Efter tilsynssag: Familiefond dropper almennytten og øger familieuddelingerne til 45 mio.

Direktør K. W. Bruun og Hustrus Familiefond valgte sidste år helt at undlade uddelinger til almennyttige formål. Derimod foretager bestyrelsen en markant forøgelse af uddelingerne til familien, fremgår det af fondens netop offentliggjorte årsregnskab. Det sker efter en tilsynssag, hvor fonden fik grønt lys af Erhvervsstyrelsen til at fortsætte sin ensidigt begunstigende uddelingspraksis.

Di­rek­tør K.W. Bruun og Hu­strus Fa­mi­lie­fond ejer 58,72 pct. af sel­skabs­ka­pi­ta­len og be­sid­der 90,93 pct. af stem­me­an­de­len i K.W. Bruun & Co A/S, der er en af Nor­dens stør­ste bilimportører.

Den 2,7 mil­li­ar­der kro­ner sto­re er­hvervs­dri­ven­de fond Di­rek­tør K. W. Bruun og Hu­strus Fa­mi­lie­fond valg­te sid­ste år helt at se bort fra sit al­men­nyt­ti­ge uddelingsformål.

Der­i­mod for­hø­je­de be­sty­rel­sen ud­de­lin­ger­ne til med­lem­mer af stif­ter­fa­mi­li­en fra 28 mil­li­o­ner kro­ner til 45 millioner.

Det frem­går af fon­dens net­op of­fent­lig­gjor­te årsregnskab.

Der­med fast­hol­der fon­den sin ud­de­lings­po­li­tik, som i lø­bet af ni år en­si­digt har be­gun­sti­get fon­dens fa­mi­lie­for­mål på be­kost­ning af det al­men­nyt­ti­ge ud­de­lings­for­mål, som og­så frem­går af vedtæg­ter­nes formålsbestemmelse.

Si­den 2014 har fon­den nu ud­delt 163 mil­li­o­ner kro­ner til fa­mi­li­en, mens un­der 1 pro­cent af ud­de­lin­ger­ne - nem­lig 1,5 mil­li­on kro­ner - er gå­et til det al­men­nyt­ti­ge formål.

Ikke forpligtet til rimelig balance

Di­rek­tør K. W. Bruun og Hu­strus Fa­mi­lie­fonds ud­de­lings­prak­sis blev sid­ste år gen­stand for en til­syns­sag i Er­hvervs­sty­rel­sens fondstilsyn.

Det ske­te ef­ter Fun­dats kun­ne for­tæl­le, at fon­den på det tids­punkt hav­de neg­li­ge­ret ud­de­lin­ger til fle­re af de fem ud­de­lings­for­mål, og der var gi­vet un­der to pro­cent af ud­de­lin­ger­ne til al­men­nyt­ti­ge for­mål. Be­sty­rel­sen hav­de i tre år ud­delt 500.000 kro­ner om året til al­men­nyt­ti­ge formål.

Om­vendt modt­og stif­ter­fa­mi­li­en i al­le åre­ne ud­de­lin­ger. Det blev til i alt 117 mil­li­o­ner kro­ner over de 8 år.

Sam­ti­dig vur­de­re­de fle­re eks­per­ter, at fon­dens fem vedtægts­be­stem­te ud­de­lings­for­mål er li­ge­stil­le­de. Ved li­ge­stil­le­de ud­de­lings­for­mål er be­sty­rel­sen iføl­ge er­hvervs­fonds­lo­vens § 77 for­plig­tet til at sik­re en vis ri­me­lig ba­lan­ce mel­lem uddelings-formålene.

Eks­per­ter­nes vur­de­re­de dels, at vedtæg­ter­ne ik­ke an­gi­ver en for­holds­mæs­sig pri­o­ri­te­ring af ud­de­lings­sum­men el­ler en for­de­lings­nøg­le mel­lem de fem for­mål. Og dels at det to ste­der i vedtæg­ten er frem­hæ­vet, at be­sty­rel­sen har ret til ale­ne at af­gø­re, hvor­dan for­må­le­ne og de en­kel­te le­ga­ter skal fordeles.

Der­for vur­de­re­de eks­per­ter­ne, at der ik­ke var ta­le om pri­o­ri­te­re­de for­mål, men der­i­mod om li­ge­stil­le­de for­mål. I vur­de­rin­gen lag­de de bå­de vægt på Hø­jeste­rets 2019-af­gø­rel­se i en lig­nen­de sag om Det Nis­sen­ske Fa­mi­lie­fond, og på myn­dig­he­der­nes hid­ti­di­ge prak­sis, hvor­ef­ter for­må­le­ne en­ten er pri­o­ri­te­re­de el­ler ligestillede.

Men i Er­hvervs­sty­rel­sens til­syns­sag kom fondstil­sy­net frem til et an­det re­sul­tat: K.W. Bruun-fon­dens vedtæg­ter in­de­hol­der nem­lig en be­stem­mel­se, som iføl­ge til­sy­net skal an­ses for en pri­o­ri­te­ring af for­må­le­ne. Så­le­des frem­går det af vedtæg­tens pkt. 3.3, at:

”Le­ga­ter til­de­les, og lån gi­ves – med­min­dre be­sty­rel­sen træf­fer an­den be­stem­mel­se – så­le­des at den i pkt. 3.1 a) nævn­te per­son­kreds til­go­de­ses før den i pkt. 3.1 b) nævn­te per­son­kreds og så fremdeles.”

Af den år­sag skrev Er­hvervs­sty­rel­sen i sin af­gø­rel­se, at den er enig i fonds­be­sty­rel­sens for­tolk­ning om, at ud­de­lings­for­må­le­ne ik­ke skal be­trag­tes som li­ge­stil­le­de, men der­i­mod som prioriterede.

”Be­sty­rel­sen er så­le­des ik­ke for­plig­tet til at sik­re, at der over en år­ræk­ke er en vis ri­me­lig ba­lan­ce i ud­de­lin­ger­ne til de for­skel­li­ge ud­de­lings­for­mål,” skrev Er­hvervs­sty­rel­sen så­le­des i sin af­gø­rel­se af til­syns­sa­gen, der star­te­de i sep­tem­ber 2022.

Fun­dats vil­le ger­ne ha­ve spurgt be­sty­rel­ses­for­mand An­ders Bruun om årets op­pri­o­ri­te­ring af fa­mi­lie­for­må­let og neg­li­ge­ring af det al­men­nyt­ti­ge for­mål har for­bin­del­se til Er­hvervs­sty­rel­sens af­gø­rel­se i til­syns­sa­gen. Men hver­ken be­sty­rel­ses­for­man­den el­ler fon­dens ad­vo­kat er vendt til­ba­ge på vo­res henvendelse.

Som det frem­går af ta­bel­len her­un­der, ser be­sty­rel­sens sam­le­de ud­de­lings­pri­o­ri­te­ring ef­ter vedtæg­tens ræk­ke­føl­ge­be­stem­mel­se nu så­le­des ud i den niåri­ge periode:

For­mål a) er pri­o­ri­te­ret før de re­ste­ren­de for­mål i al­le åre­ne. Men sam­ti­dig er der i fi­re af åre­ne, nem­lig fra 2019 til 2022, sket en pri­o­ri­te­ring, som umid­del­bart ik­ke er i over­ens­stem­mel­se med pri­o­ri­te­rings­reg­len i vedtæg­tens punkt 3.3.

I 2019 til 2021 er det al­men­nyt­ti­ge for­mål e) så­le­des pri­o­ri­te­ret før for­mål, b), c) og d). Hver­ken for­mål b) el­ler for­mål c) er ble­vet pri­o­ri­te­ret i nog­le af åre­ne. Og kun i ét år er der gi­vet pen­ge un­der for­mål d) – nem­lig godt 14.000 kro­ner i 2022.

In­gen af de fonds­ret­s­eks­per­ter, som Fun­dats har væ­ret i kon­takt med om sa­gen, øn­sker at ud­de­le sig om Er­hvervs­sty­rel­sens af­gø­rel­se el­ler den se­ne­ste ud­vik­ling i fon­dens uddelingspraksis.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer