Louisiana skifter ud i bestyrelsen efter påbud fra fondstilsyn

Bestyrelsen for Louisiana Museum of Modern Art efterkommer nu et påbud fra Erhvervsstyrelsen om, at der ikke må være 100 procent personsammenfald mellem museets bestyrelse og de to fonde, der uddeler bevillinger til museet. “Intet er så skidt, at det ikke er godt for noget. Det gælder måske også i dette tilfælde,” siger bestyrelsesformand Lars Munch.

Be­sty­rel­sen i Lou­i­si­a­na Mu­se­um of Mo­dern Art får nu to nye be­sty­rel­ses­med­lem­mer. Pressefoto.

In­ge Ber­ne­ke og Mi­cha­el Pram Ras­mus­sen er ud­t­rå­dt af be­sty­rel­sen for det ver­dens­be­røm­te mu­se­um Lou­i­si­a­na Mu­se­um of Mo­dern Art.

Det sker som føl­ge af et på­bud fra Er­hvervs­sty­rel­sen, der i de­cem­ber af­gjor­de, at mini­mum to per­so­ner fra en­ten mu­se­ets be­sty­rel­se el­ler be­sty­rel­sen i Lou­i­si­a­na-Fon­den og Mu­se­ums­fon­den af 7. de­cem­ber 1966 skul­le skif­tes ud.

Det bli­ver CBS-pro­fes­sor Eva Boxen­baum og atom­fy­si­ker og ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Hen­rik Tau­dorf Loren­sen, der over­ta­ger po­ster­ne i kunst­mu­se­ets bestyrelse.

De nye be­sty­rel­ses­med­lem­mer blev for­melt valgt på et be­sty­rel­ses­mø­de 31. marts.

To personer skulle skiftes ud

Be­sty­rel­sen for Lou­i­si­a­na Mu­se­um of Mo­dern Art
Lars Hen­rik Munch (for­mand)
Dor­te Mandrup-Poulsen
Mi­nik Thor­leif Rosing
An­ders Byriel
Hen­rik Tau­dorf Lorensen
Eva Boxenbaum

Ud­skift­nin­gen i be­sty­rel­sen sker ef­ter fle­re fonds­ret­s­eks­per­ter sid­ste år på­pe­ge­de, at den da­væ­ren­de be­sty­rel­ses­sam­men­sæt­ning i mu­se­et, Lou­i­si­a­na-Fon­den og Mu­se­ums­fon­den af 7. de­cem­ber 1966 var ulov­lig.

Det for­tæl­ler Lars Munch, der er for­mand for al­le tre or­ga­ni­sa­tio­ner til Fundats.

”Grun­den til, at vi skul­le ha­ve to nye be­sty­rel­ses­med­lem­mer, var, at Er­hvervs­sty­rel­sen – i øv­rigt på bag­grund af en ar­ti­kel fra Fun­dats – på­lag­de os at ha­ve uaf­hæn­gig­hed mel­lem be­sty­rel­sen for Lou­i­si­a­na Mu­se­um og de to fon­de, der står bag. Det har med­ført, at In­ge Ber­ne­ke og Mi­cha­el Pram Ras­mus­sen for­bli­ver i de to fon­des be­sty­rel­ser, men er trå­dt ud af mu­se­ets be­sty­rel­se. Vi skul­le alt­så fin­de to nye med­lem­mer til mu­se­ets be­sty­rel­se,” si­ger Lars Munch.

De to fon­de har til­sam­men den ful­de ud­peg­nings­ret til be­sty­rel­sen i mu­se­et, frem­går det af vedtæg­ter­ne i fondskonstruktionen. 

Personsammenfald var ulovligt

Iføl­ge er­hvervs­fonds­lo­ven skal en fonds­le­del­se væ­re uaf­hæn­gig af fon­dens væ­sent­lig­ste bevillingsmodtagere.

Det gæl­der bå­de Lou­i­si­a­na-Fon­den, der dri­ver bu­tik, café og pu­bli­kums­af­de­ling på mu­se­et, og Mu­se­ums­fon­den af 7. de­cem­ber 1966, der er ho­ve­d­e­jer af Gyl­den­dal A/S.

Beg­ge fon­de har til for­mål at støt­te mu­se­et Lou­i­si­a­na, og der­for fandt Er­hvervs­sty­rel­sen det i strid med fonds­ret­ten, at de to fonds­be­sty­rel­ser var iden­ti­ske med mu­se­ets bestyrelse.

Lou­i­si­a­na-Fon­dens bestyrelse
Lars Hen­rik Munch (for­mand)
Dor­te Mandrup-Poulsen
Mi­nik Thor­leif Rosing
Mi­cha­el Pram Rasmussen
In­ge Kirsti­ne Berneke
An­ders Byriel

”Sty­rel­sen skal der­for på­by­de, jf. er­hvervs­fonds­lo­vens § 24, stk. 2, at be­sty­rel­ser­ne i de to fon­de ta­ger ini­ti­a­tiv til, at der for frem­ti­den ik­ke er et 100 pct. over­lap mel­lem be­sty­rel­ses­med­lem­mer­ne i de to fon­de og mu­se­et. Be­sty­rel­ser­ne i de to fon­de vil som ud­gangs­punkt an­ses for at væ­re uaf­hæn­gi­ge og uvil­di­ge, hvis mindst to be­sty­rel­ses­med­lem­mer ik­ke og­så er med­lem­mer af be­sty­rel­sen for mu­se­et,” skrev er­hvervs­sty­rel­sen i sin af­gø­rel­se i de­cem­ber.

På den bag­grund valg­te be­sty­rel­sen at skif­te ud i per­son­gal­le­ri­et i mu­se­et og ik­ke i de fonds­be­sty­rel­ser, for­kla­rer Lars Munch. 

”Det har væ­ret af­gø­ren­de for os at sik­re kom­pe­ten­ce og kon­ti­nu­i­tet i fon­de­ne, og det er vi gla­de for at ha­ve op­nå­et med den nu­væ­ren­de be­sæt­ning. Det gi­ver ro om mu­se­et, som på grund af Covid har ri­ge­ligt med ud­for­drin­ger i den­ne tid,” si­ger han.

Kærlighed til Louisiana var afgørende

Selv­om det er et på­bud fra Er­hvervs­sty­rel­sen, der har få­et fon­de­ne til at æn­dre i mu­se­ets be­sty­rel­se, er Lars Munch med eg­ne ord ”vir­ke­lig glad” for, at det ver­dens­be­røm­te mu­se­um nu har få­et Eva Boxen­baum og Hen­rik Tau­dorf Loren­sen i bestyrelsen.

”Jeg sy­nes, vi med de to nye med­lem­mer har sik­ret et højt aka­de­misk ni­veau, en stærk sam­fund­s­in­ter­es­se og en for­ret­nings­mæs­sig bag­grund i be­sty­rel­sen. Her­til kom­mer, at de nye med­lem­mer er yn­gre end os an­dre i mu­se­ets be­sty­rel­se,” si­ger Lars Munch.

Han for­tæl­ler, at be­sty­rel­sen for de to fon­de for­ud for val­get af de to nye be­sty­rel­ses­med­lem­mer op­stil­le­de en ræk­ke kri­te­ri­er, der skul­le op­fyl­des for de kom­men­de medlemmer.

Det kan ly­de som en flo­skel, men man kan ik­ke kom­me ind i Lou­i­si­a­na-sy­ste­met, hvis ik­ke man på for­hånd har en kær­lig­hed til mu­se­et og kend­skab til det

Lars Munch – Be­sty­rel­ses­for­mand, Lou­i­si­a­na Mu­se­um of Mo­dern Art 

Før­ste kri­te­ri­um var med be­sty­rel­ses­for­man­dens eg­ne ord ”kær­lig­hed til museet.”

”Det kan ly­de som en flo­skel, men man kan ik­ke kom­me ind i Lou­i­si­a­na-sy­ste­met, hvis ik­ke man på for­hånd har en kær­lig­hed til mu­se­et og kend­skab til det. Man kan ik­ke plud­se­lig lan­de på Lou­i­si­a­na og så iden­ti­fi­ce­re sig med mu­se­ets drift og ud­vik­ling,” si­ger Lars Munch.

Næst ef­ter kær­lig­hed til mu­se­et blev in­ter­es­sen for kunst væg­tet højt.

”De kom­men­de be­sty­rel­ses­med­lem­mer skul­le ha­ve in­ter­es­se for kunst og vi­den om det. Men de be­hø­ve­de ik­ke at ha­ve for­stand på kunst. Det var ik­ke et krav, at de skul­le ha­ve en kunst­fag­lig bag­grund,” for­kla­rer Lars Munch.

Yder­li­ge­re var det fonds­be­sty­rel­ser­nes øn­ske, at de nye be­sty­rel­ses­med­lem­mer var yn­gre end de ek­si­ste­ren­de, så ”vi ik­ke al­le sam­men er næ­sten li­ge gam­le,” som Lars Munch for­mu­le­rer det.

Ud­over de tre kri­te­ri­er, var det des­u­den en for­ud­sæt­ning, at de nye med­lem­mer af mu­se­ets be­sty­rel­se kun­ne bi­dra­ge med høj faglighed.

”Vi vil­le ha­ve et be­sty­rel­ses­med­lem, som for­står sig på sam­funds­for­hold på højt ni­veau. En, som for­står, i hvil­ken ret­ning, sam­fun­det be­væ­ger sig, og hvad der er de over­ord­ne­de trends. Der var Eva Boxen­baum det bed­ste bud, vi kun­ne fin­de,” si­ger Lars Munch.

Eva Boxen­baum er pro­fes­sor ved De­part­ment of Or­ga­niza­tion på Co­pen­ha­gen Bu­si­ness School. Her for­sker hun blandt an­det i, hvor­dan en­tre­pre­nø­rer bi­dra­ger til sam­funds­for­an­drin­ger. I 2021 modt­og hun Eli­te­forsk-pri­sen af Ud­dan­nel­ses- og Forskningsministeriet.

Kvantefysiker med forstand på design

Mu­se­ets an­det nye be­sty­rel­ses­med­lem, Hen­rik Tau­dorf Loren­sen, har med sin Ph.D. i kvan­te­fy­sik fra Dan­marks Tek­ni­ske Uni­ver­si­tet og­så en aka­de­misk bag­grund. Men han har og­så en lang er­hvervskar­ri­e­re bag sig med an­sæt­tel­ser hos bå­de McK­in­sey, Le­go og B&O.

Mu­se­ums­fon­den af 7. de­cem­ber 1966' bestyrelse
Lars Hen­rik Munch (for­mand)
Dor­te Mandrup-Poulsen
Mi­nik Thor­leif Rosing
Mi­cha­el Pram Rasmussen
In­ge Kirsti­ne Berneke
An­ders Byriel

Der­til kom­mer, at han er stif­ter og ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i mø­bel­virk­som­he­den TAKT A/S, der har sat sig for at pro­du­ce­re bæ­re­dyg­ti­ge de­sign­møb­ler til over­kom­me­li­ge priser.

”I be­sty­rel­sen øn­ske­de vi og­så en kan­di­dat med sær­li­ge kom­pe­ten­cer in­den­for det for­ret­nings­mæs­si­ge, di­gi­ta­le og kli­ma­mæs­si­ge om­rå­de. Det kan man ro­ligt si­ge, vi har vi få­et med Hen­rik Tau­dorf Loren­sen,” si­ger Lars Munch.

- Når du nu kig­ger på je­res nye be­sty­rel­ses­med­lem­mer, var det så i vir­ke­lig­he­den en god ting, at I fik det på­bud fra Erhvervsstyrelsen?

”Det var ik­ke vo­res eget valg at æn­dre i be­sty­rel­ser­ne. Vi var godt til­fred­se, som be­man­din­gen var. Men jeg ple­jer at si­ge, at in­tet er så skidt, at det ik­ke er godt for no­get. Det gæl­der må­ske og­så i det­te til­fæl­de,” si­ger Lars Munch.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Annoncespot_img

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer