Påbud til 44 erhvervsfonde i sager om manglende vederlagsoplysninger

Erhvervsstyrelsen har i 2021 haft særligt fokus på, om de erhvervsdrivende fonde overholder lovkravet om at skrive i årsrapporten, hvad administrator og ledelse får i samlet vederlag. Det har ført til 44 påbud fra styrelsen, som også har været ude efter en række erhvervsfonde, hvor der er sket sammenblanding af roller og kan opstå inhabilitet.

Erhvervsstyrelsen – Pakhuskaj
Er­hvervs­sty­rel­sens fondstil­syn hav­de sid­ste år fo­kus på er­hvervs­fon­de­nes lov­plig­ti­ge ve­der­lags­op­lys­nin­ger. Det re­sul­te­re­de i på­bud til 44 er­hvervs­dri­ven­de fonde.

En ræk­ke er­hvervs­dri­ven­de fon­de i Dan­mark le­ver ik­ke op til års­regn­skabs­lo­vens krav om at op­ly­se i års­rap­por­ten om ad­mi­ni­stra­tors og le­del­sens sam­le­de vederlag.

Iføl­ge den net­op of­fent­lig­gjor­te 2021-års­be­ret­ning for Er­hvervs­sty­rel­sens kon­trol og til­syn be­tød det sid­ste år, at 44 er­hvervs­dri­ven­de fon­de fik et på­bud fra Er­hvervs­sty­rel­sen om at sør­ge for at gi­ve de lov­plig­ti­ge ve­der­lags­op­lys­nin­ger i de kom­men­de årsrapporter.

Net­op de lov­plig­ti­ge krav om no­te­o­p­lys­nin­ger om ad­mi­ni­stra­tors og le­del­sens ve­der­lag i års­rap­por­ten er et om­rå­de, Er­hvervs­sty­rel­sen i 2021 har haft ’sær­ligt fo­kus på’, frem­går det af års­be­ret­nin­gen for sty­rel­sens er­hvervs­ret­te­de kon­trol og tilsyn.

Pluk fra Er­hvervs­sty­rel­sens årsberetning
  • Er­hvervs­sty­rel­sens års­be­ret­ning for kon­trol­ler og til­syn i 2021 in­de­hol­der i for­hold til de er­hvervs­dri­ven­de fon­de blandt an­det føl­gen­de fakta:
  • Der er ul­ti­mo 2021 re­gi­stre­ret cir­ka 1.415 er­hvervs­dri­ven­de fon­de i sty­rel­sens register.
  • Sty­rel­sen af­slut­te­de sid­ste år 28 stif­tel­ses­sa­ger, 16 over­gan­ge til er­hvervs­dri­ven­de fond og ni over­gan­ge til ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fond.
  • 14 er­hvervs­fon­de fik til­la­del­se til lik­vi­da­tion og 14 blev re­gi­stre­ret opløst.
  • 120 er­hvervs­dri­ven­de fon­de modt­og i 2021 et vej­led­nings­brev fra Er­hvervs­sty­rel­sen ef­ter at ha­ve re­gi­stre­ret æn­drin­ger af fon­dens be­sty­rel­se væ­sent­li­ge se­ne­re end de gæl­den­de frister.

”Er­hvervs­dri­ven­de fon­de skal i års­rap­por­ten an­gi­ve det sam­le­de ve­der­lag m.v. til nu­væ­ren­de og for­hen­væ­ren­de med­lem­mer af le­del­sen og det sam­le­de ve­der­lag m.v., som med­lem­mer af fon­dens be­sty­rel­se og di­rek­tion mod­ta­ger som le­del­ses­med­lem i an­dre virk­som­he­der i kon­cer­nen. Er­hvervs­dri­ven­de fon­de skal og­så i års­rap­por­ten an­gi­ve fon­dens sam­le­de ve­der­lag m.v. til fon­dens even­tu­el­le ad­mi­ni­stra­tor og det ve­der­lag m.v., som ad­mi­ni­stra­tor mod­ta­ger i an­dre virk­som­he­der i kon­cer­nen,” skri­ver Er­hvervs­sty­rel­sen blandt an­det i sin års­be­ret­ning i det ka­pi­tel, der om­hand­ler sty­rel­sens til­syn og kon­trol med er­hvervs­dri­ven­de fonde.

Ind­sat­sen i 2021 kom­mer i for­læn­gel­se af en til­sva­ren­de ind­sats i 2020 mod mang­len­de no­te­o­p­lys­nin­ger om ledelsesvederlag.

Er­hvervs­sty­rel­sen be­hand­ler blandt an­det sa­ger om re­gi­stre­ring af nye fonds­stif­tel­ser, ka­pi­tal­for­hø­jel­ser, over­gang til er­hvervs­dri­ven­de og til ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fond, æn­dring af le­del­se og re­visor samt op­løs­ning. Og det frem­går af Er­hvervs­sty­rel­sens års­be­ret­ning, at pro­ble­mer­ne med at hu­ske at op­ly­se ve­der­lag langt fra er det ene­ste om­rå­de, hvor det i 2021 har væ­ret nød­ven­digt for sty­rel­sen at hol­de de er­hvervs­dri­ven­de fon­de i ørerne.

I for­bin­del­se med re­gi­stre­rings­sa­ger om æn­dring af le­del­se el­ler re­visor har Er­hvervs­sty­rel­sen iføl­ge års­be­ret­nin­gen fle­re gan­ge i lø­bet af 2021 væ­ret nødt til at an­mo­de om, som det hed­der, ”bed­re el­ler me­re fyl­dest­gø­ren­de do­ku­men­ta­tion for æn­drin­gens lov­li­ge ved­ta­gel­se i form af for­hand­lings­pro­tokol­ler fra be­sty­rel­ses­mø­der el­ler ud­peg­nings­bre­ve fra en ud­peg­nings­be­ret­ti­get, for­di den ved­lag­te do­ku­men­ta­tion ik­ke var tilstrækkelig.”

En række sager om sammenblanding af roller

Når det gæl­der Er­hvervs­sty­rel­sens be­hand­ling af re­gi­stre­rings­sa­ger om skift af re­visor, har der i det for­gang­ne år væ­ret et sær­ligt fo­kus på de sa­ger, hvor re­visor skif­tes ud in­den hver­vets udløb.

Hvis der sker et re­visorskif­te, in­den re­visors hverv op­hø­rer, el­ler hvis re­visorskif­tet skyl­des uove­r­ens­stem­mel­ser mel­lem be­sty­rel­sen og re­visor, skal bå­de fond og den fra­træ­den­de re­visor ind­sen­de en fyl­dest­gø­ren­de for­kla­ring om år­sa­gen til hver­vets op­hør. Og dét sker ik­ke al­tid, fast­slår Erhvervsstyrelsen.

”Det har i fle­re til­fæl­de væ­ret nød­ven­digt at an­mo­de bå­de fond og den fra­træ­den­de re­visor om at ef­ter­sen­de re­de­gø­rel­ser for hver­vets op­hør,” skri­ver styrelsen.

Et an­det pro­blem, som Er­hvervs­sty­rel­sen sæt­ter fin­ge­ren ned på, hand­ler om in­ha­bi­li­tet. Som fondsmyn­dig­hed har Er­hvervs­sty­rel­sen så­le­des i, som det hed­der, ”en ræk­ke sa­ger” vur­de­ret den ”sam­men­blan­ding af rol­ler”, der kan op­stå i er­hvervs­fon­de­ne, når den sam­me per­son va­re­ta­ger fle­re for­skel­li­ge op­ga­ver el­ler har fle­re for­skel­li­ge re­la­tio­ner til fonden.

Det skal væ­re så en­kelt som mu­ligt for dan­ske virk­som­he­der at ef­ter­le­ve reg­ler­ne. Om­vendt skal de få virk­som­he­der, der ik­ke øn­sker at spil­le ef­ter reg­ler­ne, op­le­ve et ef­fek­tivt og ved­va­ren­de kontrolpres

Ka­tri­ne Win­ding – Di­rek­tør, Erhvervsstyrelsen

”Sty­rel­sen har i dis­se sa­ger ind­skær­pet er­hvervs­fonds­lo­vens reg­ler om blandt an­det in­ha­bi­li­tet, plig­ten til at do­ku­men­te­re be­sty­rel­sens for­hand­lin­ger i en pro­tokol, for­bud­det mod at be­sty­rel­ses­for­man­den er an­sat som di­rek­tør i fon­den el­ler fon­dens dat­ter­sel­ska­ber m.v., og for­bud­det mod, at for­man­den som ud­gangs­punkt ik­ke må ud­fø­re an­dre hverv for fon­den end for­mands­hver­vet,” skri­ver styrelsen.

Skal være enkelt at drive ansvarlig virksomhed

I en pres­se­med­del­el­se, som Er­hvervs­sty­rel­sen har sendt ud pa­ral­lelt med of­fent­lig­gø­rel­sen af års­be­ret­nin­gen for kon­trol og til­syn i 2021, un­der­stre­ger sty­rel­sens di­rek­tør Ka­tri­ne Win­ding, at Er­hvervs­sty­rel­sen ar­bej­der for at gø­re det en­kelt og at­trak­tivt at dri­ve an­svar­lig virk­som­hed i he­le Danmark.

”Det be­ty­der blandt an­det, at det skal væ­re så en­kelt som mu­ligt for dan­ske virk­som­he­der at ef­ter­le­ve reg­ler­ne. Om­vendt skal de få virk­som­he­der, der ik­ke øn­sker at spil­le ef­ter reg­ler­ne, op­le­ve et ef­fek­tivt og ved­va­ren­de kon­trol­pres,” ly­der det fra Ka­tri­ne Winding.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer