Erhvervsstyrelsen fortsætter kontrol af ledelsesvederlag i 2020

Sidste års temakontrol fortsætter i 2020. Kontrollen handler om at få sat en stopper for ulovlige vederlag, har Erhvervsstyrelsen forklaret.

Erhvervsstyrelsen
Er­hvervs­sty­rel­sen hol­der til på Lan­ge­li­nie Al­lé i den fre­de­de byg­ning, Da­h­lerups Pak­hus fra 1894 (fo­to: Fundats).

Er­hvervs­sty­rel­sen vil sæt­te en stop­per for ulov­li­ge ve­der­lag til fon­des be­sty­rel­ser og di­rek­tion. Sid­ste år fo­ku­se­re­de Er­hvervs­sty­rel­sen der­for sin kon­tro­lind­sats på at “få bragt lovstri­di­ge le­del­ses­ve­der­lag til op­hør,” som sty­rel­sen be­skrev pla­ner­ne for te­ma­kon­trol­len i 2019.

Det er uklart, om sid­ste års te­ma­kon­trol er ud­sat el­ler for­læn­get, men ef­ter pro­ble­mer med en unøj­ag­tig ve­der­lags­un­der­sø­gel­se, står det nu klart, at jag­ten på ulov­li­ge be­sty­rel­ses- og di­rek­tions­ve­der­lag fort­sæt­ter i 2020. Der­med bli­ver Er­hvervs­sty­rel­sens te­ma­kon­trol af fon­de­nes le­del­ses­ve­der­lag flerårig.

“Er­hvervs­sty­rel­sen har i 2019 få­et ud­ar­bej­det en ana­ly­se af stør­rel­sen på ve­der­la­get til be­sty­rel­se, di­rek­tion og ad­mi­ni­stra­tor i samt­li­ge er­hvervs­dri­ven­de fon­de på bag­grund af en gen­nem­gang af års­rap­por­ter­ne for 2018. Ana­ly­sen skal dan­ne grund­lag for, at sty­rel­sen i 2020 kan ud­ta­ge en ræk­ke fon­de til kon­trol af ve­der­la­gets stør­rel­se. Kon­trol­len vil bå­de ha­ve fo­kus på de fon­de, hvor ve­der­la­get ad­skil­ler sig fra an­dre sam­men­lig­ne­li­ge fon­de, og de fon­de, som ik­ke har gi­vet til­stræk­ke­li­ge op­lys­nin­ger om ve­der­lag i års­rap­por­ten. Ana­ly­sen skal og­så gi­ve fonds­be­sty­rel­ser­ne mu­lig­hed for at drøf­te ve­der­la­ge­ne i den en­kel­te fond, og ana­ly­sen er der­for ble­vet of­fent­lig­gjort på sty­rel­sens hjem­mesi­de,” op­ly­ser Er­hvervs­sty­rel­sen til Fundats.

Al­le­re­de i marts 2019 op­ly­ste da­væ­ren­de kon­tor­chef for fonds­om­rå­det i Er­hvervs­sty­rel­sen Chri­sti­ne Max­ner på JUC’s år­li­ge fond­s­kon­fe­ren­ce, at Er­hvervs­sty­rel­sen vil­le bru­ge 2019 på at kon­trol­le­re fon­de­nes le­del­ses­ve­der­lag.

Ind­sat­sen blev igen frem­hæ­vet af Er­hvervs­sty­rel­sens di­rek­tør Ka­tri­ne Win­ding på Fon­de­nes Dag i sep­tem­ber 2019 på en kon­fe­ren­ce ved Dansk Industri.

“Den­ne un­der­sø­gel­se er og­så et spørgs­mål om at un­der­støt­te til­li­den til fon­de­ne. Vi skal nø­digt til­ba­ge til tid­li­ge­re ti­ders hi­sto­ri­er om luk­ke­de fonds­le­del­ser, der ud­de­ler me­get sto­re ve­der­lag til sig selv bag luk­ke­de dø­re. Der er vi hel­dig­vis ik­ke i dag, og det er hel­ler ik­ke det, jeg for­ven­ter at fin­de i un­der­sø­gel­sen. Jeg for­ven­ter na­tur­lig­vis, at ve­der­la­ge­ne står mål med den ind­sats, der bli­ver ydet,” sag­de Ka­tri­ne Win­ding dengang.

De første sager er åbnet

Iføl­ge Er­hvervs­fonds­lo­ven må ve­der­lag til med­lem­mer af le­del­sen i en fond ik­ke over­sti­ge, “hvad der an­ses for sæd­van­ligt ef­ter hver­vets art og ar­bej­dets om­fang, og hvad der må an­ses for for­svar­ligt i for­hold til den er­hvervs­dri­ven­de fonds og i mo­der­fon­de kon­cer­nens øko­no­mi­ske stilling.”

Men re­sul­ta­ter­ne fra Er­hvervs­sty­rel­sens kon­trol af fon­de­nes le­del­ses­ve­der­lag fo­re­lig­ger alt­så ik­ke endnu.

Fun­dats har blandt an­det spurgt Er­hvervs­sty­rel­sen, om den kan op­ly­se, hvor langt kon­tro­lind­sat­sen er kom­met, hvor læn­ge ind­sat­sen skal va­re, og om fon­de­ne al­le­re­de har få­et brev fra Er­hvervs­sty­rel­sen, hvis de er ble­vet ud­truk­ket til kontrol.

Det øn­sker sty­rel­sen ik­ke at sva­re på. I et e-mailsvar op­ly­ser sty­rel­sen følgende:

”Som tid­li­ge­re op­lyst, har Er­hvervs­sty­rel­sen igang­s­at en ind­sats, der om­hand­ler ve­der­lags­kon­trol af dan­ske er­hvervs­dri­ven­de fon­de. Den­ne ind­sats er i gang, og de før­ste sa­ger er star­tet op. Ud­ar­bej­del­sen og of­fent­lig­gø­rel­sen af ve­der­lags­un­der­sø­gel­sen er en del af sty­rel­sens ind­sats på om­rå­det. Sty­rel­sen har desvær­re ik­ke mu­lig­hed for at gå ind i yder­li­ge­re de­tal­jer på nu­væ­ren­de tids­punkt,” frem­går det af mai­len fra sty­rel­sens kommunikationsenhed.

Kritiseret vederlagsanalyse danner grundlag

Et cen­tralt værk­tøj i Er­hvervs­sty­rel­sens ind­sats for at kom­me ulov­li­ge le­del­ses­ve­der­lag til livs er den nye ve­der­lags­a­na­ly­se, som Er­hvervs­sty­rel­sen of­fent­lig­gjor­de i fe­bru­ar og som om­gå­en­de mød­te kri­tik fra pro­fes­sor og fonds­for­sker Ste­en Thom­sen for at væ­re uklar og fejl­be­hæf­tet – med fle­re ret­tel­ser til følge.

Ana­ly­sen skal gø­re det mu­ligt for Er­hvervs­sty­rel­sen at vur­de­re, om fonds­be­sty­rel­sens ve­der­lag af­spej­ler ar­bej­det i fon­den “samt de plig­ter og an­svar, der føl­ger med hvervet.”

Ve­der­la­get for be­sty­rel­ses­ar­bej­det skal pas­se til fon­dens for­mål, stør­rel­se og ak­ti­vi­te­ter samt be­sty­rel­sens tids­for­brug og ak­ti­vi­te­ter i for­bin­del­se med be­sty­rel­ses­ar­bej­det og even­tu­elt, hvor­vidt be­sty­rel­ses­med­lem­mer får ve­der­læg­gel­se for an­dre hverv i fon­dens dat­ter­sel­ska­ber i kon­cer­nen, står der i analysen.

Og­så fonds­di­rek­tø­rer­nes ve­der­lag er en del af un­der­sø­gel­sen. Di­rek­tio­nens ve­der­lag må nem­lig hel­ler ik­ke over­sti­ge, hvad der an­ses for sæd­van­ligt ef­ter hver­vets art og ar­bej­dets om­fang, samt hvad der er for­svar­ligt i for­hold til fon­dens og en evt. kon­cerns øko­no­mi­ske stilling.

Er­hvervs­sty­rel­sen kan ned­sæt­te ve­der­la­get til be­sty­rel­sen, hvis det lig­ger for højt i for­hold til sam­men­lig­ne­li­ge fon­de. Er­hvervs­sty­rel­sen har og­så mu­lig­hed for at gi­ve fonds­be­sty­rel­sen på­bud om at ned­brin­ge ad­mi­ni­stra­tions­om­kost­nin­ger, her­un­der di­rek­tør­løn­nin­ger, hvis myn­dig­he­den sam­let fin­der om­kost­nin­ger­ne for høje.

Iføl­ge ana­ly­sen ud­be­tal­te de er­hvervs­dri­ven­de fon­de til­sam­men 471,8 mio. kr. i le­del­ses­ve­der­lag i 2018. Det er en mar­kant stig­ning på 32 pct. fra 358,6 mio. kr. i 2017.

Sam­ti­dig frem­går det af ana­ly­sen, at det gen­nem­snit­li­ge le­del­ses­ve­der­lag per fond er fal­det med syv pct. fra 721.600 kr. i 2017 til 668.200 kr. i 2018. Det gen­nem­snit­li­ge ve­der­lag pr. be­sty­rel­ses­med­lem er og­så fal­det – fra 49.300 kr. i 2017 til 47.300 kr. i 2018, hvil­ket sva­rer til et fald på 4 pct.

Bå­de EY og Er­hvervs­sty­rel­sen har tid­li­ge­re af­vist at læg­ge be­reg­nin­ger frem, der kan vi­se, hvor­dan det sam­le­de le­del­ses­ve­der­lag på tværs af al­le de er­hvervs­dri­ven­de fon­de kan sti­ge med 32 pct. fra 2017 til 2018, sam­ti­dig med at det gen­nem­snit­li­ge le­del­ses­ve­der­lag per fond er fal­det med syv pct. i sam­me tidsrum.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer