Civilstyrelsen forbereder ny målestok for bestyrelsesvederlag

Fondsmyndigheden for de almene fonde har igangsat en undersøgelse om bestyrelsesvederlag. Resultatet skal bruges i Civilstyrelsens kontrolvirksomhed og danner grundlag for fremtidige vurderinger af, hvad der et ”sædvanligt bestyrelseshonorar.” Cirka 1.200 fonde har modtaget et spørgeskema.

Ve­der­lag til be­sty­rel­ses­med­lem­mer må ik­ke over­sti­ge, hvad der an­ses for sæd­van­ligt ef­ter hver­vets art og ar­bej­dets om­fang, frem­går det af fonds­lo­vens § 18.

For før­ste gang i 15 år iværk­sæt­ter Ci­vilsty­rel­sen nu en un­der­sø­gel­se af ho­norar­ni­veau­et i lan­dets ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­de – og­så kal­det de al­me­ne fonde.

Der­for har sty­rel­sens fondsmyn­dig­hed sendt et spør­ge­ske­ma ud til cir­ka 1.200 al­me­ne fon­de og bedt fonds­be­sty­rel­ser­ne sva­re på en ræk­ke om spørgs­mål om bl.a. be­sty­rel­ses­med­lem­mer­nes tids­for­brug, fondsad­mi­ni­stra­tio­nens ar­bejds­op­ga­ver og stør­rel­sen af bestyrelsesvederlagene.

Un­der­sø­gel­sen skal blandt bru­ges til at fast­sæt­te et nyt sam­men­lig­nings­grund­lag, som Ci­vilsty­rel­sen kan bru­ge i sin til­syns­virk­som­hed og lø­ben­de kon­trol med de al­me­ne fonde.

”Un­der­sø­gel­sens re­sul­tat vil ind­gå i Ci­vilsty­rel­sens frem­ti­di­ge vur­de­rin­ger af et sæd­van­ligt be­sty­rel­ses­ho­norar. Re­sul­ta­tet vil og­så væ­re re­le­vant for det ud­valg, Ju­stits­mi­ni­ste­ren har ned­sat til re­vi­sion af fonds­lo­ven,” frem­går det af føl­ge­bre­vet, Ci­vilsty­rel­sen har sendt til fondene.

Tidsforbrug er relevant

Fondsloven om vederlag:

§ 18. Ve­der­lag til be­sty­rel­ses­med­lem­mer må ik­ke over­sti­ge, hvad der an­ses for sæd­van­ligt ef­ter hver­vets art og ar­bej­dets omfang.

Stk. 2. Ju­stits­mi­ni­ste­ren kan fast­sæt­te reg­ler om ve­der­la­gets stør­rel­se. Et ve­der­lag, der ik­ke er fast­sat i over­ens­stem­mel­se med dis­se reg­ler, skal god­ken­des af fondsmyndigheden.

Stk. 3. Fondsmyn­dig­he­den kan ned­sæt­te et ve­der­lag, der fin­des for højt.

Iføl­ge fonds­lo­ven må en fonds­be­sty­rel­se ik­ke be­vil­ge sig selv be­sty­rel­ses­ho­nora­rer, som over­sti­ger ”hvad der an­ses for sæd­van­ligt ef­ter hver­vets art og ar­bej­dets omfang.”

Det er fondsmyn­dig­he­dens op­ga­ve at på­se, at fon­de­ne ik­ke ta­ger for hø­je ho­nora­rer, og even­tu­elt at på­by­de en fonds­be­sty­rel­se at ned­sæt­te ho­nora­ret. Men da der ik­ke i fonds­lo­ven er fast­sat nog­le kon­kre­te reg­ler for ve­der­la­ge­nes stør­rel­se, er det re­le­vant for Ci­vilsty­rel­sen med jæv­ne mel­lem­rum at un­der­sø­ge, hvil­ket ni­veau ve­der­la­ge­ne be­fin­der sig i.

”Der er stor for­skel på de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­de. Det­te bå­de i fon­de­nes øko­no­mi­ske stør­rel­se samt om­fan­get af ad­mi­ni­stra­tion og ak­ti­vi­te­ter. For at fin­de en ret­tes­nor for vur­de­rin­gen af be­sty­rel­ses­ve­der­lag er der re­le­vant at vi­de, hvor me­get ar­bej­de, der lig­ger bag ve­der­la­ge­ne,” for­kla­rer kon­tor­chef i Ci­vilsty­rel­sen, Bir­t­he Jespersen.

Hun for­tæl­ler, at sty­rel­sen ser på fle­re for­skel­li­ge fak­to­rer, når det skal af­gø­res om en be­sty­rel­se ta­ger et ri­me­ligt ho­norar for sit ar­bej­de i fonden.

”Ci­vilsty­rel­sen læg­ger ved vur­de­rin­gen af om et be­sty­rel­ses­ho­norar er sæd­van­ligt navn­lig vægt på be­sty­rel­ses­med­lem­mer­nes tids­for­brug, fon­dens stør­rel­se, fon­dens for­mål, fon­dens an­brin­gel­se og be­sty­rel­se af mid­ler­ne,” si­ger Bir­t­he Jespersen.

Hun un­der­stre­ger des­u­den, at for ek­sem­pel tids­for­bru­get kan va­ri­e­re fra det ene regn­skabsår til det an­det, og der­for træf­fer Ci­vilsty­rel­sen al­tid af­gø­rel­se i ve­der­lags­sa­ger­ne på bag­grund af en kon­kret vurdering.

Sid­ste gang Ci­vilsty­rel­sen gen­nem­før­te en un­der­sø­gel­se af ho­norar­ni­veau­et i den ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de del af fonds­sek­to­ren var i 2006. Der blev og­så la­vet en un­der­sø­gel­se i 2003.

”Den ak­tu­el­le un­der­sø­gel­se har væ­ret plan­lagt i fle­re år, men på grund af for­skel­li­ge tek­ni­ske van­ske­lig­he­der, per­so­naleud­skift­ning og cor­o­na-si­tu­a­tio­nen, har der først nu væ­ret mu­lig­hed for at gen­nem­fø­re den,” si­ger kon­tor­chef Bir­t­he Jespersen.

Fri­sten for at be­sva­re den igang­væ­ren­de spør­ge­ske­maun­der­sø­gel­se er den 8. fe­bru­ar 2022.

Her­ef­ter vil Ci­vilsty­rel­sen be­hand­le og ana­ly­se­re be­sva­rel­ser­ne, og når un­der­sø­gel­sen er fær­dig, vil re­sul­ta­tet bli­ve offentliggjort.

Disse faktorer indgår bl.a. i vurderingen af honorarene

  • Tids­for­brug: Ved vur­de­rin­gen af tids­for­bru­get læg­ges der blandt an­det vægt på det op­ly­ste om an­tal­let af og ar­ten af an­søg­nin­ger, som fon­den mod­ta­ger, stør­rel­sen og an­tal­let af fon­dens uddelinger.
  • Fon­dens stør­rel­se: Stør­rel­sen af fon­dens ka­pi­tal har den be­tyd­ning, at der alt an­det end li­ge kan væ­re et stør­re ar­bej­de og an­svar for­bun­det med ad­mi­ni­stra­tio­nen og be­sty­rel­ses­ar­bej­det, jo stør­re fon­den er.
  • Fon­dens for­mål: Be­sty­rel­sens pri­mæ­re op­ga­ve er at op­fyl­de for­må­let, og der en af­gø­ren­de for­skel på det ar­bej­de, der kræ­ves for at op­fyl­de for­skel­li­ge for­mål. F.eks. er der stor for­skel på det ar­bej­de, der er for­bun­det med at ud­de­le til en snæ­ver kreds af fa­mi­lie­med­lem­mer og at ud­de­le til vær­digt træn­gen­de stu­de­ren­de i Danmark.
  • An­brin­gel­se af fon­dens for­mue: Om­fan­get af ar­bej­det med fon­dens for­mue af­hæn­ger af, hvil­ke ak­ti­ver fon­dens for­mue er an­bragt i, her­un­der om fon­den ejer fast ejen­dom el­ler har en stor eje­ran­del i en virksomhed.
  • Be­sty­rel­se af fon­dens for­mue: Be­sty­res en fonds for­mue af en god­kendt for­valt­nings­af­de­ling vil det som ud­gangs­punkt be­ty­de en væ­sent­lig let­tel­se af ad­mi­ni­stra­tio­nens arbejde.

Kil­de: Civilstyrelsen

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

spot_img

Serie:

Gode rammer for gode donationer

Fundats sætter fokus på rammerne for de ikke-erhvervs­drivende fonde.

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer