Fondstilsynets nye honorar-analyse møder hård kritik: “Det er en ommer”

Erhvervsstyrelsen har netop udgivet en omfattende analyse af de erhvervsdrivende fondes bestyrelseshonorarer, direktørlønninger og administrationsomkostninger bestilt hos konsulenthuset EY. Men analysen møder kritik fra professor i fondsledelse Steen Thomsen fra Copenhagen Business School.

Erhvervsstyrelsen – Pakhuskaj
Er­hvervs­sty­rel­sen har i øje­blik­ket fo­kus på at “få bragt lovstri­di­ge le­del­ses­ve­der­lag m.v. til op­hør og sæt­te fo­kus på fon­des ad­mi­ni­stra­ti­ve om­kost­nin­ger,” som sty­rel­sen skri­ver i sin se­ne­ste års­be­ret­ning. Men sty­rel­sens nye værk­tøj til op­ga­ven mø­der nu kri­tik (fo­to: Leif Jør­gen­sen / CC BY-SA).

Er be­sty­rel­ser­ne og di­rek­tø­rer­ne i de dan­ske er­hvervs­dri­ven­de fon­de over­be­tal­te? Frå­d­ser fon­de­ne med de­res administrationsomkostninger?

Dét har Er­hvervs­sty­rel­sen i øje­blik­ket fo­kus på for at “få bragt lovstri­di­ge le­del­ses­ve­der­lag m.v. til op­hør og sæt­te fo­kus på fon­des ad­mi­ni­stra­ti­ve om­kost­nin­ger,” som sty­rel­sen skri­ver i sin se­ne­ste års­be­ret­ning (pdf).

Og for at kun­ne lø­se dén op­ga­ve har Er­hvervs­sty­rel­sen nu få­et frem­stil­let et nyt værk­tøj i form af en om­fat­ten­de ana­ly­se af om­kost­nin­ger til ve­der­lag og ad­mi­ni­stra­tion hos de er­hvervs­dri­ven­de fonde.

Men til­sy­nets nye ana­ly­se­værk­tøj er så uklart, at det er ‘en om­mer’, vur­de­rer pro­fes­sor i fonds­le­del­se Ste­en Thom­sen fra CBS:

Det er uhold­bart, at vi skal gæt­te på, hvil­ke fejl de har lavet.

Ste­en Thom­sen – pro­fes­sor i fonds­le­del­se, CBS

"Det er en om­mer. Der er så me­get uklar­hed i ana­ly­sen, at Er­hvervs­sty­rel­sen bør læg­ge sit tal­ma­te­ri­a­le frem. Det er uhold­bart, at vi skal gæt­te på, hvil­ke fejl de har la­vet,” si­ger Ste­en Thomsen.

Han pe­ger på, at en ana­ly­se med uklar­he­der og fejl i sid­ste en­de kan ri­si­ke­re at fø­re til for­ker­te af­gø­rel­ser, når Er­hvervs­sty­rel­sen skal ta­ge stil­ling til, om bl.a. fon­de­nes ve­der­lag er rimelige:

"Ul­ti­ma­tivt kan ana­ly­sen jo re­sul­te­re i en for­kert prak­sis i Er­hvervs­sty­rel­sen med hen­syn til ho­norar­fast­sæt­tel­se,” si­ger Ste­en Thomsen.

Faldende vederlag, milliarder i fondsadministration og vellønnede næstformænd

På fle­re punk­ter væk­ker den nye ana­ly­se op­sigt. Ana­ly­sen byg­ger på en udtøm­men­de gen­nem­gang af regn­ska­ber­ne for samt­li­ge er­hvervs­dri­ven­de fon­de, og den frem­hæ­ver, at fon­de­ne i gen­nem­snit har sæn­ket le­del­ses­ve­der­la­ge­ne, alt­så be­sty­rel­ses­ho­norar og di­rek­tør­løn, med 7 pct. fra 2017 til 2018.

Trods det­te fald vi­ser ana­ly­sen sam­ti­dig, at de er­hvervs­dri­ven­de fon­de til­sam­men ud­be­tal­te 472 mio. i le­del­ses­ve­der­lag i 2018 mod 359 mio. kr. i 2017 sva­ren­de til en stig­ning på 32 pct. fra 2017 til 2018.

Ste­en Thom­sen kan fra an­dre un­der­sø­gel­ser ik­ke gen­ken­de ana­ly­sens bil­le­de af, at de er­hvervs­dri­ven­de fon­de i gen­nem­snit be­tal­te de­res be­sty­rel­ser og di­rek­tø­rer min­dre i 2018, end de gjor­de i 2017. Hans bed­ste for­kla­ring på ana­ly­sens kon­klu­sion er, at ana­ly­sen sam­men­lig­ner én li­ste af fon­de for 2017 og en an­den for 2018, hvor det ik­ke er de sam­me fon­de, der sam­men­lig­nes i de to år:

"Og hvis det er rig­tigt, så er det et pro­blem. For så kan man ik­ke kon­klu­de­re, at der er sket et gen­nem­snit­ligt fald i fon­de­nes le­del­ses­ve­der­lag fra det ene år til det næ­ste. Og i det her til­fæl­de kan jeg da hel­ler ik­ke få det til at pas­se,” si­ger Ste­en Thomsen.

Ana­ly­sen vi­ser og­så, at to dan­ske er­hvervs­dri­ven­de fon­de har per­so­na­le- og ad­mi­ni­stra­tions­om­kost­nin­ger for hen­holds­vis 7,2 mil­li­ar­der kr. og 1,4 mil­li­ar­der kr. Men der­næst når den frem til, at “de er­hvervs­dri­ven­de fon­de i 2018 sam­let set har brugt knap 4 mia. kr. på per­so­na­le- og ad­mi­ni­stra­tions­om­kost­nin­ger, sva­ren­de til et gen­nem­snit på 4,6 mio. kr. på tværs af fondene.”

For­fat­ter­ne af ana­ly­sen la­der til at væ­re for­vir­re­de. Hvis vi som læ­se­re skal for­stå, hvad der fo­re­går, så er vi nødt til at få ind­sigt i bå­de be­reg­nin­ger­ne og beregningsgrundlaget.

Ste­en Thom­sen – pro­fes­sor i fonds­le­del­se, CBS

Ste­en Thom­sen me­ner ik­ke, at de op­ly­ste tal gi­ver mening:

"Ad­mi­ni­stra­tions­om­kost­nin­ger­ne ser mær­ke­li­ge ud, må jeg si­ge. Spørgs­må­let er jo, hvad man skal tro. Der er man­ge bol­de i luf­ten, og for­fat­ter­ne af ana­ly­sen la­der til at væ­re for­vir­re­de. Hvis vi som læ­se­re skal for­stå, hvad der fo­re­går, så er vi nødt til at få ind­sigt i bå­de be­reg­nin­ger­ne og be­reg­nings­grund­la­get. Er­hvervs­sty­rel­sen bør der­for læg­ge da­ta­ma­te­ri­a­let frem, for det byg­ger jo på of­fent­ligt til­gæn­ge­li­ge op­lys­nin­ger," si­ger Ste­en Thomsen.

Og­så ana­ly­sens tal for ve­der­lag til be­sty­rel­ses­for­mænd og -næst­for­mænd over­ra­sker. Iføl­ge ana­ly­sen fik for­mæn­de­ne i 2017 et gen­nem­snit­ligt la­ve­re ho­norar end næst­for­mæn­de­ne. Den kon­klu­sion ty­der for Ste­en Thom­sen på, at ana­ly­sen ik­ke klart ta­ger høj­de for, at rol­len som næst­for­mand ty­pisk kun fin­des i for­holds­vis sto­re og kom­plek­se fon­de med na­tur­ligt hø­je­re honorarer.

"Diplo­ma­tisk sagt er der nog­le ting, som godt kun­ne væ­re bed­re op­lyst i den­ne her ana­ly­se. Ana­ly­sen er uklar på nog­le væ­sent­li­ge punk­ter. Den er og­så svær at for­tol­ke uden bed­re vej­led­ning om, hvad der fo­re­går,” si­ger Ste­en Thomsen.

Erhvervsstyrelsen opdaterer analysen

Er­hvervs­sty­rel­sen og kon­su­lent­hu­set EY har få­et fo­re­lagt Ste­en Thom­sens kritik.

Er­hvervs­sty­rel­sen op­ly­ser i et skrift­ligt svar den 6. marts 2020, at ana­ly­sens be­reg­nin­ger om ad­mi­ni­stra­tions­om­kost­nin­ger­ne nu er ret­tet og en ny ver­sion ud­gi­vet (pdf).

“Ana­ly­sen er ble­vet ud­ar­bej­det af EY for Er­hvervs­sty­rel­sen. EY har gen­nem­gå­et de­res da­ta­ma­te­ri­a­le og fun­det fejl ved­rø­ren­de per­so­na­le- og ad­mi­ni­stra­tions­om­kost­nin­ger­ne, som er ble­vet ret­tet. En op­da­te­ret ud­ga­ve af ana­ly­sen er i dag ble­vet of­fent­lig­gjort på sty­rel­sens hjemmeside.”

Der­med fast­hol­der Er­hvervs­sty­rel­sen den øv­ri­ge ana­ly­se, her­un­der po­in­ten om, at fon­de­nes gen­nem­snit­li­ge le­del­ses­ve­der­lag er fal­det fra 2017 til 2018, samt po­in­ten om, at be­sty­rel­ser­nes næst­for­mænd i 2017 gen­nem­snit­ligt fik et hø­je­re ve­der­lag end formændene.

EY øn­sker ik­ke at ud­ta­le sig el­ler at ud­dy­be be­reg­nings­me­to­der­ne i analysen.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer