Advokat og bestyrelse rydder op i fonden Fjerde Maj Kollegiet på Frederiksberg

Ef­ter sto­re pro­ble­mer med at over­hol­de vedtæg­ter og ha­bi­li­tets­reg­ler gør fon­den Fjer­de Maj Kol­le­gi­et på Fre­de­riks­berg nu ho­ved­rent. En ny fun­dats skal sik­re, at for­hol­de­ne i fon­den er “fuld­stæn­dig juri­disk i or­den,” si­ger fonds­for­mand, kom­mu­nal­be­sty­rel­ses­med­lem i Fre­de­riks­berg Kom­mu­ne og tid­li­ge­re med­lem af Fol­ke­tin­get, Hel­le Sjel­le (K).

Fjerde Maj Kollegiet på Frederiksberg
Be­sty­rel­sen i Fon­den Fjer­de Maj Kol­le­gi­et har væ­ret et år om at ryd­de op i fon­dens vedtæg­ter ef­ter Fun­dats sid­ste år kun­ne for­tæl­le om fle­re pro­ble­mer med le­del­sen og til­sy­net med fon­den. ”Vi vil­le ger­ne ha­ve, at al­le sten blev vendt i den her sam­men­hæng,” si­ger for­mand Hel­le Sjel­le. Fo­to: Ja­nus Moos

Det har væ­ret en lang og grun­dig pro­ces. Men nu får fon­den Fjer­de Maj Kol­le­gi­et på Fre­de­riks­berg ord­ne­de for­hold, og dens juri­di­ske fun­da­ment kom­mer på plads.

Så­dan ly­der det fra fonds­for­mand Hel­le Sjel­le ef­ter et år i fon­den, som har stå­et i op­ryd­nin­gens tegn.

“Vi vil­le ger­ne ha­ve, at al­le sten blev vendt i den her sam­men­hæng. Det har vi få­et gjort. Der­u­d­over vil­le vi ger­ne sik­re, at vo­res op­da­te­re­de fun­dats bli­ver for­mu­le­ret på en må­de, som er frem­tids­sik­ret – og juri­disk fuld­stæn­dig i or­den,” si­ger Hel­le Sjelle.

Der­for har fonds­be­sty­rel­sen hy­ret de er­far­ne fondsad­vo­ka­ter fra fir­ma­et Rovsing og Gam­mel­jord, re­præ­sen­te­ret ved Tro­els Rovsing Koch, til at bi­stå be­sty­rel­sen i op­ryd­nings­ar­bej­det, for­tæl­ler Hel­le Sjel­le, som er med­lem af kom­mu­nal­be­sty­rel­sen på Fre­de­riks­berg for Kon­ser­va­ti­ve og for­hen­væ­ren­de fol­ke­tings­med­lem for sam­me parti.

I be­gyn­del­sen af 2020 kom fon­den i sto­re van­ske­lig­he­der ef­ter den op­sigtsvæk­ken­de og iføl­ge eks­per­ter ulov­li­ge an­sæt­tel­se af Kø­ben­havns Uni­ver­si­tets rek­tor, Hen­rik C. We­ge­ner, som direktør.

Hen­rik C. We­ge­ner fik stil­lin­gen i et tæt kapløb med bl.a. fon­dens da­væ­ren­de for­mand gen­nem fle­re år, som valg­te at træ­de ud af be­sty­rel­sen, da hun blev forbigået.

Den 62-åri­­ge Hen­rik C. We­ge­ner fik di­rek­tørstil­lin­gen, selv­om han ik­ke over­holdt fon­dens eg­ne al­ders­græn­ser. De be­stem­mer, at di­rek­tø­ren – som skal væ­re en del af de un­ge kol­le­gi­a­ne­res liv på kol­le­gi­et og der­for får stil­let en fre­det her­skabs­bo­lig frit til rå­dig­hed ved si­den af kol­le­gi­et på Fre­de­riks­berg – hø­jest må væ­re 60 år.

Der­u­d­over brød og­så be­sty­rel­ses­med­lem Hen­rik Stevns­borg fon­dens al­ders­græn­se på 70 år for be­sty­rel­ses­med­lem­mer. Han er pro­fes­sor på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet og der­med Hen­rik C. We­ge­ners un­der­ord­ne­de, og så sad han med i det an­sæt­tel­ses­ud­valg, der be­slut­te­de at til­by­de stil­lin­gen til Hen­rik Wegener.

Der­for var pro­fes­soren og­så in­ha­bil, men­te eks­per­ter, ik­ke mindst for­di han var ud­pe­get til fonds­be­sty­rel­sen af net­op Kø­ben­havns Uni­ver­si­tets rek­tor i 2011, som den­gang hed Ralf Hemmingsen.

Fundats indsendt til godkendelse

Pro­ble­mer­ne med al­ders­græn­ser og ha­bi­li­tet end­te med, at Hen­rik C. We­ge­ner mi­ste­de di­rek­tørstil­lin­gen, da han trak sig fra an­sæt­tel­sen, sam­ti­dig med, at fonds­be­sty­rel­sen af­vi­ste at vil­le an­sæt­te ham i strid med vedtægterne.

Men der­u­d­over vi­ste det sig og­så, at til­sy­net med fon­den var ikke-eksisterende.

I år­ti­er hav­de til­syns­myn­dig­he­den Fre­de­riks­berg Kom­mu­ne i strid med fonds­ret­ten nem­lig hver­ken mod­ta­get regn­ska­ber fra fon­den el­ler kon­trol­le­ret, at vedtæg­ter­ne blev overholdt.

Ef­ter af­slø­rin­ger­ne er­kend­te kom­mu­nens da­væ­ren­de vi­ce­di­rek­tør, Tho­mas Wo­h­lert, at kom­mu­nen hav­de svig­tet, og at den ik­ke hav­de over­blik over sit an­svar på fondsområdet:

”Vi har ik­ke væ­ret op­mærk­som­me på, at vedtæg­ter­ne si­ger, at vi har en til­syns­for­plig­ti­gel­se. Det er ik­ke godt nok, og det får vi ret­tet op på med det sam­me. Vi er ved at gen­nem­gå, om der skul­le væ­re an­dre lig­nen­de til­fæl­de,” sag­de han.

I for­som­me­ren sid­ste år genop­tog Fre­de­riks­berg Kom­mu­ne så det fonds­ret­li­ge til­syn med kollegiefonden.

Og net­op nu er kom­mu­nen i gang med at be­hand­le fon­dens an­søg­ning om at få god­kendt en ny fun­dats, si­ger Hel­le Sjelle.

“Fon­dens be­sty­rel­se har god­kendt fun­dat­sen, og den er vi­de­re­sendt til god­ken­del­se ved Fre­de­riks­berg Kom­mu­ne, som er til­syns­myn­dig­hed, nu,” si­ger hun.

Af hen­syn til den vi­de­re di­a­log med kom­mu­nen vil hun ik­ke gå i de­tal­jer med ind­hol­det i den op­da­te­re­de fundats.

Iføl­ge en ak­tind­sigt om kom­mu­nens be­hand­ling af an­søg­nin­gen, så går der dog ik­ke læn­ge, før den nye fun­dats er­stat­ter den tidligere:

“Den for­ven­tes god­kendt af kom­mu­nal­be­sty­rel­sen den 19.april 2021. Kom­mu­nen går ud fra, at den nye fun­dats vil træ­de i kraft på det­te tids­punkt, når den som for­ven­tet er god­kendt af kom­mu­nal­be­sty­rel­sen,” skri­ver en em­beds­mand til fonden.

Af sam­me ak­tind­sigt frem­går, at den op­da­te­re­de fun­dats blandt an­det in­de­hol­der en ny al­ders­græn­se for be­sty­rel­ses­med­lem­mer­ne på 75 år mod tid­li­ge­re 70 år.

God­ken­der myn­dig­he­der­ne den nye al­ders­græn­se, kan pro­fes­sor Hen­rik Stevns­borg der­for igen træ­de ind i be­sty­rel­sen. Han har el­lers væ­ret trå­dt ud af be­sty­rel­sen og hans post væ­ret va­kant si­den pro­ble­mer­ne sid­ste år, frem­går det af fon­dens hjem­mesi­de. I ste­det har han iføl­ge hjem­mesi­den væ­ret til­knyt­tet be­sty­rel­sen som observatør.

Der­u­d­over in­de­hol­der fon­dens op­da­te­re­de fun­dats en ræk­ke æn­drin­ger af op­ta­gel­ses­kri­te­ri­er­ne på kol­le­gi­et, som er stif­tet som et le­ven­de min­des­mær­ke over den dan­ske mod­stand­s­kamp un­der 2. Verdenskrig.

Al­ders­græn­sen på 60 år for di­rek­tørstil­lin­gen og­så ble­vet fjer­net. Der­med vil den fun­ge­ren­de di­rek­tør, Jo­hn E. An­der­sen, som har run­det 70 år og der­med sid­det po­sten i strid med fon­dens vedtæg­ter i over ti år, kun­ne fort­sæt­te, så­fremt æn­drin­ger­ne god­ken­des af myndighederne.

Det øn­sker han imid­ler­tid ik­ke. Der­for vil be­sty­rel­sen for­melt slå di­rek­tørstil­lin­gen op, så snart det er mu­ligt, si­ger Hel­le Sjelle.

"Det sker, når fun­dat­sen er god­kendt af til­syns­myn­dig­he­den," be­kræf­ter hun.

Problemer med reelle ejere

Da fon­dens juri­di­ske rod og det år­ti­er lan­ge til­syns­svigt sid­ste år blev op­rul­let, vi­ste det sig og­så, at fon­dens be­sty­rel­se med pro­fes­so­rer og er­far­ne fol­ke­tings­po­li­ti­ke­re ik­ke hav­de re­gi­stre­ret sig som re­el­le ejere.

Og på trods af et år i op­ryd­nin­gens tegn har fon­dens be­sty­rel­se til­sy­ne­la­den­de sta­dig ik­ke få­et ret­tet op på den del af problemerne.

Ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) har el­lers net­op ud­talt, at han “ik­ke kan le­ve med”, at fon­de ik­ke re­gi­stre­rer be­sty­rel­ses­med­lem­mer­ne som re­el­le eje­re. Det er et krav, som føl­ger af hvid­va­s­k­loven, der skal for­hin­dre svin­del og terrorfinansiering.

- Hel­le Sjel­le, hvor­for har I ef­ter et års op­ryd­ning i fon­den ik­ke sør­get for at re­gi­stre­re be­sty­rel­sen hos myn­dig­he­der­ne, som loven foreskriver?

"Ja­men, det ser vi selv­føl­ge­lig på at få gjort. Vi har haft ad­vo­kat­bi­stand til­knyt­tet i for­hold til fun­dat­sen, men vi ser selv­føl­ge­lig og­så at få bragt det an­det i or­den. Jeg har nu ik­ke no­gen mi­stan­ke om, at der er no­gen, der hvid­va­sker no­get i den her sam­men­hæng, men selv­føl­ge­lig gør vi, hvad vi kan for at over­hol­de loven. Det skal vi na­tur­lig­vis og­så på det her punkt, så det får vi selv­føl­ge­lig straks bragt i or­den,” si­ger Hel­le Sjelle.

Ef­ter in­ter­viewet har Hel­le Sjel­le op­lyst, at fon­den nu har få­et re­gi­stre­ret be­sty­rel­sen som re­el­le ejere.

DE UNDTAGNE FONDE

Fon­den Fjer­de Maj Kol­le­gi­et på Fre­de­riks­berg er et ek­sem­pel på lan­dets man­ge fon­de, der er und­ta­get fra en­ten Er­hvervs­sty­rel­sens el­ler Ci­vilsty­rel­sens tilsyn.

Der fin­des in­tet over­blik over, hvem der i ste­det skal fø­re til­syn med de und­tag­ne fonde.

Men fle­re hi­sto­ri­er i Fun­dats har vist, at til­sy­net kan glip­pe, for­di blandt an­det lan­dets kom­mu­ner ik­ke al­tid har styr på hvil­ke fon­de, de skal fø­re til­syn med.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk.
Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk.
Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her: