Advokat og bestyrelse rydder op i fonden Fjerde Maj Kollegiet på Frederiksberg

Efter store problemer med at overholde vedtægter og habilitetsregler gør fonden Fjerde Maj Kollegiet på Frederiksberg nu hovedrent. En ny fundats skal sikre, at forholdene i fonden er “fuldstændig juridisk i orden,” siger fondsformand, kommunalbestyrelsesmedlem i Frederiksberg Kommune og tidligere medlem af Folketinget, Helle Sjelle (K).

Fjerde Maj Kollegiet på Frederiksberg
Be­sty­rel­sen i Fon­den Fjer­de Maj Kol­le­gi­et har væ­ret et år om at ryd­de op i fon­dens vedtæg­ter ef­ter Fun­dats sid­ste år kun­ne for­tæl­le om fle­re pro­ble­mer med le­del­sen og til­sy­net med fon­den. ”Vi vil­le ger­ne ha­ve, at al­le sten blev vendt i den her sam­men­hæng,” si­ger for­mand Hel­le Sjel­le. Fo­to: Ja­nus Moos

Det har væ­ret en lang og grun­dig pro­ces. Men nu får fon­den Fjer­de Maj Kol­le­gi­et på Fre­de­riks­berg ord­ne­de for­hold, og dens juri­di­ske fun­da­ment kom­mer på plads.

Så­dan ly­der det fra fonds­for­mand Hel­le Sjel­le ef­ter et år i fon­den, som har stå­et i op­ryd­nin­gens tegn.

“Vi vil­le ger­ne ha­ve, at al­le sten blev vendt i den her sam­men­hæng. Det har vi få­et gjort. Der­u­d­over vil­le vi ger­ne sik­re, at vo­res op­da­te­re­de fun­dats bli­ver for­mu­le­ret på en må­de, som er frem­tids­sik­ret – og juri­disk fuld­stæn­dig i or­den,” si­ger Hel­le Sjelle.

Der­for har fonds­be­sty­rel­sen hy­ret de er­far­ne fondsad­vo­ka­ter fra fir­ma­et Rovsing og Gam­mel­jord, re­præ­sen­te­ret ved Tro­els Rovsing Koch, til at bi­stå be­sty­rel­sen i op­ryd­nings­ar­bej­det, for­tæl­ler Hel­le Sjel­le, som er med­lem af kom­mu­nal­be­sty­rel­sen på Fre­de­riks­berg for Kon­ser­va­ti­ve og for­hen­væ­ren­de fol­ke­tings­med­lem for sam­me parti.

I be­gyn­del­sen af 2020 kom fon­den i sto­re van­ske­lig­he­der ef­ter den op­sigtsvæk­ken­de og iføl­ge eks­per­ter ulov­li­ge an­sæt­tel­se af Kø­ben­havns Uni­ver­si­tets rek­tor, Hen­rik C. We­ge­ner, som direktør.

Hen­rik C. We­ge­ner fik stil­lin­gen i et tæt kapløb med bl.a. fon­dens da­væ­ren­de for­mand gen­nem fle­re år, som valg­te at træ­de ud af be­sty­rel­sen, da hun blev forbigået.

Den 62-åri­ge Hen­rik C. We­ge­ner fik di­rek­tørstil­lin­gen, selv­om han ik­ke over­holdt fon­dens eg­ne al­ders­græn­ser. De be­stem­mer, at di­rek­tø­ren – som skal væ­re en del af de un­ge kol­le­gi­a­ne­res liv på kol­le­gi­et og der­for får stil­let en fre­det her­skabs­bo­lig frit til rå­dig­hed ved si­den af kol­le­gi­et på Fre­de­riks­berg – hø­jest må væ­re 60 år.

Der­u­d­over brød og­så be­sty­rel­ses­med­lem Hen­rik Stevns­borg fon­dens al­ders­græn­se på 70 år for be­sty­rel­ses­med­lem­mer. Han er pro­fes­sor på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet og der­med Hen­rik C. We­ge­ners un­der­ord­ne­de, og så sad han med i det an­sæt­tel­ses­ud­valg, der be­slut­te­de at til­by­de stil­lin­gen til Hen­rik Wegener.

Der­for var pro­fes­soren og­så in­ha­bil, men­te eks­per­ter, ik­ke mindst for­di han var ud­pe­get til fonds­be­sty­rel­sen af net­op Kø­ben­havns Uni­ver­si­tets rek­tor i 2011, som den­gang hed Ralf Hemmingsen.

Fundats indsendt til godkendelse

Pro­ble­mer­ne med al­ders­græn­ser og ha­bi­li­tet end­te med, at Hen­rik C. We­ge­ner mi­ste­de di­rek­tørstil­lin­gen, da han trak sig fra an­sæt­tel­sen, sam­ti­dig med, at fonds­be­sty­rel­sen af­vi­ste at vil­le an­sæt­te ham i strid med vedtægterne.

Men der­u­d­over vi­ste det sig og­så, at til­sy­net med fon­den var ikke-eksisterende.

I år­ti­er hav­de til­syns­myn­dig­he­den Fre­de­riks­berg Kom­mu­ne i strid med fonds­ret­ten nem­lig hver­ken mod­ta­get regn­ska­ber fra fon­den el­ler kon­trol­le­ret, at vedtæg­ter­ne blev overholdt.

Ef­ter af­slø­rin­ger­ne er­kend­te kom­mu­nens da­væ­ren­de vi­ce­di­rek­tør, Tho­mas Wo­h­lert, at kom­mu­nen hav­de svig­tet, og at den ik­ke hav­de over­blik over sit an­svar på fondsområdet:

”Vi har ik­ke væ­ret op­mærk­som­me på, at vedtæg­ter­ne si­ger, at vi har en til­syns­for­plig­ti­gel­se. Det er ik­ke godt nok, og det får vi ret­tet op på med det sam­me. Vi er ved at gen­nem­gå, om der skul­le væ­re an­dre lig­nen­de til­fæl­de,” sag­de han.

I for­som­me­ren sid­ste år genop­tog Fre­de­riks­berg Kom­mu­ne så det fonds­ret­li­ge til­syn med kollegiefonden.

Og net­op nu er kom­mu­nen i gang med at be­hand­le fon­dens an­søg­ning om at få god­kendt en ny fun­dats, si­ger Hel­le Sjelle.

“Fon­dens be­sty­rel­se har god­kendt fun­dat­sen, og den er vi­de­re­sendt til god­ken­del­se ved Fre­de­riks­berg Kom­mu­ne, som er til­syns­myn­dig­hed, nu,” si­ger hun.

Af hen­syn til den vi­de­re di­a­log med kom­mu­nen vil hun ik­ke gå i de­tal­jer med ind­hol­det i den op­da­te­re­de fundats.

Iføl­ge en ak­tind­sigt om kom­mu­nens be­hand­ling af an­søg­nin­gen, så går der dog ik­ke læn­ge, før den nye fun­dats er­stat­ter den tidligere:

“Den for­ven­tes god­kendt af kom­mu­nal­be­sty­rel­sen den 19.april 2021. Kom­mu­nen går ud fra, at den nye fun­dats vil træ­de i kraft på det­te tids­punkt, når den som for­ven­tet er god­kendt af kom­mu­nal­be­sty­rel­sen,” skri­ver en em­beds­mand til fonden.

Af sam­me ak­tind­sigt frem­går, at den op­da­te­re­de fun­dats blandt an­det in­de­hol­der en ny al­ders­græn­se for be­sty­rel­ses­med­lem­mer­ne på 75 år mod tid­li­ge­re 70 år.

God­ken­der myn­dig­he­der­ne den nye al­ders­græn­se, kan pro­fes­sor Hen­rik Stevns­borg der­for igen træ­de ind i be­sty­rel­sen. Han har el­lers væ­ret trå­dt ud af be­sty­rel­sen og hans post væ­ret va­kant si­den pro­ble­mer­ne sid­ste år, frem­går det af fon­dens hjem­mesi­de. I ste­det har han iføl­ge hjem­mesi­den væ­ret til­knyt­tet be­sty­rel­sen som observatør.

Der­u­d­over in­de­hol­der fon­dens op­da­te­re­de fun­dats en ræk­ke æn­drin­ger af op­ta­gel­ses­kri­te­ri­er­ne på kol­le­gi­et, som er stif­tet som et le­ven­de min­des­mær­ke over den dan­ske mod­stand­s­kamp un­der 2. Verdenskrig.

Al­ders­græn­sen på 60 år for di­rek­tørstil­lin­gen og­så ble­vet fjer­net. Der­med vil den fun­ge­ren­de di­rek­tør, Jo­hn E. An­der­sen, som har run­det 70 år og der­med sid­det po­sten i strid med fon­dens vedtæg­ter i over ti år, kun­ne fort­sæt­te, så­fremt æn­drin­ger­ne god­ken­des af myndighederne.

Det øn­sker han imid­ler­tid ik­ke. Der­for vil be­sty­rel­sen for­melt slå di­rek­tørstil­lin­gen op, så snart det er mu­ligt, si­ger Hel­le Sjelle.

"Det sker, når fun­dat­sen er god­kendt af til­syns­myn­dig­he­den," be­kræf­ter hun.

Problemer med reelle ejere

Da fon­dens juri­di­ske rod og det år­ti­er lan­ge til­syns­svigt sid­ste år blev op­rul­let, vi­ste det sig og­så, at fon­dens be­sty­rel­se med pro­fes­so­rer og er­far­ne fol­ke­tings­po­li­ti­ke­re ik­ke hav­de re­gi­stre­ret sig som re­el­le ejere.

Og på trods af et år i op­ryd­nin­gens tegn har fon­dens be­sty­rel­se til­sy­ne­la­den­de sta­dig ik­ke få­et ret­tet op på den del af problemerne.

Ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) har el­lers net­op ud­talt, at han “ik­ke kan le­ve med”, at fon­de ik­ke re­gi­stre­rer be­sty­rel­ses­med­lem­mer­ne som re­el­le eje­re. Det er et krav, som føl­ger af hvid­va­s­k­loven, der skal for­hin­dre svin­del og terrorfinansiering.

- Hel­le Sjel­le, hvor­for har I ef­ter et års op­ryd­ning i fon­den ik­ke sør­get for at re­gi­stre­re be­sty­rel­sen hos myn­dig­he­der­ne, som loven foreskriver?

"Ja­men, det ser vi selv­føl­ge­lig på at få gjort. Vi har haft ad­vo­kat­bi­stand til­knyt­tet i for­hold til fun­dat­sen, men vi ser selv­føl­ge­lig og­så at få bragt det an­det i or­den. Jeg har nu ik­ke no­gen mi­stan­ke om, at der er no­gen, der hvid­va­sker no­get i den her sam­men­hæng, men selv­føl­ge­lig gør vi, hvad vi kan for at over­hol­de loven. Det skal vi na­tur­lig­vis og­så på det her punkt, så det får vi selv­føl­ge­lig straks bragt i or­den,” si­ger Hel­le Sjelle.

Ef­ter in­ter­viewet har Hel­le Sjel­le op­lyst, at fon­den nu har få­et re­gi­stre­ret be­sty­rel­sen som re­el­le ejere.

DE UNDTAGNE FONDE

Fon­den Fjer­de Maj Kol­le­gi­et på Fre­de­riks­berg er et ek­sem­pel på lan­dets man­ge fon­de, der er und­ta­get fra en­ten Er­hvervs­sty­rel­sens el­ler Ci­vilsty­rel­sens tilsyn.

Der fin­des in­tet over­blik over, hvem der i ste­det skal fø­re til­syn med de und­tag­ne fonde.

Men fle­re hi­sto­ri­er i Fun­dats har vist, at til­sy­net kan glip­pe, for­di blandt an­det lan­dets kom­mu­ner ik­ke al­tid har styr på hvil­ke fon­de, de skal fø­re til­syn med.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer