Annoncespot_img

Eksperter: Fondstilsyn forsømmer pligt til oplysning

Det er et problem for mindre fonde og deres rådgivere, at der findes for lidt information om fondstilsynets administrative praksis på erhvervsfondsområdet. Det skyldes bl.a., at Erhvervsstyrelsen ikke overholder statens regler om at offentliggøre principielle afgørelser om vedtægtsændringer. Det skriver to fondsretseksperter i ny bog. Erhvervsstyrelsen afviser kritikken.

Paragraftegn med skygge
I føl­ge Plig­t­af­le­ve­rings­cir­ku­læ­ret har myn­dig­he­der pligt til at of­fent­lig­gø­re prin­ci­pi­el­le af­gø­rel­ser. Den pligt for­søm­mer Er­hvervs­sty­rel­sen i føl­ge for­fat­ter­ne til en ny bog om "Vedtægts­æn­drin­ger i Fonde".

Hvad skal der til for æn­dre en fonds vedtæg­ter? Er der ta­le om en for­måls- el­ler for­valt­nings­be­stem­mel­se? Og hvor­når er en ek­stra­or­di­nær dis­po­si­tion så me­get på kan­ten af, hvad vedtæg­ten kan rum­me, at der re­elt er ta­le om formålsændring?

Den slags spørgs­mål vol­der i prak­sis ik­ke kun pro­ble­mer for man­ge fonds­be­sty­rel­ser. Og­så for spe­ci­a­li­se­re­de rå­d­gi­ve­re er det van­ske­ligt at ori­en­te­re sig om gæl­den­de ret og reg­ler på fondsområdet.

Det for­tæl­ler to af lan­dets før­en­de fonds­ret­s­eks­per­ter i en ny bog om ”Vedtægts­æn­drin­ger i Fonde.”

”Der er ta­le om en ad­mi­ni­stra­tiv prak­sis, der ik­ke i ny­e­re tid er sær­ligt godt be­lyst i den juri­di­ske lit­te­ra­tur, og som der­for er svært til­gæn­ge­lig for prak­ti­ke­re, her­un­der de rå­d­gi­ve­re, ad­vo­ka­ter, re­viso­rer m.fl., der bi­står fon­de­ne i de­res virke.”

Net­op det ukla­re og kom­plek­se rets­om­rå­de er sam­ti­dig bag­grun­den for, at bo­gens for­fat­te­re for­sø­ger at gi­ve et over­blik over myn­dig­he­der­nes prak­sis på vedtægts­æn­drin­ger i fon­de i de se­ne­re år.

Den am­bi­tion har dog vist sig ik­ke at væ­re helt uden pro­ble­mer, for­di for­sker­ne har haft svært ved at skaf­fe sig ad­gang til em­pi­risk ma­te­ri­a­le hos de to fondsmyn­dig­he­der. Sær­ligt i Er­hvervs­sty­rel­sen har det af fle­re år­sa­ger vist sig van­ske­ligt at frem­skaf­fe vedtæg­ter og af­gø­rel­ser, som el­lers bur­de væ­re of­fent­ligt tilgængeligt.

Ak­tind­sigt i er­hvervs­fon­des vedtæg­ter er i mod­sæt­ning til ik­ke er­hvervs­dri­ven­de fon­des vedtæg­ter ge­byr­belagt med 150 kro­ner pr. vedtægt. Der­u­d­over over­hol­der Er­hvervs­sty­rel­sen ik­ke si­ne for­plig­tel­ser til lø­ben­de at of­fent­lig­gø­re prin­ci­pi­el­le af­gø­rel­ser om vedtægts­æn­drin­ger på er­hvervs­fonds­om­rå­det, skri­ver pro­fes­sor i fonds­ret på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, Ras­mus Feldt­hu­sen, og fun­ge­ren­de kon­tor­chef i Ju­stits­mi­ni­ste­ri­et de­par­te­ment, Chri­sti­an Andersen-Mølgaard.

Chri­sti­an An­der­sen-Møl­gaard har som re­præ­sen­tant for Ju­stits­mi­ni­ste­ri­et blandt an­det del­ta­get i Er­hvervs­fonds­ud­val­gets ar­bej­de for­ud for den nye lov om er­hvervs­dri­ven­de fon­de, der trå­d­te i kraft i 2015.

Men og­så af hen­syn til den for­valt­nings­ret­li­ge lig­heds­grund­sæt­ning, navn­lig i for­hold til fon­de med fær­re res­sour­cer til at sø­ge rets­stil­lin­gen afklaret,

– Ras­mus Feldt­hu­sen og Chri­sti­an An­der­sen-Møl­gaard, i bo­gen "Vedtægts­æn­drin­ger i Fonde"

Den mang­len­de ad­gang til Er­hvervs­sty­rel­sens af­gø­rel­ser på fonds­om­rå­det er dog ik­ke kun et pro­blem i for­hold til for­fat­ter­nes øn­ske om at gi­ve et vi­den­ska­be­ligt dæk­ken­de bil­le­de af fondstil­sy­nets ad­mi­ni­stra­ti­ve praksis.

Hensyn til lighedsgrundsætning

Det man­gel­ful­de in­for­ma­tions­ni­veau om reg­ler­ne på fonds­om­rå­det er nem­lig en sær­lig ud­for­dring for min­dre fon­de, på­pe­ger for­fat­ter­ne, som der­for op­for­drer myn­dig­he­der­ne til at gø­re no­get ved problemet.

”Det vil­le ef­ter vo­res op­fat­tel­se væ­re hen­sigts­mæs­sigt, så­fremt myn­dig­he­der­ne, som det ken­des fra en ræk­ke an­dre for­valt­nings­om­rå­der, valg­te sy­ste­ma­tisk at of­fent­lig­gø­re de­res af­gø­rel­ser. Bå­de for at let­te ind­sig­ten i og over­blik­ket over om­rå­det for prak­ti­ke­re, men og­så af hen­syn til den for­valt­nings­ret­li­ge lig­heds­grund­sæt­ning, navn­lig i for­hold til fon­de med fær­re res­sour­cer til at sø­ge rets­stil­lin­gen af­kla­ret,” skri­ver eks­per­ter­ne i bo­gen med hen­vis­ning til prin­cip­pet om at bor­ge­re, virk­som­he­der og fon­de skal kun­ne støt­te ret på myn­dig­he­der­nes ad­mi­ni­stra­ti­ve prak­sis, og at der træf­fes iden­ti­ske af­gø­rel­se i sa­ger med iden­ti­ske omstændigheder.

I for­bin­del­se med de­res re­search til bo­gen har de to eks­per­ter søgt ef­ter af­gø­rel­ser på er­hvervs­fonds­om­rå­det i Ret­s­in­for­ma­tion til­ba­ge til år 2008, men har ik­ke fun­det no­gen af­gø­rel­ser om vedtægts­æn­drin­ger ”selv om der de se­ne­re år er truf­fet en lang ræk­ke prin­ci­pi­el­le af­gø­rel­ser om vedtægts­æn­drin­ger i fon­de,” skri­ver Ras­mus Feldt­hu­sen og Chri­sti­an Andersen-Mølgaard.

I Er­hvervs­sty­rel­sen har den an­svar­li­ge kon­tor­chef ik­ke øn­sket at stil­le op til in­ter­view. Fun­dats har i ste­det skrift­ligt spurgt Er­hvervs­sty­rel­sen, hvor­for fondstil­sy­nets ik­ke over­hol­der sta­tens reg­ler om at of­fent­lig­gø­re af­gø­rel­ser i Ret­s­in­for­ma­tion så­dan som det er fast­sat i Plig­t­af­le­ve­rings­cir­ku­læ­ret (se fak­ta­boks nedenfor).

”De af­gø­rel­ser, Er­hvervs­sty­rel­sen træf­fer over­for de er­hvervs­dri­ven­de fon­de, er ty­pisk be­grun­de­de i me­get kon­kre­te om­stæn­dig­he­der og på bag­grund af kon­kre­te an­mod­nin­ger fra den en­kel­te fond. Sty­rel­sen vur­de­rer der­for ik­ke, at dis­se af­gø­rel­ser er af prin­ci­pi­el ka­rak­ter og der­med om­fat­tet af plig­t­af­le­ve­rings­di­rek­ti­vet. Det er så­le­des sty­rel­sens op­fat­tel­se, at reg­ler­ne vedr. of­fent­lig­gø­rel­se af sty­rel­sens af­gø­rel­ser over­hol­des, og at sty­rel­sens hjem­mesi­de er den bedst eg­ne­de ka­nal til at in­for­me­re om dis­se af­gø­rel­ser,” skri­ver Er­hvervs­sty­rel­sen i en mail via kommunikationsafdelingen.

Sty­rel­sen ud­dy­ber, at det des­u­den kun er de sa­ger, som bli­ver ind­bragt til kla­ge­in­stan­sen – ty­pisk af en fonds­le­del­se – som fondstil­sy­net be­trag­ter som principielle.

”Det er des­u­den sty­rel­sens vur­de­ring, at det er ken­del­ser­ne fra Er­hvervsan­ke­næv­net – som er den cen­tra­le kla­ge­in­stans – der kan si­ges at væ­re af prin­ci­pi­el ka­rak­ter i hen­hold til plig­t­af­le­ve­rings­cir­ku­læ­ret,” skri­ver fondstil­sy­net via kommunikationsafdelingen.

Kan læse regler på hjemmeside

Fun­dats har bedt pro­fes­sor Ras­mus Feldt­hu­sen og Chri­sti­an An­der­sen-Møl­gaard om at for­hol­de sig til Er­hvervs­sty­rel­sens op­fat­tel­se af, at fondstil­sy­net på trods af de mang­len­de af­gø­rel­ser i Ret­s­in­for­ma­tion fak­tisk over­hol­der cir­ku­læ­ret samt sty­rel­sens på­stand om, at det kun er sa­ger, der bli­ver ind­bragt for Er­hvervsan­ke­næv­net, der an­ses for at ha­ve en prin­ci­pi­el ka­rak­ter in­den­for fondsretten.

Pro­fes­sor Ras­mus Feldt­hu­sen op­ly­ser til Fun­dats, at han ik­ke øn­sker at ud­ta­le sig om Er­hvervs­sty­rel­sens svar, da han for ti­den er for­mand for Ju­stits­mi­ni­ste­rens fonds­ud­valg, som i øje­blik­ket ar­bej­der på en re­vi­sion af fondslovgivningen.

Det har hel­ler ik­ke væ­ret mu­ligt at få en ud­dy­ben­de kom­men­tar fra bo­gens an­den for­fat­ter Chri­sti­an Andersen-Mølgaard.

Iføl­ge Er­hvervs­sty­rel­sen in­for­me­rer fondstil­sy­net om gæl­den­de reg­ler og prak­sis på sty­rel­sens hjem­mesi­de samt i de vej­led­nin­ger, der er må­l­ret­tet de er­hvervs­dri­ven­de fonde.

Fun­dats har spurgt Er­hvervs­sty­rel­sens fondstil­syn om den er enig med fonds­ret­s­eks­per­ter­ne i, at det vil­le gø­re det let­te­re for fon­de med min­dre res­sour­cer at af­kla­re rets­stil­lin­gen på om­rå­det, hvis de hav­de ad­gang til tid­li­ge­re af­gø­rel­ser in­den­for al­le de fonds­ret­li­ge aspek­ter på erhvervsfondsområdet.

”Det er vo­res vur­de­ring, at op­lys­nin­ger­ne på hjem­mesi­den er den bed­ste må­de at gi­ve de er­hvervs­dri­ven­de fon­de m.fl. bå­de ge­ne­rel­le og prak­ti­ske op­lys­nin­ger om al­le re­le­van­te de­le af er­hvervs­fonds­om­rå­det,” skri­ver Er­hvervs­sty­rel­sen i sit email-svar.

Ministerier har pligt til at offentliggøre afgørelser

§ 5. Plig­t­af­le­ve­rin­gen om­fat­ter af­gø­rel­ser af prin­ci­pi­el ka­rak­ter. Der skal ved ud­væl­gel­sen læg­ges sær­lig vægt på om­rå­der, der har be­tyd­ning for bor­ge­re og virk­som­he­der, her­un­der navn­lig af­gø­rel­ser fra cen­tra­le an­ke- og klageinstanser.

Stk. 2. Der skal ind­læg­ges af­gø­rel­ser in­den­for al­le væ­sent­li­ge sek­tor­om­rå­der, og in­den­for hvert en­kelt om­rå­de skal en bred dæk­ning sik­res ved til­ret­te­læg­gel­se af en sy­ste­ma­tisk ud­væl­gel­se af prin­ci­pi­el­le afgørelser.

Kilde:

Cir­ku­læ­re om mi­ni­ste­ri­er­nes plig­t­af­le­ve­ring til Retsinformation

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer