Fundats guider: Fire Folkemødearrangementer med fondsstof på programmet

Med over 2.500 forskellige arrangementer og events, kan det være svært at bevare overblikket over Folkemødets program. Fundats har læst programmet grundigt igennem og fundet frem til fire arrangementer, der zoomer helt ind på den danske fondssektor og dens rolle i samfundet. Vi oplister endvidere de 97 arrangementer, der har en uddelende fond som officiel arrangør.

Det kan væ­re svært at be­va­re over­blik­ket over Fol­ke­mø­de­ts pro­gram. Fun­dats gu­i­der til fi­re ar­ran­ge­men­ter med fonds­stof på dags­or­den. Fo­to: Mads Claus Ras­mus­sen / Ritzau Scanpix

Hvor­dan for­val­ter fon­de­ne bedst de­res an­svar? Hvad be­ty­der ejer­ska­bet for dan­ske virk­som­he­der og det dan­ske sam­fund? Hvor­dan står det egent­lig til med FN’s Verdensmål?

Fun­dats har ud­valgt fi­re ar­ran­ge­men­ter fra det­te års Fol­ke­mø­de­pro­gram, der stil­ler skar­pt på den dan­ske fonds­sek­tor. De hand­ler om alt fra forsk­nings­fi­nan­si­e­ring, fon­de­nes sam­funds­ansvar, ejer­struk­tur i dan­ske virk­som­he­der og FN’s Verdensmål.

1) Debat og quiz om fondenes samfundsrolle

Lør­dag for­mid­dag by­der Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter til quiz- og de­ba­ta­r­ran­ge­men­tet ’Fonds­dan­mark i forandring?’

Fondsdanmark i forandring?

- Tid: lør­dag, klok­ken 11.30-12.30
- Sted: Rø­ge­ri­ets De­bat­telt i F13
- Ar­ran­ge­ret af: Fon­de­nes Videnscenter
- Få se­ne­ste nyt og even­tu­el­le æn­drin­ger i det of­fi­ci­el­le program

Ar­ran­ge­men­tet stil­ler blandt an­det skar­pt på den magt, som føl­ger med, når den dan­ske fonds­sek­tor ud­de­ler for i om­eg­nen af 20 mil­li­ar­der kro­ner år­ligt, og det an­svar, som føl­ger med magten.

Hvor­dan for­val­ter fon­de­ne det bedst? Og Hvor­dan kan fon­de­ne i frem­ti­den ska­be størst mu­lig værdi?

Del­ta­ger­ne tæl­le ge­ne­ral­se­kre­tær i Am­ne­sty In­ter­na­tio­nal Vi­be Klarup, tid­li­ge­re borg­me­ster på Born­holm og nu­væ­ren­de di­rek­tør i Fril­ufts­rå­det Win­nie Gros­bøll, di­rek­tør i Eg­mont Fon­den Hen­ri­et­te Chri­sti­an­sen, di­rek­tør i Vil­lum Fon­den Lars Han­sen og che­fre­dak­tør på Zet­land Ida Eb­bens­gaard. Ar­ran­ge­men­tet fin­der sted i Rø­ge­ri­ets Debattelt.

2) Kan vi gennem ejerskab skabe bæredygtige virksomheder?

Man­ge ken­der nav­ne­ne på sto­re dan­ske virk­som­he­der, som Falck og Lund­beck. Men de fær­re­ste tæn­ker over, hvem ejer­ne af virk­som­he­der­ne er, og hvor­dan ejer­struk­tu­ren ser ud. Det for­sø­ger Lund­beck­fon­den med de­ba­ta­r­ran­ge­men­tet “Pen­ge­tan­ke med Pur­po­se: Hvor­dan vær­ner vi om er­hvervs­li­vet?” at gø­re no­get ved.

Pengetanke med Purpose: Hvordan værner vi om erhvervslivet?

- Tid: fre­dag, klok­ken 14.00-15.00
- Sted: J5 Kæm­pe­stran­dens Debattelt
- Ar­ran­ge­ret af: Lundbeckfonden
- Få se­ne­ste nyt og even­tu­el­le æn­drin­ger i det of­fi­ci­el­le program

Hvad be­ty­der ejer­ska­bet for den må­de, virk­som­he­der­ne op­fø­rer sig på? Hvad sker der, når virk­som­he­den har for­skel­li­ge ty­per af eje­re? Og kan vi gen­nem ejer­ska­ber ska­be me­re an­svar­li­ge og bæ­re­dyg­ti­ge virk­som­he­der – og der­i­gen­nem ska­be en bed­re frem­tid for de næ­ste ge­ne­ra­tio­ner? Det er nog­le af de spørgs­mål, som stil­les til ar­ran­ge­men­tet stil­ler skar­pt på.

Jour­na­list Met­te Wal­sted Ve­ster­gaard er ord­s­ty­rer, og ana­ly­ti­ker fra TV2’s Tirs­dags­a­na­ly­se Pe­ter Mo­gen­sen med­vir­ker og kom­mer med bud på, hvad et lang­sig­tet ejer­skab be­ty­der for virk­som­he­der og samfund.

3) Politikerne om forskningsfinansiering

Hvad sker der, når fon­de­ne over­ha­ler sta­tens fi­nan­si­e­ring af forsk­nin­gen? Og hvad er po­li­ti­ker­nes vi­sio­ner for forsk­nin­gen og forskningsfinansieringen?

Åbent udvalgsmøde i Uddannelses- og Forskningsudvalget

- Tid: tors­dag, klok­ken 17.00-17.45
- Sted: N12
- Ar­ran­ge­ret af: Carlsbergfamilien
- Få se­ne­ste nyt og even­tu­el­le æn­drin­ger i det of­fi­ci­el­le program

De spørgs­mål og man­ge fle­re skal po­li­ti­ker­ne Kas­per Sand Kjær fra So­ci­al­de­mo­kra­ti­et og Ul­la Tør­næs fra Ven­stre for­hol­de sig til, når Carls­berg­fa­mi­li­en in­vi­te­rer til po­li­tisk de­bat. Beg­ge po­li­ti­ke­re er med­lem­mer af Fol­ke­tin­gets Ud­dan­nel­ses- og Forsk­nings­ud­valg. De­bat­ten sty­res af tid­li­ge­re De­ad­li­ne-vært Nyn­ne Bjer­re Christensen.

4) Verdensmålene i Danmark

FN’s 17 ver­dens­mål blev ved­ta­get af ver­dens stats- og re­ge­rings­le­de­re på FN top­mø­det i New York i 2015. Må­le­ne skal frem mod 2030 sæt­te kurs mod en me­re bæ­re­dyg­tig ud­vik­ling for men­ne­sker og jor­den, og en lang ræk­ke fon­de ar­bej­der for dem. Men hvor­dan går det egent­lig med ver­dens­må­le­ne i Dan­mark? Un­der tit­len ’Vo­res Mål’ sæt­ter Re­al­da­nia fo­kus på ver­dens­må­le­nes til­stand i Danmark.

Hvad sker der, når fon­de­ne over­ha­ler sta­tens fi­nan­si­e­ring af forsk­nin­gen? Og hvad er po­li­ti­ker­nes vi­sio­ner for forsk­nin­gen og forskningsfinansieringen?

Vores Mål – Verdensmål i virkeligheden

- Tid: Lør­dag, klok­ken 13.00-13.45
- Sted: A1 – Ver­dens­må­le­nes Telt, A – Dan­chells Anlæg
- Ar­ran­ge­ret af: Realdania
- Få se­ne­ste nyt og even­tu­el­le æn­drin­ger i det of­fi­ci­el­le program

Ar­ran­ge­men­tet by­der blandt an­det på quiz og un­ge verdensmålsambassadører.

Ar­ran­ge­men­tet er iføl­ge Re­al­da­nia ”bå­de for dig, der ken­der ver­dens­må­le­ne i for­vej­en – og for dig, der ger­ne vil vi­de me­re om, hvor­dan vi ska­ber en me­re bæ­re­dyg­tig verden.”

Del­ta­ger­ne tæl­ler blandt an­dre Re­al­da­ni­as ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Jes­per Ny­gård og che­fre­dak­tør for Ver­dens Bed­ste Nyhe­der, Tho­mas Ravn-Pedersen.

Folkemøde-arrangementer med fonde som arrangør:

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer