AIDS-Fondet hæver fundraising-ambitioner

AIDS-Fondet har fra årsskiftet gennemført en række interne ændringer, som blandt andet skal øge fokus på kommunikation og fundraising. Direktør Lars Christian Østergreen håber, at fondens fundraising allerede næste år vil vokse, så der blandt andet kan gives flere penge til forskning.

”Vi skal væ­re bed­re til at for­tæl­le om de re­sul­ta­ter, vi op­når, og vi skal sik­re fol­ke­lig og øko­no­misk op­bak­ning, så AIDS-Fon­det og­så står stærkt i frem­ti­den," si­ger di­rek­tør i AIDS-Fon­det, Lars Chri­sti­an Østergreen.

Nytårs­klok­ker­nes mar­ke­ring af over­gan­gen fra 2021 til 2022 har for den hu­ma­ni­tæ­re or­ga­ni­sa­tion AIDS-Fon­det sam­ti­dig be­ty­det en ny struk­tur, nye kol­le­ger og nye mål­sæt­nin­ger i se­kre­ta­ri­a­tet i Ve­ster­ga­de i København.

Lars Chri­sti­an Øster­gre­en har si­den maj 2021 væ­ret di­rek­tør i AIDS-Fon­det, og det før­ste hal­ve års tid i chef­sto­len har ty­de­lig­gjort for ham, at der dels ik­ke har væ­ret til­stræk­ke­ligt med fo­kus på den stra­te­gi­ske ud­vik­ling, dels at der er ble­vet brugt for få res­sour­cer på kom­mu­ni­ka­tion og fundraising.

”AIDS-Fon­det har en enormt kom­pe­tent og de­di­ke­ret grup­pe af me­d­ar­bej­de­re, og det er et vir­ke­lig godt fun­da­ment. Men vi har mang­let hæn­der til at løf­te op­ga­ver­ne. Det be­ty­der, at vi ik­ke al­tid er nå­et helt i mål med tin­ge­ne,” si­ger Lars Chri­sti­an Østergreen.

De stør­ste or­ga­ni­sa­to­ri­ske æn­drin­ger, der nu er sø­sat, er sket i for­hold til kom­mu­ni­ka­tion og fun­dra­i­sing. Tid­li­ge­re har de to om­rå­der hængt sam­men med øko­no­mi­funk­tio­nen, men de er nu ble­vet en selv­stæn­dig afdeling.

Sti­ne Bang, der hidtil har væ­ret chef­kon­su­lent for kom­mu­ni­ka­tion, er ud­nævnt til kom­mu­ni­ka­tions­chef, og hun ind­træ­der i le­der­grup­pen. Og sam­ti­dig er af­de­lin­gen ble­vet styr­ket med en ny me­d­ar­bej­der, chef­kon­su­lent Met­te Wil­len­bro­ck Hat­tens, som tid­li­ge­re har ar­bej­det med fun­dra­i­sing og virk­som­heds­sam­ar­bej­der i Hjer­te­for­e­nin­gen og Kræf­tens Bekæmpelse.

Hi­sto­ri­en om, at der sta­dig er no­get af kæm­pe for, skal vi væ­re end­nu skar­pe­re til at kom­me ud og fortælle

Lars Chri­sti­an Øster­gre­en – Di­rek­tør, AIDS-Fondet

”Vi skal væ­re bed­re til at for­tæl­le om de re­sul­ta­ter, vi op­når, og vi skal sik­re fol­ke­lig og øko­no­misk op­bak­ning, så AIDS-Fon­det og­så står stærkt i frem­ti­den. I for­hold til den fol­ke­li­ge op­bak­ning op­le­ver vi, at det er en over­ra­skel­se for man­ge, at hiv sta­dig fin­des, og at der sta­dig er ud­for­drin­ger for de men­ne­sker, der i dag ram­mes af hiv. Der­u­d­over har vi fort­sat kæm­pe­ud­for­drin­ger ho­ved­sa­ge­ligt i Afri­ka med hiv og aids. Så hi­sto­ri­en om, at der sta­dig er no­get af kæm­pe for, skal vi væ­re end­nu skar­pe­re til at kom­me ud og for­tæl­le,” si­ger Lars Chri­sti­an Øster­gre­en til Fundats.

Han un­der­stre­ger, at selv­om me­di­ci­nen er kom­met, og de per­so­ner, der får me­di­ci­nen, over­le­ver og har det godt, er der sta­dig man­ge, der ik­ke får me­di­cin, og der er sta­dig folk, der ik­ke bli­ver te­stet og for sent op­da­ger, at de har få­et hiv.

”De en­der med at bli­ve rig­tig sy­ge, og nog­le ri­si­ke­rer og­så at dø af det,” po­in­te­r­er Lars Chri­sti­an Østergreen.

Kræver flere penge at indfri ambitioner

AIDS-Fon­det blev stif­tet i 1985 med det for­mål at rej­se pen­ge til forsk­ning, in­for­ma­tion og pa­tient­s­tøt­te. Og i er­ken­del­se af, at kam­pen mod hiv og aids her 37 år ef­ter langt fra er over­stå­et, vil der bli­ve de­fi­ne­ret nog­le am­bi­tiø­se fun­dra­i­sing-mål for den nye af­de­ling for kom­mu­ni­ka­tion og fundraising.

”Vi er li­ge nu ved at ud­vik­le stra­te­gi­er­ne for det, men ind­sat­sen skal løf­tes væ­sent­ligt, så vi frem­over for­hå­bent­lig kan ud­de­le fle­re mid­ler til syg­doms­be­kæm­pel­se, forsk­ning og kom­mu­ni­ka­tion, men vi vil og­så ger­ne ha­ve pen­ge til ud­de­ling af fle­re pa­tient­le­ga­ter. Det kræ­ver en del fle­re pen­ge, hvis vo­res am­bi­tio­ner på sigt skal ind­fri­es,” si­ger Lars Chri­sti­an Østergreen.

De se­ne­re år har AIDS-Fon­det iføl­ge fon­dens regn­skab haft ind­tæg­ter fra fon­de og le­ga­ter på 2,2 mil­li­o­ner kro­ner i 2020 og 1,4 mil­li­o­ner kro­ner i 2019.

Fon­dens stør­ste ind­tæg­ter er drift­stilskud fra Sund­heds­sty­rel­sen og en ræk­ke kom­mu­ner, en sats­pul­je­be­vil­ling samt pen­ge fra pri­va­te donorer.

I for­hold til fun­dra­i­sin­gen skul­le det ger­ne bli­ve en trap­pe­pro­ces opad, og mit håb er, at vi al­le­re­de næ­ste år for­hå­bent­lig er vok­set til to-tre mil­li­o­ner kro­ner – ger­ne mere

Lars Chri­sti­an Øster­gre­en – Di­rek­tør, AIDS-Fondet

”I for­hold til fun­dra­i­sin­gen skul­le det ger­ne bli­ve en trap­pe­pro­ces opad, og mit håb er, at vi al­le­re­de næ­ste år for­hå­bent­lig er vok­set til to-tre mil­li­o­ner kro­ner – ger­ne me­re,” si­ger AIDS-Fon­dets direktør.

Lars Chri­sti­an Øster­gre­en sæt­ter sin lid til, at fon­de­nes vel­vil­je vil vok­se, nu, hvor me­get ty­der på, at cor­o­na­pan­de­mi­en er ved at eb­be ud.

”Vo­res drift har ik­ke som så­dan væ­ret i fa­re un­der cor­ona­kri­sen, for­di den i høj grad er fi­nan­si­e­ret af mid­ler­ne fra Sund­heds­sty­rel­sen og for­skel­li­ge kom­mu­ner. Men det har ik­ke væ­ret mu­ligt for os at hæ­ve bar­ren, blandt an­det for­di fon­de­ne har haft så travlt med at un­der­støt­te an­dre ting i en ek­strem si­tu­a­tion, hvil­ket jeg har fuld­stæn­dig for­stå­el­se for. Det har nok gjort, at de mid­ler, vi har drømt om, ik­ke har væ­ret til at få fat i. Men vi hå­ber, at det lys­ner nu, og vi har mas­ser af go­de ide­er, som vi ger­ne vil ud over ram­pen med,” fast­slår Lars Chri­sti­an Østergreen.

Vil i dialog med sundhedsordførere

AIDS-Fon­det har på det se­ne­ste op­le­vet en stor stig­ning i ak­ti­vi­te­ten i si­ne Check­po­int-cen­tre, hvor blandt an­dre un­ge mel­lem 15 og 29 år samt LGBT+ per­so­ner kan bli­ve te­stet og få rå­d­giv­ning om hiv og an­dre syg­dom­me, som kan smit­te, når man har sex.

De se­ne­ste år har AIDS-Fon­det åb­net Check­po­ints i fle­re by­er, og der er kom­met øget pres på de ek­si­ste­ren­de kli­nik­ker. Der­for vil fon­den nu for­sø­ge at kom­me i di­a­log med blandt an­dre de po­li­ti­ske par­ti­ers sund­heds­ord­fø­re­re om, hvor­dan test- og rå­d­giv­nings­kli­nik­ker­nes øko­no­mi­ske frem­tid kan sik­res, når sats­pulj­en ud­lø­ber ved årets udgang.

”Li­ge nu er vi vid­ner til en se­x­syg­dom­sepi­de­mi, og vi har et til­bud om test og rå­d­giv­ning, som når nog­le af de mest ud­sat­te grup­per, nem­lig un­ge og LGBT+ per­so­ner. Der­for skal vi i di­a­log med sund­heds­ord­fø­rer­ne på Chri­sti­ans­borg og i re­gio­ner­ne og kom­mu­ner­ne, så vi fin­der en va­rig fi­nan­si­e­ring af Check­po­int,” si­ger Lars Chri­sti­an Østergreen.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Annoncespot_img

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer