NGO’er og indsamlende fonde opdyrker arvemarkedet

Velgørende organisationer investerer i øjeblikket kraftigt i at opdyrke markedet for arv og testamentariske gaver. Samlet set modtager indsamlende foreninger og fonde mere end en halv milliard kr. i arv om året. Men potentialet er endnu større, og derfor sætter orga­ni­sa­tionerne ind med flere forskellige redskaber for at hverve flere testatorer. Arve­mar­keds­fø­ring er et voksende fokus­område for ngo’erne.

Arv & testamente
31 ind­sam­len­de for­e­nin­ger og fon­de er gå­et sam­men om et nyt fæl­les ar­ve­mar­keds­fø­rings­til­tag, Det​Go​de​Te​sta​men​te​.dk, for at få fle­re dan­ske­re til at skri­ve te­sta­men­te. “Det be­hø­ver ik­ke at væ­re me­get sto­re be­løb, og man be­hø­ver ik­ke at væ­re rig,” si­ger pro­jekt­le­der Dor­te Hee.

På fem år er de vel­gø­ren­de or­ga­ni­sa­tio­ners ar­ve­ind­tæg­ter ste­get med 16 pro­cent. Sid­ste år modt­og de ind­sam­len­de fon­de og for­e­nin­ger 584 mio. kr. fra men­ne­sker, der hav­de be­tænkt en god sag i de­res te­sta­men­te. Det frem­går af den se­ne­ste ind­tægts­a­na­ly­se fra de inds­am­lende or­ga­ni­sa­tio­ners bran­che­or­ga­ni­sa­tion, ISOBRO.

Men det­te mar­ked kan bli­ve end­nu stør­re, vur­de­rer fle­re af or­ga­ni­sa­tio­ner­ne, som for ti­den in­ve­ste­rer res­sour­cer i op­lys­ning og rå­d­giv­ning om at op­ret­te te­sta­men­ter, som sik­rer, at man fort­sat kan støt­te sin ynd­lings­or­ga­ni­sa­tion, selv ef­ter man er død. Ar­ve­mar­keds­fø­ring ud­gør en stør­re del af den sam­le­de lang­sig­te­de fun­dra­i­sings­tra­te­gi i fle­re vel­gø­ren­de organisationer.

En de or­ga­ni­sa­tio­ner er Hjer­te­for­e­nin­gen, som i øje­blik­ket sø­ger en me­d­ar­bej­der med selv­stæn­digt an­svar for arvemarkedsføring.

”Vi har og­så tid­li­ge­re haft fo­kus på om­rå­det, men det nye er, at vi op­ret­ter en fuld­tids­stil­ling til en pro­jekt­le­der for ar­ve­mar­keds­fø­ring. Det til­ta­ler man­ge af vo­res med­lem­mer at bi­dra­ge til vo­res forsk­ning, som er en lang­sig­tet ind­sats for at fore­byg­ge hjer­te-kar-syg­dom­me. Sam­ti­dig er arv og te­sta­men­te et em­ne, der er van­ske­ligt til­gæn­ge­ligt, og der­for vil vi ger­ne sik­re, at vi kan gi­ve den in­for­ma­tion og vi­den, der er brug for,” si­ger chefjurist i Hjer­te­for­e­nin­gen, Ann Ma­rie Panduro.

Hun er des­u­den for­mand for en sty­re­grup­pe bag 31 ind­sam­len­de for­e­nin­ger og fon­de, der er gå­et sam­men om et nyt fæl­les ar­ve­mar­keds­fø­rings­til­tag, Det​Go​de​Te​sta​men​te​.dk, for at få fle­re dan­ske­re til at skri­ve testamente.

For selv om de ind­sam­len­de or­ga­ni­sa­tio­ner i prin­cip­pet kon­kur­re­rer med hin­an­den om at skaf­fe flest pen­ge til net­op de­res om­rå­de, så gi­ver det god me­ning at væ­re fæl­les om et kom­plekst og van­ske­ligt om­rå­de, som arv, for­tæl­ler den dag­li­ge le­der på fæl­lesi­ni­ti­a­ti­vet, som se­kre­ta­ri­ats­be­tje­nes fra Kræf­tens Bekæmpelse.

”Res­sour­ce­mæs­sigt gi­ver det en kæm­pe for­del. Det er et om­rå­de, som kræ­ver, at man in­for­me­rer over lang tid, og der tror vi på, at vi op­ly­ser bed­re og me­re ef­fek­tivt, hvis vi gør det sam­men. Det er sam­ti­dig et føl­somt om­rå­de, som man­ge op­le­ver som me­get ta­bu­belagt. Ved at gø­re det i fæl­les­skab og ind­gå sam­ar­bej­de med to ad­vo­kat­for­e­nin­ger, kan vi præ­sen­te­re folk for nog­le mu­lig­he­der, uden at vi hver især skal ta­le vo­res sag over for folk,” si­ger pro­jekt­le­der for or­ga­ni­sa­tio­ner­ne bag Det Go­de Te­sta­men­te, Dor­te Hee.

Un­der­sø­gel­ser vi­ser, at det kun er cir­ka to pro­cent af be­folk­nin­gen, der be­tæn­ker vel­gø­ren­hed i de­res te­sta­men­te, men 17 pro­cent der skri­ver te­sta­men­te. Sam­ti­dig ved man, at op mod 80 pro­cent af be­folk­nin­gen støt­ter vel­gø­ren­de or­ga­ni­sa­tio­ner mens de er i li­ve. På den bag­grund ser or­ga­ni­sa­tio­ner­ne bag ini­ti­a­ti­vet et po­ten­ti­a­le i at bry­de ta­bu­et om at ta­le om dø­den, og få fle­re til at ta­ge stil­ling til at skri­ve te­sta­men­te. Via si­tet kan po­ten­ti­el­le te­sta­to­rer få uaf­hæng­ig rå­d­giv­ning om de­res pri­va­tø­ko­no­mi­ske for­hold ef­ter dø­den, og des­u­den gi­ver orga­ni­sa­tionerne et til­skud på ad­vo­ka­treg­nin­gen på op til 5.000 kr. til per­so­ner, der væl­ger at ind­skri­ve et vel­gø­ren­de for­mål i testamentet.

Iføl­ge Dor­te Hee ek­si­ste­rer der fle­re mis­for­stå­el­ser og for­dom­me om arv, og en vig­tig po­in­te i op­lys­nings­ar­bej­det er, at te­sta­men­ter ik­ke er for­be­holdt barn­lø­se el­ler sær­ligt for­mu­en­de mennesker.

”Når man ta­ler om arv, hand­ler det først og frem­mest om de på­rø­ren­de. Så­dan bør det og­så væ­re. Men der er nok man­ge, der ik­ke er op­mærk­som­me på, at kan man nø­jes med at tes­ta­men­tere en lil­le del til den vel­gø­ren­de sag, man el­lers har støt­tet, mens man var i li­ve. Det be­hø­ver ik­ke at væ­re me­get sto­re be­løb, og man be­hø­ver ik­ke at væ­re rig. Det er der ik­ke så man­ge, der tæn­ker over, at det kan man gø­re sam­ti­dig med at ens nær­me­ste bli­ver be­tænkt,” si­ger Dor­te Hee.

Fæl­lespro­jek­tet Det Go­de Te­sta­men­te har væ­ret to år un­der­vejs og er blandt an­det igang­s­at med in­spira­tion fra lig­nen­de mo­del­ler i udlandet.

Personligt møde og viden om støtteformål

En af de vel­gø­ren­de or­ga­ni­sa­tio­ner, der har valgt at stå uden for ini­ti­a­ti­vet, er den ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fond, Læ­ger uden Græn­ser. Or­ga­ni­sa­tio­nen har i fle­re år haft for­ø­get fo­kus på ar­ve­mar­keds­fø­ring og op­le­ver en sti­gen­de in­ter­es­se i det at te­sta­men­te­re til nødhjælpsarbejdet.

Læ­ger uden Græn­ser har si­den 2014 jævn­ligt af­holdt in­for­ma­tions­mø­der om arv og testa­men­ter. Det sker to gan­ge om året – én gang i Kø­ben­havn og én gang i Aar­hus – og her kan in­ter­es­se­re­de få go­de råd fra en uaf­hæn­gig ad­vo­kat om ar­vereg­ler og det at op­ret­te testa­men­ter. Der­u­d­over kan de hø­re nær­me­re om Læ­ger uden Græn­sers hu­ma­ni­tæ­re ind­sat­ser i udlandet.

”Man­ge kan godt li­de det per­son­li­ge mø­de hos os, hvor de kan ta­le med ad­vo­ka­ten og des­uden hø­re om den re­el­le for­skel, man er med til at gø­re, hvis man støt­ter os. For man­ge er det jo et spørgs­mål om til­lid, når det hand­ler om at te­sta­men­te­re, og der­for vil de na­tur­lig­vis ger­ne ha­ve an­sig­ter på. Vi op­le­ver, at der er en sti­gen­de ef­ter­spørgsel ef­ter det,” si­ger fonds­an­svar­lig i Læ­ger uden Græn­ser, Ra­my An­to­i­ne Hoffmann.

Tid­li­ge­re på må­ne­den mød­te 30 per­so­ner op til et så­dant ar­ve­mø­de hos Læ­ger uden Græn­ser i Kø­ben­havn, for­tæl­ler han.

”Det er folk, der er ret mo­ti­ve­re­de for at te­sta­men­te­re til os, der kom­mer til mø­de­r­ne, og vi op­le­ver helt klart en stig­ning i an­tal­let af men­ne­sker, der øn­sker at te­sta­men­te­re til os.”

Or­ga­ni­sa­tio­nen har kon­sta­te­ret en pæn stig­ning i ar­vedo­na­tio­ner­ne over de se­ne­re år. Sid­ste år hav­de fon­den ar­ve­ind­tæg­ter på godt 38 mio. kr., hvil­ket ud­gjor­de ca. 22 pct. af de sam­le­de ind­tæg­ter. Og det er blandt an­det og­så der­for, at Læ­ger uden Græn­ser i før­ste om­gang har valgt ik­ke at væ­re med i sam­ar­bej­det om Det Go­de Testamente:

”Det kan ik­ke ude­luk­kes, at vi kom­mer med se­ne­re, men vi hav­de ba­re ik­ke mod på at hop­pe med al­le­re­de før vi vid­ste, hvor­dan look and fe­el vil­le væ­re og hvor­dan ind­hol­det bli­ver,” si­ger Ra­my An­to­i­ne Hoffmann.

I sty­re­grup­pen bag Det Go­de Te­sta­men­te er man åben over­for at få fle­re ind­sam­len­de or­ga­ni­sa­tioner med i fællesinitiativet:

”Det er helt over­væl­den­de, at vi kun­ne få 31 or­ga­ni­sa­tio­ner med, uden at vi har gjort en ak­tiv ind­sats for at prom­ove­re det, og uden de kun­ne se, hvor­dan kampag­nen ser ud. Jo fle­re jo bed­re, og vi vil na­tur­lig­vis ger­ne ha­ve end­nu fle­re or­ga­ni­sa­tio­ner med, og der­for går vi nu i gang med at væ­re me­re op­sø­gen­de. Al­le er vel­kom­ne,” si­ger Ann Ma­rie Pan­du­ro, der er styre­grup­peformand i Det Go­de Testamente.

Føl­gen­de or­ga­ni­sa­tio­ner er med i initiativet:

 • Aids-Fon­det
 • Alzhei­mer­for­e­nin­gen
 • Am­ne­sty International
 • Bi­bel­sel­ska­bet
 • Børn, Un­ge & Sorg
 • Bør­ne­can­cer­fon­den
 • CARE Dan­mark
 • Dan­marks Naturfredningsforening
 • Dan­ske Hospitalsklovne
 • Dan­ske Sø­mands- og Udlandskirker
 • Den Dan­ske Naturfond
 • Di­a­be­tes­for­e­nin­gen
 • Dy­re­nes Beskyttelse
 • Fol­kekir­kens Nødhjælp
 • For­e­nin­gen Grøn­land­ske Børn
 • Gigt­for­e­nin­gen
 • Hjer­nesa­gen
 • Hjer­te­for­e­nin­gen
 • Ju­le­mær­ke­fon­den
 • KFUKs So­ci­a­le Arbejde
 • Kræf­tens Bekæmpelse
 • Lun­ge­for­e­nin­gen
 • Mel­lem­fol­ke­ligt Samvirke
 • Ox­fam IBIS
 • Plan Dan­mark
 • Psy­ki­a­tri­fon­den
 • Sc­lero­se­for­e­nin­gen
 • SOS Bør­ne­by­er­ne
 • Ulyk­kes­Pa­tient­For­e­nin­gen
 • Wor­ld Ani­mal Protection
 • WWF Ver­dens­na­tur­fon­den

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer