Ny direktør skal lave strategi og skaffe midler til Melting Pot Foundation

Olav Hesseldahl er tiltrådt som direktør i Melting Pot Foundation. Som sin første opgave skal han udarbejde en ny strategi og skabe økonomisk fundament for, at fonden bliver et ”eksperimentarium for nye ideer”. Fondens stifter Claus Meyer kalder det et brist i fondens setup, at der først nu ansættes en lønnet direktør.

"Jeg er en me­get vær­disty­ret di­rek­tør. Jeg sæt­ter mig ik­ke ba­re som en slags de­par­te­ments­chef for en­den af bor­det og ek­se­kve­rer Claus´ ide­er – jeg har og­så mi­ne eg­ne ide­er og hold­nin­ger, som jeg sy­nes er vig­ti­ge," si­ger Olav He­s­sel­da­hl, der som ny di­rek­tør skal ar­bej­de sam­men med be­sty­rel­ses­for­mand og stif­ter Claus Meyer.

Det er ik­ke uden grund, at den er­hvervs­dri­ven­de fond Mel­ting Pot Fo­un­da­tion bedst er kendt som Claus Mey­ers fond.

For ik­ke nok med at fon­den for 10 år si­den blev stif­tet af den kend­te kok og iværk­sæt­ter med det for­mål gen­nem ma­dak­ti­vi­te­ter at for­bed­re frem­tids­mu­lig­he­der­ne og høj­ne livskva­li­te­ten for ud­sat­te mennesker.

Claus Mey­er har og­så si­den fon­dens start væ­ret for­mand for bestyrelsen.

Han har væ­ret midt­punkt for sto­re me­di­eom­ta­ler af fon­dens madsko­ler i dan­ske fængs­ler, etab­le­ring af en gour­metre­stau­rant med in­te­gre­ret madsko­le i Bo­li­via og op­ret­tel­se af blandt an­det en madsko­le, et ba­ge­ri og et sund­heds­pro­jekt for fat­ti­ge un­ge i New York.

Og regn­ska­ber­ne i fon­den for­tæl­ler hi­sto­ri­en om lån i mil­li­onklas­sen ydet af Claus Mey­er Hol­ding, der, som det hed­der, ”ik­ke vil bli­ve kræ­vet ind­fri­et, før fon­dens lik­vi­di­tet til­la­der det.”

Men frem­over vil Mel­ting Pot Fo­un­da­tion må­ske ik­ke kun væ­re kendt som Claus Mey­ers fond, men og­så Olav He­s­sel­da­hls. I hvert fald har den 35-åri­ge tid­li­ge­re di­rek­tør for Ung­doms­bu­reau­et i april ta­get plads som ny di­rek­tør i Mel­ting Pot Foundation.

Brug for mere avanceret fundraising

Claus Mey­er har sto­re for­vent­nin­ger til den for­skel, som di­rek­tø­ren kan gøre.

”Olav skal kon­so­li­de­re de er­fa­rin­ger, vi har hø­stet i de før­ste knap 10 år af fon­dens vir­ke, og så skal han hjæl­pe mig og be­sty­rel­sen med at sik­re, vi ud­vik­ler os i den rig­ti­ge ret­ning. Olav lig­ner en mand, der kan stå for den op­ga­ve på en om­hyg­ge­lig må­de og med respekt for en be­her­sket øko­no­mi. Sam­ti­dig skal han sik­re os et bre­de­re fun­da­ment af fun­ding­mu­lig­he­der. Nu har jeg i man­ge år sendt pen­ge ind i fon­den, men det er der jo ik­ke no­gen ga­ran­ti for, at jeg kan gø­re i al evig­hed, så vi skal til at ha­ve en lidt me­re avan­ce­ret fun­dra­i­sing end at rin­ge til sig selv el­ler spør­ge en for­ret­nings­part­ner i Ame­ri­ka, om han vil gi­ve en skil­ling,” si­ger Claus Mey­er til Fundats.

Sam­ti­dig ser han frem til at få gavn af den vi­den, Olav He­s­sel­da­hl har med fra den suc­ces­ful­de etab­le­ring af så­vel Ung­doms­bu­reau­et som Ung­dom­mens Folkemøde.

”Vi har haft klart mest fo­kus på fon­dens ini­ti­a­ti­ver i Brownsvil­le og Bo­li­via, men glæ­der os til og­så at få en mand med om bord, der for­står de un­ge ge­ne­ra­tio­ner i den ve­st­li­ge del af ver­den og kom­mer med nog­le ne­xt ge­ne­ra­tion-er­fa­rin­ger, som vi har brug for. Jeg har i 30 år ta­get fat i de pro­ble­mer, jeg stod for­an, uden at ha­ve brug for at ha­ve det vir­ke­ligt lan­ge lys på. Nu gi­ver det rig­tig god me­ning at in­klu­de­re en mand, som har så god sans for, hvor­dan man ak­ti­ve­rer og en­ga­ge­rer un­ge men­ne­sker,” si­ger Claus Meyer.

Børn og unge er primær målgruppe

Øverst på Olav He­s­sel­da­hls to-do-li­ste står ud­ar­bej­del­sen af en stra­te­gi for The Mel­ting Pot Fo­un­da­tion, som skal be­hand­les på be­sty­rel­sens mø­de i ju­ni. Og trods si­ne kun godt tre uger i fon­dens di­rek­tør­stol, har Olav He­s­sel­da­hl al­le­re­de ho­ve­d­et fyldt med ide­er til bå­de stra­te­gi­en og kom­men­de aktiviteter.

”Jeg er en me­get vær­disty­ret di­rek­tør. Jeg sæt­ter mig ik­ke ba­re som en slags de­par­te­ments­chef for en­den af bor­det og ek­se­kve­rer Claus´ ide­er – jeg har og­så mi­ne eg­ne ide­er og hold­nin­ger, som jeg sy­nes er vig­ti­ge. Men jeg er sam­ti­dig med på, at jeg ik­ke kom­mer soven­de frem til tru­get. Jeg får ik­ke lov til ba­re at kø­re af sted, og jeg glæ­der mig til at kom­me i en slags en­tre­pre­nør­skabs­mester­læ­re hos Claus,” si­ger Olav Hesseldahl.

Olav He­s­sel­da­hl un­der­stre­ger, at Mel­ting Pot Fo­un­da­tion har en mas­se go­de er­fa­rin­ger fra de før­ste 10 år – ”bå­de suc­ce­ser og fi­a­sko­er”, til­fø­jer han.

”På bag­grund af de er­fa­rin­ger og med respekt for fon­dens fun­dats er min før­ste op­ga­ve at la­ve et op­læg til stra­te­gi­en og kom­me med nog­le bud på, hvad fon­dens ak­ti­ve rol­le skal væ­re fremad­ret­tet. I den for­bin­del­se ske­ler jeg selv­føl­ge­lig me­get til de hid­ti­di­ge er­fa­rin­ger, men stra­te­gi­en ud­ar­bej­des og­så på bag­grund af et kig ud i land­ska­bet bå­de blandt an­dre ak­tø­rer og i for­hold til, hvil­ke sto­re sam­funds­ud­for­drin­ger, vi skal ta­ge fat på. Her kun­ne et op­lagt em­ne at ta­ge fat på for ek­sem­pel væ­re bør­ne­fed­me, som alt for få hidtil har gjort no­get ved, og som rent fak­tisk er et stort pro­blem,” me­ner Olav Hesseldahl.

Den nye di­rek­tør be­trag­ter børn og un­ge som pri­mær må­l­grup­pe for fon­dens ak­ti­vi­te­ter in­den for Dan­marks græn­ser, og rent me­to­disk vil ak­ti­vi­te­ter­ne og­så frem­over kred­se om mad og må­l­ti­der, un­der­stre­ger han.

Smagens time skal fortsætte

Et af de kon­kre­te fin­ger­af­tryk, Olav He­s­sel­da­hl ger­ne vil sæt­te hur­tigst mu­ligt, er at få fon­dens ak­ti­vi­te­ter bre­de­re rundt i Dan­mark, end til­fæl­det hidtil har været.

”No­get af det, jeg brin­ger med til bor­det fra mit ar­bej­de i Ung­doms­bu­reau­et, er, at jeg har en stærk de­mo­kra­ti­dags­or­den. Og jeg me­get in­ter­es­se­ret i, li­ge­som jeg gjor­de i Ung­doms­bu­reau­et, at bre­de fon­dens ak­ti­vi­te­ter ud, så vi kom­mer ud i de al­ler­f­le­ste af­kro­ge af Dan­mark. Jeg sy­nes, det er spæn­den­de at ar­bej­de med en­kelt­men­ne­sker, men det er end­nu me­re spæn­den­de at ar­bej­de uti­li­ta­ri­stisk og fin­de ud, hvor­dan en­kelt­ting kan rø­re flest mu­ligt,” si­ger Olav Hesseldahl.

En af mi­ne op­ga­ver bli­ver at op­byg­ge en øko­no­mi, så vi kan bli­ve en slags eks­pe­ri­men­ta­ri­um for nye pro­jek­ter, og jeg har al­le mu­li­ge idéer til, hvor­dan vi kan kob­le de­mo­kra­ti, børn og mad sammen

Olav He­s­sel­da­hl – Di­rek­tør, Mel­ting Pot Foundation

Som ek­sem­pel på et ek­si­ste­ren­de pro­jekt i fon­dens re­gi, som Olav He­s­sel­da­hl er over­be­vist om skal fort­sæt­te, næv­ner han ’Sma­gens ti­me’, hvor fle­re end 100 re­stau­ran­ter over he­le lan­det i et par ti­mer åb­ner dø­re­ne for børn og gi­ver dem en kuli­na­risk oplevelse.

”Det skal vi selv­føl­ge­lig fort­sæt­te med at gø­re, for­di det ska­ber op­le­vel­ser for bå­de børn og per­so­na­let på re­stau­ran­ter­ne. ’Sma­gens ti­me’ ska­ber en po­si­tiv for­an­dring for man­ge, og se­kun­dært ge­ne­re­rer det øko­no­mi til fon­den. I øje­blik­ket kig­ger jeg på det pro­jekt i for­hold til, hvor­dan det kan ska­le­res op. Hidtil har det pri­mært væ­ret i Dan­mark, og det har nok nå­et sit mak­si­mum i for­hold til an­tal­let af lo­ka­tio­ner i Dan­mark, men må­ske kan vi al­le­re­de ska­le­re det ud over Dan­marks græn­ser, for ek­sem­pel til Sve­ri­ge og Nor­ge,” si­ger Olav Hesseldahl.

Eksperimentarium for nye projekter

Olav He­s­sel­da­hl læg­ger ik­ke skjul på, at han kom­mer til at bru­ge en stor del af sin tid i di­rek­tør­sto­len på fun­dra­i­sing, når først stra­te­gi­en er på plads.

”En af mi­ne op­ga­ver bli­ver at op­byg­ge en øko­no­mi, så vi kan bli­ve en slags eks­pe­ri­men­ta­ri­um for nye pro­jek­ter, og jeg har al­le mu­li­ge idéer til, hvor­dan vi kan kob­le de­mo­kra­ti, børn og mad sam­men. Må­ske kan vi la­ve mor­gen­mads­pa­trul­jer a la sko­le­pa­trul­jer, så vi sør­ger for, at al­le børn har få­et mor­gen­mad. Men så­dan­ne ini­ti­a­ti­ver kræ­ver jo, at no­gen vil lø­be en ri­si­ko og in­ve­ste­re nog­le pen­ge,” po­in­te­r­er Olav Hesseldahl.

En del af den øko­no­mi­ske ka­ba­le for den nye di­rek­tør går sam­ti­dig ud på at skaf­fe pen­ge­ne til sin egen løn. Iføl­ge fon­dens se­ne­ste års­rap­port for 2019 var ud­gif­ten til løn og ga­ger et rundt nul, idet hver­ken be­sty­rel­se el­ler di­rek­tion modt­og no­gen løn, men Olav He­s­sel­da­hl skal ik­ke ar­bej­de gratis.

”Med an­sæt­tel­se af mig ta­ger Claus en form for ri­si­ko, for jeg skal ha­ve løn, og det er nyt for fon­den med en fuld­tidsløn­net di­rek­tør. Så det vil gi­ve nog­le an­der­le­des års­regn­ska­ber frem­over,” si­ger Olav He­s­sel­da­hl, der for­melt over­ta­ger di­rek­tør­po­sten i fon­den fra pro­jek­t­chef i Claus Mey­er Hol­ding, Magnus Kjær Sø­gaard Andersen.

Vil ikke have kontor i Bredgade

Claus Mey­er sy­nes selv, at det set i baks­pej­let er en fejl, at fon­den først 10 år ef­ter sin stif­tel­se får en fuld­tids­an­sat løn­net di­rek­tør, og han for­ven­ter, at Olav He­s­sel­da­hl in­den for et par år får sel­skab af yder­li­ge­re et par an­sat­te i fonden.

”Jeg har væ­ret me­get fo­ku­se­ret på ik­ke at ha­ve en fond med et over­he­ad på 20 pro­cent, der går til at fi­nan­si­e­re et kon­tor i Bred­ga­de. Dén tan­ke­gang har vi må­ske nok ta­get for langt. Det er jo helt sinds­sygt, at vi har rendt rundt uden én ene­ste me­d­ar­bej­der ba­re for at spa­re pen­ge – det har væ­ret en brist i vo­res se­tup, som vi nu en­de­lig kor­ri­ge­rer. Det har væ­ret enormt op­s­li­den­de for Magnus og jeg,” si­ger Claus Meyer.

End­nu mang­ler vi ba­re no­gen, der vil be­ta­le for det

Olav He­s­sel­da­hl – Di­rek­tør, Mel­ting Pot Foundation

Se­ri­ei­værk­sæt­te­ren til­fø­jer, at han ”glæ­der sig sinds­sygt” til at drop­pe den dår­li­ge samvit­tig­hed over at bru­ge pen­ge på me­d­ar­bej­de­res løn.

”Og jeg er næ­sten over­be­vist om, det he­le bli­ver nem­me­re, sjove­re og me­re kraft­fuldt med må­ske op til fi­re me­d­ar­bej­de­re om et par år,” si­ger Claus Meyer.

I før­ste om­gang er Olav He­s­sel­da­hl som fon­dens ene­ste an­sat­te ik­ke i tvivl om, at han og fon­dens be­sty­rel­ses­for­mand vil bli­ve et stærkt makkerpar.

”Claus er en­tre­pre­nør, pen­ge­mand og kok, men han er og­så en kæm­pe pro­vo­ka­tør, der ha­der, når ting bli­ver kon­for­me. Jeg som si­destyk­ke er så­dan én, der har for­må­let at in­nove­re he­le ung­doms­sek­to­ren og star­tet ung­dom­mens eget fol­ke­mø­de. Claus og jeg har haft man­ge go­de vær­disnak­ke, og når vi nu går sam­men, er det for­di, vi vil prø­ve at pro­vo­ke­re og æn­dre den må­de, tin­ge­ne fun­ge­rer på i Dan­mark. Når vi først gør det i Dan­mark, kan vi og­så ta­ge den tænk­ning med ud i re­sten af ver­den,” si­ger Olav Hesseldahl.

Ud over de igang­væ­ren­de pro­jek­ter i Bo­li­via og USA har fon­den iføl­ge den nye di­rek­tør ”am­bi­tio­ner og pla­ner al­le mu­li­ge an­dre ste­der i verden.”
”End­nu mang­ler vi ba­re no­gen, der vil be­ta­le for det,” si­ger Olav Hesseldahl.

Olav Hesseldahls blå bog

  • Født 1985 (35 år)
  • Cand.mag. i fi­lo­so­fi fra Kø­ben­havns Universitet.
  • Di­rek­tør i Mel­ting Pot Fo­un­da­tion. Be­sty­rel­ses­med­lem i Roskil­de Festi­val og næst­for­mand for Fol­ke­mø­det på Bornholm.
  • Tid­li­ge­re stif­ter af ngo´en Ung­doms­bu­reau­et og ini­ti­a­tiv­ta­ger til Ung­dom­mens Folkemøde.
  • En del af Ber­ling­s­kes ”Ta­lent 100”-kåring i 2021, hvor avi­sen sæt­ter fo­kus på un­ge, der ”har ev­nen og vilj­en til at nå helt til tops i dansk erhvervsliv.”

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer