Annoncespot_img

Fondsmyndighed tillader aldersgrænse fjernet igen

Kun 12 år efter bestyrelsen i den erhvervsdrivende fond Herlufsholm argumenterede for at indføre en aldersgrænse på 70 år for bestyrelsesmedlemmer, giver STUK nu lov til at fjerne den igen. STUK forholder sig dog ikke til sidste års dom om aldersgrænser fra EU-Domstolen, og fondsforsker Mark Ørberg finder det påfaldende så stor forskel, der er på fondsmyndighedernes praksis om aldersgrænser.

Sty­rel­sen for Un­der­vis­ning og Kva­li­tet (STUK) har som fondsmyn­dig­hed for Her­lufsholm Sko­le og Gods god­kendt at fjer­ne al­ders­græn­sen for be­sty­rel­ses­med­lem­mer­ne. Men ind­til der fo­re­lig­ger en ud­ta­lel­se fra Ci­vilsty­rel­sen kan den ud­pe­ge­de for­stan­der Jon Stok­holm dog ik­ke ind­sæt­tes på posten.

Sty­rel­sen for Un­der­vis­ning og Kva­li­tet (STUK) har nu god­kendt, at be­sty­rel­sen for Her­lufsholm Sko­le og Gods fjer­ner al­ders­græn­sen for be­sty­rel­ses­med­lem­mer i fon­dens vedtægter.

I ste­det ind­sæt­ter fon­den tre nye be­stem­mel­ser hen­tet fra er­hvervs­fonds­lo­ven, som skal sik­re at be­sty­rel­ses­med­lem­mer fra­træ­der, hvis ik­ke de er sol­ven­te, vær­di­ge el­ler ånds­fri­ske nok til at be­klæ­de hvervet.

STUK god­ken­der an­nul­le­rin­gen af al­ders­græn­sen på 70 år uden at ta­ge stil­ling til be­sty­rel­sens væ­sent­lig­ste ar­gu­ment for at æn­dre al­ders­be­stem­mel­sen. Der­med er den 71-åri­ge for­hen­væ­ren­de hø­jeste­rets­dom­mer, Jon Stok­holm, nu et skridt tæt­te­re på at kun­ne til­træ­de som ny for­stan­der og bestyrelsesformand.

Det vi­ser do­ku­men­ter i sa­gen, som Fun­dats har få­et ak­tind­sigt i.

Den fo­re­lø­bi­ge god­ken­del­se fra STUK kom­mer ef­ter sty­rel­sen den 1. sep­tem­ber bad fonds­le­del­sen på Her­lufsholm be­grun­de, hvor­for be­sty­rel­sen øn­ske­de at fjer­ne al­ders­græn­sen, som med un­der­vis­nings­mi­ni­ste­rens bil­li­gel­se blev ind­ført af den tid­li­ge­re be­sty­rel­se i 2012.

Undgår at forholde sig til EU-dom

Den helt pri­mæ­re be­grun­del­se fra Her­lufsholm-be­sty­rel­sen var en hen­vis­ning til EU-reg­ler­ne, som for­by­der for­skel­s­be­hand­ling samt sær­ligt en ny dom fra EU-dom­sto­len. EU-dom­men fra som­me­ren 2022 slog fast, at for­mand­spo­sten i HK Pri­vat fal­der ind un­der EU's be­skæf­ti­gel­ses­di­rek­tiv, og at der der­for var ta­le om for­skel­s­be­hand­ling, da hun blev tvun­get til at fra­træ­de for­mand­spo­sten på grund af en al­ders­græn­se på 60 år i HKs vedtægter.

Som Fun­dats tid­li­ge­re har be­skre­vet, vur­de­rer ar­bejds­mar­keds­for­sker og eks­pert i eu­ro­pæ­isk ar­bejds­mar­keds­ret Na­ta­lie Vi­de­bæk Munk­holm, at dom­men har po­ten­ti­a­le til at ram­me de fle­ste for­mer for be­sty­rel­ses­ar­bej­de, her­un­der og­så er­hvervs­dri­ven­de fond, hvoraf man­ge har en ve­dægts­be­stemt aldersgrænse.

Sam­ti­dig er det net­op en af an­be­fa­lin­ger­ne fra Ko­mitéen for God­fonds­le­del­se, at er­hvervs­fon­de­ne har en al­ders­græn­se en­ten i vedtæg­ter­ne el­ler i be­sty­rel­sens forretningsorden.

Der­for har STUKs af­gø­rel­se væ­ret ven­tet med spæn­ding i fond­skred­se ef­ter det kom frem, at Jon Stok­holm og den nye be­sty­rel­se lag­de så kraf­tig vægt net­op på nye dom.

Men em­beds­mæn­de­ne i STUK skri­ver i af­gø­rel­sen, at im­ple­men­te­rin­gen af EU's be­skæf­ti­gel­ses­di­rek­tiv hø­rer un­der Be­skæf­ti­gel­ses­mi­ni­ste­ri­ets res­sort, og STUK har der­for ik­ke kom­pe­ten­cer til at vur­de­re, hvil­ken be­tyd­ning EU-Dom­sto­lens af­gø­rel­se i sa­gen om HK-for­man­den har i re­la­tion til im­ple­men­te­rin­gen af di­rek­ti­vet i dansk lovgivning.

Det er imid­ler­tid sty­rel­sens vur­de­ring, at op­hæ­vel­sen af al­ders­græn­sen kan god­ken­des på an­det grund­lag end EU-Dom­sto­lens dom

Sty­rel­sen for Un­der­vis­ning og Kva­li­tet – i brev af 16. novem­ber til fonds­le­del­sen på Herlufsholm

”Det er imid­ler­tid sty­rel­sens vur­de­ring, at op­hæ­vel­sen af al­ders­græn­sen i den nu­gæl­den­de § 3 [i Her­lufsholms vedtæg­ter, red.] og ind­sæt­tel­sen af en ny § 3 med sprog­li­ge pa­ral­lel­ler til § 44, stk. 2-4, i lov om er­hvervs­dri­ven­de fon­de kan god­ken­des af sty­rel­sen som fondsmyn­dig­hed på an­det grund­lag end EU-Dom­sto­lens dom,” skri­ver STUK i sin fo­re­lø­bi­ge af­gø­rel­se til Herlufsholm.

I ste­det ta­ger STUK ud­gangs­punkt i reg­ler­ne på un­der­vis­nings­om­rå­det, hvor der på det gym­na­si­a­le om­rå­de ik­ke fin­des krav om, at der skal gæl­de al­ders­græn­ser for in­sti­tu­tio­ner­nes bestyrelsesmedlemmer.

Der­u­d­over læg­ger STUK og­så vægt på fon­dens stiftervilje:

”Sty­rel­sen be­mær­ker end­vi­de­re, at den op­rin­de­li­ge fun­dats fra 1565 ik­ke in­de­hol­der be­stem­mel­se om en al­ders­græn­se for med­lem­mer­ne af stif­tel­sens le­del­se. Op­hæ­vel­sen af al­ders­græn­sen stri­der så­le­des ik­ke imod stif­ter­nes vil­je som an­ført i den op­rin­de­li­ge fun­dats,” skri­ver STUK.

Ny § 3 i Her­lufsholms Fundats

§ 3 i Fun­dat­stil­læg af 2012 (gam­mel):

Så­fremt et be­sty­rel­ses­med­lem ik­ke er fra­t­rå­dt for­in­den, af­går be­sty­rel­ses­med­lem­met med ud­gan­gen af den må­ned, hvor be­sty­rel­ses­med­lem­met fyl­der 70 år.

§ 3 i Fun­dat­stil­læg af de­cem­ber 2022 (ny)
Stk. 1 Et med­lem skal ud­træ­de af be­sty­rel­sen, hvis den på­gæl­den­de er un­der konkurs.

Stk. 2 Et med­lem af be­sty­rel­sen, der gør sig skyl­dig i en hand­ling, som gør den på­gæl­den­de uvær­dig til fort­sat at væ­re med­lem af be­sty­rel­sen, skal ud­træ­de af bestyrelsen.

Stk. 3 Et med­lem af be­sty­rel­sen, som på grund af læn­ge­re­va­ren­de syg­dom el­ler an­den svæk­kel­se har vist sig ude af stand til at be­klæ­de hver­vet som med­lem af be­sty­rel­sen, el­ler som har vist sig ueg­net, skal ud­træ­de af bestyrelsen.

 

Der­med væl­ger STUK som fondsmyn­dig­hed at læg­ge sig tæt op ad Ci­vilsty­rel­sens lem­pe­li­ge prak­sis for op­hæ­vel­se af al­ders­græn­ser i ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­de. Over­for den står Er­hvervs­sty­rel­sens no­get me­re re­strik­ti­ve prak­sis for er­hvervs­fon­de­ne, hvor en al­ders­græn­se som ud­gangs­punkt ik­ke kan fjer­nes helt.

STUKs god­ken­del­se af det nye sæt vedtæg­ter kan dog end­nu ik­ke træ­de i kraft. Det skyl­des, at sty­rel­sen har valgt at sen­de sa­gen i hø­ring hos Ci­vilsty­rel­sen, der og­så fun­ge­rer som så­kaldt per­muta­tionsmyn­dig­hed for fon­de, der und­ta­get fra fonds­lo­ve­ne. Og­så selv om æn­drin­ger i de nye vedtæg­ter iføl­ge Her­lufsholms ad­vo­kat ik­ke ved­rø­rer æn­drin­ger af for­må­let, men kun de så­kald­te for­valt­nings­be­stem­mel­ser for fonden.

Stokholm: Et skridt nærmere

STUK har un­der­vejs i sags­be­hand­lin­gen fle­re gan­ge væ­ret i kon­takt med Ci­vilsty­rel­sen, og det er på den bag­grund, at STUK væl­ger at sen­de af­gø­rel­sen i hø­ring hos fond­s­kon­to­ret i Viborg:

”Fond­s­kon­to­ret vej­led­te i for­bin­del­se her­med om, i hvil­ke til­fæl­de Ci­vilsty­rel­sen skal hø­res som per­muta­tionsmyn­dig­hed og op­ly­ste, at Ci­vilsty­rel­sen, så­fremt der er tvivl, om hvor­vidt en fun­dats­æn­dring er væ­sent­lig el­ler ej, har kom­pe­ten­ce til at vur­de­re det­te. Sty­rel­sen sen­der på bag­grund her­af fun­dats­æn­drin­gen i hø­ring hos Ci­vilsty­rel­sen med hen­blik på Ci­vilsty­rel­sens vur­de­ring af, om der er ta­le om en væ­sent­lig fun­dats­æn­dring, samt i be­kræf­ten­de til­fæl­de vur­de­ring af, om Ci­vilsty­rel­sen som per­muta­tionsmyn­dig­hed kan god­ken­de fun­dats­æn­drin­gen,” skri­ver STUK i sit hø­rings­brev til Civilstyrelsen.

Da Ci­vilsty­rel­sen har en sags­be­hand­lings­tid på seks må­ne­der, kan der der­for gå fle­re må­ne­der end­nu, in­den Jon Stok­holm kan til­træ­de som rets­mæs­sig for­stan­der og bestyrelsesformand.

Der­med står fon­den i øje­blik­ket re­elt uden be­sty­rel­ses­for­mand og for­stan­der, mens sko­len af­ven­ter en af­gø­rel­se på det vedtægts­mæs­si­ge ka­os, som fonds­le­del­sen står i.

Al­li­ge­vel er Jon Stok­holm fortrøstningsfuld:

”Jeg no­te­rer mig, at STUK er nå­et et skridt tæt­te­re på for­melt at god­ken­de min ud­næv­nel­se. Pro­ces­sen har ta­get læn­ge­re tid, end vi hav­de hå­bet, men jeg er glad for, at det for­hå­bent­ligt snart er på plads,” skri­ver han i en email til Fundats.

Fondsforsker: påfaldende forskel i praksis

Fun­dats har bedt fonds­for­sker Mark Ør­berg fra CBS læ­se STUKs af­gø­rel­se med hen­blik på at vur­de­re den del, der hand­ler om fjer­nel­sen af aldersgrænsen.

Han me­ner det, er på­fal­den­de, hvor for­skel­lig prak­sis hos fondsmyn­dig­he­der­ne, man kan op­le­ve. STUKs af­gø­rel­se lig­ger tæt op ad Ci­vilsty­rel­sens prak­sis, hvor man nor­malt al­tid til­la­der en al­ders­græn­se fjer­net fra vedtægten.

”For iagt­ta­ge­re er det in­ter­es­sant, hvor­dan STUK ved en und­ta­get er­hvervs­dri­ven­de fond an­læg­ger sam­me til­gang, som vi ser Ci­vilsty­rel­sen be­nyt­te ved de al­min­de­li­ge fon­de,” si­ger han.

Mark Ør­berg pe­ger på, at STUKs til­gang der­med strit­ter imod Er­hvervs­sty­rel­sens me­get re­strik­ti­ve til­gang, hvor man­ge fon­de mø­der af­slag på de­res øn­ske om at fjer­ne al­ders­græn­ser. Han for­tæl­ler, at en vedtægts­be­stem­mel­se om al­ders­græn­se fonds­ret­ligt an­ses for en for­valt­nings­be­stem­mel­se og der­for bør kun­ne æn­dres ud fra al­min­de­li­ge hensigtsmæssighedsovervejelser:

Hvis al­ders­græn­sen ik­ke en­gang stam­mer fra stif­ter, er det gan­ske op­lagt, at en be­sty­rel­se må kun­ne få be­stem­mel­sen ændret

Mark Ør­berg – fonds­for­sker, Co­pen­ha­gen Bu­si­ness School (CBS)

”Der er in­gen grund til at tro, at stif­te­re i al­min­de­lig­hed har lagt sær­lig vægt på en al­ders­græn­se. Og hvis al­ders­græn­sen ik­ke en­gang stam­mer fra stif­ter, er det gan­ske op­lagt, at en be­sty­rel­se må kun­ne få be­stem­mel­sen æn­dret. El­lers vil­le en be­sty­rel­se jo re­elt kun­ne bin­de se­ne­re be­sty­rel­sers ar­bej­de,” si­ger Mark Ørberg.

I re­la­tion til STUKs til­la­del­se til at fjer­ne al­ders­græn­sen i vedtæg­ten me­ner Mark Ør­berg, at sty­rel­sen har gan­ske go­de grun­de, selv om man går i en an­den ret­ning end Erhvervsstyrelsen:

”Først og frem­mest stam­mer al­ders­græn­sen ik­ke fra stif­ter, og det er blot en for­valt­nings­be­stem­mel­se. Det er det væ­sent­li­ge. For det an­det er fon­dens for­mål at dri­ve sko­le, og æn­drin­gen er i fon­dens in­ter­es­se, for­di den har til for­mål at sik­re kva­li­fi­ce­re­de be­sty­rel­ses­med­lem­mer. For det tred­je er Er­hvervs­sty­rel­sens prak­sis ik­ke bin­den­de for STUK, som der­i­mod skal ret­te sig ef­ter lov­grund­la­get,” si­ger han.

Mark Ør­berg for­tæl­ler, at han i øv­rigt me­ner, at Er­hvervs­sty­rel­sens re­strik­ti­ve prak­sis ved al­ders­græn­ser er på kant med erhvervsfondsloven.

Me­get ta­ler for, at Er­hvervs­sty­rel­sens prak­sis ik­ke har­mone­rer med lovgrundlaget

Mark Ør­berg – fonds­for­sker, Co­pen­ha­gen Bu­si­ness School (CBS)

”Me­get ta­ler for, at Er­hvervs­sty­rel­sens prak­sis ik­ke har­mone­rer med lov­grund­la­get, og der­for er det for­nuf­tigt af STUK at føl­ge den i mi­ne øj­ne op­lag­te fonds­ret­li­ge løs­ning. Her­til kom­mer EU-dom­men og spørgs­må­let om, hvor­vidt Er­hvervs­sty­rel­sen og an­dre myn­dig­he­der har pligt til at for­tol­ke er­hvervs­fonds­lo­ven i ly­set af EU-ret­ten, når fon­de sø­ger om æn­dring af aldersgrænser.”

Til STUKs be­mærk­ning om ik­ke at væ­re kom­pe­tent til at for­tol­ke EU-dom­men si­ger Ørberg:

”At en myn­dig­hed træf­fer af­gø­rel­se ud fra dan­ske fonds­reg­ler, vil of­test væ­re fint, for­di re­sul­ta­tet bli­ver det sam­me, nem­lig en fuld til­la­del­se. For en re­a­li­stisk be­tragt­ning kan man selv­føl­ge­lig godt ha­ve en vis for­stå­el­se for myn­dig­he­der, der ik­ke vil gø­re en sag me­re juri­disk kom­pli­ce­ret end nød­ven­digt. Men hvis myn­dig­heds­af­gø­rel­sen og­så in­de­hol­der ele­men­ter, der ik­ke er be­gun­sti­gen­de for den pri­va­te part, skal man som myn­dig­hed tæn­ke sig godt om.”

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer