Ny fond vil afskaffe fattigdom: ”Drivkraften er, at det nytter”

Landsdommer ved Vestre Landsret Stig Glent-Madsen står i spidsen for den indsamlede fond Det Nytter, som netop har passeret 500 bidragydere og modtaget en fondsdonation på to millioner kroner. Ambitionen er at medvirke til at afskaffe fattigdom – i første omgang ved at støtte udvalgte projekter i tre lande i Afrika.

En ny fond stif­tet af lands­dom­mer Stig Glent-Mad­sen har til for­mål at af­skaf­fe fat­tig­dom - blandt an­det ved at støt­te ud­valg­te pro­jek­ter i tre Afri­kan­ske lande.

”Jeg er født med et gen, som gør, at jeg sy­nes, det er rig­tig fint, hvis jeg kan bru­ge mit liv på at ar­bej­de med at hjæl­pe folk i den tred­je verden.”

Or­de­ne kom­mer fra den 63-åri­ge lands­dom­mer ved Ve­stre Lands­ret i Vi­borg og tid­li­ge­re man­ge­åri­ge for­mand for først Fol­kekir­kens Nød­hjælp og si­den Dansk Flygt­nin­ge­hjælp, Stig Glent-Madsen.

Da Stig Glent-Mad­sen for tre år si­den stop­pe­de som for­mand for Dansk Flygt­nin­ge­hjælp, var han fast be­slut­tet på at fin­de en ny må­de, hvor hans iver ef­ter at hjæl­pe men­ne­sker i den tred­je ver­den kun­ne bli­ve ud­le­vet. Og løs­nin­gen blev at stif­te en ny hu­ma­ni­tær hjæl­pe­fond kal­det Det Nytter.

Si­den, at Stig Glent-Mad­sen for halvan­det år si­den ind­kald­te til stif­ten­de mø­de i fon­den, blev valgt som for­mand og af egen lom­me skød en mil­li­on kro­ner ind i fon­den som ka­pi­tal­grund­lag, har han si­de­lø­ben­de med lands­dom­merjob­bet brugt en stor del af si­ne våg­ne ti­mer på at få den nye fond i omdrejninger.

Og nu be­gyn­der ud­byt­tet af an­stren­gel­ser­ne at vi­se sig. Fon­den har pas­se­ret 500 bi­drag­y­de­re og har li­ge mod­ta­get en do­na­tion på to mil­li­o­ner kro­ner fra en an­den ny nål på fonds­dan­marks­kor­tet, den nord­jy­ske fond Mel­sen Fonden.

Men det skal væ­re ba­se­ret på to­tal fri­vil­lig­hed. Fon­den skal al­drig be­ta­le løn­nin­ger til nogen

Stig Glent-Mad­sen – For­mand, Det Nytter

Der­med er den øko­no­mi­ske vej ba­net for, at fon­den Det Nyt­ter kan gå ak­tivt ind i kon­kre­te nød­hjælpspro­jek­ter i det nord­li­ge Ke­nya, det nord­li­ge Ugan­da og i Bur­ki­na Fa­so. I al­le tre lan­de vil fon­den iføl­ge Stig Glent-Mad­sen ”med ret få mid­ler kun­ne gø­re en stor forskel”.

”Jeg er så­dan ok ved muf­fen selv, så der­for kun­ne jeg sky­de en mil­li­on kro­ner ind i fon­den og star­te den, men hvis fon­den vir­ke­lig skal gø­re en for­skel, kræ­ver det, at an­dre end jeg selv bi­dra­ger. Der­for har jeg blandt an­det i mi­ne man­ge fored­rag og på en ræk­ke mø­der det se­ne­ste halvan­det år gjort op­mærk­som på fon­den, og nu er den ved at væ­re op­pe i fly­ve­høj­de. Ud over do­na­tio­nen fra Mel­sen Fon­den og fra 500 min­dre bi­drag­y­de­re er der og­så man­ge små virk­som­he­der, som har sagt til mig, at de sy­nes, fon­dens mål­sæt­nin­ger ly­der in­ter­es­san­te. Og det skyl­des nok, at jeg er så hel­dig at ha­ve en stor grad af kre­dit­vær­dig­hed og tro­vær­dig­hed – folk har til­lid til mig og til dét, jeg la­ver,” si­ger Stig Glent-Mad­sen til Fundats.

Udbytte af støtte skal konkretiseres

Et af de kon­kre­te punk­ter på Stig Glent-Mad­sens to-do-li­ste i den kom­men­de tid er at dan­ne sig et me­re spe­ci­fikt over­blik over, hvor man­ge pen­ge fon­den har brug for at ind­sam­le for at kun­ne gø­re den øn­ske­de for­skel i de tre ud­valg­te afri­kan­ske lande.

”Man­ge har spurgt ind til mi­ne øko­no­mi­ske for­vent­nin­ger på veg­ne af fon­den, og ind­til vi­de­re har mit svar – og­så til min be­sty­rel­se og fa­mi­lie – væ­ret, at jeg véd, hvor fon­den star­ter, men ik­ke véd, hvor dens ar­bej­de en­der. Men om en må­neds tid rej­ser jeg til Ke­nya og Ugan­da, hvor jeg sam­men med mi­ne lo­ka­le sam­ar­bejds­part­ne­re vil prø­ve at for­mu­le­re et frem­tids­sce­na­ri­um. Der­med kan jeg si­ge til dem, der er in­ter­es­se­re­de i at støt­te fon­den, at hvis vi får tre mil­li­o­ner kro­ner i år, kan vi red­de X an­tal men­ne­skers liv og gø­re præ­cis så­dan og så­dan i for­hold til for ek­sem­pel sko­ler og etab­le­ring af brøn­de,” si­ger Stig Glent-Madsen.

Der­for har jeg blandt an­det i mi­ne man­ge fored­rag og på en ræk­ke mø­der det se­ne­ste halvan­det år gjort op­mærk­som på fon­den, og nu er den ved at væ­re op­pe i flyvehøjde

Stig Glent-Mad­sen – For­mand, Det Nytter

Fast lig­ger det al­le­re­de nu, po­in­te­r­er Stig Glent-Mad­sen, at fon­den Det Nyt­ter ik­ke kom­mer til at bru­ge pen­ge på ad­mi­ni­stra­tion. For­man­den nær­mer sig, li­ge­som da han stod i spid­sen for be­sty­rel­sen i Dansk Flygt­nin­ge­hjælp, en ugent­lig ar­bejds­tid på om­kring 20 ti­mer i fon­den, og han er me­get be­vidst om, at jo stør­re op­bak­ning, fon­den får, de­sto me­re på­træn­gen­de bli­ver det gi­vet­vis at få bi­stand til det ad­mi­ni­stra­ti­ve arbejde.

”Men det skal væ­re ba­se­ret på to­tal fri­vil­lig­hed. Fon­den skal al­drig be­ta­le løn­nin­ger til no­gen,” si­ger Stig Glent-Madsen.

Bidragydere skal selv finansiere Afrika-rejser

Hel­ler ik­ke med­lem­mer­ne af fon­dens be­sty­rel­se mod­ta­ger ve­der­lag for de­res ar­bej­de. Og på sam­me må­de skal bi­drag­y­de­re ik­ke for­ven­te at bli­ve in­vi­te­ret på fon­dens reg­ning til Afri­ka for at se, hvil­ken for­skel støt­te­mid­ler­ne gør.

”Jeg in­vi­te­rer ger­ne fon­de og an­dre, der kom­mer til at støt­te Det Nyt­ter, med på mi­ne rej­ser til Afri­ka, så de kan se, hvad de bi­dra­ger til. Jeg er rej­se­fø­rer, ken­der se­tup­pet og sør­ger for alt det prak­ti­ske – men in­vi­ta­tio­nen ind­be­fat­ter, at de be­ta­ler for rej­sen og op­hol­det af egen lom­me,” un­der­stre­ger Stig Glent-Madsen.

Net­op Stig Glent-Mad­sens sto­re lo­kal­kend­skab fra dels ad­skil­li­ge rej­ser til nød­hjælpspro­jek­ter i om­kring 40 lan­de pri­mært i Afri­ka, dels hans er­fa­rin­ger fra for­mands­sto­le­ne i Fol­kekir­kens Nød­hjælp og Dansk Flygt­nin­ge­hjælp gør, at Det Nyt­ter iføl­ge for­man­den kan ad­skil­le sig fra an­dre or­ga­ni­sa­tio­ner og fon­de på nødhjælpsarenaen.

Men der er sta­dig et kæm­pe­ar­bej­de at gø­re, og jeg kan sta­dig bli­ve for­ar­get over den kæm­pe­rig­dom, som man­ge har i den ve­st­li­ge ver­den, sam­ti­dig med, at der er folk i Afri­ka, der dør af sult

Stig Glent-Mad­sen – For­mand, Det Nytter

”Fon­den ar­bej­der sam­men med bå­de Fol­kekir­kens Nød­hjælp og Dansk Flygt­nin­ge­hjælp, der er godt til ste­de i Ke­nya og Ugan­da, men det be­ty­der ik­ke, at jeg ba­re sen­der en check af sted. Jeg ta­ger selv med, når fon­dens pen­ge skal an­ven­des, som en ga­rant og en slags til­lids­mand i for­hold til fon­dens do­no­rer. Der­med kan jeg ga­ran­te­re, at hjæl­pen bli­ver fulgt helt til dørs og bli­ver brugt på den bedst mu­li­ge må­de,” si­ger Stig Glent-Madsen.

- På fon­dens hjem­mesi­de skri­ver du, at I ar­bej­der for FN-ver­dens­må­let om at af­skaf­fe fat­tig­dom. Hvor­dan er den glo­ba­le sta­tus, som du ser det – blandt an­det i kølvan­det på cor­o­na­pan­de­mi­en – i re­la­tion til må­let om at af­skaf­fe fattigdom?

”Fak­tisk ser det ik­ke så rin­ge ud, som man si­ger på jysk. Der er sket rig­tig me­get po­si­tivt de se­ne­ste 50 år, og­så i Afri­ka, og man­ge men­ne­sker er ble­vet hjul­pet ud af fat­tig­dom og i gang med ud­dan­nel­ser. Så det er over­ord­net vig­tigt at hol­de fast i, at der sker me­get godt,” si­ger Stig Glent-Madsen.

”Men der er sta­dig et kæm­pe­ar­bej­de at gø­re, og jeg kan sta­dig bli­ve for­ar­get over den kæm­pe­rig­dom, som man­ge har i den ve­st­li­ge ver­den, sam­ti­dig med, at der er folk i Afri­ka, der dør af sult. Jeg bli­ver selv­føl­ge­lig og­så ned­trykt, når jeg ek­sem­pel­vis ser, at Af­g­ha­ni­stan nu igen fal­der fra hin­an­den. Men min driv­kraft er, at det nyt­ter. Det har jeg sagt i tu­sind­vis af fored­rag, og det bli­ver jeg med at tro på. Man kan gø­re en for­skel. Og det er og­så der­for, fon­den har få­et dét navn,” fast­slår for­man­den for Det Nytter.

Fonden Det Nytter

  • En hu­ma­ni­tær hjælpefond.
  • Stif­tet af lands­dom­mer Stig Glent-Madsen.
  • Be­sty­rel­sen be­står ud over for­mand Stig Glent-Mad­sen af ad­vo­kat Lis Sø­ren­sen og ar­ki­tekt Mi­k­kel Åris Petersen.
  • Støt­ter ud­valg­te pro­jek­ter i Afri­ka: En flygt­nin­ge­lejr i det nord­li­ge Ke­nya og flygt­nin­ge i det nord­li­ge Ugan­da (i beg­ge lan­de er det flygt­nin­ge fra Syds­u­dan), et pro­jekt med bæ­re­dyg­tigt land­brug i Ugan­da samt et pro­jekt i Bur­ki­na Fa­so for ga­debørn og an­dre sær­ligt udsatte.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer