Fondstilsynets nye honorar-analyse møder hård kritik: “Det er en ommer”

Er­hvervs­sty­rel­sen har net­op ud­gi­vet en om­fat­ten­de ana­ly­se af de er­hvervs­dri­ven­de fon­des be­sty­rel­ses­ho­nora­rer, di­rek­tør­løn­nin­ger og ad­mi­ni­stra­tions­om­kost­nin­ger be­stilt hos kon­su­lent­hu­set EY. Men ana­ly­sen mø­der kri­tik fra pro­fes­sor i fonds­le­del­se Ste­en Thom­sen fra Co­pen­ha­gen Bu­si­ness School.

Erhvervsstyrelsen – Pakhuskaj
Er­hvervs­sty­rel­sen har i øje­blik­ket fo­kus på at “få bragt lovstri­di­ge le­del­ses­ve­der­lag m.v. til op­hør og sæt­te fo­kus på fon­des ad­mi­ni­stra­ti­ve om­kost­nin­ger,” som sty­rel­sen skri­ver i sin se­ne­ste års­be­ret­ning. Men sty­rel­sens nye værk­tøj til op­ga­ven mø­der nu kri­tik (fo­to: Leif Jør­gen­sen / CC BY-SA).

Er be­sty­rel­ser­ne og di­rek­tø­rer­ne i de dan­ske er­hvervs­dri­ven­de fon­de over­be­tal­te? Frå­d­ser fon­de­ne med de­res ad­mi­ni­stra­tions­om­kost­nin­ger?

Dét har Er­hvervs­sty­rel­sen i øje­blik­ket fo­kus på for at “få bragt lovstri­di­ge le­del­ses­ve­der­lag m.v. til op­hør og sæt­te fo­kus på fon­des ad­mi­ni­stra­ti­ve om­kost­nin­ger,” som sty­rel­sen skri­ver i sin se­ne­ste års­be­ret­ning (pdf).

Og for at kun­ne lø­se dén op­ga­ve har Er­hvervs­sty­rel­sen nu få­et frem­stil­let et nyt værk­tøj i form af en om­fat­ten­de ana­ly­se af om­kost­nin­ger til ve­der­lag og ad­mi­ni­stra­tion hos de er­hvervs­dri­ven­de fon­de.

Men til­sy­nets nye ana­ly­se­værk­tøj er så uklart, at det er ‘en om­mer’, vur­de­rer pro­fes­sor i fonds­le­del­se Ste­en Thom­sen fra CBS:

Det er uhold­bart, at vi skal gæt­te på, hvil­ke fejl de har la­vet.

Ste­en Thom­sen – pro­fes­sor i fonds­le­del­se, CBS

"Det er en om­mer. Der er så me­get uklar­hed i ana­ly­sen, at Er­hvervs­sty­rel­sen bør læg­ge sit tal­ma­te­ri­a­le frem. Det er uhold­bart, at vi skal gæt­te på, hvil­ke fejl de har la­vet,” si­ger Ste­en Thom­sen.

Han pe­ger på, at en ana­ly­se med uklar­he­der og fejl i sid­ste en­de kan ri­si­ke­re at fø­re til for­ker­te af­gø­rel­ser, når Er­hvervs­sty­rel­sen skal ta­ge stil­ling til, om bl.a. fon­de­nes ve­der­lag er ri­me­li­ge:

"Ul­ti­ma­tivt kan ana­ly­sen jo re­sul­te­re i en for­kert prak­sis i Er­hvervs­sty­rel­sen med hen­syn til ho­norar­fast­sæt­tel­se,” si­ger Ste­en Thom­sen.

Faldende vederlag, milliarder i fondsadministration og vellønnede næstformænd

På fle­re punk­ter væk­ker den nye ana­ly­se op­sigt. Ana­ly­sen byg­ger på en udtøm­men­de gen­nem­gang af regn­ska­ber­ne for samt­li­ge er­hvervs­dri­ven­de fon­de, og den frem­hæ­ver, at fon­de­ne i gen­nem­snit har sæn­ket le­del­ses­ve­der­la­ge­ne, alt­så be­sty­rel­ses­ho­norar og di­rek­tør­løn, med 7 pct. fra 2017 til 2018.

Trods det­te fald vi­ser ana­ly­sen sam­ti­dig, at de er­hvervs­dri­ven­de fon­de til­sam­men ud­be­tal­te 472 mio. i le­del­ses­ve­der­lag i 2018 mod 359 mio. kr. i 2017 sva­ren­de til en stig­ning på 32 pct. fra 2017 til 2018.

Ste­en Thom­sen kan fra an­dre un­der­sø­gel­ser ik­ke gen­ken­de ana­ly­sens bil­le­de af, at de er­hvervs­dri­ven­de fon­de i gen­nem­snit be­tal­te de­res be­sty­rel­ser og di­rek­tø­rer min­dre i 2018, end de gjor­de i 2017. Hans bed­ste for­kla­ring på ana­ly­sens kon­klu­sion er, at ana­ly­sen sam­men­lig­ner én li­ste af fon­de for 2017 og en an­den for 2018, hvor det ik­ke er de sam­me fon­de, der sam­men­lig­nes i de to år:

"Og hvis det er rig­tigt, så er det et pro­blem. For så kan man ik­ke kon­klu­de­re, at der er sket et gen­nem­snit­ligt fald i fon­de­nes le­del­ses­ve­der­lag fra det ene år til det næ­ste. Og i det her til­fæl­de kan jeg da hel­ler ik­ke få det til at pas­se,” si­ger Ste­en Thom­sen.

Ana­ly­sen vi­ser og­så, at to dan­ske er­hvervs­dri­ven­de fon­de har per­so­­na­­le- og ad­mi­ni­stra­tions­om­kost­nin­ger for hen­holds­vis 7,2 mil­li­ar­der kr. og 1,4 mil­li­ar­der kr. Men der­næst når den frem til, at “de er­hvervs­dri­ven­de fon­de i 2018 sam­let set har brugt knap 4 mia. kr. på per­so­­na­­le- og ad­mi­ni­stra­tions­om­kost­nin­ger, sva­ren­de til et gen­nem­snit på 4,6 mio. kr. på tværs af fon­de­ne.”

For­fat­ter­ne af ana­ly­sen la­der til at væ­re for­vir­re­de. Hvis vi som læ­se­re skal for­stå, hvad der fo­re­går, så er vi nødt til at få ind­sigt i bå­de be­reg­nin­ger­ne og be­reg­nings­grund­la­get.

Ste­en Thom­sen – pro­fes­sor i fonds­le­del­se, CBS

Ste­en Thom­sen me­ner ik­ke, at de op­ly­ste tal gi­ver me­ning:

"Ad­mi­ni­stra­tions­om­kost­nin­ger­ne ser mær­ke­li­ge ud, må jeg si­ge. Spørgs­må­let er jo, hvad man skal tro. Der er man­ge bol­de i luf­ten, og for­fat­ter­ne af ana­ly­sen la­der til at væ­re for­vir­re­de. Hvis vi som læ­se­re skal for­stå, hvad der fo­re­går, så er vi nødt til at få ind­sigt i bå­de be­reg­nin­ger­ne og be­reg­nings­grund­la­get. Er­hvervs­sty­rel­sen bør der­for læg­ge da­ta­ma­te­ri­a­let frem, for det byg­ger jo på of­fent­ligt til­gæn­ge­li­ge op­lys­nin­ger," si­ger Ste­en Thom­sen.

Og­så ana­ly­sens tal for ve­der­lag til be­sty­rel­ses­for­mænd og -næst­for­mænd over­ra­sker. Iføl­ge ana­ly­sen fik for­mæn­de­ne i 2017 et gen­nem­snit­ligt la­ve­re ho­norar end næst­for­mæn­de­ne. Den kon­klu­sion ty­der for Ste­en Thom­sen på, at ana­ly­sen ik­ke klart ta­ger høj­de for, at rol­len som næst­for­mand ty­pisk kun fin­des i for­holds­vis sto­re og kom­plek­se fon­de med na­tur­ligt hø­je­re ho­nora­rer.

"Diplo­ma­tisk sagt er der nog­le ting, som godt kun­ne væ­re bed­re op­lyst i den­ne her ana­ly­se. Ana­ly­sen er uklar på nog­le væ­sent­li­ge punk­ter. Den er og­så svær at for­tol­ke uden bed­re vej­led­ning om, hvad der fo­re­går,” si­ger Ste­en Thom­sen.

Erhvervsstyrelsen opdaterer analysen

Er­hvervs­sty­rel­sen og kon­su­lent­hu­set EY har få­et fo­re­lagt Ste­en Thom­sens kri­tik.

Er­hvervs­sty­rel­sen op­ly­ser i et skrift­ligt svar den 6. marts 2020, at ana­ly­sens be­reg­nin­ger om ad­mi­ni­stra­tions­om­kost­nin­ger­ne nu er ret­tet og en ny ver­sion ud­gi­vet (pdf).

“Ana­ly­sen er ble­vet ud­ar­bej­det af EY for Er­hvervs­sty­rel­sen. EY har gen­nem­gå­et de­res da­ta­ma­te­ri­a­le og fun­det fejl ved­rø­ren­de per­so­­na­­le- og ad­mi­ni­stra­tions­om­kost­nin­ger­ne, som er ble­vet ret­tet. En op­da­te­ret ud­ga­ve af ana­ly­sen er i dag ble­vet of­fent­lig­gjort på sty­rel­sens hjem­mesi­de.”

Der­med fast­hol­der Er­hvervs­sty­rel­sen den øv­ri­ge ana­ly­se, her­un­der po­in­ten om, at fon­de­nes gen­nem­snit­li­ge le­del­ses­ve­der­lag er fal­det fra 2017 til 2018, samt po­in­ten om, at be­sty­rel­ser­nes næst­for­mænd i 2017 gen­nem­snit­ligt fik et hø­je­re ve­der­lag end for­mæn­de­ne.

EY øn­sker ik­ke at ud­ta­le sig el­ler at ud­dy­be be­reg­nings­me­to­der­ne i ana­ly­sen.

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

A.P. Møller Fonden gør status syv år efter folkeskolemilliarden

A.P. Møl­ler Fon­den stod bag en af de mest spek­taku­læ­re og om­tal­te do­na­tio­ner i dansk fonds­hi­sto­rie, da den i 2013 do­ne­re­de en mil­li­ard kro­ner…

Nick Elsass: Elsass Fonden skal have en jysk filial

Hvis de om­kring 40 me­d­ar­bej­de­re i El­sass Fon­den bli­ver væk­ket midt om nat­ten, skal de, in­den chok­ket over at bli­ve væk­ket har lagt sig,…

Hempel Fonden går til kamp mod krybskytteri og ulovlig skovhugst i DR Congo

Et tru­et øko­sy­stem. Ulov­lig sko­v­hugst. Ulov­lig og om­sig­gri­ben­de mi­ne­drift. Og kryb­s­kyt­te­ri, som blandt an­det kan ses på en be­stand af ele­fan­ter, som er fal­det…

Tre ud af ti topdirektører er kvinder hos de mest uddelende fonde

  Fag­for­e­nin­ger, le­del­ses­for­ske­re og eks­per­ter i li­ge­stil­ling har læn­ge ef­ter­lyst fle­re kvin­de­li­ge top­le­de­re. Og må­ske kan de fin­de in­spira­tion til vej­en frem i fonds­sek­to­ren. Her sid­der…

Forslag om statsfinansiering af fondsstøttet læreruddannelse møder hård kritik

Syv fon­de har po­stet om­kring 50 mio. kr. i Teach First Dan­mark, som en­ga­ge­rer aka­de­mi­ke­re til at ar­bej­de på fuld tid som fol­ke­sko­le­læ­re­re, mens…

Borgerretsfonden overvejer at trække staten i retten i minksagen

Bor­ger­rets­fon­den er sat i ver­den for at be­skyt­te bor­ge­re mod magt­mis­brug fra blandt an­dre sta­ten. Fon­den er ble­vet spurgt, om den er vil­lig til…

Ny fond vil mindske klimaaftryk ved at støtte plantning af nye skove

”Fon­den er en al­men­nyt­tig fond, hvis for­mål er at ar­bej­de for et bed­re kli­ma samt ri­ge­re na­tur navn­lig ved at rej­se skov i Dan­mark.” Så­dan…

Coronakrise

Nyt forskningsprojekt retter luppen mod fondes rolle under coronakrisen

Uden de er­hvervs­dri­ven­de fon­des sto­re ge­ne­rø­si­tet og agi­li­tet vil­le me­get ha­ve set an­der­le­des ud un­der cor­ona­kri­sen bå­de på det sund­heds­mæs­si­ge og kul­tu­rel­le om­rå­de i…

Lars Rebien Sørensen: Danmark skal have et infektionsmedicinsk center

Dan­mark – og re­sten af ver­den – skal væ­re bed­re for­be­redt på kom­men­de epi­de­mi­er og an­dre trus­ler mod fol­kes­und­he­den i frem­ti­den, me­ner No­vo Nor­disk…

Trygfondens besøgshunde ramt af coronarestriktioner

Myn­dig­he­der­nes cor­o­na­re­strik­tio­ner i form af af­stand, so­ci­a­le bob­ler og for­sam­lings­for­bud ram­mer i høj grad filan­tro­pi­ens for­trop­per. Det gæl­der og­så de fir­be­ne­de af slagsen. Re­ge­rin­gen be­slut­ning…

Anne Birgitte Gammeljord: Ny strategi cementerer Augustinus Fondens ansøgningsdrevne filantropi

Det hand­ler om at ram­me så præ­cist som over­ho­ve­det mu­ligt, når der år­ligt ud­de­les mel­lem 320 og 340 mil­li­o­ner kro­ner til filan­tro­pi­ske pro­jek­ter in­den…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, fær­re…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig be­slut­tet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…