Simon Aggesen risikerer at blive hængt op på erhvervsfondsloven: ”Det er værre end sagerne om EBH Fonden”

Det er ikke usandsynligt, at Simon Aggesen må tilbagebetale den prisrabat, som han angiveligt modtog af Fonden Eksistensen, da han købte sin Frederiksberg-lejlighed i 2016. Aggesens advokatbaggrund belaster ham yderligere, vurderer ekspert i erstatningsansvar Søren Bergenser, efter fondstilsynet er gået ind i sagen. Erfaringer fra tidligere erstatningssager i EBH Fonden peger i samme retning, siger eksperten.

Simon Aggesen (foto: Frederiksberg Kommune)
Si­mon Ag­ge­sen (K), borg­me­ster i Fre­de­riks­berg Kom­mu­ne (fo­to: Fre­de­riks­berg Kommune).

Hvis Fon­den Ek­si­sten­sen solg­te den 460 kva­drat­me­ter sto­re lej­lig­hed un­der mar­kedspris, er det sand­syn­ligt, at Fre­de­riks­bergs borg­me­ster Si­mon Ag­ge­sen selv må til lom­mer­ne og til­ba­ge­be­ta­le he­le prisrabatten. 

Det vur­de­rer en eks­pert i er­stat­nings­ansvar i er­hvervs­fon­de, ef­ter fondstil­sy­net i Er­hvervs­sty­rel­sen gik ind i sa­gen den 7. oktober. 

”Jeg sy­nes, det er for­nuf­tigt, at fondstil­sy­net har bedt fonds­le­del­sen re­de­gø­re for, hvad der er op og ned i den­ne sag. Hvis til­sy­net kon­klu­de­rer, at fonds­be­sty­rel­sen solg­te lej­lig­he­den un­der mar­keds­vær­di til Si­mon Ag­ge­sen, så er der ta­le om en ulov­lig ud­de­ling,” si­ger ad­vo­kat ph.d. Sø­ren Bergenser. 

I sin bog Er­hvervs­fonds­le­del­sens Er­stat­nings­ansvar har Sø­ren Ber­gen­ser gen­nem­gå­et al­le de rets­sa­ger og af­gø­rel­ser, der fulg­te i kølvan­det på EBH Fon­dens kon­kurs un­der fi­nanskri­sen. Fle­re af dem hand­ler om fon­dens transak­tio­ner til for­del for EBH Bank, som fon­den var ho­ve­d­ak­tio­nær i. 

”Det, der gjor­de sig gæl­den­de i de sa­ger, der kør­te om­kring EBH Fon­den, var, at fon­dens transak­tio­ner blev an­set som ud­de­lin­ger fra fon­den til støt­te for ban­ken,” si­ger han. 

Huslejerabat var uddeling

EBH Fon­den var på fle­re må­der in­vol­ve­ret i EBH Banks salg af ak­tier i fak­tu­re­rings­sel­ska­bet Midt Fa­ctor­ing A/S. For ek­sem­pel over­tog fon­den Midt Fa­ctor­ings ho­ved­sæ­de og ud­le­je­de det her­ef­ter til Midt Fa­ctor­ing på en 10-årig le­je­kon­trakt. Par­ter­ne af­tal­te, at hus­lej­en skul­le ud­gø­re 5,5 pct. af fon­dens in­ve­ste­ring i ejendommen.

I for­bin­del­se med at ban­ken se­ne­re vil­le sæl­ge si­ne ak­tier i Midt Fa­ctor­ing til kre­dit­for­sik­rings­sel­ska­bet Co­face, blev der for­hand­let en af­ta­le om, at Midt Fa­ctor­ings hus­le­je skul­le ned­sæt­tes til 2 pct. 

I de ef­ter­føl­gen­de rets­sa­ger om EBH Banks og EBH Fon­dens kon­kur­ser af­gjor­de ret­ten, at hus­le­je­ned­sæt­tel­sen til un­der mar­keds­ni­veau skul­le be­trag­tes som en ud­de­ling til for­del for ban­ken. Og selv­om ud­de­lin­gen fak­tisk kun­ne rum­mes in­den­for fon­dens for­mål, hav­de fon­den ik­ke be­hand­let hus­le­je­ra­bat­ten ef­ter ud­de­lings­reg­ler­ne. Blandt an­det und­lod be­sty­rel­sen at sik­re, at der var til­stræk­ke­ligt frie reserver. 

Hver­ken fon­den, ban­ken el­ler de­res rå­d­gi­ve­re hav­de over­ve­jet, at hus­le­je­ned­sæt­tel­sen skul­le an­ses for at væ­re en ud­de­ling. Men vær­di­en af ra­bat­ten på hus­lej­en fra 5,5 pct. til 2 pct. blev fast­sat til 10 mio. kr., som ban­kens kon­kurs­bo blev dømt til at be­ta­le til­ba­ge til fon­dens konkursbo. 

Aggesen falder uden for formålet

Sø­ren Ber­gen­ser ser fle­re kla­re pa­ral­lel­ler mel­lem EBH-sa­ger­ne og Si­mon Ag­ge­sens fa­vorab­le køb af her­skabs­lej­lig­he­den på Fre­de­riks­berg Al­lé. Iføl­ge Ek­stra Bla­det fik Ag­ge­sen lov til at kø­be lej­lig­he­den, uden om en ejen­doms­mæg­ler, til un­der halv­de­len af den gen­nem­snit­li­ge kva­drat­me­ter­pris på Frederiksberg. 

”I sa­gen om Dansk Bi­belsko­les [Fon­den Ek­si­sten­sen, red.] salg af lej­lig­he­den til Si­mon Ag­ge­sen kan ra­bat­ten på lej­lig­he­den me­get vel si­destil­les med en ud­de­ling li­ge­som i sa­ger­ne med EBH Fon­den. Men jeg er ret sik­ker på, at Si­mon Ag­ge­sen ik­ke på no­gen må­de kan fal­de ind un­der fon­dens ud­de­lings­for­mål,” si­ger han. 

Af fon­dens års­rap­por­ter frem­går, at det vedtægts­be­stem­te ud­de­lings­for­mål er at støt­te ”un­der­vis­nings-, ud­vik­lings-, pro­duk­tions- og for­mid­lings­ar­bej­de med re­li­gions­pæ­da­go­gi­ske for­mål i vi­de­ste for­stand i hjem, kir­ke og skole.” 

Pro­ble­met for Ag­ge­sen er, at selv­om hver­ken han el­ler fonds­be­sty­rel­sen har over­ve­jet, at pris­ra­bat­ten kan be­trag­tes som en ud­de­ling, så brin­ger det ham ik­ke nød­ven­dig­vis i god tro.

Sø­ren Ber­gen­ser – ad­vo­kat ph.d., eks­pert i erstatningsansvar

Det år fon­den solg­te lej­lig­he­den til Si­mon Ag­ge­sen, skri­ver fonds­le­del­sen des­u­den i års­be­ret­nin­gen, at der ik­ke er fo­re­ta­get uddelinger.

Sa­gen kan der­for en­de med at bli­ve en gan­ske be­ty­de­lig øko­no­misk bet for Si­mon Ag­ge­sen, for­kla­rer Sø­ren Bergenser. 

”Iføl­ge Er­hvervs­fonds­lo­vens pa­ra­graf 88 skal mod­ta­ge­ren af en ulov­lig ud­de­ling til­ba­ge­be­ta­le be­lø­bet med til­læg af pro­ces­ren­ten, med­min­dre han har væ­ret i god tro. Så hvis ik­ke Si­mon Ag­ge­sen kan på­vi­se, at han har væ­ret i god tro om­kring be­ret­ti­gel­sen af ud­de­lin­gen, og det kan han jo umu­ligt ha­ve væ­ret, så vil der væ­re et til­ba­ge­be­ta­lings­krav. Det be­ty­der, at han skal fra­si­ge sig ud­de­lin­gen, og der­u­d­over skal han for­ren­te til­ba­ge­be­ta­lin­gen med pro­ces­ren­ten. Det vil si­ge, at han ud­over ra­bat­ten på må­ske op til 9 mio. kro­ner, som det har væ­ret nævnt i Ek­stra Bla­det, skal be­ta­le ca. 10 pct. af be­lø­bet i ren­te for hvert år, der er gå­et,” si­ger han. 

Han un­der­stre­ger, at det for fon­den er væ­sent­ligt, at vær­di­en af lej­lig­he­den ud­gjor­de en stor del af fon­dens sam­le­de ak­ti­ver, som før sal­get lå på ca. 19 mio. kr. Der­i­mod spil­ler det ik­ke no­gen rol­le, at fonds­le­del­sen ik­ke har tænkt i ud­de­lin­ger, da de solg­te lejligheden.

”Pro­ble­met for Ag­ge­sen er, at selv­om hver­ken han el­ler fonds­be­sty­rel­sen har over­ve­jet, at pris­ra­bat­ten kan be­trag­tes som en ud­de­ling, så brin­ger det ham ik­ke nød­ven­dig­vis i god tro. Rets­u­vi­den­hed diskul­pe­rer ik­ke,” si­ger Sø­ren Bergenser.

Belastet af sin baggrund

For Si­mon Ag­ge­sen for­vær­rer det des­u­den sa­gen, at bå­de han og hans hu­stru er ad­vo­ka­ter, for­kla­rer Sø­ren Bergenser. 

”De­res bag­grund be­la­ster dem yder­li­ge­re. Det hav­de væ­ret bed­re for dem, hvis de var sku­e­spil­le­re,” si­ger Sø­ren Bergenser. 

På bag­grund af de op­lys­nin­ger, som har væ­ret frem­me i pres­sen, vur­de­rer han det der­for sand­syn­ligt, at Si­mon Ag­ge­sen en­der med at skul­le be­ta­le en stor del af sin fortje­ne­ste til­ba­ge til fon­den, hvis ik­ke Er­hvervs­sty­rel­sen mod­ta­ger do­ku­men­ta­tion for, at fonds­be­sty­rel­sen solg­te lej­lig­he­den til markedsprisen. 

”Det er ik­ke us­and­syn­ligt. Det vi­ser fle­re af dom­me­ne i sa­ger­ne om EBH Fon­den. Det er præ­cis det, ret­ten når frem til. Fon­dens transak­tio­ner til for­del for ban­ken blev af ret­ten be­trag­tet som ud­de­lin­ger. Det var ik­ke i sig selv for­måls­stri­digt, for fon­den måt­te ger­ne støt­te ban­ken. Men EBH Fon­dens be­sty­rel­se hav­de ik­ke iagt­ta­get ud­de­lings­reg­ler­ne, og der­for skul­le be­lø­be­ne til­ba­ge­be­ta­les. I den­ne sag er det end­nu vær­re, for­di det slet ik­ke lig­ger in­den for Fon­den Ek­si­sten­sens for­mål at støt­te Si­mon Ag­ge­sen,” si­ger Sø­ren Bergenser. 

I den­ne sag er det end­nu vær­re, for­di det slet ik­ke lig­ger in­den for Fon­den Ek­si­sten­sens for­mål at støt­te Si­mon Aggesen.

Sø­ren Ber­gen­ser – ad­vo­kat ph.d., eks­pert i erstatningsansvar

Iføl­ge di­rek­tø­ren i Fon­den Ek­si­sten­sen, Mor­ten Olan­der Chri­sti­an­sen, gjor­de fonds­le­del­sen, hvad den skul­le for at fast­sæt­te den kor­rek­te mar­kedspris for lej­lig­he­den på Fre­de­riks­berg Al­lé. Det har han tid­li­ge­re for­kla­ret til Fundats.

”Vi har en skrift­lig ejen­doms­vur­de­ring, hvor ejen­doms­mæg­le­ren op­reg­ner en ræk­ke be­grun­del­ser og sam­men­lig­ner med sal­get af til­sva­ren­de lej­lig­he­der i om­rå­det in­den for det se­ne­ste år. Det er en statsau­to­ri­se­ret ejen­doms­mæg­ler, der har vur­de­ret den. Der­u­d­over kon­tak­te­de jeg så en an­den mæg­ler for at få et bud på, om det kun­ne pas­se. Og han vur­de­re­de, at pri­sen lå in­den for en halv mil­li­on, og på den bag­grund men­te vi, at det måt­te væ­re det rig­ti­ge ni­veau,” sag­de Mor­ten Olan­der Chri­sti­an­sen, der dog ik­ke øn­ske­de at op­ly­se be­lø­bet på vur­de­rin­gen og der­for hel­ler ik­ke, hvor stort et af­slag fon­den har gi­vet på grund af, at lej­lig­he­den hav­de en uop­si­ge­lig lejer. 

Fon­den solg­te lej­lig­he­den til Si­mon Ag­ge­sen for godt 20.000 kr. pr. kva­drat­me­ter uden at ud­by­de den i frit salg. To år før i 2014 solg­te fon­den en stu­e­lej­lig­hed i sam­me ejen­dom. Den­gang lød kva­drat­me­ter­pri­sen på 42.000 kr. pr. kva­drat­me­ter i frit salg. I 2016, da Ag­ge­sens køb­te lej­lig­he­den, var den gen­nem­snit­li­ge kva­drat­me­ter­pris på Fre­de­riks­berg på ca. 55.000 kr., og i dag ud­by­des lej­lig­he­der­ne i ejen­dom­men til 80.000 kr. pr. kva­drat­me­ter i frit salg.

Hel­ler ik­ke Si­mon Ag­ge­sen selv øn­sker at op­ly­se, hvil­ken mar­kedspris ejen­doms­mæg­le­ren kom frem til i sin vur­de­ring. Fun­dats har væ­ret i kon­takt med Si­mon Ag­ge­sen for at gi­ve ham mu­lig­hed for kom­men­te­re på Sø­ren Ber­gen­sers vur­de­ring og spørgs­må­let om, hvor­vidt han var i god tro i for­hold til be­ret­ti­gel­sen af den even­tu­el­le ud­de­ling. Men Si­mon Ag­ge­sen øn­sker ik­ke at ud­ta­le sig, da Er­hvervs­sty­rel­sen nu er gå­et ind i sagen. 

Til­ba­ge­be­ta­ling af ulov­li­ge uddelinger

Er­hvervs­fonds­lo­ven § 88: 
 
Er der sket ud­de­ling el­ler an­den ka­pi­ta­l­af­gang i strid med be­stem­mel­ser­ne i den­ne lov, skal mod­ta­ger­ne til­ba­ge­be­ta­le de mod­tag­ne be­løb til­li­ge med en år­lig ren­te, der er fast­sat ef­ter § 5, stk. 1 og 2, i lov om ren­ter ved for­sin­ket be­ta­ling m.v., med et til­læg af 2 pct. Det­te gæl­der dog kun, hvis mod­ta­ge­ren indså el­ler bur­de ha­ve ind­set, at ud­be­ta­lin­gen af mid­ler var ulov­lig, jf. dog § 49, stk. 2.

Fondstil­sy­net i Er­hvervs­sty­rel­sen har bedt be­sty­rel­sen i Fon­den Ek­si­sten­sen om at re­de­gø­re for sal­get af lej­lig­he­den. Til­sy­net be­der des­u­den fon­den om at frem­læg­ge en ræk­ke do­ku­men­ter til be­lys­ning af sal­get. Her­un­der be­sty­rel­sens be­slut­nings­re­fe­ra­ter, vur­de­ring af lej­lig­he­dens mar­keds­vær­di fra ejen­doms­mæg­ler samt øv­rig kor­re­spon­dan­ce om fast­sæt­tel­se af salgsprisen. 

Be­sty­rel­sen i Fon­den Ek­si­sten­sen har få­et frist ind­til den 4. novem­ber til at frem­læg­ge re­de­gø­rel­sen for fondstilsynet. 

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer