’Gode Gerninger’ på udkig efter Ole Kirks Fonds afløser

Børn uden hjem er temaet for Danmarks Indsamling 2018. Organisationerne bag indsam­ling­en søger nu efter en ny fond eller virksomhed, som vil afløse Ole Kirks Fonds mange­årige støtte til indsamlingsaktiviteten ’gode gerninger’.

Djibouti (foto: Klaus Bo)
Ved næ­ste Dan­marks Ind­sam­ling går de ind­sam­le­de pen­ge til ga­debørn, børn i flygt­nin­ge­lej­re og børn på flugt – som for ek­sem­pel i Dji­bou­ti i det øst­li­ge Afri­ka (fo­to: Klaus Bo)

Ef­ter me­re end ti års sam­ar­bej­de med Dan­marks Ind­sam­ling og DRs B&U-afdeling har Ole Kirks Fonds be­sty­rel­se be­slut­tet at fo­ku­se­re på nye pro­jek­ter. I den pe­ri­o­de har op mod 100.000 dan­ske børn hvert år en­ga­ge­ret sig i at ud­fø­re go­de ger­nin­ger og på den må­de bi­dra­get til Dan­marks Ind­sam­lings projekter.

”Dan­marks Ind­sam­ling er i fuld gang med at sø­ge ef­ter en ny og frisk sam­ar­bejds­part­ner til kon­cep­tet Go­de Ger­nin­ger,” si­ger tals­per­son for Dan­marks Ind­sam­ling, An­na Rørbæk.

De 12 hu­ma­ni­tæ­re or­ga­ni­sa­tio­ner bag Dan­marks Ind­sam­ling har i no­gen tid væ­ret på ud­kig ef­ter den nye sam­ar­bejds­part­ner, og tid­li­ge­re på må­ne­den blev det of­fent­lig­gjort, at de dan­ske børns go­de ger­nin­ger ved næ­ste ind­sam­ling bli­ver til for­del for an­dre børn. Nem­lig ga­debørn, børn i flygt­nin­ge­lej­re og børn på flugt.

”I 2018 sam­ler vi ind til Børn uden hjem, som hand­ler om me­get me­re end at mang­le et sted at spi­se og sove. Børn uden hjem mang­ler først og frem­mest et sted at hø­re til, et sted at væ­re tryg, et sted at væ­re barn. Man­ge ved ik­ke, om de skal til­brin­ge nat­ten i et telt, i en for­ladt byg­ning el­ler un­der åben him­mel. Det er så vig­tigt et for­mål at sam­le ind til og støt­te op om. Så vi op­for­drer til og ar­bej­der på, at en fond, en virk­som­hed el­ler må­ske en helt tred­je eg­net part­ner vil by­de sig til,” si­ger An­na Rørbæk.

’Go­de Ger­nin­gers’ bi­drag til sid­ste års ind­sam­ling blev på næ­sten 8 mio. kr., da Ole Kirks Fond gav 25 kr. for hver god ger­ning. Men ud over den kon­tan­te støt­te til ind­sam­lin­gen er det og­så en vig­tig del af kon­cep­tet, at det bi­dra­ger til at en­ga­ge­re bør­ne­ne i en god sag, for­kla­rer An­na Rørbæk.

”Fra Dan­marks Ind­sam­ling si­de ser vi en ene­stå­en­de mu­lig­hed for at kom­me i di­rek­te di­a­log med Dan­marks børn og un­ge og få dem en­ga­ge­ret om­kring en vig­tig glo­bal dagsorden.”

De se­ne­ste syv år har bør­ne­nes go­de ger­nin­ger for ven­ner og fa­mi­lie bi­dra­get med i alt 35 mio. kr. til de hu­ma­ni­tæ­re or­ga­ni­sa­tio­ners pro­jek­ter i den tred­je ver­den. Men selv­om kon­cep­tet er in­d­ar­bej­det gen­nem fle­re år, er det ik­ke ens­be­ty­den­de med, at det frem­over skal væ­re fast­låst i form og om­fang, for­tæl­ler An­na Rørbæk:

”Kon­cep­tet om­kring Go­de Ger­nin­ger kan ud­vik­les, ju­ste­res og ska­le­res, så der er mas­ser af mu­lig­he­der ved at sprin­ge på for en ny sam­ar­bejds­part­ner. Go­de Ger­nin­ger er i al sin enkel­hed et unikt kon­cept, som ska­ber et lands­dæk­ken­de fæl­les­skab for børn og un­ge om at gø­re no­get godt for an­dre. Der er ta­le om en dob­belt glæ­de, hvor bør­ne­ne får en god op­le­vel­se af at gø­re no­get godt for an­dre, og dem, de gør go­de ger­nin­ger for, bli­ver og­så me­re gla­de,” si­ger hun.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer