Simon Aggesen risikerer at blive hængt op på erhvervsfondsloven: ”Det er værre end sagerne om EBH Fonden”

Det er ik­ke us­and­syn­ligt, at Si­mon Ag­ge­sen må til­ba­ge­be­ta­le den pris­ra­bat, som han an­gi­ve­ligt modt­og af Fon­den Ek­si­sten­sen, da han køb­te sin Fre­de­riks­berg-lej­lig­hed i 2016. Ag­ge­sens ad­vo­kat­bag­grund be­la­ster ham yder­li­ge­re, vur­de­rer eks­pert i er­stat­nings­ansvar Sø­ren Ber­gen­ser, ef­ter fondstil­sy­net er gå­et ind i sa­gen. Er­fa­rin­ger fra tid­li­ge­re er­stat­nings­sa­ger i EBH Fon­den pe­ger i sam­me ret­ning, si­ger eks­per­ten.

Simon Aggesen (foto: Frederiksberg Kommune)
Si­mon Ag­ge­sen (K), borg­me­ster i Fre­de­riks­berg Kom­mu­ne (fo­to: Fre­de­riks­berg Kom­mu­ne).

Hvis Fon­den Ek­si­sten­sen solg­te den 460 kva­drat­me­ter sto­re lej­lig­hed un­der mar­kedspris, er det sand­syn­ligt, at Fre­de­riks­bergs borg­me­ster Si­mon Ag­ge­sen selv må til lom­mer­ne og til­ba­ge­be­ta­le he­le pris­ra­bat­ten.

Det vur­de­rer en eks­pert i er­stat­nings­ansvar i er­hvervs­fon­de, ef­ter fondstil­sy­net i Er­hvervs­sty­rel­sen gik ind i sa­gen den 7. ok­to­ber.

”Jeg sy­nes, det er for­nuf­tigt, at fondstil­sy­net har bedt fonds­le­del­sen re­de­gø­re for, hvad der er op og ned i den­ne sag. Hvis til­sy­net kon­klu­de­rer, at fonds­be­sty­rel­sen solg­te lej­lig­he­den un­der mar­keds­vær­di til Si­mon Ag­ge­sen, så er der ta­le om en ulov­lig ud­de­ling,” si­ger ad­vo­kat ph.d. Sø­ren Ber­gen­ser.

I sin bog Er­hvervs­fonds­le­del­sens Er­stat­nings­ansvar har Sø­ren Ber­gen­ser gen­nem­gå­et al­le de rets­sa­ger og af­gø­rel­ser, der fulg­te i kølvan­det på EBH Fon­dens kon­kurs un­der fi­nanskri­sen. Fle­re af dem hand­ler om fon­dens transak­tio­ner til for­del for EBH Bank, som fon­den var ho­ve­d­ak­tio­nær i.

”Det, der gjor­de sig gæl­den­de i de sa­ger, der kør­te om­kring EBH Fon­den, var, at fon­dens transak­tio­ner blev an­set som ud­de­lin­ger fra fon­den til støt­te for ban­ken,” si­ger han.

Huslejerabat var uddeling

EBH Fon­den var på fle­re må­der in­vol­ve­ret i EBH Banks salg af ak­tier i fak­tu­re­rings­sel­ska­bet Midt Fa­ctor­ing A/S. For ek­sem­pel over­tog fon­den Midt Fa­ctor­ings ho­ved­sæ­de og ud­le­je­de det her­ef­ter til Midt Fa­ctor­ing på en 10-årig le­je­kon­trakt. Par­ter­ne af­tal­te, at hus­lej­en skul­le ud­gø­re 5,5 pct. af fon­dens in­ve­ste­ring i ejen­dom­men.

I for­bin­del­se med at ban­ken se­ne­re vil­le sæl­ge si­ne ak­tier i Midt Fa­ctor­ing til kre­dit­for­sik­rings­sel­ska­bet Co­face, blev der for­hand­let en af­ta­le om, at Midt Fa­ctor­ings hus­le­je skul­le ned­sæt­tes til 2 pct.

I de ef­ter­føl­gen­de rets­sa­ger om EBH Banks og EBH Fon­dens kon­kur­ser af­gjor­de ret­ten, at hus­le­je­ned­sæt­tel­sen til un­der mar­keds­ni­veau skul­le be­trag­tes som en ud­de­ling til for­del for ban­ken. Og selv­om ud­de­lin­gen fak­tisk kun­ne rum­mes in­den­for fon­dens for­mål, hav­de fon­den ik­ke be­hand­let hus­le­je­ra­bat­ten ef­ter ud­de­lings­reg­ler­ne. Blandt an­det und­lod be­sty­rel­sen at sik­re, at der var til­stræk­ke­ligt frie re­ser­ver.

Hver­ken fon­den, ban­ken el­ler de­res rå­d­gi­ve­re hav­de over­ve­jet, at hus­le­je­ned­sæt­tel­sen skul­le an­ses for at væ­re en ud­de­ling. Men vær­di­en af ra­bat­ten på hus­lej­en fra 5,5 pct. til 2 pct. blev fast­sat til 10 mio. kr., som ban­kens kon­kurs­bo blev dømt til at be­ta­le til­ba­ge til fon­dens kon­kurs­bo.

Aggesen falder uden for formålet

Sø­ren Ber­gen­ser ser fle­re kla­re pa­ral­lel­ler mel­lem EBH-sa­­ger­­ne og Si­mon Ag­ge­sens fa­vorab­le køb af her­skabs­lej­lig­he­den på Fre­de­riks­berg Al­lé. Iføl­ge Ek­stra Bla­det fik Ag­ge­sen lov til at kø­be lej­lig­he­den, uden om en ejen­doms­mæg­ler, til un­der halv­de­len af den gen­nem­snit­li­ge kva­drat­me­ter­pris på Fre­de­riks­berg.

”I sa­gen om Dansk Bi­belsko­les [Fon­den Ek­si­sten­sen, red.] salg af lej­lig­he­den til Si­mon Ag­ge­sen kan ra­bat­ten på lej­lig­he­den me­get vel si­destil­les med en ud­de­ling li­ge­som i sa­ger­ne med EBH Fon­den. Men jeg er ret sik­ker på, at Si­mon Ag­ge­sen ik­ke på no­gen må­de kan fal­de ind un­der fon­dens ud­de­lings­for­mål,” si­ger han.

Af fon­dens års­rap­por­ter frem­går, at det vedtægts­be­stem­te ud­de­lings­for­mål er at støt­te ”un­­der­­vis­­nings-, ud­vik­lings-, pro­­duk­tions- og for­mid­lings­ar­bej­de med re­li­gions­pæ­da­go­gi­ske for­mål i vi­de­ste for­stand i hjem, kir­ke og sko­le.”

Pro­ble­met for Ag­ge­sen er, at selv­om hver­ken han el­ler fonds­be­sty­rel­sen har over­ve­jet, at pris­ra­bat­ten kan be­trag­tes som en ud­de­ling, så brin­ger det ham ik­ke nød­ven­dig­vis i god tro.

Sø­ren Ber­gen­ser – ad­vo­kat ph.d., eks­pert i er­stat­nings­ansvar

Det år fon­den solg­te lej­lig­he­den til Si­mon Ag­ge­sen, skri­ver fonds­le­del­sen des­u­den i års­be­ret­nin­gen, at der ik­ke er fo­re­ta­get ud­de­lin­ger.

Sa­gen kan der­for en­de med at bli­ve en gan­ske be­ty­de­lig øko­no­misk bet for Si­mon Ag­ge­sen, for­kla­rer Sø­ren Ber­gen­ser.

”Iføl­ge Er­hvervs­fonds­lo­vens pa­ra­graf 88 skal mod­ta­ge­ren af en ulov­lig ud­de­ling til­ba­ge­be­ta­le be­lø­bet med til­læg af pro­ces­ren­ten, med­min­dre han har væ­ret i god tro. Så hvis ik­ke Si­mon Ag­ge­sen kan på­vi­se, at han har væ­ret i god tro om­kring be­ret­ti­gel­sen af ud­de­lin­gen, og det kan han jo umu­ligt ha­ve væ­ret, så vil der væ­re et til­ba­ge­be­ta­lings­krav. Det be­ty­der, at han skal fra­si­ge sig ud­de­lin­gen, og der­u­d­over skal han for­ren­te til­ba­ge­be­ta­lin­gen med pro­ces­ren­ten. Det vil si­ge, at han ud­over ra­bat­ten på må­ske op til 9 mio. kro­ner, som det har væ­ret nævnt i Ek­stra Bla­det, skal be­ta­le ca. 10 pct. af be­lø­bet i ren­te for hvert år, der er gå­et,” si­ger han.

Han un­der­stre­ger, at det for fon­den er væ­sent­ligt, at vær­di­en af lej­lig­he­den ud­gjor­de en stor del af fon­dens sam­le­de ak­ti­ver, som før sal­get lå på ca. 19 mio. kr. Der­i­mod spil­ler det ik­ke no­gen rol­le, at fonds­le­del­sen ik­ke har tænkt i ud­de­lin­ger, da de solg­te lej­lig­he­den.

”Pro­ble­met for Ag­ge­sen er, at selv­om hver­ken han el­ler fonds­be­sty­rel­sen har over­ve­jet, at pris­ra­bat­ten kan be­trag­tes som en ud­de­ling, så brin­ger det ham ik­ke nød­ven­dig­vis i god tro. Rets­u­vi­den­hed diskul­pe­rer ik­ke,” si­ger Sø­ren Ber­gen­ser.

Belastet af sin baggrund

For Si­mon Ag­ge­sen for­vær­rer det des­u­den sa­gen, at bå­de han og hans hu­stru er ad­vo­ka­ter, for­kla­rer Sø­ren Ber­gen­ser.

”De­res bag­grund be­la­ster dem yder­li­ge­re. Det hav­de væ­ret bed­re for dem, hvis de var sku­e­spil­le­re,” si­ger Sø­ren Ber­gen­ser.

På bag­grund af de op­lys­nin­ger, som har væ­ret frem­me i pres­sen, vur­de­rer han det der­for sand­syn­ligt, at Si­mon Ag­ge­sen en­der med at skul­le be­ta­le en stor del af sin fortje­ne­ste til­ba­ge til fon­den, hvis ik­ke Er­hvervs­sty­rel­sen mod­ta­ger do­ku­men­ta­tion for, at fonds­be­sty­rel­sen solg­te lej­lig­he­den til mar­kedspri­sen.

”Det er ik­ke us­and­syn­ligt. Det vi­ser fle­re af dom­me­ne i sa­ger­ne om EBH Fon­den. Det er præ­cis det, ret­ten når frem til. Fon­dens transak­tio­ner til for­del for ban­ken blev af ret­ten be­trag­tet som ud­de­lin­ger. Det var ik­ke i sig selv for­måls­stri­digt, for fon­den måt­te ger­ne støt­te ban­ken. Men EBH Fon­dens be­sty­rel­se hav­de ik­ke iagt­ta­get ud­de­lings­reg­ler­ne, og der­for skul­le be­lø­be­ne til­ba­ge­be­ta­les. I den­ne sag er det end­nu vær­re, for­di det slet ik­ke lig­ger in­den for Fon­den Ek­si­sten­sens for­mål at støt­te Si­mon Ag­ge­sen,” si­ger Sø­ren Ber­gen­ser.

I den­ne sag er det end­nu vær­re, for­di det slet ik­ke lig­ger in­den for Fon­den Ek­si­sten­sens for­mål at støt­te Si­mon Ag­ge­sen.

Sø­ren Ber­gen­ser – ad­vo­kat ph.d., eks­pert i er­stat­nings­ansvar

Iføl­ge di­rek­tø­ren i Fon­den Ek­si­sten­sen, Mor­ten Olan­der Chri­sti­an­sen, gjor­de fonds­le­del­sen, hvad den skul­le for at fast­sæt­te den kor­rek­te mar­kedspris for lej­lig­he­den på Fre­de­riks­berg Al­lé. Det har han tid­li­ge­re for­kla­ret til Fun­dats.

”Vi har en skrift­lig ejen­doms­vur­de­ring, hvor ejen­doms­mæg­le­ren op­reg­ner en ræk­ke be­grun­del­ser og sam­men­lig­ner med sal­get af til­sva­ren­de lej­lig­he­der i om­rå­det in­den for det se­ne­ste år. Det er en statsau­to­ri­se­ret ejen­doms­mæg­ler, der har vur­de­ret den. Der­u­d­over kon­tak­te­de jeg så en an­den mæg­ler for at få et bud på, om det kun­ne pas­se. Og han vur­de­re­de, at pri­sen lå in­den for en halv mil­li­on, og på den bag­grund men­te vi, at det måt­te væ­re det rig­ti­ge ni­veau,” sag­de Mor­ten Olan­der Chri­sti­an­sen, der dog ik­ke øn­ske­de at op­ly­se be­lø­bet på vur­de­rin­gen og der­for hel­ler ik­ke, hvor stort et af­slag fon­den har gi­vet på grund af, at lej­lig­he­den hav­de en uop­si­ge­lig le­jer.

Fon­den solg­te lej­lig­he­den til Si­mon Ag­ge­sen for godt 20.000 kr. pr. kva­drat­me­ter uden at ud­by­de den i frit salg. To år før i 2014 solg­te fon­den en stu­e­lej­lig­hed i sam­me ejen­dom. Den­gang lød kva­drat­me­ter­pri­sen på 42.000 kr. pr. kva­drat­me­ter i frit salg. I 2016, da Ag­ge­sens køb­te lej­lig­he­den, var den gen­nem­snit­li­ge kva­drat­me­ter­pris på Fre­de­riks­berg på ca. 55.000 kr., og i dag ud­by­des lej­lig­he­der­ne i ejen­dom­men til 80.000 kr. pr. kva­drat­me­ter i frit salg.

Hel­ler ik­ke Si­mon Ag­ge­sen selv øn­sker at op­ly­se, hvil­ken mar­kedspris ejen­doms­mæg­le­ren kom frem til i sin vur­de­ring. Fun­dats har væ­ret i kon­takt med Si­mon Ag­ge­sen for at gi­ve ham mu­lig­hed for kom­men­te­re på Sø­ren Ber­gen­sers vur­de­ring og spørgs­må­let om, hvor­vidt han var i god tro i for­hold til be­ret­ti­gel­sen af den even­tu­el­le ud­de­ling. Men Si­mon Ag­ge­sen øn­sker ik­ke at ud­ta­le sig, da Er­hvervs­sty­rel­sen nu er gå­et ind i sa­gen.

Til­ba­ge­be­ta­ling af ulov­li­ge ud­de­lin­ger

Er­hvervs­fonds­lo­ven § 88:
 
Er der sket ud­de­ling el­ler an­den ka­pi­ta­l­af­gang i strid med be­stem­mel­ser­ne i den­ne lov, skal mod­ta­ger­ne til­ba­ge­be­ta­le de mod­tag­ne be­løb til­li­ge med en år­lig ren­te, der er fast­sat ef­ter § 5, stk. 1 og 2, i lov om ren­ter ved for­sin­ket be­ta­ling m.v., med et til­læg af 2 pct. Det­te gæl­der dog kun, hvis mod­ta­ge­ren indså el­ler bur­de ha­ve ind­set, at ud­be­ta­lin­gen af mid­ler var ulov­lig, jf. dog § 49, stk. 2.

Fondstil­sy­net i Er­hvervs­sty­rel­sen har bedt be­sty­rel­sen i Fon­den Ek­si­sten­sen om at re­de­gø­re for sal­get af lej­lig­he­den. Til­sy­net be­der des­u­den fon­den om at frem­læg­ge en ræk­ke do­ku­men­ter til be­lys­ning af sal­get. Her­un­der be­sty­rel­sens be­slut­nings­re­fe­ra­ter, vur­de­ring af lej­lig­he­dens mar­keds­vær­di fra ejen­doms­mæg­ler samt øv­rig kor­re­spon­dan­ce om fast­sæt­tel­se af salgs­pri­sen.

Be­sty­rel­sen i Fon­den Ek­si­sten­sen har få­et frist ind­til den 4. novem­ber til at frem­læg­ge re­de­gø­rel­sen for fondstil­sy­net.

Skri­bent

Jakob Thomsen
Jakob Thom­sen
An­svars­ha­ven­de re­dak­tør for Fun­dats

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

A.P. Møller Fonden gør status syv år efter folkeskolemilliarden

A.P. Møl­ler Fon­den stod bag en af de mest spek­taku­læ­re og om­tal­te do­na­tio­ner i dansk fonds­hi­sto­rie, da den i 2013 do­ne­re­de en mil­li­ard kro­ner…

Nick Elsass: Elsass Fonden skal have en jysk filial

Hvis de om­kring 40 me­d­ar­bej­de­re i El­sass Fon­den bli­ver væk­ket midt om nat­ten, skal de, in­den chok­ket over at bli­ve væk­ket har lagt sig,…

Hempel Fonden går til kamp mod krybskytteri og ulovlig skovhugst i DR Congo

Et tru­et øko­sy­stem. Ulov­lig sko­v­hugst. Ulov­lig og om­sig­gri­ben­de mi­ne­drift. Og kryb­s­kyt­te­ri, som blandt an­det kan ses på en be­stand af ele­fan­ter, som er fal­det…

Tre ud af ti topdirektører er kvinder hos de mest uddelende fonde

  Fag­for­e­nin­ger, le­del­ses­for­ske­re og eks­per­ter i li­ge­stil­ling har læn­ge ef­ter­lyst fle­re kvin­de­li­ge top­le­de­re. Og må­ske kan de fin­de in­spira­tion til vej­en frem i fonds­sek­to­ren. Her sid­der…

Forslag om statsfinansiering af fondsstøttet læreruddannelse møder hård kritik

Syv fon­de har po­stet om­kring 50 mio. kr. i Teach First Dan­mark, som en­ga­ge­rer aka­de­mi­ke­re til at ar­bej­de på fuld tid som fol­ke­sko­le­læ­re­re, mens…

Borgerretsfonden overvejer at trække staten i retten i minksagen

Bor­ger­rets­fon­den er sat i ver­den for at be­skyt­te bor­ge­re mod magt­mis­brug fra blandt an­dre sta­ten. Fon­den er ble­vet spurgt, om den er vil­lig til…

Ny fond vil mindske klimaaftryk ved at støtte plantning af nye skove

”Fon­den er en al­men­nyt­tig fond, hvis for­mål er at ar­bej­de for et bed­re kli­ma samt ri­ge­re na­tur navn­lig ved at rej­se skov i Dan­mark.” Så­dan…

Coronakrise

Nyt forskningsprojekt retter luppen mod fondes rolle under coronakrisen

Uden de er­hvervs­dri­ven­de fon­des sto­re ge­ne­rø­si­tet og agi­li­tet vil­le me­get ha­ve set an­der­le­des ud un­der cor­ona­kri­sen bå­de på det sund­heds­mæs­si­ge og kul­tu­rel­le om­rå­de i…

Lars Rebien Sørensen: Danmark skal have et infektionsmedicinsk center

Dan­mark – og re­sten af ver­den – skal væ­re bed­re for­be­redt på kom­men­de epi­de­mi­er og an­dre trus­ler mod fol­kes­und­he­den i frem­ti­den, me­ner No­vo Nor­disk…

Trygfondens besøgshunde ramt af coronarestriktioner

Myn­dig­he­der­nes cor­o­na­re­strik­tio­ner i form af af­stand, so­ci­a­le bob­ler og for­sam­lings­for­bud ram­mer i høj grad filan­tro­pi­ens for­trop­per. Det gæl­der og­så de fir­be­ne­de af slagsen. Re­ge­rin­gen be­slut­ning…

Anne Birgitte Gammeljord: Ny strategi cementerer Augustinus Fondens ansøgningsdrevne filantropi

Det hand­ler om at ram­me så præ­cist som over­ho­ve­det mu­ligt, når der år­ligt ud­de­les mel­lem 320 og 340 mil­li­o­ner kro­ner til filan­tro­pi­ske pro­jek­ter in­den…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, fær­re…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig be­slut­tet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…