Revisor var tavs om ulovlig uddelingspraksis i Helsefonden

Helsefondens revisorer overså bestyrelsens pligt til at uddele penge til etablering eller modernisering af plejehjem. Negligeringen af det ene af fondens tre uddelingsformål er slet ikke påtalt af revisorerne i de seneste fem år, fremgår af det revisionsprotokollerne, som Fundats har fået aktindsigt i.

Anne-Mette Winther Christiansen (foto: Helsefonden)
Hel­se­fon­dens re­viso­rer har i fem år gi­vet en "blank" på­teg­ning og har ik­ke på­talt fon­dens ulov­li­ge ud­de­lings­prak­sis over­for be­sty­rel­ses­for­mand An­ne-Met­te Wint­her Chri­sti­an­sen (fo­to: Helsefonden)

Nye op­lys­nin­ger ty­der på, at ik­ke kun Hel­se­fon­dens be­sty­rel­se men og­så fon­dens re­viso­rer har over­hørt kon­klu­sio­ner­ne i den vel nok mest om­tal­te sag om fonds­ud­de­lin­ger i de se­ne­re år.

Hel­se­fon­dens re­viso­rer fra PwC har de se­ne­ste fem år re­vi­de­ret fon­dens ud­de­lin­ger uden en ene­ste gang at på­ta­le be­sty­rel­sens ulov­li­ge uddelingspraksis.

Det vi­ser en gen­nem­gang af re­vi­sions­pro­tokol­ler­ne, som Fun­dats har få­et ak­tind­sigt i.

Rimelig balance

Dom­men i den prin­ci­pi­el­le sag mel­lem Ci­vilsty­rel­sen og be­sty­rel­sen i Det Nis­sen­ske Fa­mi­lie­fond var gen­stand for stor op­mærk­som al­le­re­de før Østre Lands­ret i 2018 af­gjor­de, at be­sty­rel­sen skal for­de­le ud­de­lin­ger­ne li­ge­ligt mel­lem fle­re li­ge­stil­le­de formål.

Fon­den an­ke­de dom­men til Hø­jeste­ret, som den 30. april 2019 of­fent­lig­gjor­de sin afgørelse.

Hø­jeste­rets­dom­mer­ne slog fast, at der i fon­de med fle­re li­ge­stil­le­de for­mål ik­ke ”må ske en en­si­dig be­gun­sti­gel­se af et el­ler fle­re for­mål frem for an­dre, og at der som ud­gangs­punkt skal væ­re en vis ri­me­lig ba­lan­ce i ud­de­lin­ger­ne til de for­skel­li­ge ud­de­lings­for­mål over en årrække.”

Det sva­re­de til den ek­si­ste­ren­de prak­sis i Er­hvervs­sty­rel­sen, men af­gø­rel­sen var no­get me­re lem­pe­lig end det, Ci­vilsty­rel­sen prak­ti­se­re­de, nem­lig at der skul­le ske en næ­sten ma­te­ma­tisk li­ge­lig for­de­ling af pen­ge­ne til de for­skel­li­ge uddelingsformål.

”Blank” påtegning i fem år

Som tid­li­ge­re om­talt i Fun­dats er mang­len­de ba­lan­ce i ud­de­lin­ger­ne net­op pro­ble­met i Hel­se­fon­den, som i en lang år­ræk­ke helt har und­ladt at ud­de­le pen­ge til det før­ste af fon­dens for­mål, som går ud på at gi­ve ”støt­te til etab­le­ring, mo­der­ni­se­ring, nyin­dret­ning og ud­vi­del­se af ple­je­hjem og an­dre bo­lig­for­mer for æl­dre el­ler handicappede.”

Men be­sty­rel­sen i Hel­se­fon­den har ik­ke væ­ret klar over ret­stil­stan­den på fonds­om­rå­det og har der­for neg­li­ge­ret ple­je­hjem­s­for­må­let for at kun­ne gi­ve fle­re pen­ge til forsk­nings­pro­jek­ter, er­kend­te be­sty­rel­ses­for­mand An­ne-Met­te Wint­her Christiansen.

”Vi har he­le ti­den ar­bej­det me­get ud fra hvil­ke an­søg­nin­ger, der lå, og hvor­dan be­ho­vet så ud der­fra. Og når vi kig­ge­de os om­kring, kun­ne vi se, at der var man­ge, der byg­ge­de in­den­for ple­je­hjem, og der­for var det ik­ke der, vi så, at der var et be­hov,” for­kla­re­de hun til Fundats.

Ple­je­hjem­s­for­må­let har dog hel­ler ik­ke ind­gå­et i fon­dens stra­te­gi, li­ge­som det ik­ke er frem­gå­et af de ud­de­lings­po­li­ti­ske vej­led­nin­ger, som po­ten­ti­el­le an­sø­ge­re har kun­net ori­en­te­re sig i på fon­dens hjemmeside.

Da fon­de ik­ke har no­gen eje­re, spil­ler re­viso­rer­ne en sær­lig vig­tig rol­le som of­fent­lig­he­dens til­lids­re­præ­sen­tan­ter - ik­ke kun i for­hold til at tjek­ke om regn­sk­ab­stal­le­ne gi­ver et ret­vi­sen­de bil­le­de, men og­så i for­hold til at kon­trol­le­re, at fonds­le­del­sen over­hol­der vedtæg­ter­ne, de fonds­ret­li­ge grund­sæt­nin­ger samt fondslovgivningen.

I hvert af åre­ne fra 2016 til 2020 har PwCs re­viso­rer skre­vet en cir­ka 10 si­der lang re­vi­sions­pro­tokol, hvor de har be­skre­vet en lang ræk­ke af de for­hold, som re­viso­rer­ne har gen­nem­gå­et og kon­trol­le­ret som led i årsrevisionen.

Som et fast punkt har PwC vur­de­ret Hel­se­fon­dens ud­de­lings­ak­ti­vi­te­ter i for­hold til fun­dat­sen uden, at det har gi­vet an­led­ning til at hej­se et ad­var­sels­flag over­for bestyrelsen:

”Vi har stikprø­ve­vis kon­trol­le­ret, at ud­de­lin­ger­ne op­fyl­der be­stem­mel­ser i vedtæg­ter­ne,” frem­går det af al­le revisionsprotokollerne.

Og af re­viso­rer­nes sam­men­fat­nin­ger frem­går det li­ge­le­des hvert år, at re­vi­sio­nen ik­ke har gi­vet an­led­ning til bemærkninger.

”Så­fremt års­rap­por­ten ved­ta­ges i den fo­re­lig­gen­de form, og der ik­ke un­der be­sty­rel­sens be­hand­ling og ved­ta­gel­se af års­rap­por­ten frem­kom­mer yder­li­ge­re væ­sent­li­ge op­lys­nin­ger, vil vi for­sy­ne regn­ska­bet med en "blank" re­vi­sions­på­teg­ning,” skri­ver revisorerne.

PwCs fondshåndbog anbefaler vurdering

Re­vi­sions- og rå­d­giv­nings­hu­set PwC står og­så bag det fag­li­ge op­slags­værk Fonds­hånd­bo­gen, som ny­der høj an­er­ken­del­se blandt eks­per­ter og prak­ti­ke­re på området.

Her be­skri­ver re­vi­sions­hu­set fonds­lo­v­giv­nin­gen i de­tal­jer, li­ge­som fondsmyn­dig­he­der­nes prak­sis og lø­ben­de af­gø­rel­ser be­skri­ves og ud­læg­ges i bo­gen, som tæl­ler over 600 sider.

I 2020-ver­sio­nen af fonds­hånd­bo­gen, der ble­vet ud­gi­vet i ok­to­ber 2019 er Hø­jeste­rets­dom­men i sa­gen om Det Nis­sen­ske Fa­mi­lie­fond ud­før­ligt be­skre­vet og PwC kon­klu­de­rer, at fonds­le­del­ser­ne ef­ter dom­men har grund til at væ­re ek­stra på­pas­se­li­ge med sik­re over­ens­stem­mel­se mel­lem for­må­le­ne og uddelingspraksis.

”På bag­grund af Hø­jeste­rets­dom­men an­be­fa­les det, at fonds­be­sty­rel­ser­ne frem­over me­re grun­digt vur­de­rer, om ud­de­lin­ger­ne sker for­skrifts­mæs­sigt i over­ens­stem­mel­se med bå­de vedtæg­ter og lov­giv­ning,” kon­klu­de­rer PwC i bogen.

Fun­dats har spurgt PwC, hvor­for den fonds­ret­li­ge vi­den om plig­ten til at sik­re ba­lan­ce mel­lem ud­de­lings­for­må­le­ne ik­ke er nå­et fra PwCs egen fonds­hånd­bog ud til de ud­før­en­de re­viso­rer i Helsefonden.

PwC øn­sker på grund af sin tavs­heds­pligt ik­ke at kom­men­te­re kon­kre­te kun­de­for­hold, men kom­mu­ni­ka­tions­chef Per­nil­le Stok­holm Bøg, siger:

”Vo­res me­d­ar­bej­de­re og part­ne­re bli­ver na­tur­lig­vis op­da­te­ret lø­ben­de fag­ligt med den ny­e­ste vi­den, lov­giv­ning og prak­sis in­den for om­rå­det, så de kan re­vi­de­re og rå­d­gi­ve vo­res kun­der bedst mu­ligt og i hen­hold til gæl­den­de reg­ler og prak­sis. Det me­ner vi og­så, vi har gjort in­den for det på­gæl­den­de fag­li­ge om­rå­de, hvor vi me­ner, at vi har age­ret korrekt.”

”Det skal i øv­rigt un­der­stre­ges, at plig­ten til li­ge­de­ling gæl­der henover tid og ik­ke i for­hold til ud­de­lin­ger i det el­ler de en­kel­te år,” si­ger Per­nil­le Stok­holm Bøg.

Fun­dats har bl.a. via ak­tind­sigt få­et ad­gang til al­le Hel­se­fon­dens ud­de­lings­li­ster – de så­kald­te le­ga­ta­r­for­teg­nel­ser - fra 2013 til og med år 2021. Her­af frem­går in­gen ek­semp­ler på, at fon­den har støt­tet ”etab­le­ring, mo­der­ni­se­ring, nyin­dret­ning og ud­vi­del­se af ple­je­hjem og lig­nen­de, her­un­der an­dre bo­lig­for­mer for æl­dre el­ler handicappede.”

Hver­ken fon­dens di­rek­tør el­ler be­sty­rel­ses­for­mand har på­pe­get nog­le ek­semp­ler på støt­te til ple­je­hjems­byg­ge­ri, der­i­mod har for­man­den for­kla­ret, at be­sty­rel­sen har vur­de­ret, at der ik­ke har væ­ret hver­ken ef­ter­spørgsel el­ler be­hov for at støt­te den ty­pe projekter.

På bag­grund af Fun­dats’ om­ta­le af sa­gen gen­nem­fø­rer Ci­vilsty­rel­sen i øje­blik­ket en un­der­sø­gel­se af fon­dens regn­ska­ber og be­vil­lings­li­ster. Be­sty­rel­sen har på den bag­grund op­lyst, at den ik­ke øn­sker at kom­men­te­re sa­gen yder­li­ge­re så læn­ge un­der­sø­gel­sen pågår.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Annoncespot_img

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer