Julemærkefonden intensiverer jagt på penge for at kunne stå på egne ben

Den 1. november i år er det slut for Julemærkefonden med at modtage penge fra Liljeborg-koncernen til driften af Julemærkehjemmet i Roskilde, og ifølge fondens direktør handler det nu om at bevise, at fonden kan klare sig uden penge fra velgøreren. Der skal fundraises 25 mio. kr. ekstra om året, og derfor er Julemærkefonden i fuld gang med at etablere nye partnerskaber med virksomheder og fonde.

Au­gusti­nus Fon­den er en af de fon­de, som Ju­le­mær­ke­fon­den net­op har ind­gå­et et nyt læn­ge­re­va­ren­de sam­ar­bej­de med. Au­gusti­nus Fon­den støt­ter frem til 2025 drif­ten af mad­værk­ste­der på al­le fem Julemærkehjem.

Hvis di­rek­tø­ren for den er­hvervs­dri­ven­de fond Ju­le­mær­ke­fon­den Sø­ren Ravn Jen­sen of­te kig­ger på da­to­en 1. novem­ber 2022 i sin ka­len­der, er det ik­ke så underligt.

På den­ne da­to knap et halvt år frem i ti­den er det nem­lig slut med at mod­ta­ge pen­ge fra Lil­je­borg-kon­cer­nen med den tid­li­ge­re Pan­dora-grund­læg­ger Win­nie Lil­je­borg i spid­sen til drif­ten af fon­dens fem­te Ju­le­mær­ke­hjem med nav­net Ju­le­mær­ke­hjem­met Lil­je­borg i Roskilde.

De cir­ka 100 mil­li­o­ner kro­ner, som Ju­le­mær­ke­fon­den modt­og lov­ning på for fem år si­den, er den 1. novem­ber helt ef­ter pla­nen brugt, og for Sø­ren Ravn Jen­sen er det magt­på­lig­gen­de, at fon­den her­ef­ter kan be­ta­le reg­nin­ger og me­d­ar­bej­der­nes løn­nin­ger uden Lil­je­borg-kon­cer­nens hjælp.

Fra 1. novem­ber i år skal vi be­vi­se over for os selv og for Lil­je­borg-kon­cer­nen, at vi kan kla­re os selv økonomisk

Sø­ren Ravn Jen­sen – Di­rek­tør, Julemærkefonden

”Jeg har som di­rek­tør sagt fra star­ten, at det er den mest fan­ta­sti­ske ga­ve, og vi har hver­ken før el­ler si­den mod­ta­get så stor en do­na­tion fra an­dre – men jeg har sam­ti­dig sagt klart, at når pen­ge­ne ud­lø­ber, skal vi gø­re alt, hvad der står i vo­res magt for selv frem­over at løf­te den her op­ga­ve. Det lig­ger mig me­get på sin­de, at vi lyk­kes med det, og det har al­drig væ­ret min tan­ke, at Lil­je­borgs støt­te skal fort­sæt­te. Fra 1. novem­ber i år skal vi be­vi­se over for os selv og for Lil­je­borg-kon­cer­nen, at vi kan kla­re os selv øko­no­misk,” fast­slår Sø­ren Ravn Jen­sen i et in­ter­view med Fundats.

Kan klare et år eller to med underskud

Kon­kret be­ty­der den mang­len­de frem­ti­di­ge ind­tægt på om­kring 20 mil­li­o­ner kro­ner om året fra Lil­je­borg, at Ju­le­mær­ke­fon­den iføl­ge Sø­ren Ravn Jen­sen skal rej­se yder­li­ge­re cir­ka 25 mil­li­o­ner kro­ner om året for dels at kun­ne dri­ve det fem­te Ju­le­mær­ke­hjem, dels for at kun­ne fort­sæt­te de in­ve­ste­rin­ger, som der lø­ben­de skal fo­re­ta­ges i fun­dra­i­sing og på kommunikationssiden.

”Vi er al­le­re­de lyk­ke­des med at øge vo­res ind­sam­ling af mid­ler de se­ne­ste år, og der­for er jeg fortrøst­nings­fuld og over­be­vist om, at når Lil­je­borg-kon­cer­nens do­na­tion fal­der væk den 1. novem­ber 2022, er vi på et øko­no­misk ni­veau, hvor vi selv kan fi­nan­si­e­re drif­ten af det fem­te Ju­le­mær­ke­hjem i åre­ne frem­over. Skul­le vi få et år el­ler to med un­der­skud, har vi en egen­ka­pi­tal, som gi­ver os en sik­ker­hed for, at vi nok skal kla­re skæ­re­ne,” si­ger Sø­ren Ravn Jensen.

Sam­me po­in­te frem­går af Ju­le­mær­ke­fon­dens års­rap­port for 2021:

’Det kan bli­ve nød­ven­digt at bru­ge af egen­ka­pi­ta­len, når do­na­tio­nen fra Lil­je­borg-kon­cer­nen fal­der væk i 2023,’ hed­der det i årsrapporten.

Her frem­går det og­så, at fon­den kom ud af 2021 med et over­skud på 11,6 mil­li­o­ner kro­ner mod et re­sul­tat på 14,1 mil­li­o­ner kro­ner året før. Egen­ka­pi­ta­len ud­gør 135,7 mil­li­o­ner kro­ner, og det no­te­res i års­rap­por­ten, at det er for­vent­nin­gen, at egen­ka­pi­ta­len vil bli­ve øget i 2022.

Sø­ren Ravn Jen­sen un­der­stre­ger, at der ik­ke har væ­ret di­a­log med Win­nie Lil­je­borg om at la­ve en ny af­ta­le om fort­sat fi­nan­si­e­ring af drif­ten af det Ju­le­mær­ke­hjem i Roskil­de, som bæ­rer Pan­dora-mil­li­ar­dæ­rens efternavn.

”Men vi har sta­dig mas­ser af di­a­log med Lil­je­borg, og Win­nie Lil­je­borg føl­ger lø­ben­de med i, hvad der sker. Og der kan og­så op­stå nye ak­ti­vi­te­ter el­ler pro­jek­ter en­gang i frem­ti­den, som vi har lyst til at snak­ke med Lil­je­borg om even­tu­elt at få støt­te til,” si­ger Sø­ren Ravn Jensen.

Strategisk partnerskab med Norlys

For at væ­re bedst mu­ligt be­redt til 1. novem­ber 2022, har fon­den, li­ge si­den den modt­og ga­ve­bre­vet fra Lil­je­borg-kon­cer­nen, selv ar­bej­det in­ten­sivt på at ska­be vækst i de ind­sam­le­de mid­ler in­den­for fi­re områder.

”Dels skal de pri­va­te do­na­tio­ner vok­se. Dels skal vi ha­ve fle­re virk­som­heds­do­na­tio­ner og stra­te­gi­ske sam­ar­bej­der med virk­som­he­der. Dels skal an­tal­let af fon­de, som vil støt­te den lø­ben­de drift, vok­se. Og dels skal vi ar­bej­de for at gø­re op­mærk­som på, at man kan te­sta­men­te­re sin arv til Ju­le­mær­ke­hjem­me­ne. Al­le fi­re om­rå­der har vi ar­bej­det ben­hårdt på at lyk­kes med, og det me­ste er gå­et godt, men i for­hold til virk­som­heds­sam­ar­bej­der har vi end­nu ik­ke li­ge så man­ge af­ta­ler i hus, som vi godt kun­ne tæn­ke os. Så især på er­hvervs­de­len er der sta­dig me­get ar­bej­de at gø­re,” er­ken­der Sø­ren Ravn Jensen.

Han glæ­der sig der­for over, at Ju­le­mær­ke­fon­den i mid­ten af april kun­ne præ­sen­te­re et nyt stra­te­gisk part­ner­skab med ener­gi- og tele­kon­cer­nen Nor­lys. Part­ner­ska­bet ind­be­fat­ter kon­ti­nu­er­lig øko­no­misk støt­te til Ju­le­mær­ke­fon­den og op­ret­tel­se af et am­bas­sa­dørkor­ps blandt Nor­lys’ me­d­ar­bej­de­re, hvor virk­som­he­den for­dob­ler det be­løb, som am­bas­sa­dø­rer­ne ind­sam­ler, in­den pen­ge­ne gi­ves vi­de­re til fonden.

I for­hold til virk­som­heds­sam­ar­bej­der har vi end­nu ik­ke li­ge så man­ge af­ta­ler i hus, som vi godt kun­ne tæn­ke os

Sø­ren Ravn Jen­sen – Di­rek­tør, Julemærkefonden

”Når man sam­ler ind til vel­gø­ren­de ar­bej­de, sprin­ger man of­te fra tue til tue. Ved at ha­ve part­ner­ska­ber gi­ver det langt me­re fast grund un­der fød­der­ne i en år­ræk­ke. Et stra­te­gisk part­ner­skab som det, vi net­op har ind­gå­et med Nor­lys, be­ty­der rig­tig me­get for os, og vi er sinds­sygt gla­de for det,” si­ger Sø­ren Ravn Jensen.

Di­rek­tø­ren øn­sker ik­ke at op­ly­se, hvor man­ge pen­ge af­ta­len ven­tes at ind­brin­ge Ju­le­mær­ke­fon­den, men han un­der­stre­ger, at part­ner­ska­bet med Nor­lys er ét af fon­dens største.

”Vi har en hånd­fuld el­ler to af den ty­pe part­ner­ska­ber, og der­u­d­over har vi stra­te­gi­ske part­ner­ska­ber for ek­sem­pel med et ad­vo­kat­fir­ma, som ik­ke ud­lø­ser mo­ne­tær støt­te li­ge­som Nor­lys-part­ner­ska­bet. Vi ar­bej­der fun­dra­i­sing-mæs­sigt ben­hårdt og må­l­ret­tet på at ind­gå fle­re stra­te­gi­ske part­ner­ska­ber, som kan væ­re med til at sik­re vo­res øko­no­mi to-tre-fi­re år frem, men vi har ik­ke de­fi­ne­ret må­l­tal for, om vi skal fin­de 20 el­ler 30 stra­te­gi­ske part­ne­re. Mens vi in­den for pri­vat­do­na­tio­ner­ne på 50-100 kro­ner om må­ne­den har kon­kre­te trap­pe­mo­del­ler og mål­sæt­nin­ger for, hvad an­tal­let skal øges med, er det langt svæ­re­re at la­ve frem­skriv­nin­ger af an­tal­let af stra­te­gi­ske part­ner­ska­ber med er­hvervskun­der. Hver og ét stra­te­gisk part­ner­skab er hårdt og tids­kræ­ven­de ar­bej­de – det er ik­ke walk in the park,” si­ger Sø­ren Ravn Jensen.

Tre store aftaler med fonde og filantropiske foreninger

I for­hold til sto­re af­ta­ler med fon­de og filan­tro­pi­ske for­e­nin­ger har slut­nin­gen af 2021 og før­ste tred­je­del af 2022 og­så ind­til vi­de­re væ­ret en lu­kra­tiv pe­ri­o­de for Julemærkefonden.

Der er blandt an­det ble­vet ind­gå­et en fi­re­årig af­ta­le med Ole Kirks Fond, som sik­rer Ju­le­mær­ke­fon­den 18,1 mil­li­o­ner kro­ner til ar­bej­det med at sik­re, at børn fra Ju­le­mær­ke­hjem kan få den bedst mu­li­ge hjælp, når de­res op­hold er slut.

Ju­le­mær­ke­fon­den har der­u­d­over mod­ta­get 3,6 mil­li­o­ner kro­ner fra den nye filan­tro­pi­ske ak­tør Sy­ge­for­sik­rin­gen Dan­mark og se­ne­st en do­na­tion på 7,1 mil­li­o­ner kro­ner fra Au­gusti­nus Fon­den til Ju­le­mær­ke­hjem­me­n­es mad­værk­ste­der de næ­ste fi­re år.

”Bå­de Sy­ge­for­sik­rin­gen Dan­mark, Au­gusti­nus Fon­den og Ole Kirks Fond har væ­ret med til at ud­vik­le ele­men­ter af vo­res hjæl­pe­ar­bej­de, og vi er sinds­sygt gla­de for, at de ger­ne vil fort­sæt­te med at støt­te pro­jek­ter­ne i en år­ræk­ke – for ek­sem­pel i Au­gusti­nus Fon­dens til­fæl­de vo­res mad­værk­ste­der. Det be­ty­der ek­stremt me­get for os, når fon­de­ne på den ene si­de er med til at ud­vik­le no­get nyt, men at vi sam­ti­dig og­så véd, at de ef­ter­føl­gen­de er klar til at støt­te drif­ten af de på­gæl­den­de nye til­tag nog­le år frem,” si­ger Sø­ren Ravn Jensen.

En del fon­de vil hel­le­re støt­te en­kelt­pro­jek­ter el­ler ar­bej­de med vi­de­re­ud­vik­ling frem for at støt­te drift

Sø­ren Ravn Jen­sen – Di­rek­tør, Julemærkefonden

Han un­der­stre­ger sam­ti­dig, at ik­ke al­le fon­de på fonds­dan­marks­kor­tet er li­ge in­ter­es­se­re­de i at ind­gå et stra­te­gisk part­ner­skab med en så drift­stung part­ner som Julemærkefonden.

”Vo­res ar­bej­de er én stor drifts­ma­ski­ne – fak­tisk er det me­get få vel­gø­ren­de or­ga­ni­sa­tio­ner, der har et drifts­ap­pa­rat a la det, vi har i Ju­le­mær­ke­fon­den med 150 me­d­ar­bej­de­re an­sat, som skal ha­ve løn hver må­ned. En del fon­de vil hel­le­re støt­te en­kelt­pro­jek­ter el­ler ar­bej­de med vi­de­re­ud­vik­ling frem for at støt­te drift. Jeg vil og­så ger­ne vi­de­re­ud­vik­le vo­res hjæl­pe­ar­bej­de og mod­ta­ge fonds­do­na­tio­ner her­til, men sam­ti­dig skal jeg he­le ti­den sik­re, at vi sta­dig har pen­ge til drif­ten af hjem­me­ne, når fonds­do­na­tio­ner­ne fal­der væk,” po­in­te­r­er Sø­ren Ravn Jensen.

Flytter ind i nye lokaler i 2023

Som Fun­dats kun­ne for­tæl­le i ju­ni 2021, plan­læg­ger Ju­le­mær­ke­fon­den at ryk­ke ind i et ny­byg­get 1.000 kva­drat­me­ter stort hus li­ge ved si­den af ju­le­mær­ke­hjem­met i Roskil­de. Byg­her­re er Liljeborg-koncernen.

”Byg­ge­ri­et, el­ler ret­te­re ud­grav­nin­gen til byg­ge­ri­et, er gå­et i gang for et par må­ne­der si­den, og det er sta­dig pla­nen, at vi ryk­ker ind i den nye byg­ning i 2023. Her kom­mer vi til at bo til fa­vorab­le le­je­vil­kår, så på den må­de vi­ser Lil­je­borg-kon­cer­nen på ny, at de rig­tig ger­ne vil os. Det er vi sinds­sygt stol­te af og gla­de for,” un­der­stre­ger Sø­ren Ravn Jensen.

Det nye hus bli­ver i to eta­ger med fuld kæl­der. Der bli­ver i før­ste om­gang plads til 35 an­sat­te, og det er frem­tids­sik­ret, så der se­ne­re kan gø­res plads til fle­re medarbejdere.

Fak­ta om Julemærkefonden
  • Er­hvervs­dri­ven­de fond.
  • Fon­dens for­mål har si­den 1904 væ­ret at ud­gi­ve et Ju­le­mær­ke for der­i­gen­nem at frem­skaf­fe mid­ler til an­ven­del­se til syg­doms­be­kæm­pel­se og/eller syg­doms­fore­byg­gel­se for børn, der træn­ger til hjælp.
  • Ju­le­mær­ke­fon­den dri­ver fem Ju­le­mær­ke­hjem med plads til 198 børn på hvert. De fem hjem lig­ger i Kol­lund, Ho­bro, Roskil­de, Øl­sted og Skælskør.
  • Be­sty­rel­sen be­står af 11 per­so­ner, hvoraf fi­re er me­d­ar­bej­der­valg­te. For­mand for be­sty­rel­sen er Hans Erik Lindkvist.
  • Pro­tek­tor er H.K.H. Kron­prin­ses­se Mary.

Her og nu er der 25 an­sat­te i Ju­le­mær­ke­fon­dens se­kre­ta­ri­at, og der er iføl­ge Sø­ren Ravn Jen­sen ik­ke kon­kre­te pla­ner om nyansættelser.

”Vi er midt i en stra­te­gi­pro­ces nu i ly­set af, at pen­ge­ne fra Lil­je­borg-kon­cer­nen snart fal­der væk. Der­for dis­ku­te­rer vi blandt an­det, hvor­dan vi skal ud­vik­le vo­res hjæl­pe­ar­bej­de, og alt af­hæn­gigt af, hvor­dan stra­te­gi­pro­ces­sen lan­der, kan det godt væ­re, vi må­ske skal til at fun­dra­i­se end­nu me­re og der­med og­så får brug for at an­sæt­te fle­re fun­dra­i­se­re,” si­ger Sø­ren Ravn Jensen.

Hvert år kom­mer om­kring 1.000 børn på Ju­le­mær­ke­hjem – der er så­le­des plads til 198 børn på hvert af de fem hjem. Og iføl­ge Sø­ren Ravn Jen­sen ind­går det ik­ke i de igang­væ­ren­de stra­te­gi­drøf­tel­ser at ud­vi­de an­tal­let af Julemærkehjem.

”Vi er dér, hvor vi skal væ­re, med fem Ju­le­mær­ke­hjem og cir­ka 1.000 børn om året. Men et ud­løb af vo­res stra­te­gi kun­ne godt væ­re at prø­ve at hjæl­pe fle­re børn på en an­den må­de, end vi gør i dag. Vi ved ek­sem­pel­vis, at når Yr­sa ef­ter op­hold på et Ju­le­mær­ke­hjem kom­mer til­ba­ge til de 20-25 klas­se­kam­me­ra­ter i sin sko­le­klas­se, vil det sand­syn­lig­vis væ­re til en klas­se med triv­sels­ud­for­drin­ger. At Yr­sa kom på Ju­le­mær­ke­hjem skyld­tes jo, at hun hav­de det skidt og blev mob­bet i en­ten sko­len el­ler på fri­tids­hjem­met. Der­for le­ger vi med tan­ken om at hjæl­pe med at sæt­te triv­sel på dags­or­de­nen i den kon­kre­te sko­le­klas­se, Yr­sa og de an­dre ju­le­mær­kebørn ven­der til­ba­ge til, ud fra en tan­ke om at la­ve nå­lestik de ste­der, hvor vi véd, der er triv­sels­ud­for­drin­ger,” si­ger Sø­ren Ravn Jensen.

Julemærket får mindre betydning

I for­bin­del­se med fon­dens nye stra­te­gi er det og­så en uund­gå­e­lig del af drøf­tel­ser­ne at be­rø­re det fak­tum, at sal­get af ju­le­mær­ker, som tid­li­ge­re var ho­ve­d­ind­tægtskil­den, er ha­stigt ned­ad­gå­en­de som føl­ge af, at der sen­des sta­dig fær­re bre­ve og julekort.

I 2021 blev der solgt ju­le­mær­ker for knap 8,3 mil­li­o­ner kro­ner, hvil­ket var et fald på 1,3 mil­li­o­ner kro­ner på ba­re ét år.

Går man til­ba­ge til 2003, ind­brag­te sal­get af ju­le­mær­ker tre gan­ge så me­get som i 2021, nem­lig 25,7 mil­li­o­ner kroner.

’Selv­om Ju­le­mær­ket er di­gi­ta­li­se­ret, kan det ik­ke dæm­me op for fal­det i om­sæt­nin­gen af det fy­si­ske Ju­le­mær­ke. Ju­le­mær­kesal­get vil og­så i åre­ne frem­over fal­de,’ hed­der det i fon­dens 2021-årsrapport.

Om 20 år tror jeg ik­ke, der fin­des et ju­le­mær­ke i dets nu­væ­ren­de form

Sø­ren Ravn Jen­sen – Di­rek­tør, Julemærkefonden

Sø­ren Ravn Jen­sen no­te­rer sig, at i for­hold til Ju­le­mær­ke­fon­dens sam­le­de ind­sam­lin­ger fyl­der salg af Ju­le­mær­ket nu kun cir­ka seks procent.

”Så rent mo­ne­tært har det ik­ke nær så stor be­tyd­ning, som det hav­de en­gang. Men bran­ding­mæs­sigt har mær­ket fort­sat stor be­tyd­ning, og der er sta­dig en stor del af dan­sker­ne over 30 år, som véd, hvad Ju­le­mær­ket er og står for. Om­vendt er det de fær­re­ste un­ge i 10’erne og 20’erne, som ken­der mær­ket og dets hi­sto­rie, så på et tids­punkt bli­ver vi nødt til at be­gyn­de at kom­mu­ni­ke­re på en an­den må­de,” si­ger Sø­ren Ravn Jensen.

- Kan man fo­re­stil­le sig, at I som en del af den stra­te­gi­drøf­tel­se, I nu er i gang med, på­tæn­ker helt at ud­fa­se Ju­le­mær­ket i je­res bran­ding og navne?

”Det er da no­get, vi lø­ben­de drøf­ter og er op­mærk­som­me på, men jeg tæn­ker ik­ke, at ju­le­mær­ket for­svin­der i næ­ste stra­te­gi­pe­ri­o­de. Bran­ding­vær­di­en af ju­le­mær­ket er fort­sat så høj, at det vil væ­re at sky­de sig selv i fo­den at ud­fa­se mær­ket helt nu. Men om 20 år tror jeg ik­ke, der fin­des et ju­le­mær­ke i dets nu­væ­ren­de form. In­den da skal vi tæn­ke over, hvor­dan vi så får for­talt om vo­res hjæl­pe­ar­bej­de og hvor­dan vi får kon­ver­te­ret Ju­le­mær­kets bran­ding­vær­di over til no­get an­det,” si­ger Sø­ren Ravn Jensen.

Der er kom­met nye ju­le­mær­ker hvert år si­den 1904. Over­skud­det for sal­get de før­ste år gik til børn med tuberkulose.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Jobannoncespot_img
Annoncespot_img
Jobannoncespot_img

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer