Ny direktør skal lave strategi og skaffe midler til Melting Pot Foundation

Olav He­s­sel­da­hl er til­t­rå­dt som di­rek­tør i Mel­ting Pot Fo­un­da­tion. Som sin før­ste op­ga­ve skal han ud­ar­bej­de en ny stra­te­gi og ska­be øko­no­misk fun­da­ment for, at fon­den bli­ver et ”eks­pe­ri­men­ta­ri­um for nye ide­er”. Fon­dens stif­ter Claus Mey­er kal­der det et brist i fon­dens se­tup, at der først nu an­sæt­tes en løn­net direktør.

"Jeg er en me­get vær­disty­ret di­rek­tør. Jeg sæt­ter mig ik­ke ba­re som en slags de­par­te­ments­chef for en­den af bor­det og ek­se­kve­rer Claus´ ide­er – jeg har og­så mi­ne eg­ne ide­er og hold­nin­ger, som jeg sy­nes er vig­ti­ge," si­ger Olav He­s­sel­da­hl, der som ny di­rek­tør skal ar­bej­de sam­men med be­sty­rel­ses­for­mand og stif­ter Claus Meyer.

Det er ik­ke uden grund, at den er­hvervs­dri­ven­de fond Mel­ting Pot Fo­un­da­tion bedst er kendt som Claus Mey­ers fond.

For ik­ke nok med at fon­den for 10 år si­den blev stif­tet af den kend­te kok og iværk­sæt­ter med det for­mål gen­nem ma­dak­ti­vi­te­ter at for­bed­re frem­tids­mu­lig­he­der­ne og høj­ne livskva­li­te­ten for ud­sat­te mennesker.

Claus Mey­er har og­så si­den fon­dens start væ­ret for­mand for bestyrelsen.

Han har væ­ret midt­punkt for sto­re me­di­eom­ta­ler af fon­dens madsko­ler i dan­ske fængs­ler, etab­le­ring af en gour­metre­stau­rant med in­te­gre­ret madsko­le i Bo­li­via og op­ret­tel­se af blandt an­det en madsko­le, et ba­ge­ri og et sund­heds­pro­jekt for fat­ti­ge un­ge i New York.

Og regn­ska­ber­ne i fon­den for­tæl­ler hi­sto­ri­en om lån i mil­li­onklas­sen ydet af Claus Mey­er Hol­ding, der, som det hed­der, ”ik­ke vil bli­ve kræ­vet ind­fri­et, før fon­dens lik­vi­di­tet til­la­der det.”

Men frem­over vil Mel­ting Pot Fo­un­da­tion må­ske ik­ke kun væ­re kendt som Claus Mey­ers fond, men og­så Olav He­s­sel­da­hls. I hvert fald har den 35-åri­­ge tid­li­ge­re di­rek­tør for Ung­doms­bu­reau­et i april ta­get plads som ny di­rek­tør i Mel­ting Pot Foundation.

Brug for mere avanceret fundraising

Claus Mey­er har sto­re for­vent­nin­ger til den for­skel, som di­rek­tø­ren kan gøre.

”Olav skal kon­so­li­de­re de er­fa­rin­ger, vi har hø­stet i de før­ste knap 10 år af fon­dens vir­ke, og så skal han hjæl­pe mig og be­sty­rel­sen med at sik­re, vi ud­vik­ler os i den rig­ti­ge ret­ning. Olav lig­ner en mand, der kan stå for den op­ga­ve på en om­hyg­ge­lig må­de og med respekt for en be­her­sket øko­no­mi. Sam­ti­dig skal han sik­re os et bre­de­re fun­da­ment af fun­ding­mu­lig­he­der. Nu har jeg i man­ge år sendt pen­ge ind i fon­den, men det er der jo ik­ke no­gen ga­ran­ti for, at jeg kan gø­re i al evig­hed, så vi skal til at ha­ve en lidt me­re avan­ce­ret fun­dra­i­sing end at rin­ge til sig selv el­ler spør­ge en for­ret­nings­part­ner i Ame­ri­ka, om han vil gi­ve en skil­ling,” si­ger Claus Mey­er til Fundats.

Sam­ti­dig ser han frem til at få gavn af den vi­den, Olav He­s­sel­da­hl har med fra den suc­ces­ful­de etab­le­ring af så­vel Ung­doms­bu­reau­et som Ung­dom­mens Folkemøde.

”Vi har haft klart mest fo­kus på fon­dens ini­ti­a­ti­ver i Brownsvil­le og Bo­li­via, men glæ­der os til og­så at få en mand med om bord, der for­står de un­ge ge­ne­ra­tio­ner i den ve­st­li­ge del af ver­den og kom­mer med nog­le ne­xt ge­­ne­ra­tion-er­­fa­rin­­ger, som vi har brug for. Jeg har i 30 år ta­get fat i de pro­ble­mer, jeg stod for­an, uden at ha­ve brug for at ha­ve det vir­ke­ligt lan­ge lys på. Nu gi­ver det rig­tig god me­ning at in­klu­de­re en mand, som har så god sans for, hvor­dan man ak­ti­ve­rer og en­ga­ge­rer un­ge men­ne­sker,” si­ger Claus Meyer.

Børn og unge er primær målgruppe

Øverst på Olav He­s­sel­da­hls to-do-li­­ste står ud­ar­bej­del­sen af en stra­te­gi for The Mel­ting Pot Fo­un­da­tion, som skal be­hand­les på be­sty­rel­sens mø­de i ju­ni. Og trods si­ne kun godt tre uger i fon­dens di­rek­tør­stol, har Olav He­s­sel­da­hl al­le­re­de ho­ve­d­et fyldt med ide­er til bå­de stra­te­gi­en og kom­men­de aktiviteter.

”Jeg er en me­get vær­disty­ret di­rek­tør. Jeg sæt­ter mig ik­ke ba­re som en slags de­par­te­ments­chef for en­den af bor­det og ek­se­kve­rer Claus´ ide­er – jeg har og­så mi­ne eg­ne ide­er og hold­nin­ger, som jeg sy­nes er vig­ti­ge. Men jeg er sam­ti­dig med på, at jeg ik­ke kom­mer soven­de frem til tru­get. Jeg får ik­ke lov til ba­re at kø­re af sted, og jeg glæ­der mig til at kom­me i en slags en­tre­pre­nør­skabs­mester­læ­re hos Claus,” si­ger Olav Hesseldahl.

Olav He­s­sel­da­hl un­der­stre­ger, at Mel­ting Pot Fo­un­da­tion har en mas­se go­de er­fa­rin­ger fra de før­ste 10 år – ”bå­de suc­ce­ser og fi­a­sko­er”, til­fø­jer han.

”På bag­grund af de er­fa­rin­ger og med respekt for fon­dens fun­dats er min før­ste op­ga­ve at la­ve et op­læg til stra­te­gi­en og kom­me med nog­le bud på, hvad fon­dens ak­ti­ve rol­le skal væ­re fremad­ret­tet. I den for­bin­del­se ske­ler jeg selv­føl­ge­lig me­get til de hid­ti­di­ge er­fa­rin­ger, men stra­te­gi­en ud­ar­bej­des og­så på bag­grund af et kig ud i land­ska­bet bå­de blandt an­dre ak­tø­rer og i for­hold til, hvil­ke sto­re sam­funds­ud­for­drin­ger, vi skal ta­ge fat på. Her kun­ne et op­lagt em­ne at ta­ge fat på for ek­sem­pel væ­re bør­ne­fed­me, som alt for få hidtil har gjort no­get ved, og som rent fak­tisk er et stort pro­blem,” me­ner Olav Hesseldahl.

Den nye di­rek­tør be­trag­ter børn og un­ge som pri­mær må­l­grup­pe for fon­dens ak­ti­vi­te­ter in­den for Dan­marks græn­ser, og rent me­to­disk vil ak­ti­vi­te­ter­ne og­så frem­over kred­se om mad og må­l­ti­der, un­der­stre­ger han.

Smagens time skal fortsætte

Et af de kon­kre­te fin­ger­af­tryk, Olav He­s­sel­da­hl ger­ne vil sæt­te hur­tigst mu­ligt, er at få fon­dens ak­ti­vi­te­ter bre­de­re rundt i Dan­mark, end til­fæl­det hidtil har været.

”No­get af det, jeg brin­ger med til bor­det fra mit ar­bej­de i Ung­doms­bu­reau­et, er, at jeg har en stærk de­mo­kra­ti­dags­or­den. Og jeg me­get in­ter­es­se­ret i, li­ge­som jeg gjor­de i Ung­doms­bu­reau­et, at bre­de fon­dens ak­ti­vi­te­ter ud, så vi kom­mer ud i de al­ler­f­le­ste af­kro­ge af Dan­mark. Jeg sy­nes, det er spæn­den­de at ar­bej­de med en­kelt­men­ne­sker, men det er end­nu me­re spæn­den­de at ar­bej­de uti­li­ta­ri­stisk og fin­de ud, hvor­dan en­kelt­ting kan rø­re flest mu­ligt,” si­ger Olav Hesseldahl.

En af mi­ne op­ga­ver bli­ver at op­byg­ge en øko­no­mi, så vi kan bli­ve en slags eks­pe­ri­men­ta­ri­um for nye pro­jek­ter, og jeg har al­le mu­li­ge idéer til, hvor­dan vi kan kob­le de­mo­kra­ti, børn og mad sammen

Olav He­s­sel­da­hl – Di­rek­tør, Mel­ting Pot Foundation

Som ek­sem­pel på et ek­si­ste­ren­de pro­jekt i fon­dens re­gi, som Olav He­s­sel­da­hl er over­be­vist om skal fort­sæt­te, næv­ner han ’Sma­gens ti­me’, hvor fle­re end 100 re­stau­ran­ter over he­le lan­det i et par ti­mer åb­ner dø­re­ne for børn og gi­ver dem en kuli­na­risk oplevelse.

”Det skal vi selv­føl­ge­lig fort­sæt­te med at gø­re, for­di det ska­ber op­le­vel­ser for bå­de børn og per­so­na­let på re­stau­ran­ter­ne. ’Sma­gens ti­me’ ska­ber en po­si­tiv for­an­dring for man­ge, og se­kun­dært ge­ne­re­rer det øko­no­mi til fon­den. I øje­blik­ket kig­ger jeg på det pro­jekt i for­hold til, hvor­dan det kan ska­le­res op. Hidtil har det pri­mært væ­ret i Dan­mark, og det har nok nå­et sit mak­si­mum i for­hold til an­tal­let af lo­ka­tio­ner i Dan­mark, men må­ske kan vi al­le­re­de ska­le­re det ud over Dan­marks græn­ser, for ek­sem­pel til Sve­ri­ge og Nor­ge,” si­ger Olav Hesseldahl.

Eksperimentarium for nye projekter

Olav He­s­sel­da­hl læg­ger ik­ke skjul på, at han kom­mer til at bru­ge en stor del af sin tid i di­rek­tør­sto­len på fun­dra­i­sing, når først stra­te­gi­en er på plads.

”En af mi­ne op­ga­ver bli­ver at op­byg­ge en øko­no­mi, så vi kan bli­ve en slags eks­pe­ri­men­ta­ri­um for nye pro­jek­ter, og jeg har al­le mu­li­ge idéer til, hvor­dan vi kan kob­le de­mo­kra­ti, børn og mad sam­men. Må­ske kan vi la­ve mor­gen­mads­pa­trul­jer a la sko­le­pa­trul­jer, så vi sør­ger for, at al­le børn har få­et mor­gen­mad. Men så­dan­ne ini­ti­a­ti­ver kræ­ver jo, at no­gen vil lø­be en ri­si­ko og in­ve­ste­re nog­le pen­ge,” po­in­te­r­er Olav Hesseldahl.

En del af den øko­no­mi­ske ka­ba­le for den nye di­rek­tør går sam­ti­dig ud på at skaf­fe pen­ge­ne til sin egen løn. Iføl­ge fon­dens se­ne­ste års­rap­port for 2019 var ud­gif­ten til løn og ga­ger et rundt nul, idet hver­ken be­sty­rel­se el­ler di­rek­tion modt­og no­gen løn, men Olav He­s­sel­da­hl skal ik­ke ar­bej­de gratis.

”Med an­sæt­tel­se af mig ta­ger Claus en form for ri­si­ko, for jeg skal ha­ve løn, og det er nyt for fon­den med en fuld­tidsløn­net di­rek­tør. Så det vil gi­ve nog­le an­der­le­des års­regn­ska­ber frem­over,” si­ger Olav He­s­sel­da­hl, der for­melt over­ta­ger di­rek­tør­po­sten i fon­den fra pro­jek­t­chef i Claus Mey­er Hol­ding, Magnus Kjær Sø­gaard Andersen.

Vil ikke have kontor i Bredgade

Claus Mey­er sy­nes selv, at det set i baks­pej­let er en fejl, at fon­den først 10 år ef­ter sin stif­tel­se får en fuld­tids­an­sat løn­net di­rek­tør, og han for­ven­ter, at Olav He­s­sel­da­hl in­den for et par år får sel­skab af yder­li­ge­re et par an­sat­te i fonden.

”Jeg har væ­ret me­get fo­ku­se­ret på ik­ke at ha­ve en fond med et over­he­ad på 20 pro­cent, der går til at fi­nan­si­e­re et kon­tor i Bred­ga­de. Dén tan­ke­gang har vi må­ske nok ta­get for langt. Det er jo helt sinds­sygt, at vi har rendt rundt uden én ene­ste me­d­ar­bej­der ba­re for at spa­re pen­ge – det har væ­ret en brist i vo­res se­tup, som vi nu en­de­lig kor­ri­ge­rer. Det har væ­ret enormt op­s­li­den­de for Magnus og jeg,” si­ger Claus Meyer.

End­nu mang­ler vi ba­re no­gen, der vil be­ta­le for det

Olav He­s­sel­da­hl – Di­rek­tør, Mel­ting Pot Foundation

Se­ri­ei­værk­sæt­te­ren til­fø­jer, at han ”glæ­der sig sinds­sygt” til at drop­pe den dår­li­ge samvit­tig­hed over at bru­ge pen­ge på me­d­ar­bej­de­res løn.

”Og jeg er næ­sten over­be­vist om, det he­le bli­ver nem­me­re, sjove­re og me­re kraft­fuldt med må­ske op til fi­re me­d­ar­bej­de­re om et par år,” si­ger Claus Meyer.

I før­ste om­gang er Olav He­s­sel­da­hl som fon­dens ene­ste an­sat­te ik­ke i tvivl om, at han og fon­dens be­sty­rel­ses­for­mand vil bli­ve et stærkt makkerpar.

”Claus er en­tre­pre­nør, pen­ge­mand og kok, men han er og­så en kæm­pe pro­vo­ka­tør, der ha­der, når ting bli­ver kon­for­me. Jeg som si­destyk­ke er så­dan én, der har for­må­let at in­nove­re he­le ung­doms­sek­to­ren og star­tet ung­dom­mens eget fol­ke­mø­de. Claus og jeg har haft man­ge go­de vær­disnak­ke, og når vi nu går sam­men, er det for­di, vi vil prø­ve at pro­vo­ke­re og æn­dre den må­de, tin­ge­ne fun­ge­rer på i Dan­mark. Når vi først gør det i Dan­mark, kan vi og­så ta­ge den tænk­ning med ud i re­sten af ver­den,” si­ger Olav Hesseldahl.

Ud over de igang­væ­ren­de pro­jek­ter i Bo­li­via og USA har fon­den iføl­ge den nye di­rek­tør ”am­bi­tio­ner og pla­ner al­le mu­li­ge an­dre ste­der i verden.”
”End­nu mang­ler vi ba­re no­gen, der vil be­ta­le for det,” si­ger Olav Hesseldahl.

Olav Hesseldahls blå bog

  • Født 1985 (35 år)
  • Cand.mag. i fi­lo­so­fi fra Kø­ben­havns Universitet.
  • Di­rek­tør i Mel­ting Pot Fo­un­da­tion. Be­sty­rel­ses­med­lem i Roskil­de Festi­val og næst­for­mand for Fol­ke­mø­det på Bornholm.
  • Tid­li­ge­re stif­ter af ngo´en Ung­doms­bu­reau­et og ini­ti­a­tiv­ta­ger til Ung­dom­mens Folkemøde.
  • En del af Ber­ling­s­kes ”Ta­lent 100”-kåring i 2021, hvor avi­sen sæt­ter fo­kus på un­ge, der ”har ev­nen og vilj­en til at nå helt til tops i dansk erhvervsliv.”

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk.
Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skri­bent

Mi­cha­el Monty
Jour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk.
Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her: