­ger, om vi vil knyt­te for­bin­del­se til kul­tu­r­om­rå­det, til forsk­nings­om­rå­det el­ler an­dre om­rå­der, så vil vi me­get ger­ne hjæl­pe med at fin­de de rig­ti­ge par­ter blandt fon­de­ne til at ta­ge en sam­ta­le med for ek­sem­pel en­kel­te af Fol­ke­tin­gets ud­valg, el­ler Fol­ke­tin­gets Præ­si­di­um,” si­ger han.

Jes­per Ny­gård vil ik­ke ude­luk­ke, at Fon­de­nes Vi­dens­cen­tret frem­over vil ta­ge ini­ti­a­tiv til en tæt­te­re di­a­log med folketingsmedlemmerne.

”På det her tids­punkt har vi ik­ke kræf­ter til i Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter at stå for in­tro­duk­tions­mø­der om fon­de­ne, men jeg vil slet ik­ke af­vi­se, at det på et tids­punkt bli­ver en del af vo­res stan­dard­pak­ke, men li­ge nu og her er stan­dard­pak­ken at ræk­ke ud til fol­ke­tings­po­li­ti­ker­ne og stil­le vi­den til rå­dig­hed,” si­ger han.

Vil ikke påvirke

Selv­om vel­komst­mails til samt­li­ge 179 fol­ke­tings­med­lem­mer og po­ten­ti­el­le in­tro­duk­tions­mø­der kan med­vir­ke til at frem­me fonds­sek­to­rens in­ter­es­ser, så un­der­stre­ger Jes­per Ny­gård, at Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter fort­sat ik­ke er en in­ter­es­se- el­ler brancheorganisation.

”Vi ser det ik­ke som vo­res op­ga­ve at op­dra­ge el­ler på­vir­ke po­li­ti­ke­re. Vi ser det som vo­res op­ga­ve at gø­re det nemt at få ad­gang til fak­ta­ba­se­ret vi­den om fon­de­ne: Hvor man­ge ar­bejds­plad­ser ge­ne­re­rer de er­hvervs­dri­ven­de fon­de? Hvor man­ge pen­ge de­les der ud? Hvor­dan ar­bej­der fon­de­ne? Hvor­dan spil­ler de tre lov­giv­nin­ger for hen­holds­vis er­hvervs­dri­ven­de fon­de, al­me­ne fon­de og os, der er filan­tro­pi­ske for­e­nin­ger sam­men?,” si­ger Jes­per Nygård.

Fonds­for­sker An­ker Brink Lund sag­de i sid­ste uges ud­ga­ve af Fun­dats, at re­ge­rings­grund­la­get for Dan­marks nye re­ge­ring mel­lem So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne, Ven­stre og Mo­de­ra­ter­ne gav ud­tryk for, at po­li­ti­ker­ne ser fon­de­ne som mal­ke­kø­er – uden fo­kus på ram­me­be­tin­gel­ser og vil­kår for fondene.

”Man kan godt læ­se re­ge­rings­grund­la­get på den må­de, An­ker Brink Lund gør, men man kan og­så læ­se det som en frem­strakt hånd til et godt sam­ar­bej­de på fle­re for­skel­li­ge må­der på om­rå­der, hvor vi kan løf­te i flok,” si­ger Jes­per Nygård.

Li­ge­som An­ker Brink Lund me­ner Jes­per Ny­gård, at re­ge­rings­grund­la­get ik­ke adres­se­rer det pro­blem, at der i da­gens Dan­mark bli­ver stif­tet me­get få nye fon­de med ejer­skab til be­ty­de­li­ge sel­ska­ber i dansk erhvervsliv.

Her bur­de man nok og­så kig­ge på vil­kå­re­ne for at etab­le­re fonde

Jes­per Ny­gård – for­mand, Fon­de­nes Videnscenter

”Re­ge­rings­grund­la­get næv­ner ar­ve­be­skat­ning på ge­ne­ra­tions­skif­ter, men næv­ner ik­ke no­get om vil­kå­re­ne for at op­ret­te en fond i for­bin­del­se med ge­ne­ra­tions­skif­te i virk­som­he­der, og her bur­de man nok og­så kig­ge på vil­kå­re­ne for at etab­le­re fon­de,” si­ger Jes­per Nygård.

”Un­der­sø­gel­ser pe­ger på, at fond­se­jer­ska­bet er et godt ud­gangs­punkt for at ska­be lang­sig­te­de, sta­bi­le og un­der­støt­ten­de ram­mer for virk­som­he­der, som kan vok­se sig sto­re og be­tyd­nings­ful­de, og den dan­ske fonds­struk­tur har væ­ret med til at sik­re, at man­ge sto­re dan­ske virk­som­he­der er for­ble­vet dan­ske,” si­ger Jes­per Ny­gård og fortsætter:

”Sam­ti­dig ud­de­ler dan­ske fon­de jo mas­se­vis af pen­ge til filan­tro­pi­ske og al­men­nyt­ti­ge for­mål, så man kun­ne godt ar­bej­de med at gø­re vil­kå­re­ne for at stif­te fle­re fon­de me­re op­ti­ma­le. For er der go­de vil­kår for fon­de, bli­ver der og­så op­ret­tet flere.”

An­ker Brink Lund fryg­te­de og­så, at med en mid­ter­re­ge­ring, der he­le ti­den skal sø­ge kom­pro­mi­ser, er der en ri­si­ko for, at fon­de­ne bli­ver glemt på den po­li­ti­ske dagsorden.

”Her har den en­kel­te part et an­svar for at gø­re op­mærk­som på sig selv. Det har bå­de de en­kel­te fon­de og de virk­som­he­der, der er ejet af fon­de, et an­svar for – og vi i Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter har et an­svar for at un­der­støt­te dem og an­dre med fak­ta­ba­se­ret vi­den,” si­ger Jes­per Nygård.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer