Civilstyrelsen lukker tilsynssag om Rockwool Fonden uden bemærkninger

Rockwool Fondens bestyrelse har redegjort for sin formålsfortolkning efter den åbent har erkendt, at fonden i årevis har negligeret uddelinger til kunstformålet. Civilstyrelsen har ikke fundet grundlag for at tilsidesætte bestyrelsens fortolkning af uddelingsformålene.

Ro­ck­wool Fon­den blev stif­tet i 1981 med det for­mål at eje ak­tier i ste­nuldspro­du­cen­ten samt at ud­de­le pen­ge til seks for­skel­li­ge ud­de­lings­for­mål. I en lang år­ræk­ke har fon­den und­ladt at ud­de­le til kunstformålet.

Ci­vilsty­rel­sen har ta­get stil­ling til Ro­ck­wool Fon­dens for­måls­for­tolk­ning og luk­ket kon­trolsa­gen uden bemærkninger.

Det frem­går af Ci­vilsty­rel­sens brev af 27. sep­tem­ber til Ro­ck­wool Fon­den, som Fun­dats har få­et ind­sigt i.

Iføl­ge fon­dens di­rek­tør har skif­ten­de fonds­be­sty­rel­ser i år­ti­er neg­li­ge­ret ud­de­lin­ger til det kunst­for­mål, som blev skre­vet ind i for­måls­be­stem­mel­sen ved etab­le­rin­gen i 1981.

Men da be­sty­rel­sen ik­ke be­trag­ter ud­de­lings­for­må­le­ne som li­ge­stil­le­de, og da det des­u­den frem­går af vedtæg­tens for­måls­be­stem­mel­se, at ud­de­lin­ger skal fo­re­ta­ges ef­ter fonds­be­sty­rel­sens nær­me­re be­slut­ning, er det iføl­ge fon­den fuldt ud lov­ligt at und­la­de ud­de­lin­ger til kunstformålet.

Det for­kla­re­de fonds­di­rek­tør Elin Sch­midt her i Fun­dats. Over­for fondsmyn­dig­he­den har fon­dens be­sty­rel­se i sep­tem­ber må­ned i en re­de­gø­rel­se fast­holdt, at de nævn­te ud­de­lings­for­mål ik­ke er li­ge­stil­le­de, hvor­for be­sty­rel­sen ik­ke har pligt til at ud­de­le til dem alle.

På bag­grund af fondsmyn­dig­he­dens af­slut­ning af sa­gen op­le­ver fonds­le­del­sen nu op­bak­ning til syns­punk­tet om, at vedtæg­ter­ne over­la­der det til den en­hver tid sid­den­de be­sty­rel­se frit at pri­o­ri­te­re mel­lem for­må­le­ne, samt at det ik­ke er i strid med fonds­ret­ten, at fon­den i en år­ræk­ke helt har und­ladt at ud­de­le til kunstformålet.

Det for­tæl­ler fon­dens di­rek­tør i et skrift­ligt e-mailsvar på bag­grund af sa­gens en­de­li­ge afslutning.

Fon­den er der­for helt be­tryg­get i, at fondsmyn­dig­he­den er fuld­stæn­dig enig med os i, at fon­den ik­ke har li­ge­stil­le­de for­mål, og at fon­dens ud­de­lings­prak­sis bå­de nu og igen­nem åre­ne har væ­ret helt i over­ens­stem­mel­se med det fun­dats­be­stem­te formål

Elin Sch­midt – fonds­di­rek­tør, Ro­ck­wool Fonden

”I for­bin­del­se med Ci­vilsty­rel­sens regn­skabs­kon­trol af fon­den, an­mo­de­de sty­rel­sen om en re­de­gø­rel­se fra fon­dens be­sty­rel­se, her­un­der spe­ci­fikt be­sty­rel­sens for­tolk­ning af fon­dens for­mål. Fon­dens be­sty­rel­se frem­lag­de al­le re­le­van­te op­lys­nin­ger og ma­te­ri­a­le for fondsmyn­dig­he­den i den sam­men­hæng, og det frem­går helt ut­ve­ty­digt af sty­rel­sens af­gø­rel­se, at sty­rel­sen er ind­for­stå­et med re­de­gø­rel­sen og ik­ke har fun­det an­led­ning til at fo­re­ta­ge sig yder­li­ge­re i re­la­tion til fon­dens ud­de­lings­prak­sis," skri­ver fonds­di­rek­tør Elin Sch­midt, der op­fat­ter sags­af­slut­nin­gen som en le­gi­ti­me­ring af fon­dens åre­lan­ge neg­li­ge­ring af kunstformålet.

"Fon­den er der­for helt be­tryg­get i, at fondsmyn­dig­he­den er fuld­stæn­dig enig med os i, at fon­den ik­ke har li­ge­stil­le­de for­mål, og at fon­dens ud­de­lings­prak­sis bå­de nu og igen­nem åre­ne har væ­ret helt i over­ens­stem­mel­se med det fun­dats­be­stem­te for­mål og der­med stif­ter­nes vilje.”

Ci­vilsty­rel­sens af­slut­ten­de brev for­hol­der sig ik­ke kon­kret til ar­gu­men­ter­ne i fon­dens for­måls­re­de­gø­rel­se, og fondsmyn­dig­he­den for­kla­rer ik­ke hvil­ke for­hold, den har lagt vægt på i for­bin­del­se med be­slut­nin­gen om at luk­ke sa­gen uden bemærkninger.

Vi har der­for spurgt Ci­vilsty­rel­sen om af­slut­nin­gen af sa­gen er en af­gø­rel­se i for­valt­nings­lo­vens for­stand, og om det er rig­tig for­stå­et, at Ro­ck­wool Fon­dens be­sty­rel­ses for­måls­for­tolk­ning, bl.a. om spørgs­må­let om li­ge­stil­le­de for­mål, er i over­ens­stem­mel­se med fonds­ret­ten og prak­sis, her­un­der prin­cip­per­ne i Hø­jeste­rets af­gø­rel­se i sa­gen om Det Nis­sen­ske Familiefond.

Ci­vilsty­rel­sen har så­le­des ik­ke fun­det grund­lag for at til­si­de­sæt­te be­sty­rel­sens for­tolk­ning af fon­dens for­mål i den kon­kre­te sag

Erich Eri­ch­sen – Kon­tor­chef, Ci­vilsty­rel­sen, Kon­trol & Regres

”Bre­vet af 27. sep­tem­ber 2022 med over­skrif­ten ’Af­slut­ning af regn­skabs­sag uden be­mærk­nin­ger’, er af­slut­nin­gen af Ci­vilsty­rel­sens ru­ti­ne­mæs­si­ge stikprø­ve­kon­trol af fon­den, hvor vi ori­en­te­rer fon­den om, at regn­skabs­kon­trol­len er af­slut­tet, og at Ci­vilsty­rel­sen ik­ke har be­mærk­nin­ger til fon­dens regn­skab, her­un­der ud­de­lin­ger­ne. Ci­vilsty­rel­sen har så­le­des ik­ke fun­det grund­lag for at til­si­de­sæt­te be­sty­rel­sens for­tolk­ning af fon­dens for­mål i den kon­kre­te sag,” skri­ver kon­tor­chef i Ci­vilsty­rel­sens af­de­ling for Kon­trol og Re­gres, Erich Erichsen.

Med Ci­vilsty­rel­sens luk­ning af sa­gen bli­ver der nu lagt end­nu et lag af uklar­hed over he­le spørgs­må­let om de fonds­ret­li­ge pro­blem­stil­lin­ger om­kring ord­lyds­for­tolk­ning af for­måls­pa­ra­graf­fer samt spørgs­må­let om li­ge­stil­le­de ud­de­lings­for­mål, som iføl­ge fond­s­eks­pert Mark Ør­berg fort­sat gi­ver an­led­ning til for­vir­ring på trods af Hø­jeste­rets ret kla­re af­gø­rel­se fra april 2019 om Det Nis­sen­ske Familiefond.

Kontrolsag og formålsredegørelse

Fondsmyn­dig­he­den åb­ne­de sa­gen om regn­skabs­kon­trol den 9. marts i år, og uaf­hæn­gigt af kon­trolsa­gen kun­ne Fun­dats to må­ne­der se­ne­re for­tæl­le, at Ro­ck­wool Fon­den i en år­ræk­ke helt har und­ladt at ud­de­le pen­ge til et af fon­dens seks vedtægts­be­stem­te ud­de­lings­for­mål - nem­lig kunst.

Fon­dens ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Elin Sch­midt, for­tal­te ved den lej­lig­hed, at al­le ud­de­lings­for­mål kom i be­tragt­ning i fon­dens før­ste le­ve­år, men at be­sty­rel­sen kun seks år ef­ter stif­tel­sen æn­dre­de kurs for fon­den og i 1987 etab­le­re­de en forsk­nings­en­hed. I 2007 etab­le­re­de fon­den des­u­den en interventionsenhed.

Fonds­be­sty­rel­sens fo­kus på at på­vir­ke sam­funds­ud­vik­lin­gen gen­nem vi­den­ska­be­li­ge og so­ci­a­le ind­sat­ser be­tød sam­ti­dig, at be­sty­rel­sen stort set ik­ke har ud­delt pen­ge til kunst­for­må­let og kun i min­dre grad til hu­ma­ni­tæ­re indsatser.

Net­op den pri­o­ri­te­ring af ud­de­lings­for­må­le­ne blev og­så i be­kræf­tet i den be­vil­lings­li­ste, som fon­den ind­send­te til Ci­vilsty­rel­sens kon­tor for Kon­trol & Re­gres i for­bin­del­se med den ru­ti­ne­mæs­si­ge kon­trol af års­regn­ska­bet for 2020.

Det ske­te, ef­ter Ci­vilsty­rel­sen den 9. maj ud­bad sig yder­li­ge­re regn­skabs­op­lys­nin­ger på bag­grund af fon­dens før­ste be­sva­rel­se i kontrolsagen.

Lars Nør­by Jo­han­sen be­kræf­ter, at det igen­nem al­le åre­ne har væ­ret op­fat­tel­sen i be­sty­rel­sen, at fonds­be­sty­rel­sen var 100 pct. frit stil­let i re­la­tion til fon­dens al­men­nyt­ti­ge uddelinger

Ad­vo­kat Lars Bunch – i Ro­ck­wool Fon­dens re­de­gø­rel­se for formålsfortolkningen

Af ud­de­lings­over­sig­ten frem­går det, at fon­den i 2020 ud­del­te nul kro­ner til tre ud af seks for­mål, nem­lig til kunst­for­mål, det hu­ma­ni­tæ­re for­mål og mil­jø­for­må­let. Årets ud­de­lin­ger på 125 mil­li­o­ner var for­delt på det vi­den­ska­be­li­ge, det so­ci­a­le samt for­må­let om for­bed­ring af samfundsudviklingen.

Ef­ter at ha­ve tyg­get på sa­gen over som­mer­fe­ri­en bad Ci­vilsty­rel­sen den 23. au­gust fon­den om at frem­sen­de en re­de­gø­rel­se for be­sty­rel­sens for­måls­for­tolk­ning samt even­tu­el­le for­tolk­nings­bi­drag i stif­tel­ses­grund­la­get el­ler på an­den vis.

Bå­de re­de­gø­rel­sen og de bi­lag, som iføl­ge fon­dens ad­vo­kat reg­nes for for­tolk­nings­bi­drag, vil for fonds­ret­s­eks­per­ter væ­re in­ter­es­sant læs­ning, for­di en del af ar­gu­men­ter­ne på det prin­ci­pi­el­le plan står i kon­trast til fle­re af de for­hold, som Hø­jeste­ret af­vi­ste som gyl­di­ge for­tolk­nings­kil­der i for­bin­del­se med hø­jeste­rets­sa­gen om Det Nis­sen­ske fa­mi­lie­fond (læs Ro­ck­wool Fon­dens for­måls­re­de­gø­rel­se s 7 og Ci­vilsty­rel­sens af­gø­rel­se samt Bi­lag og for­tolk­nings­bi­drag til Ro­ck­wool Fon­dens be­sty­rel­ses re­de­gø­de­l­se for for­måls­for­tolk­ning).

I af­gø­rel­sen un­der­stre­ger Hø­jeste­ret fle­re gan­ge po­in­ten om, at det, der står i vedtæg­ten ved stif­tel­sen, er gæl­den­de fra det øje­blik, blæk­ket er tørt. Og hvad stif­ter el­ler an­dre si­den­hen måt­te me­ne el­ler øn­ske på fon­dens veg­ne er ir­re­le­vant for for­tolk­nin­gen. Kun ord­ly­den af vedtæg­ten gælder.

Nulevende stifter og tidligere formand

Et gen­nem­gå­en­de ar­gu­ment i be­sty­rel­sens re­de­gø­rel­se er, at de seks ud­de­lings­for­mål ik­ke er li­ge­stil­le­de, og at fem af for­må­le­ne me­re har ka­rak­ter af ek­sem­pli­fi­ce­rin­ger af det sjet­te for­mål - nem­lig at bi­dra­ge til sam­funds­ud­vik­lin­gen. Des­u­den har det væ­ret vig­tigt for stif­ter­ne, at de kom­men­de be­sty­rel­ser selv skul­le kun­ne be­stem­me, hvor­dan pen­ge­ne skal fordeles.

Ro­ck­wool Fon­dens formål

Fun­dats for Ro­ck­wool Fon­den, § 4:
Fon­dens for­mål er, alt ef­ter fonds­be­sty­rel­sens nær­me­re be­slut­ning, at støt­te vi­den­ska­be­li­ge, hu­ma­ni­tæ­re, kunst­ne­ri­ske el­ler so­ci­a­le for­mål, samt at bi­dra­ge til for­bed­ring af mil­jø og samfundsudvikling.

”Det var imid­ler­tid på in­gen må­de stif­ter­nes in­ten­tion at på­læg­ge den til en­hver tid sid­den­de be­sty­rel­se en for­plig­tel­se til, at samt­li­ge de op­reg­ne­de ek­sem­pe­l­om­rå­der skul­le støt­tes. Der er der­med ik­ke ta­le om ’li­ge­stil­le­de for­mål’, og fun­dat­sen kan hver­ken læ­ses, for­stås el­ler for­tol­kes i den ret­ning,” frem­går det af den re­de­gø­rel­se om for­måls­for­tolk­ning, som fon­dens ad­vo­kat Lars Bunch fra ad­vo­kat­fir­ma­et Ples­ner ind­send­te til Ci­vilsty­rel­sen den 19. sep­tem­ber i år.

For at un­der­støt­te det­te ar­gu­ment har be­sty­rel­sen talt med den ene­ste af de seks stif­te­re, som fort­sat er i li­ve, nem­lig Dor­rit Käh­ler som til brug for be­sty­rel­sens re­de­gø­rel­se her 41 år ef­ter stif­tel­sen har af­gi­vet en er­klæ­ring om, hvor­dan vedtæg­ter­ne skal fortolkes.

”End­vi­de­re be­kræf­ter Dor­rit Käh­ler, at det var samt­li­ge stif­te­res øn­ske at op­reg­ne vis­se mu­li­ge bre­de al­men­nyt­ti­ge om­rå­der, som fon­den kun­ne støt­te, men at det sam­ti­dig skul­le væ­re helt op til fon­dens til en­hver tid sid­den­de be­sty­rel­se at be­slut­te hvil­ke al­men­nyt­ti­ge for­mål, fon­den skul­le ud­de­le til el­ler ik­ke ud­de­le til,” frem­går det af be­sty­rel­sens redegørelse.

Be­sty­rel­sen har og­så talt med en af de tid­li­ge­re be­sty­rel­ses­for­mænd, Lars Nør­by Jo­han­sen, som iføl­ge re­de­gø­rel­sen ”be­kræf­ter, at det igen­nem al­le åre­ne har væ­ret op­fat­tel­sen i be­sty­rel­sen (uan­set dens sam­men­sæt­ning), at fonds­be­sty­rel­sen var 100 pct. frit stil­let i re­la­tion til fon­dens al­men­nyt­ti­ge ud­de­lin­ger, her­un­der i for­hold til de nævn­te ek­semp­ler på mu­li­ge ud­de­lings­om­rå­der, og at det så­le­des var fuld­stæn­dig op til be­sty­rel­sen at be­slut­te, om der skul­le ske ud­de­ling in­den for et af de ek­sem­pli­fi­ce­re­de om­rå­der og i gi­vet fald stør­rel­sen af den en­kel­te uddeling.”

Pligten til at uddele til formålene

På fle­re må­der står Ro­ck­wool Fon­dens re­de­gø­rel­se i kon­trast til bå­de Hø­jeste­rets ud­de­lings­af­gø­rel­se og Ci­vilsty­rel­sens egen praksis.

I for­hold til spørgs­må­let om li­ge­stil­le­de ud­de­lings­for­mål er det fort­sat Ci­vilsty­rel­sens prak­sis, at hvis ik­ke for­må­le­ne er pri­o­ri­te­re­de, så er de li­ge­stil­le­de. Men i re­de­gø­rel­sen for­kla­rer Ro­ck­wool Fon­dens be­sty­rel­se ik­ke, hvor­dan for­må­le­ne er prioriterede.

Der­i­mod un­der­stre­ger be­sty­rel­sen igen og igen, at der er ta­le om et helt frit skøn for bestyrelsen.

I Hø­jeste­rets af­gø­rel­se om Det Nis­sen­ske Fa­mi­lie­fond skri­ver dom­mer­ne om hjem­mels­grund­la­get (§ 29 i fondsloven).

”Det frem­går af for­ar­bej­der­ne (be­tænk­ning nr. 970/1982, s. 68), at be­stem­mel­sen fast­slår den prin­ci­pi­el­le ud­de­lings­pligt, og at ud­de­ling kun må ske til de for­mål, der er nævnt i fun­dat­sen (vedtæg­ten). Be­stem­mel­sen in­de­hol­der iføl­ge for­ar­bej­der­ne imid­ler­tid til­li­ge et di­rek­tiv til be­sty­rel­sen om, at der i fon­de med fle­re for­mål ik­ke bør ske en en­si­dig be­gun­sti­gel­se over en år­ræk­ke af et formål.”

I Ro­ck­wool Fon­dens for­tolk­nings­re­de­gø­rel­se læg­ger be­sty­rel­sen stor vægt på helt ak­tu­el­le ud­sagn fra blandt an­det Dor­rit Käh­ler og Lars Nør­by Jo­han­sen. Des­u­den bru­ger ad­vo­ka­ten en del kr­udt på et sæt ud­de­lings­po­li­ti­ske gu­i­de­li­nes, som blev for­mu­le­ret et år ef­ter stif­tel­sen af fon­den og der­med læn­ge ef­ter blæk­ket på vedtæg­ter­ne var tørt.

Og­så det­te står i mod­strid til læ­rings­punk­ter­ne fra hø­jeste­rets­dom­men, hvil­ket igen un­der­stre­ges i af­gø­rel­sens af­snit om for­tolk­nings­grund­la­get i ’Hø­jeste­rets be­grun­del­se og resultat’.

Fonds­stif­ters øn­sker med fon­den må kom­me til ud­tryk i for­bin­del­se med af­fat­tel­sen af fun­dat­sen (vedtæg­ten) el­ler do­ku­men­ter, der knyt­ter sig hertil

For­ar­bej­der­ne til fonds­lo­vens § 1, stk. 2 – jf. be­grun­del­sen i Hø­jeste­rets uddelingsdom

”Det er et grund­læg­gen­de fonds­ret­ligt prin­cip, at stif­ter ui­genkal­de­ligt har ud­skilt fon­dens mid­ler fra sin egen for­mue, jf. her­ved nu ud­tryk­ke­ligt fonds­lo­vens § 1, stk. 2. Som an­ført i for­ar­bej­der­ne til be­stem­mel­sen (Fol­ke­ting­sti­den­de 2013-14 til­læg A, lov­for­slag nr. L114, s. 15) in­de­bæ­rer det­te bl.a., at fonds­stif­ters øn­sker med fon­den må kom­me til ud­tryk i for­bin­del­se med af­fat­tel­sen af fun­dat­sen (vedtæg­ten) el­ler do­ku­men­ter, der knyt­ter sig her­til,” skri­ver Hø­jeste­ret i uddelingsdommen.

Fun­dats har på bag­grund af Ro­ck­wool Fon­dens re­de­gø­rel­se om for­måls­for­tolk­nin­gen spurgt ad­vo­kat Lars Bunch, be­sty­rel­ses­for­mand Me­re­te El­d­rup og fonds­di­rek­tør Elin Sch­midt om bag­grun­den for vægt­nin­gen i argumenterne.

- Hvad er år­sa­gen til, at der i be­sty­rel­sens re­de­gø­rel­se er lagt så re­la­tiv stor vægt på ar­gu­men­ter, som fonds­ret­ligt set be­trag­tes som us­ag­li­ge el­ler uvedkommende?

”Et af de mest grund­læg­gen­de fonds­ret­li­ge prin­cip­per, der fin­des, er, at det er fonds­be­sty­rel­sen, der har ret­ten og plig­ten til at for­tol­ke fon­dens for­mål. Ro­ck­wool Fon­den har igen­nem al­le åre­ne ført en ud­de­lings­prak­sis – her­un­der gen­nem en år­ræk­ke un­der le­del­se af be­sty­rel­ser, hvor fon­dens stif­te­re har haft sæ­de – der er i over­ens­stem­mel­se med og frem­mer fon­dens bre­de og al­men­nyt­ti­ge for­mål, så­le­des som fon­dens stif­te­re hav­de til hen­sigt,” skri­ver fonds­di­rek­tør Elin Sch­midt i et e-mailsvar og uddyber:

”Stif­ters vil­je er ram­me­sæt­ten­de for en fonds vir­ke og ud­de­lin­ger, og det er der­for og­så klart, at fonds­be­sty­rel­sens re­de­gø­rel­se skul­le adres­se­re stif­ter­nes vil­je. Hvis ik­ke be­sty­rel­sens re­de­gø­rel­se ak­tivt hav­de adres­se­ret stif­ter­nes vil­je, og hvor­le­des stif­ter­ne selv for­tol­ke­de den af dem for­mu­le­re­de fun­dats, vil­le re­de­gø­rel­sen i bed­ste fald ha­ve væ­ret man­gel­fuld. Sty­rel­sen ef­ter­s­purg­te kon­kret ’for­tolk­nings­bi­drag i stif­tel­ses­grund­la­get el­ler på an­den vis,’” skri­ver Elin Schmidt.

Ud­over spørgs­må­let om ud­de­lin­ger, har Ci­vilsty­rel­sen be­hand­let op­lys­nin­ger om seks an­dre for­hold i til­syns­sa­gen. Blandt an­det spurg­te Ci­vilsty­rel­sen ind til be­grun­del­sen for, at fon­den hav­de dis­po­nib­le mid­ler sva­ren­de til 1,5 gang fon­dens år­li­ge afkast.

Al­le syv kon­trol­punk­ter blev af­slut­tet af Ci­vilsty­rel­sen ”uden bemærkninger.”

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Annoncespot_img
spot_img

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer