Annoncespot_img

Indsamlende fonde kan ikke løse arvetvister med etik

Arv og testamentariske gaver er en stigende indtægtskilde i flere indsamlende fonde. Arvemidler for 116 mio. kr. tilfaldt sidste år gode formål i ti indsamlende fonde. Det fremgår af regnskaber, som Nyhedsbrevet Danmarks Fonde har gennemgået. Arvetvister kan vække store følelser hos forbigåede slægtninge. Men ifølge en ekspert bør ind­sam­lende organisationer med fondskonstruktion holde sig fra at indgå forlig på et moralsk grundlag. Det kan medføre personligt erstatningsansvar for bestyrelse og direktion.

Testamente

”Det har væ­ret en ulyk­ke­lig sag. Vi gør os uma­ge med at væ­re så or­dent­li­ge som mu­ligt i alt, hvad vi gør, og der­for be­rø­rer det og­så os, når der er på­rø­ren­de, der ik­ke me­ner, vi har op­ført os, som vi skal.”

Det for­tæl­ler di­rek­tør i SOS Bør­ne­by­er­ne Mads Klæ­strup Kri­sten­sen, ef­ter or­ga­ni­sa­tio­nen i som­mer blev be­skyldt for at væ­re uet­isk i en sag om arv. Bag­grun­den var en ar­ve­sag, hvor en pri­vat­per­son for læn­ge si­den hav­de te­sta­men­te­ret sin for­mue til to or­ga­ni­sa­tio­ner. Men tre må­ne­der in­den sin død, op­ret­te­de hun et nyt ud­kast til et te­sta­men­te, hvori hun æn­dre­de på det op­rin­de­li­ge te­sta­men­te, for­di hun øn­ske­de at gi­ve en del af pen­ge­ne til fa­mi­li­en. Ef­ter det op­rin­de­li­ge te­sta­men­te vil­le SOS Bør­ne­by­er­ne og Dansk Blin­de­sam­fund til­sam­men ar­ve 8 mio. kr., mens der ik­ke vil­le væ­re pen­ge til af­dø­des sø­sken­de. Men det re­vi­de­re­de te­sta­men­te blev ik­ke gjort gyl­digt af en no­tar, in­den te­sta­tor døde.

I fa­mi­li­ens øj­ne stod SOS Bør­ne­by­er­ne over for et moralsk valg: Vil­le or­ga­ni­sa­tio­nen respek­tere af­dø­des sid­ste vil­je, el­ler vil­le den ky­nisk ud­nyt­te den kol­de ju­ra. Så­dan blev sa­gen og­så frem­stil­let i Jyl­lands-Po­sten, men i vir­ke­lig­he­den var der ik­ke no­get valg. For SOS Børne­byer­ne er ik­ke en or­ga­ni­sa­tion med en ejer­kreds, som man kan af­tvin­ge eti­ske over­vej­el­ser. SOS Børne­byerne er en fond, og der­for skal mu­lig­he­den for at respek­te­re af­dø­des for­mode­de sid­ste vil­je ses i for­hold til le­del­sens pligt til føl­ge stifter­viljen i fon­dens fundats.

Arveindtægter i vækst

De se­ne­ste år er de ind­sam­len­de or­ga­ni­sa­tio­ners ind­tæg­ter fra arv og te­sta­men­ta­ri­ske ga­ver ste­get be­ty­de­ligt. En un­der­sø­gel­se fra de ind­sam­len­de or­ga­ni­sa­tio­ners bran­che­for­e­ning, ISOBRO, vi­ser at ar­ve­ind­tæg­ter for he­le bran­chen, in­klu­si­ve de man­ge med­lems­ba­se­re­de for­e­nin­ger, ud­gør om­kring en halv mil­li­ard kro­ner år­ligt. Man­ge af or­ga­ni­sa­tio­ner­ne er med­lem­se­je­de for­e­nin­ger. Ar­ve­mid­ler er og­så en væ­sent­lig ind­tægtskil­de for fle­re af de vel­gø­ren­de or­ga­ni­sa­tio­ner, der er stif­tet som fonde.

Nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­de har gen­nem­gå­et års­regn­ska­ber­ne for ti af de ind­sam­len­de fon­de (se ta­bel ne­den­for). Ar­ve­ga­ver­nes an­del af de sam­le­de ind­tæg­ter var sid­ste år knap ot­te pro­cent i gen­nem­snit, men va­ri­e­rer fra nul og helt op til 22 pro­cent. Til­sam­men hav­de de ti fon­de ar­ve­ind­tæg­ter for 116 mio. kr. Læ­ger uden Græn­ser er den mest be­gun­sti­ge­de fond med 38 mio. ar­ve­kro­ner for­delt på cir­ka 60 sager.

Og­så Ju­le­mær­ke­fon­den har op­le­vet stig­nin­ger i ar­ve­ind­tæg­ter­ne. De se­ne­re år har fon­den få­et mel­lem fem og ti mio. kr. om året i arv. Sid­ste år ud­gjor­de det 7,2 pct. af indtægterne.

”Fle­re og fle­re kon­tak­ter os, for­di de øn­sker at hø­re me­re om mu­lig­he­den for at be­gun­sti­ge Ju­le­mær­ke­fon­den i de­res te­sta­men­te. Jeg ta­ger mig af dis­se sam­ta­ler, der som re­gel hand­ler om at af­kla­re for­mel­le spørgs­mål – men og­så at for­tæl­le om vo­res ar­bej­de med ud­sat­te børn i Dan­mark,” si­ger di­rek­tør Sø­ren Ravn Jensen.

Ju­le­mær­ke­fon­den be­ta­ler ger­ne for ud­ar­bej­del­sen af te­sta­men­ter for folk, der øn­sker at støt­te fon­dens drift af ju­le­mær­ke­hjem­me­ne, hvor fon­den hjæl­per børn med syg­doms­fore­byg­gen­de og syg­doms­be­kæm­pen­de formål.

”Det er livsvig­tigt for Ju­le­mær­kesa­gen. Kort og godt. Vi får her­med mu­lig­hed for at fort­sæt­te vo­res ar­bej­de for fuld styr­ke, selv­om vi år for år får fær­re pen­ge ind på sal­get af ju­le­mær­ker,” si­ger Sø­ren Ravn Jensen.

Han har kun op­le­vet få sa­ger, hvor der op­stod tvivls­spørgs­mål, som skul­le af­kla­res juri­disk. Blandt an­det i en sag, hvor en te­sta­tor på døds­le­jet op­ret­te­de et nød­te­sta­men­te til for­del for Ju­le­mær­ke­fon­den. Her blev det be­kræf­tet, at te­sta­men­tet var gyldigt.

”Vi har haft en en­kelt sag, hvor af­dø­des sam­le­ver hav­de ta­get nog­le pen­ge fra bo­et. Det er den slags ting der fo­re­kom­mer, men vi har ik­ke op­le­vet sto­re kon­flik­ter. Vi be­der ty­pisk om at få en bo­be­sty­rer på sa­gen, hvis der er fle­re par­ter in­vol­ve­ret, for det kan væ­re me­get følel­ses­ladet, hvis fa­mi­li­en og­så skal ar­ve, men må­ske ik­ke ar­ver fuldt ud. Der er ad­vo­ka­ter jo eks­per­ter i at ud­re­de så­dan et bo, og det har vi ik­ke hver­ken vi­den el­ler res­sour­cer til,” si­ger Sø­ren Ravn Jensen.

For SOS Bør­ne­by­er­ne var ar­ve­ind­tæg­ter og­så en væ­sent­lig ind­tægtskil­de i 2016. Fon­den modt­og arv for 27 mio. kr. ud af de sam­le­de ind­tæg­ter på 225 mio. kr. sva­ren­de til 12 procent.

Beskyldt for grådighed

SOS Bør­ne­by­er­ne var i før­ste om­gang ik­ke klar over, at det nye ud­kast til te­sta­men­tet var ugyl­digt. Der­for hav­de fon­den over­for fa­mi­li­en til­ken­de­gi­vet, at den var indstil­let på at føl­ge det ny te­sta­men­te. Men un­der­vejs kom det frem, at te­sta­men­tet ik­ke var ble­vet ve­ri­fi­ce­ret ef­ter de gæl­den­de reg­ler og hel­ler ik­ke kun­ne reg­nes som et så­kaldt nød­te­sta­men­te. Iføl­ge ar­ve­lovens § 65 stk. 2 bort­fal­der et nød­te­sta­men­te, hvis der i tre må­ne­der ik­ke har væ­ret hin­dring for at få det på­teg­net af en notar.

Ef­ter rå­d­giv­ning fra SOS Bør­ne­by­er­nes ad­vo­ka­ter, Kro­mann Re­u­mert, der hjæl­per SOS Bør­ne­by­er­ne med gra­tis rå­d­giv­ning i arvsa­ger, af­vi­ste fon­den et kom­pro­mis­for­slag fra fa­mi­li­ens ad­vo­kat om at de­le ar­ven ef­ter bå­de det gyl­di­ge te­sta­men­te og øn­sket i det nye te­sta­men­te. Det vil­le ha­ve be­ty­det, at fa­mi­li­en hav­de få­et ca. 1,9 mio. kr. af ar­ve­sum­men til deling.

”Det vil­le væ­re uet­isk at sid­de med de på­rø­ren­de og for­sø­ge at nå frem til, hvad der in­derst in­de var af­dø­des sid­ste øn­ske – det skal ik­ke væ­re så­dan, at ens sid­ste vil­je er til for­hand­ling, når man er gå­et bort. Og når der så er tvivl om den sid­ste vil­je, som der op­stod i den­ne sag, så er ju­ra­en den bed­ste sik­ker­hed for, at det går rig­tigt til, og for at vi føl­ger af­dø­des sid­ste øn­ske som hun juri­disk sik­re­de den,” si­ger Mads Klæ­strup Kristensen.

Al­li­ge­vel har di­rek­tø­ren for SOS Bør­ne­by­er­ne få­et kri­tik fra eg­ne ræk­ker ef­ter Jyl­lands-Po­stens de­tal­je­re­de be­skri­vel­se af de ef­ter­lad­tes op­le­vel­se af arvesagen.

”Jeg har talt med 20-25 af vo­res fad­de­re og fri­vil­li­ge, som har hen­vendt sig til os, for­di de op­le­ve­de, at vi hand­le­de uet­isk. De ken­der SOS Bør­ne­by­er­ne og stil­le­de sig ufor­stå­en­de over for vo­res hand­lin­ger så­dan som de blev frem­stil­let i Jyl­lands-Po­sten,” si­ger Mads Klæ­strup Kristensen.

Han for­tæl­ler dog, at næ­sten al­le, han har talt med, end­te med at ha­ve en god for­stå­el­se for or­ga­ni­sa­tio­nens hand­lin­ger, når han fik for­kla­ret for­lø­bet og bag­grun­den for, at SOS Bør­ne­by­erne re­elt ik­ke kan gø­re an­det end at sø­ge rå­d­giv­ning hos advokaterne.

Moral og erstatningsansvar

Selv­om for­ligs­for­sla­get kun­ne ly­de ri­me­ligt ud fra en moralsk be­tragt­ning, så er det for ind­sam­len­de fon­de en løs­ning, som kan væ­re i strid med fonds­lo­ven. Det vur­de­rer ad­vo­kat PhD, Sø­ren Ber­gen­ser, der er spe­ci­a­li­se­ret i le­del­ses­ansvar og tid­li­ge­re i år ud­gav en bog om er­stat­nings­ansvar i fonde.

”Hvis man gi­ver af­kald på arv, som man el­lers er be­ret­ti­get til, kan det væ­re et ledelses­ansvars­ret­ligt pro­blem, ” si­ger ad­vo­kat Sø­ren Bergenser.

Sø­ren Ber­gen­ser vur­de­rer, at di­rek­tø­ren og be­sty­rel­sen i SOS Bør­ne­by­er­ne ri­si­ke­re­de at bli­ve per­son­ligt er­stat­nings­ansvar­li­ge, hvis de hav­de ind­gå­et et for­lig, som ned­sat­te orga­ni­sa­tionens del af ar­ven med et millionbeløb.

”Det kan ik­ke ude­luk­kes, at det vil­le med­fø­re et le­del­ses­ansvar for fon­den, hvis de af moral­ske grun­de hav­de tak­ket nej til pen­ge, de el­lers var be­ret­ti­get til. Det kun­ne med­fø­re et erstat­nings­ansvar for le­del­sen i fon­den SOS Børne­byerne, for­di en af formåls­bestem­melserne net­op er at ind­sam­le mid­ler, som skal bru­ges til for­del for forældre­løse børn,” si­ger Sø­ren Bergenser.

Han ta­ger dog for­be­hold for, at han kun ken­der sa­gen gen­nem pres­sen og der­for ik­ke er be­kendt med al­le de­tal­jer i sagen.

I de fle­ste ind­sam­len­de, vel­gø­ren­de or­ga­ni­sa­tio­ner, der er stif­tet som fon­de, frem­går det af fun­dat­sen, at en del af fon­dens for­mål er at ind­sam­le el­ler skaf­fe pen­ge til det vel­gø­ren­de for­mål. Og for en fond er fun­dat­sen at be­trag­te som en grund­lov, som man ik­ke kan tol­ke el­ler til­si­de­sæt­te på grund­lag af moral­ske overvejelser.

I til­fæl­de af at en fonds­le­del­se ind­går for­lig med fa­mi­liear­vin­ger, vil det væ­re fon­den selv, der li­der et tab og ik­ke en tred­je part som for ek­sem­pel en kre­di­tor til fon­den. Der­for vil even­tuel­le er­stat­nings­sa­ger i den slags sa­ger, højst sand­syn­ligt bli­ve star­tet af fondsmyn­dig­he­den, for­kla­rer Sø­ren Bergenser.

”Det vil­le nok væ­re ulo­gisk hvis den be­sty­rel­se, der har haft moral­ske over­vej­el­ser, vil­le væl­ge at stæv­ne sig selv for den tab­te ind­tje­ning. Men her gæl­der der sær­li­ge reg­ler på fonds­om­rå­det, hvor fondsmyn­dig­he­den kan tvin­ge en fond til at rej­se er­stat­nings­krav mod de­res egen fonds­be­sty­rel­se og di­rek­tion. Det skyl­des, at fon­den er en sel­ve­jen­de in­sti­tu­tion, hvor der ik­ke er no­gen eje­re til at hol­de øje med le­del­sen,” si­ger han.

Fondsmyn­dig­he­den har des­u­den be­myn­di­gel­se til at af­sæt­te fonds­be­sty­rel­ses­med­lem­mer­ne, hvis de skul­le mod­sæt­te sig at bli­ve stæv­net af fon­den, for­kla­rer Sø­ren Ber­gen­ser og poin­te­rer, at sa­gen des­u­den skal rej­ses for fon­dens eg­ne penge.

”Det er dog en vig­tig po­in­te, at fonds­le­del­sen har haft et be­slut­nings­grund­lag at vur­de­re på, før det kan kom­me så vidt som til en er­stat­nings­sag. For ek­sem­pel at en ad­vo­kat har vur­de­ret, at ar­ve­sa­gen vil kun­ne vin­des ved ret­ten til fon­dens for­del, og le­del­sen der­ef­ter al­li­ge­vel af moral­ske grun­de væl­ger et for­lig. Det be­ty­der med an­dre ord, at fonds­le­del­sen har skul­let kun­net gen­nem­skue, at man vil­le ha­ve ret til de mid­ler, før man kan bli­ve erstat­nings­ansvar­lig,” si­ger han.

I SOS Bør­ne­by­er­ne er der en klar pro­ce­du­re for al­tid at spør­ge de­res ad­vo­kat, hvis der op­står tvivls­spørgs­mål. Og fon­dens ad­vo­kat, Kro­mann Re­u­mert, ar­bej­der des­u­den pro bo­no for at støt­te or­ga­ni­sa­tio­nen, så det kan gø­res uden kon­se­kven­ser for administrationsomkostningerne.

Men al­li­ge­vel har sa­gen haft fø­lel­ses­mæs­si­ge om­kost­nin­ger – bå­de for de in­vol­ve­re­de par­ter og for man­ge af dem, der støt­ter SOS Bør­ne­by­er­nes vel­gø­ren­de arbejde.

”Jeg har i min kom­mu­ni­ka­tion med sa­gens par­ter, Jyl­lands-Po­sten og vo­res fri­vil­li­ge, gå­et ind på præ­mis­sen om, at sa­gen og­så kan ses som et moralsk spørgs­mål. Jeg har fast­holdt, at det er det moralsk rig­ti­ge at la­de ju­ra­en af­gø­re sa­gen, når der er ue­nig­hed. Jeg har ik­ke haft fo­kus på, at vi i le­del­sen kun­ne bli­ve er­stat­nings­ansvar­li­ge over for or­ga­ni­sa­tio­nen, hvis vi gav af­kald på no­get af ar­ven på bag­grund af et te­sta­men­te, der ik­ke var juri­disk gyl­digt. Vi har fulgt vo­res ret­nings­linjer, som si­ger, at vi i tvivls­til­fæl­de skal ha­ve en vur­de­ring hos ad­vo­ka­ten,” si­ger Mads Klæ­strup Kristensen.

Arv i indsamlende fonde

Ind­sam­len­de fon­deArv

(mio. kr.)
Ind­tæg­ter i alt

(mio. kr.)
Arv / indtægter

(pct.)
Fun­dat­sens formåls­for­mu­le­ring om indsamling
SOS Bør­ne­by­er­ne27,2225,212,1%Fon­den ind­sam­ler dels fadder­skab­spenge til børn i SOS-bør­ne­by­er, for­trins­vis i udviklings­landene, dels bi­drag der kan bru­ges til frem­me og under­støttelse af SOS-bør­ne­­­by­er­nes pro­jek­ter, li­ge­le­des for­trins­vis i udviklingslandene.
Bør­ne­can­cer­fon­den4,466,76,6%Fon­dens bund­ne ka­pi­tal for­ø­ges med mid­ler, der se­ne­re til­falder fon­den som arv el­ler ga­ve, i det om­fang mid­ler­ne ik­ke er gi­vet el­ler ind­samlet med bestem­melse om, at mid­lerne skal an­ven­des til uddeling.
Fol­kekir­kens Nødhjælp26,5586,44,5%Det fi­nan­si­el­le grund­lag for nød­hjælps- og udviklings­arbejdet tilveje­bringes ved indsam­ling og mod­tagelse af mid­ler, bl.a. ved kam­pagner og lands­indsam­linger, arv, gen­brugs­arbejde, ga­ver, bevil­linger og projekt­støtte fra re­ge­rin­ger, EU, FN og pri­va­te organi­sationer og virksom­heder, samt an­dre ydelser.
Bør­ne­fon­den2,0206,61,0%BØR­NE­fon­dens for­mål frem­mes bl.a. ved: At mod­ta­ge bi­drag og ga­ver fra sponso­rer og til­skyn­de fx virksom­heder, Da­ni­da og fon­de til at gi­ve bi­drag, ga­ver og le­ga­ter til BØRNEfonden.
Aids­fon­det1,234,93,4%For­må­let re­a­li­se­res ved at fon­det gen­nem ak­ti­vi­te­ter, of­fent­li­ge pro­jek­ter og indsam­linger skaf­fer økono­miske res­sour­cer til brug for fon­dets drift og anvend­else af dis­se mid­ler til ud­de­ling til og opfyld­else af fon­dets for­mål. Fon­dets uddelings­aktiver be­står af formue­afkastet fra den bund­ne ka­pi­tal, drifts­overskud fra fon­dets ak­ti­vi­te­ter samt bi­drag, arv og ga­ver, der er be­stemt for uddelingsformål.
Ju­le­mær­ke­fon­den5,273,47,2%Fon­dens for­mål er hvert år at ud­gi­ve et dansk Jule­mærke for derigen­nem – samt ved mod­tagelse af arv, ga­ver el­ler lig­nen­de bi­drag – at frem­skaffe mid­ler til anvend­else til sygdoms­bekæmp­else og/eller sygdoms­forebyg­gelse for børn, der træn­ger til hjælp.
Bør­ne­hjælps­da­gen0,019,80,0%Børnehjælps­dagens for­mål sø­ges blandt an­det op­nå­et ved, a.: at rej­se mid­ler i Børnehjælps­dagens navn, her­un­der gen­nem ga­ver, spon­sorater, be­vil­lin­ger fra fon­de og pul­jer m.v.,
Ver­dens­na­tur­fon­den4,244,69,5%Fon­dens for­mål er at vir­ke for be­va­rel­se af dy­re- og plante­arter samt an­den natur­bevarelse over he­le verden
Læ­ger uden Græn­ser Fonden38,6175,822,0%Ak­ti­vi­te­ter­ne til opfyld­else af fon­dens for­mål er begræn­set til fun­dra­i­sing, rekrut­tering, udstatio­nering, markeds­føring, informations­virk­somhed og del­tagelse i den of­fent­li­ge de­bat i sam­arbejde med MSF International.
In­dre Mission6,966,610,4%Der an­sæt­tes en general­sekretær til at le­de fore­ningens dag­li­ge ar­bej­de og væ­re besty­relsens og for­mandens se­kre­tær. General­sekretæren er direk­tør for den erhvervs­drivende fond og an­mel­des som så­dan til Erhvervs­styrelsen. Lige­ledes ansæt­tes en økonomi­chef til at fø­re fore­ningens regn­skab med fuld­magt til at mod­tage og kvit­tere for al­le ind­komne bi­drag, her­under arvebeløb.
I alt116,3 1.500,0 7,8%
Kil­de: Or­ga­ni­sa­tio­ner­nes års­rap­por­ter 2016

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer