Annoncespot_img

Naturfond vil skabe folkeligt engagement via indsamling

Den Danske Naturfond har i 2017 taget et nyt redskab i brug for at engagere naturens interessenter i fondens filantropiske arbejde. Fonden lancerer sig som indsamlende or­ga­nisation og skal rejse penge fra borgere, virksomheder og fonde. Fonden henter viden og inspiration via sit medlemskab i ISOBRO.

Naturmødet 2016 (foto: Carl Hansen)
Na­tur­mø­det 2016 (fo­to: Carl Hansen)

Den Dan­ske Na­tur­fond skal væ­re fol­ke­lig og sik­re bred op­bak­ning til ar­bej­det med at be­skyt­te og genop­ret­te na­tu­ren. Det er en af am­bi­tio­ner­ne med den godt to år gam­le fond, som i 2017 ud­fol­der sit stra­te­gi­ske mål om at rej­se ka­pi­tal fra en bred kreds af in­ter­es­sen­ter, her­un­der an­dre fon­de, virk­som­he­der og medborgere.

”Vi skal og­så væ­re en ind­sam­len­de or­ga­ni­sa­tion, der er god­kendt til at mod­ta­ge do­na­tio­ner og arv med fradrag og uden bo­af­gift. Det er et ar­bej­de vi først li­ge er ved at star­te på,” si­ger di­rek­tør i Den Dan­ske Na­tur­fond, Flem­m­ing Nielsen.

I fe­bru­ar an­sat­te fon­den to nye me­d­ar­bej­de­re, der skal ud­vik­le og styr­ke fon­dens ar­bej­de med fun­ding og part­ner­ska­ber. De to fun­dra­i­se­re skal des­u­den væ­re med til at ud­vik­le en ræk­ke ak­ti­vi­te­ter, som sæt­ter fon­den i stand til at bli­ve god­kendt til at mod­ta­ge fradrags­be­ret­ti­ge­de ga­ver som en al­men­vel­gø­ren­de el­ler al­men­nyt­tig for­e­ning el­ler fond.

For at op­nå god­ken­del­se hos Skat skal fon­den blandt an­det kun­ne do­ku­men­te­re at ha­ve mindst 100 ga­ve­gi­ve­re el­ler do­no­rer om året.

Den Dan­ske Na­tur­fond får og­så mu­lig­hed for at mod­ta­ge te­sta­men­ta­risk arv uden bo­af­gift fra folk som øn­sker, at de­res ef­ter­lad­te vær­di­er skal bru­ges i ar­bej­det på at gi­ve frem­ti­di­ge gene­rationer ad­gang til rig natur:

”Vi har al­le­re­de få­et de før­ste 3-4 hen­ven­del­ser om at bli­ve skre­vet ind i te­sta­men­ter el­ler te­sta­men­ta­ri­ske ga­ver. Det sy­nes vi er po­si­tivt, at det al­le­re­de er sket, uden at vi har gjort en ak­tiv ind­sats for det end­nu,” si­ger Flem­m­ing Nielsen.

Den Dan­ske Na­tur­fond er stif­tet af den dan­ske stat, Vil­lum Fon­den og Aa­ge V. Jen­sens Natur­fond med en sam­let ka­pi­tal på 875 mio. kr. Der­u­d­over be­ta­ler sta­ten et år­ligt drift­stilskud på 49 mio. kr., som sik­rer, at al­le fon­dens øv­ri­ge mid­ler, her­un­der ind­sam­lin­ger, do­na­tio­ner, ga­ver og arv, ale­ne går til naturprojekter.

Fon­den ar­bej­der bå­de via klas­si­ske an­søg­nings­drev­ne ud­de­lin­ger in­den for stra­te­gi­ske ind­sats­områder og gen­nem sam­ar­bej­de og part­ner­ska­ber. Ek­sem­pel­vis med kom­mu­ner om­kring de om­rå­der, hvor fon­den op­kø­ber land med hen­blik på at be­skyt­te og genop­ret­te natur.

Der­med er ind­sam­lings­om­rå­det et ek­stra red­skab i den filan­tro­pi­ske værk­tøjskas­se, som des­uden skal styr­ke den fol­ke­li­ge for­ank­ring af fon­dens pro­jek­ter og sik­re bred til­slut­ning til de kon­kre­te pro­jek­ter og lo­ka­le initiativer.

Kom­bi­na­tio­nen af at væ­re ud­de­len­de fond og ind­sam­len­de or­ga­ni­sa­tion ken­des fra man­ge an­dre vel­gø­ren­de og al­men­nyt­ti­ge or­ga­ni­sa­tio­ner. Og her kan Den Dan­ske Na­tur­fond hen­te in­spira­tion og knowhow hos ind­sam­lings­or­ga­ni­sa­tio­ner­nes bran­che­or­ga­ni­sa­tion, ISOBRO.

”Vi er med­lem af ISOBRO, for­di det er i den for­e­ning at vi­denop­sam­ling, net­værk og er­far­ings­udveksling fo­re­går. Den Dan­ske Na­tur­fond er jo en ny or­ga­ni­sa­tion, så vi skal ha­ve mu­lig­hed for at su­ge vi­den til os og få in­spira­tion fra nog­le af de or­ga­ni­sa­tio­ner, som har væ­ret i den ind­sam­len­de bran­che i man­ge år,” si­ger Flem­m­ing Nielsen.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Naturens fonde deltager på Naturmødet

Seks fonde deltager på Naturmødet i Hirtshals fra den 18. til 20. maj 2017. Her kan natur­interes­serede møde repræsentanter fra seks af de danske fonde, der arbejder for at beskytte, udvikle og formidle Danmarks natur. Tilsammen støtter de hvert år naturen med over 300 milli­oner kroner.

På en stor fælles stand i The Village kan man under Naturmødet få en snak med repræsentanter fra Nordea-fonden, Aage V. Jensens Naturfond, 15. Juni Fonden, Velux Fonden, Villum Fonden og Den Danske Naturfond.

Læs mere om naturmødet her naturmoedet.dk

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer