Erhvervsfonde bøjer egne aldersgrænser

Det er almindelig praksis, at erhvervsdrivende fonde får Erhvervsstyrelsens tilladelse til at lade fondsbestyrelsen sidde længere end til den aldersgrænse, som er bestemt i vedtægterne. Det viser en række sager fra Erhvervsstyrelsen, som Fundats har fået aktindsigt i.

Erhvervsstyrelsen – Pakhuskaj
Er­hvervs­sty­rel­sen be­hand­le­de sid­ste år mindst 13 sa­ger om er­hvervs­dri­ven­de fon­de, som øn­sker at æn­dre el­ler dis­pen­se­re fra de vedtægts­be­stem­te al­ders­græn­ser for bestyrelsesmedlemmer.

Al­ders­græn­ser for be­sty­rel­ses­med­lem­mer i de er­hvervs­dri­ven­de fon­des vedtæg­ter er langt fra hug­get i sten.

Det vi­ser en ræk­ke sa­ger om net­op al­ders­græn­ser i fon­de­nes be­sty­rel­ser, som Er­hvervs­sty­rel­sen har be­hand­let i 2020, og som Fun­dats har få­et ak­tind­sigt i.

Mindst 10 fon­de fik i 2020 nem­lig Er­hvervs­sty­rel­sens til­la­del­se til at hæ­ve el­ler dis­pen­se­re fra vedtæg­ter­nes al­ders­græn­se for be­sty­rel­ses­med­lem­mer, vi­ser ak­tind­sig­ten (se ske­ma herunder).

Bå­de Er­hvervs­sty­rel­sen og Ko­mitéen for god Fonds­le­del­se an­be­fa­ler el­lers, at er­hvervs­dri­ven­de fon­de fast­sæt­ter en al­ders­græn­se for be­sty­rel­ses­med­lem­mer­ne, og det kræ­ver sær­de­les go­de grun­de, før en fond kan få til­la­del­se til at fravi­ge al­ders­græn­ser­ne, si­ger Erhvervsstyrelsen:

“Er­hvervs­sty­rel­sen er som be­kendt i vo­res ad­mi­ni­stra­ti­ve prak­sis ge­ne­relt me­get til­ba­ge­hol­den­de med at op­hæ­ve el­ler for­hø­je be­stå­en­de al­ders­græn­ser i er­hvervs­dri­ven­de fon­des vedtæg­ter,” skri­ver Er­hvervs­sty­rel­sen så­le­des i én af af­gø­rel­ser­ne, hvor­ef­ter den fortsætter:

“Ud­gangs­punk­tet for sty­rel­sens prak­sis er så­le­des, at hvis stif­ter al­le­re­de én gang har be­stemt, at der skal væ­re en al­ders­græn­se, skal der me­get tungt­ve­jen­de grun­de til, at den­ne kan forhøjes.”

Ik­ke de­sto min­dre får nær­mest al­le fon­de lov af Er­hvervs­sty­rel­sen til at la­de be­sty­rel­ses­med­lem­mer sid­de læn­ge­re end fast­sat i vedtæg­ter­ne, hvis de an­sø­ger, vi­ser sa­ger­ne fra 2020.

An­be­fa­lin­gen om al­ders­græn­se har til for­mål at med­vir­ke til ud­skift­ning og kon­ti­nu­i­tet i be­sty­rel­sen, li­ge­som den har til for­mål at skær­pe be­sty­rel­sens op­mærk­som­hed på sam­men­sæt­nin­gen og kom­pe­ten­ce­be­ho­ve­ne i bestyrelsen

Ma­ri­an­ne Phi­lip – For­mand, Ko­mitéen for god Fondsledelse

Her fik 10 fon­de nem­lig til­la­del­se til at la­de be­sty­rel­ses­med­lem­mer sid­de læn­ge­re end op­rin­de­lig be­stemt i vedtæg­ter­ne. En en­kelt fond trak sin an­søg­ning om hø­je­re al­ders­græn­ser ef­ter ind­le­den­de di­a­log med Er­hvervs­sty­rel­sen, mens en an­den fond und­lod at genan­sø­ge, da Er­hvervs­sty­rel­sen ef­ter­s­purg­te sup­ple­ren­de op­lys­nin­ger til sagsbehandlingen.

Komité: Positivt at fonde søger om højere alder

Det er Er­hvervs­sty­rel­sens prak­sis, at der i vedtæg­ten for en er­hvervs­dri­ven­de fond bør fast­sæt­tes en al­ders­græn­se for med­lem­mer­ne af be­sty­rel­sen. Græn­sen kan sik­re, at med­lem­mer­ne lø­ben­de skif­tes ud, så be­sty­rel­sen får nye in­put og ik­ke lø­ber ind i pro­ble­mer ved ge­ne­ra­tions­skif­te, frem­hæ­ver Er­hvervs­sty­rel­sen i si­ne afgørelser.

Og­så Ko­mitéen for god Fonds­le­del­se an­be­fa­ler, at er­hvervs­dri­ven­de fon­de sæt­ter en græn­se for be­sty­rel­sens alder.

Men for­mand for ko­mitéen, Ma­ri­an­ne Phi­lip, ser ik­ke et pro­blem i, at 10 fon­de hæ­ve­de el­ler fik dis­pen­sa­tion fra al­ders­græn­ser­ne i 2020. Hun un­der­stre­ger, at hun ik­ke har læst an­søg­nin­ger­ne el­ler ud­ta­ler sig om de kon­kre­te fon­de, men ude­luk­ken­de om det prin­ci­pi­el­le i, at fon­de be­der om myn­dig­he­de­rens til­la­del­se til at æn­dre el­ler dis­pen­se­re fra aldersgrænser.

"I be­tragt­ning af, at der er næ­sten 1.400 er­hvervs­dri­ven­de fon­de, sy­nes jeg ik­ke, at det er ret man­ge, der har søgt om æn­drin­ger el­ler dis­pen­sa­tion. Jeg ser det egent­lig som po­si­tivt, at fon­de sø­ger om at æn­dre al­ders­græn­ser el­ler om dis­pen­sa­tion. Det ser jeg egent­lig som ud­tryk for, at be­sty­rel­ser­ne i de fon­de har ta­get kon­kret stil­ling til de be­hov, de har, for at kun­ne va­re­ta­ge fon­dens in­ter­es­ser bedst mu­ligt," si­ger Ma­ri­an­ne Philip.

Ko­mitéen for god Fonds­le­del­se an­be­fa­ler ik­ke en be­stemt al­ders­græn­se, men blot at den en­kel­te be­sty­rel­se fast­sæt­ter en græn­se, der gi­ver me­ning hos dem, un­der­stre­ger Ma­ri­an­ne Philip:

“Vi har ik­ke sagt, hvil­ken al­ders­græn­se, vi me­ner, er den rig­ti­ge. Det har vi ik­ke ta­get stil­ling til. Fon­de­ne må selv vur­de­re, hvad der er den rig­ti­ge græn­se for dem. Vi har hel­ler ik­ke an­be­fa­let, hvor al­ders­græn­sen bør stå. De fon­de, der har al­ders­græn­sen stå­en­de i vedtæg­ter­ne, må hen­ven­de sig til Er­hvervs­sty­rel­sen, hvis de skal ha­ve den æn­dret. Men hvis en fond f.eks. har al­ders­græn­sen stå­en­de i for­ret­nings­or­de­nen – det kan man jo og­så – så kan fon­dens be­sty­rel­se selv æn­dre græn­sen, hvis med­lem­mer­ne bli­ver op­mærk­som­me på, at de valgt en for­kert al­ders­græn­se,” si­ger Ma­ri­an­ne Philip.

Høj gennemsnitsalder

Ko­mitéen for god Fonds­le­del­se ud­gav i de­cem­ber sid­ste år sin års­be­ret­ning for 2020. Her sæt­ter ko­mitéen fo­kus på net­op al­de­ren hos be­sty­rel­ses­med­lem­mer­ne i de er­hvervs­dri­ven­de fonde.

Den lig­ger iføl­ge ko­mitéens un­der­sø­gel­se på 59 år. Der­med lig­ger den væ­sent­ligt over gen­nem­snitsal­de­ren hos be­sty­rel­ses­med­lem­mer i ak­tie­sel­ska­ber­ne, som er om­kring 52 år.

- Ma­ri­an­ne Phi­lip, I frem­hæ­ver selv for­skel­len på be­sty­rel­ses­med­lem­mer­nes al­der i fon­de­ne over for sel­ska­ber­ne. Er det et vink med en vogn­stang til fon­de­ne om, at det er mu­ligt at gø­re no­get ved de­res re­la­tivt hø­je gen­nem­snitsal­der – hvis ak­tie­sel­ska­ber­ne kan gø­re det, så kan fon­de­ne vel også?

"Vi har i 2020 gen­nem­ført en un­der­sø­gel­se af al­der og an­cien­ni­tet for be­sty­rel­ses­med­lem­mer­ne i de er­hvervs­dri­ven­de fon­de. Til sam­men­lig­ning har vi hen­vist til
en un­der­sø­gel­se fra 2012 fo­re­ta­get på veg­ne af Er­hvervs­sty­rel­sen, hvori gen­nem­snitsal­de­ren for sel­ska­ber blev kon­sta­te­ret. Vi har an­ført, at un­der­sø­gel­ser­ne fra
2012 og 2020 ik­ke er fuld­stæn­digt sam­men­lig­ne­li­ge. Vi ken­der ik­ke år­sa­ger­ne til for­skel­len på gen­nem­snitsal­de­ren i fon­de­ne og ak­tie­sel­ska­ber­ne, så det kan kun bli­ve gæt­værk. Og vi har som sagt ik­ke for­holdt os til spørgs­må­let om, hvad der er den ret­te al­der for be­sty­rel­ses­med­lem­mer i de er­hvervs­dri­ven­de fon­de, da det er op til den en­kel­te be­sty­rel­se at vur­de­re. Over­ord­net me­ner jeg ik­ke, at man ba­re kan kon­klu­de­re, at gen­nem­snitsal­de­ren er for høj i fon­de­ne, og jeg har hel­ler ik­ke set no­gen un­der­sø­gel­ser, der un­der­støt­ter den kon­klu­sion,” si­ger Ma­ri­an­ne Philip.

- Men I frem­hæ­ver selv for­skel­len på fon­de og ak­tie­sel­ska­ber – hvor­for det?

"Vi har blot op­lyst om gen­nem­snitsal­de­ren i sel­ska­ber i 2012 til sam­men­lig­ning. Vi har ik­ke dra­get no­gen kon­klu­sion ud fra det. Vi har ba­re væ­ret op­mærk­som på, at der er for­skel på de to tal," si­ger Ma­ri­an­ne Philip.

Hvor­for har I valgt at sæt­te fo­kus på gen­nem­snitsal­de­ren i årsberetningen?

“Vi føl­ger ud­vik­lin­gen i fonds­be­sty­rel­ser­nes gen­nem­snitsal­der på li­ge fod med de øvrige
an­be­fa­lin­ger. Vi har i 2020 haft fo­kus på al­ders­græn­sen, for­di det læn­ge har væ­ret én af de
an­be­fa­lin­ger, som fon­de­ne har haft ud­for­drin­ger med at ef­ter­le­ve. Vi kan dog i den ny­e­ste stikprø­ve­un­der­sø­gel­se se, at det går me­get bed­re for fon­de­ne. An­be­fa­lin­gen om al­ders­græn­se har til for­mål at med­vir­ke til ud­skift­ning og kon­ti­nu­i­tet i be­sty­rel­sen, li­ge­som den har til for­mål at skær­pe be­sty­rel­sens op­mærk­som­hed på sam­men­sæt­nin­gen og kom­pe­ten­ce­be­ho­ve­ne i be­sty­rel­sen og sik­re en lø­ben­de stil­ling­ta­gen her­til,” si­ger Ma­ri­an­ne Philip.

Trelleborg Fonden: Kontinuitet og fornyelse

Én af de fon­de, som i 2020 fik dis­pen­sa­tion til at la­de be­sty­rel­ses­med­lem­mer­ne fort­sæt­te ud­over vedtæg­ter­nes al­ders­græn­se, er Trel­le­borg Fon­den. Den ud­de­ler cir­ka 2,5 mio. kr. om året i den for­hen­væ­ren­de Bank Trel­le­borg A/S’ tid­li­ge­re opland, blandt an­det til ungemålgruppen.

Da for­mand Jør­gen Boe sat­te sig i for­mands­sto­len i 2013, gjor­de han to ny­slå­e­de be­sty­rel­ses­med­lem­mer sel­skab, nem­lig Ni­els Tørs­lev og Jo­han Ni­co­lai Flach de Ne­er­gaard. I fon­dens vedtæg­ter er fast­sat en øv­re al­ders­græn­se for de tre på 70 år. Dén græn­se har in­gen af med­lem­mer­ne dog over­holdt – al­le tre har nem­lig få­et dis­pen­sa­tion af Erhvervsstyrelsen.

Iføl­ge Jør­gen Boe med god grund. Han selv har få­et dis­pen­sa­tion til at træ­de ud i 2021.

I 2023 skal Ni­els Tørs­lev træ­de ud, og i 2025 kom­mer tu­ren til Jo­han Ni­co­lai Flach de Neergaard.

Og der­med kom­mer in­gen af med­lem­mer­ne til at sid­de i over 12 år, un­der­stre­ger Jør­gen Boe. Sam­ti­dig be­ty­der ka­den­cen, at der ik­ke træ­der to be­sty­rel­ses­med­lem­mer ud på sam­me tid.

“Det ge­ne­ra­tions­skif­te, som er cen­tralt i fonds­be­sty­rel­ser, skal jo al­tid af­stem­mes med kon­ti­nu­i­tet i be­sty­rel­sens ar­bej­de. Her sy­nes vi egent­lig, at vi har fun­det en for­nuf­tig ba­lan­ce, så vi bå­de har kun­net ta­ge hen­syn til kon­ti­nu­i­te­ten og al­le­re­de nu har fast­lagt ge­ne­ra­tions­skif­tet,” si­ger Jør­gen Boe.

– Du kun­ne og­så ha­ve valgt at træ­de ud for fi­re år si­den, så I kun­ne ha­ve sik­ret den lø­ben­de ud­skift­ning uden at skul­le an­sø­ge om en ræk­ke dis­pen­sa­tio­ner fra fon­dens aldersgrænser?

"Ja, men det har jo ik­ke no­get for­mål i sig selv, at man sid­der i be­sty­rel­sen i en me­get kort pe­ri­o­de,” si­ger Jør­gen Boe.

Bo Ry­gaard, di­rek­tør og be­sty­rel­ses­med­lem i Drey­ers Fond, har i et in­ter­view i Fun­dats gjort sig til for­ta­ler for, at foryn­gel­se er en vig­tig del af frem­ti­dens fonds­be­sty­rel­se, ik­ke mindst for­di man­ge fon­de ud­de­ler til ungemålgruppen:

“Foryn­gel­sen vil kom­me i form af, at det jo me­get of­te er den yn­gre ge­ne­ra­tion, vi som er­hvervs­dri­ven­de fon­de ger­ne vil og skal i kon­takt med og støt­te op om­kring – alt­så frem­ti­dens ge­ne­ra­tion. Det er de­res be­hov, vi ty­pisk prø­ver at bed­re støt­te op om­kring og ska­be mu­lig­he­der for, når vi de­ler pen­ge ud,” sag­de Bo Ry­gaard dengang.

Trel­le­borg Fon­den har og­så un­ge som én af si­ne må­l­grup­per. Og når Jør­gen Boe træ­der ud af be­sty­rel­sen i 2021, er­stat­tes han af en for­mand, som er cir­ka 25 år yngre.

Men hen­sy­net til un­ge­må­l­grup­pen er ik­ke år­sa­gen til, at den kom­men­de for­mand er mar­kant yn­gre end de øv­ri­ge bestyrelsesmedlemmer.

"Det er et helt re­le­vant spørgs­mål, men egent­lig har vi ik­ke haft så me­get fo­kus på det. Vi me­ner be­stemt ik­ke, at vi har en be­græns­ning i for­hold til vo­res ud­de­lin­ger til un­ge, hvad vo­res ud­de­lings­hi­sto­rie og­så vi­ser. Vi har ik­ke følt en be­græns­ning i at for­stå den un­ge ge­ne­ra­tions be­hov for at få mid­ler. Men net­op for­di man of­te sid­der i en fonds­be­sty­rel­se i en læn­ge­re år­ræk­ke, så sik­rer den kom­men­de for­mands al­der, at han har mu­lig­hed for en­ten at fort­sæt­te den linje, vi har lagt al­le­re­de el­ler for­sø­ge at få nye idéer re­a­li­se­ret, for det ta­ger jo og­så tid," si­ger Jør­gen Boe.

Er­hvervs­sty­rel­sen modt­og 13 an­søg­nin­ger om æn­dring af aldersgrænser

Fond

Sag om aldersgrænse

Bi­ku­ben­fon­den

Æn­dring af al­ders­græn­se fra 68 år til 70 år

No­vo Nor­disk Fonden

Æn­dring af al­ders­græn­se fra 70 år til 75 år

Fon­den Or­bis Terrarum

Æn­dring af al­ders­græn­se fra 70 år til 75 år

Fon­den for H.K. Samu­el­sen Ship­ping og In­ter­na­tio­nal Spedition

Æn­dring af al­ders­græn­se fra 70 år til 75 år

Ger­da og Lars Chri­sten­sens Familiefond

Dis­pen­sa­tion fra 70-års-græn­se, så for­mand Knud K. Dams­gaard kan fort­sæt­te til 75 år

Jy­ske Banks Al­men­nyt­ti­ge Fond

Dis­pen­sa­tion fra 73-års-græn­se, så for­mand Per Munk­holm Po­ul­sen kan fort­sæt­te til 75 år

Kaj Han­sens Fond

Dis­pen­sa­tion fra 70-års-græn­se, så for­mand Mo­gens Over­gaard (77 år) og næst­for­mand Hans Gun­de­sen (73 år) kan for­sæt­te til 28. fe­bru­ar 2021

Ot­to Møn­steds Fond

Dis­pen­sa­tion fra 72-års-græn­se, så for­mand Bo Stærmose kan fort­sæt­te til 74 år

Æsku­lap­fon­den

Dis­pen­sa­tion fra 75-års-græn­se, så for­mand Finn Han­sen kan fort­sæt­te til 80 år

Trel­le­borg Fonden

Dis­pen­sa­tion fra 70-års-græn­se, så Ni­els Tørs­lev (71 år) og Jo­han Ni­co­laj Flach de Ne­er­gaard (70 år) kan fort­sæt­te i hhv. 2 og 4 år 

Rung­sted­lund­fon­den

Ind­sæt­ter al­ders­græn­se på 73 år

Den Blå Planet

Fra­fal­der an­søg­ning om æn­dring fra 70 til 75 år

Di­rek­tør H. Ob­be­kjer & Hu­stru Ma­rie Ob­be­kjers Fond

Får af­slag på at æn­dre al­ders­græn­se fra 70 til 75 år

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Annoncespot_img
spot_img

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer