Fondstilsynet har fastlagt indholdet i kommende uddelingskontrol

Erhvervsstyrelsens fondstilsyn har nu fastlagt indholdet af sin første temakontrol på ud­de­lings­området. Der bliver både fokus på formkrav og visse typer af ulovlige uddelinger i den kommende kontrol­indsats, som iværk­sættes nu, hvor fristen for indsendelse af års­regn­ska­ber er udløbet.

Fondstilsynet har fastlagt indholdet i kommende uddelingskontrol
Er­hvervs­sty­rel­sen har fast­lagt de kon­kre­te nedslags­punk­ter i fondstil­sy­nets ud­de­lings­kon­trol, som kø­rer over som­me­ren og efteråret.

For cir­ka tre må­ne­der si­den vars­le­de Er­hvervs­sty­rel­sens fondstil­syn, at den vil iværk­sæt­te en te­ma­kon­trol om fon­des ud­de­lin­ger. Nu har fondstil­sy­net til­ret­telagt de kon­kre­te ned­slags­punk­ter i ud­de­lings­kon­trol­len og er klar til at kig­ge de 1.368 er­hvervs­dri­ven­de fon­des do­na­tio­ner ef­ter i sømmene.

Det for­tal­te til­syns­chef, Chri­sti­ne Max­ner, på JUC´s fond­s­kon­fe­ren­ce den 24. maj. Kon­trol­len kom­mer over­ord­net til at fo­ku­se­re på tre punk­ter: form­krav, frie re­ser­ver samt ulov­li­ge uddelinger.

”For­må­let med kon­trol­len bli­ver at se på, om fon­de­ne le­ver op til de­res for­plig­tel­ser til at ind­sende le­ga­ta­r­for­teg­nel­ser og i for­hold til, hvor­dan de in­dreg­ner ud­de­lin­ger­ne i års­regn­ska­bet. Der­u­d­over vil vi fo­ku­se­re på fon­de­nes frie re­ser­ver for at se, om der er fon­de uden frie re­ser­ver, der ud­de­ler ulov­ligt. Og og­så om der er fon­de, der har op­byg­get væ­sent­li­ge frie re­ser­ver, som de und­la­der at ud­de­le. Og en­de­lig vil vi se på, om der er fon­de, der ud­de­ler u­lov­ligt ved for ek­sem­pel at ud­de­le til stif­ter, le­del­ses­med­lem­mer el­ler an­dre nært­stå­en­de per­so­ner,” si­ger til­syns­chef, Chri­sti­ne Maxner.

Med den nye er­hvervs­fonds­lov fik fon­de­ne pligt til at ind­sen­de en li­ste over samt­li­ge ud­de­lings­mod­ta­gere, og den så­kald­te le­ga­ta­r­for­teg­nel­se fun­ge­rer der­for som et nyt red­skab i til­synets kon­tro­l­ar­bej­de. Det er før­ste gang, at fonds­til­sy­net fo­re­ta­ger en over­ord­net gen­nem­gang af fon­de­nes uddelinger.

”Der­med er det og­så før­ste gang, at vi får et over­blik over, hvor­dan det ge­ne­rel­le bil­le­de ser ud. Jeg er me­get spændt på det, og vi går i gang nu her i takt med at de sid­ste års­rap­por­ter tik­ker ind,” si­ger Chri­sti­ne Max­ner med hen­vis­ning til ind­be­ret­nings­fri­sten den 1. ju­ni for de fonds­regn­ska­ber, der føl­ger kalenderåret.

Er­hvervs­sty­rel­sens fond­s­kon­tor vil og­så bru­ge ud­de­lings­kon­trol­len, som in­put til fonds­til­sy­nets lø­ben­de in­for­ma­tions- og rå­d­giv­nings­ind­sats over­for fondene.

”Pa­ral­lelt med ind­sat­sen vil vi og­så be­nyt­te lej­lig­he­den til at op­da­te­re vo­res vej­led­ning om ud­de­lin­ger på bag­grund af de er­fa­rin­ger, vi har få­et si­den loven trå­d­te i kraft samt den vi­den vi nu sam­ler op i for­bin­del­se med kon­tro­lind­sat­sen hen over som­me­ren og ef­ter­å­ret,” si­ger tilsynschefen.

Også temakontrol om God Fondsledelse

Ud­over ud­de­lings­kon­trol­len plan­læg­ger fondstil­sy­net des­u­den en op­føl­gen­de te­ma­kon­trol ved­rø­ren­de An­be­fa­lin­ger for God Fondsledelse.

Den før­ste om­fat­ten­de kon­trol fandt sted i 2015, og fondstil­sy­net gav i den for­bin­del­se på­bud til 381 er­hvervs­dri­ven­de fon­de, der hav­de und­ladt at re­de­gø­re for an­be­fa­lin­ger­ne. Der­u­d­over hav­de en del fon­de ud­ar­bej­det man­gel­ful­de re­de­gø­rel­ser. Med den op­føl­gen­de kon­trol af 2017-regn­ska­ber­ne skal til­sy­net un­der­sø­ge, om fon­de­ne og de­res re­viso­rer har få­et en bed­re for­stå­el­se af kra­ve­ne til de år­li­ge redegørelser.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Annoncespot_img

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer