Ny fond med Poul Nyrup i spidsen vil sikre uddannelse til kvinder i Asien

Tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussen lancerer en ny indsamlende fond i sin afdøde hustru Lone Dybkjærs navn. ”Jeg kan mærke, at der er et vindue åbent for den her form for hjælp,” siger Poul Nyrup Rasmussen, som ønsker at gå til kamp mod den omsiggribende følelse af magtesløshed.

"I alt det, jeg la­ver, er der en rød tråd, der gi­ver me­ning for mig,” si­ger tid­li­ge­re stats­mi­ni­ster Po­ul Nyrup Ras­mus­sen, der er stif­ter af og be­sty­rel­ses­for­mand i Lo­ne Dybkjær Fonden.

Op­ti­mis­men og en­tu­si­as­men fejl­er be­stemt ik­ke no­get hos 78-åri­ge Po­ul Nyrup Ras­mus­sen, når det hand­ler om den nye fond, som han i går, man­dag den 23. maj, lan­ce­re­de ved et ar­ran­ge­ment på Christiansborg.

Fon­dens navn er Lo­ne Dybkjær Fon­den, opkaldt ef­ter Po­ul Nyrup Ras­mus­sens af­dø­de hu­stru, som på lan­ce­rings­da­gen vil­le væ­re fyldt 82 år. Den tid­li­ge­re stats­mi­ni­ster har sto­re for­vent­nin­ger til, at fon­den vil kun­ne sik­re et stort an­tal un­ge kvin­der fra lan­de som Af­g­ha­ni­stan og My­an­mar en tre­årig stu­di­e­plads på Asi­an Uni­ver­si­ty for Wo­men i Bang­la­desh. Et uni­ver­si­tet kun for kvin­der åb­net i 2008, som Lo­ne Dybkjær var me­di­ni­ti­a­tiv­ta­ger til og dybt en­ga­ge­ret i frem til sin død i som­me­ren 2020.

”Jeg er ret sik­ker på, vi kan gø­re en kon­kret for­skel ved at sik­re, at et an­tal kvin­der, som el­lers ik­ke hav­de chan­cen, kan kom­me i gang med at ta­ge en vi­de­re­gå­en­de ud­dan­nel­se og der­med be­gyn­de at sti­ge op af trin­ne­ne mod en le­den­de po­si­tion,” si­ger Po­ul Nyrup Ras­mus­sen i et eks­klu­sivt in­ter­view med Fundats.

Bag fon­den står ud over Po­ul Nyrup Ras­mus­sen en grup­pe men­ne­sker, som al­le hav­de en re­la­tion til Lo­ne Dybkjær, blandt an­dre for­hen­væ­ren­de Dan­ske Bank-for­mand Kar­sten Dybvad, ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Maj In­vest Jep­pe Chri­sti­an­sen og Flem­m­ing Mieth, der er part­ner i kom­mu­ni­ka­tions­bu­reau­et Ro­stra. Al­le ar­bej­der uløn­net for sa­gen, for­di de de­ler Lo­ne Dybkjærs tan­ker om, at ud­dan­nel­se er en for­ud­sæt­ning for ud­vik­ling og ligestilling.

Jeg tror på, vi kan gø­re en af­gø­ren­de for­skel, og der kom­mer i hvert fald ik­ke til at mang­le ener­gi herfra

Po­ul Nyrup Ras­mus­sen – Stif­ter og be­sty­rel­ses­for­mand, Lo­ne Dybkjær Fonden

Po­ul Nyrup Ras­mus­sen me­ner, at fon­dens suc­ces af­hæn­ger af tre faktorer:

”Dels af­hæn­ger det af vo­res og min ev­ne til at ar­gu­men­te­re, gø­re os syn­li­ge og frem­læg­ge do­ku­men­ta­tion om pro­jek­tet. Dels af­hæn­ger det af vo­res ev­ne som land og folk til at hæ­ve blik­ket, selv om der er krig i Ukrai­ne, så vi ik­ke glem­mer Asi­en, Af­g­ha­ni­stan og de fuld­stæn­dig sinds­op­ri­ven­de bil­le­der, som man kan se af un­ge te­e­na­ge­kvin­der, der står og græ­der, for­di Ta­li­ban ik­ke vil la­de dem få en ud­dan­nel­se. Og dels skal man ik­ke un­der­vur­de­re Lo­nes gen­nem­slags­kraft, selv­om hun ik­ke læn­ge­re er blandt os. Der er blandt yn­gre kvin­der sta­dig en erin­dring om hen­des sta­tus og hen­des rå­d­giv­ning til kvin­der, som var i tvivl om de­res eget værd. ’Se nu at kom­me vi­de­re, I er go­de nok,’ sag­de hun til dem. De tre ting gør, at jeg tror på, vi kan gø­re en af­gø­ren­de for­skel, og der kom­mer i hvert fald ik­ke til at mang­le ener­gi her­fra,” un­der­stre­ger be­sty­rel­ses­for­man­den og stifteren.

Flere invitationer til samtaler

Den fun­dra­i­sing, som Po­ul Nyrup Ras­mus­sen og de øv­ri­ge kræf­ter i Lo­ne Dybkjær Fon­den nu går i gang med, kom­mer ude­luk­ken­de til at ske i Dan­mark. Hå­bet er, at bå­de pri­va­te fon­de og virk­som­he­der samt en­kelt­per­so­ner har lyst til at sky­de pen­ge ind i fi­nan­si­e­rin­gen af sti­pen­di­er til kvin­ders ud­dan­nel­se på Asi­an Uni­ver­si­ty for Women.

”Vi vil gå til fon­de­ne, virk­som­he­der­ne og til den bre­de be­folk­ning og si­ge: ’Hver ene­ste kro­ne, I gi­ver, vil ube­skå­ret gå til at fi­nan­si­e­re kvin­ders ud­dan­nel­se’. Jeg kun­ne godt fo­re­stil­le mig, der blandt an­dre er sto­re virk­som­he­der, som sy­nes, der er et godt per­spek­tiv i at fi­nan­si­e­re må­ske tre-fi­re kvin­ders ud­dan­nel­se, må­ske især blandt virk­som­he­der med dat­ter­sel­ska­ber i Asi­en,” si­ger Po­ul Nyrup Rasmussen.

Iføl­ge den tid­li­ge­re stats­mi­ni­ster er der ik­ke no­gen kon­kre­te af­ta­ler i hus med virk­som­he­der og fon­de, men det be­n­ar­bej­de, som har væ­ret i gang i tre­kvart år, har ført til di­a­log med en ræk­ke virk­som­he­der og, som han ud­tryk­ker det, ’fle­re in­vi­ta­tio­ner til sam­ta­ler, som er spun­det af interesse’.

”Og det er dé sam­ta­ler, som vi går i gang med at fø­re nu, hvor fon­den er ble­vet of­fi­ci­elt lan­ce­ret,” si­ger Po­ul Nyrup Rasmussen.

Der er end­nu ik­ke de­fi­ne­ret et præ­cist mål for, hvor man­ge pen­ge fon­den skal for­sø­ge at fun­dra­i­se per år og der­med, hvor man­ge kvin­der der kan bli­ve til­budt en gra­tis tre­årig ud­dan­nel­se på kvin­de­u­ni­ver­si­tet i Bang­la­desh. Men det hid­ti­di­ge son­de­rings­ar­bej­de gi­ver Po­ul Nyrup Ras­mus­sen en tro på, at vel­vilj­en er til ste­de i erhvervslivet.

Det, vi si­ger, og det, som Lo­ne sag­de, er, at mag­tes­løs­hed kan vi ik­ke bru­ge til noget

Po­ul Nyrup Ras­mus­sen – Stif­ter og be­sty­rel­ses­for­mand, Lo­ne Dybkjær Fonden

”Jeg vil ger­ne væ­re am­bi­tiøs på fon­dens veg­ne, og jeg kan mær­ke, at der er et vin­due åbent for den her form for hjælp. Der er så me­get mag­tes­løs­hed nu og man­ge folk, der si­ger: ’Vi kan al­li­ge­vel ik­ke gø­re no­get ved Af­g­ha­ni­stan, My­an­mar og Bang­la­desh’. Det, vi si­ger, og det, som Lo­ne sag­de, er, at mag­tes­løs­hed kan vi ik­ke bru­ge til no­get. Der­for glæ­der det mig, at vi kan mær­ke en be­ty­de­lig in­ter­es­se fra de virk­som­he­der, vi al­le­re­de har haft di­a­log med,” si­ger Po­ul Nyrup Rasmussen.

Lo­ne Dybkjær Fon­den har ved stif­tel­sen få­et til­ført en mil­li­on kro­ner som bun­den for­mue, og der­u­d­over rå­der fon­den iføl­ge Po­ul Nyrup Ras­mus­sen over ubund­ne mid­ler på en mil­li­on kroner.

Kan bruge baggrund og gennemslagskraft

- Vil­le det ik­ke væ­re me­re nær­lig­gen­de, at en dansk fond fo­ku­se­rer på li­ge­stil­lings­pro­ble­mer i Dan­mark frem for i Asien?

”Jeg har al­tid ment – og er fuld­stæn­dig sik­ker på, at Lo­ne og­så al­tid har ment – at det ene ik­ke ude­luk­ker det an­det. Og det er me­get in­ter­es­sant, at når man føl­ger Lo­nes spor gen­nem po­li­tik, var hun al­drig be­græn­set til Dan­mark. Det så man blandt an­det i hen­des ar­bej­de for li­ge­stil­ling i Eu­ro­pa Par­la­men­tet og i det in­ter­na­tio­na­le ud­valg i par­la­men­tet, hvor hun rej­ste til Bang­la­desh og var én af de dri­ven­de kræf­ter bag, at det her uni­ver­si­tet for­be­holdt kvin­der over­ho­ve­det blev til no­get. Hen­des grund­læg­gen­de po­in­te var, at det er for smalt kun at se på os selv – og hun var fuld­stæn­dig skån­sels­løs og frygt­løs i sit fo­kus på li­ge­stil­ling i den tred­je ver­den,” si­ger Po­ul Nyrup Rasmussen

Lo­ne Dybkjærs blå bog
  • Lo­ne Dybkjær (f. Vincents)
  • Født: 23. maj 1940. Dø­de i en al­der af 80 år i 2020.
  • Ud­dan­nel­se: Civilingeniør
  • Po­li­tisk kar­ri­e­re: Med­lem af Fol­ke­tin­get for Det Ra­di­ka­le Ven­stre 1973-77, 1979-1994 og 2005-2011
  • Mil­jø­mi­ni­ster 1988-1990
  • Med­lem af Eu­ro­pa Par­la­men­tet 1994-2004
  • Gift med fhv. stats­mi­ni­ster Po­ul Nyrup Ras­mus­sen 1994-2020.

- Hvor me­get af din tid for­ven­ter du frem­over at skul­le læg­ge i ar­bej­det med Lo­ne Dybkjær Fonden?

”What it ta­kes. Ef­ter jeg mi­ste­de Lo­ne, har det­te ar­bej­de en me­get kon­kret be­tyd­ning for mig, og jeg kan se et enormt per­spek­tiv – sam­ti­dig med, at jeg véd, hvor me­get det op­tog hen­de at sik­re kvin­der i dis­se lan­de mu­lig­he­den for at få en vi­de­re­gå­en­de ud­dan­nel­se. Li­ge­som med psy­kisk sår­ba­re un­ge og med mit for­mand­skab for Eu­roSkills, hvor vi ar­bej­der for, at un­ge kan få en fag­lig ud­dan­nel­se, fø­ler jeg og­så her, at jeg kan bru­ge min plat­form, min bag­grund og min gen­nem­slags­kraft til no­get, som har en kon­kret be­tyd­ning. Så i alt det, jeg la­ver, er der en rød tråd, der gi­ver me­ning for mig,” fast­slår Po­ul Nyrup Rasmussen.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Annoncespot_img

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer