Annoncespot_img

Jon Stokholm kan nu tiltræde som formand for Herlufsholm

STUK har som fondsmyndighed nu endeligt godkendt skolefondens vedtægtsændringer. Det sker på baggrund af et høringssvar fra Civilstyrelsen. Dermed er den aldersgrænse fjernet, som i ni måneder har forhindret Jon Stokholm i at tiltræde som bestyrelsesformand og forstander.

Scre­en­dump fra Her­lufsholms hjemmeside.

Ni må­ne­der ef­ter, he­le be­sty­rel­sen for Her­lufsholm Sko­le og Gods trak sig fra de­res po­ster, kan den næ­ste be­sty­rel­ses­for­mand, Jon Stok­holm, nu en­de­lig træk­ke i arbejdstøjet.

”De sid­ste ting er nu på plads, og jeg til­træ­der of­fi­ci­elt pr. 12. april. Det er godt, at det nu er fal­det på plads,” si­ger Jon Stokholm.

Sty­rel­sen for Un­der­vis­ning og Kva­li­tet (STUK) har nem­lig den 20. marts en­de­ligt god­kendt de vedtægts­æn­drin­ger, som be­sty­rel­sen har an­mo­det STUK om at god­ken­de i sin egen­skab af fondsmyn­dig­hed for sko­le­fon­den, der er und­ta­get fra lov om er­hvervs­dri­ven­de fonde.

Det vi­ser de se­ne­ste do­ku­men­ter i sa­gen, som Fun­dats har få­et ak­tind­sigt i.

Som føl­ge af en al­ders­græn­se på 70 år i fon­dens vedtæg­ter har den for­hen­væ­ren­de hø­jeste­rets­dom­mer ik­ke lov­ligt kun­net på­ta­ge sig sin op­ga­ve med at ryd­de op i den bun­ke af pro­ble­mer, der tår­ne­de sig op i kølvan­det på en TV2-do­ku­men­tar om vold, kræn­kel­ser og grov mob­ning blandt sko­lens elever.

Den af­gå­en­de be­sty­rel­se med Tor­ben von Lowzow i spid­sen pe­ge­de el­lers kort ef­ter de­res fra­træ­del­se på den 71-åri­ge Jon Stok­holm som den ret­te mand til at brin­ge den me­re end 400 år gam­le fond på ret kurs igen.

Be­sty­rel­sen æn­dre­de straks vedtæg­ter­ne og un­der­ret­te­de STUK om be­slut­nin­gen. Men som Fun­dats tid­li­ge­re har be­skre­vet, kun­ne STUK ik­ke god­ken­de vedtægts­æn­drin­ger. Det skyld­tes blandt an­det, at be­sty­rel­sen ik­ke var be­slut­nings­dyg­tig, for­di Jon Stok­holm for­melt set ik­ke var ind­t­rå­dt i be­sty­rel­sen, selv­om han delt­og i be­slut­nin­gen. Der­u­d­over hav­de be­sty­rel­sen ik­ke be­grun­det, hvor­for det var hen­sigts­mæs­sigt og i fon­dens in­ter­es­se at fjer­ne aldersgrænsen.

De pro­ble­mer blev ud­bed­ret i de­cem­ber sid­ste år og si­den har STUKs en­de­li­ge af­gø­rel­se af­ven­tet et hø­rings­svar fra Ci­vilsty­rel­sen. STUK bad nem­lig Ci­vilsty­rel­sen om at for­hol­de sig til ind­hol­det af vedtægtsændringerne.

Ci­vilsty­rel­sen fin­der, at æn­drin­ger­ne af vedtæg­ten ik­ke er af så væ­sent­lig ka­rak­ter, at sty­rel­sens god­ken­del­se er nødvendig

Ci­vilsty­rel­sens fond­s­kon­tor – i hø­rings­var til STUK

Det hø­rings­svar modt­og STUK den 22. fe­bru­ar, og her skrev Civilstyrelsen:

”De al­min­de­li­ge fonds­ret­li­ge grund­sæt­nin­ger er fort­sat gæl­den­de for fon­den. Det­te in­de­bæ­rer blandt an­det, at væ­sent­li­ge æn­drin­ger af vedtæg­ten, her­un­der æn­drin­ger af for­må­let og op­løs­ning af fon­den, kræ­ver Ci­vilsty­rel­sens til­la­del­se som permutationsmyndighed.”

Men da spørgs­må­let om al­ders­græn­ser og de øv­ri­ge æn­drin­ger kun er så­kald­te for­valt­nings­be­stem­mel­ser i vedtæg­ten, har Ci­vilsty­rel­sen in­gen kom­men­ta­rer, frem­går det af høringssvaret.

”Ci­vilsty­rel­sen fin­der, at æn­drin­ger­ne af vedtæg­ten ik­ke er af så væ­sent­lig ka­rak­ter, at sty­rel­sens god­ken­del­se er nød­ven­dig. Det er så­le­des vo­res op­fat­tel­se, at æn­drin­gen af vedtæg­ten ale­ne for­ud­sæt­ter god­ken­del­se af fon­de­nes tilsynsmyndighed.”

Det be­ty­der, at de nye og gæl­den­de vedtæg­ter ik­ke læn­ge­re sæt­ter be­græns­nin­ger for be­sty­rel­ses­med­lem­mer på grund af al­der. I ste­det er der ind­sat en ræk­ke be­stem­mel­ser, som skal sik­re, at et med­lem ud­træ­der af be­sty­rel­sen, hvis ved­kom­men­de ik­ke er sol­vent, vær­dig el­ler hel­breds­mæs­sigt eg­net til at be­stri­de hvervet.

”Sty­rel­sen kan som føl­ge her­af her­med med­dele be­sty­rel­sen, at sty­rel­sen som fondsmyn­dig­hed her­med en­de­ligt kan god­ken­de fun­dat­stil­læg­get ved­ta­get den 1. de­cem­ber 2022,” skri­ver STUK i bre­vet til Her­lufsholms be­sty­rel­se den 20. marts i år.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer