Ny strategi med mere fokus på målgruppen og mindre fokus på sig selv

Fonden Mødrehjælpen har netop lagt sidste hånd på en ny femårig strategi. Ifølge direktør Ninna Thomsen har fonden gjort sig umage med at holde hovedfokus på de familier, som udgør målgruppen, og mindre fokus på organisationen og egne indsatser. Som en del af strategien inviterer Mødrehjælpen til øget samarbejde med fonde om at udtænke løsninger inden for social- og sundhedsområdet.

Ninna Thomsen (foto: Fonden Mødrehjælpen))
Di­rek­tør i Fon­den Mødre­hjæl­pen Nin­na Thom­sen har en am­bi­tion om, at Mødre­hjæl­pen i de kom­men­de år skal sam­ar­bej­de me­re, end det hidtil har væ­ret til­fæl­det, med alt fra kom­mu­ner og re­gio­ner til er­hvervs­liv og fon­de in­den for syg­doms- og so­ci­a­l­om­rå­det (fo­to: Fon­den Mødrehjælpen).

”In­gen bør­ne­fa­mi­li­er skal stå alene.”

Så­dan ly­der over­skrif­ten på den nye stra­te­gi, Fon­den Mødre­hjæl­pen net­op har præ­sen­te­ret. Stra­te­gi­en skal i de kom­men­de fem år sæt­te ret­nin­gen for fon­dens ar­bej­de med at sik­re gravi­de, for­æl­dre og børn i he­le Dan­mark, at de ik­ke står ale­ne, og at de ik­ke, som fon­den ud­tryk­ker det, ”fal­der ud over kanten.”

Som en del af den nytænk­ning, Fon­den Mødre­hjæl­pen med di­rek­tør Nin­na Thom­sen i spid­sen har til­stræbt med ud­ar­bej­del­sen af stra­te­gi­en for pe­ri­o­den 2021-2025, er det i høj grad en stra­te­gi om Mødre­hjæl­pens må­l­grup­pe, familierne.

”Vi har gjort os uma­ge med at la­ve en ny stra­te­gi, som hand­ler om fa­mi­li­er­ne. Tit er der en ten­dens til – og det kan man bå­de se i vo­res eg­ne tid­li­ge­re og i an­dre ngo’ers stra­te­gi­er – at de mest hand­ler om or­ga­ni­sa­tio­ner­ne. For ek­sem­pel hand­ler vo­res tid­li­ge­re stra­te­gi ’Stil op for Mødre­hjæl­pen’ i høj grad om, at Mødre­hjæl­pen skal vok­se. Men hvor­for har vi i ngo-ver­de­nen så of­te fo­kus på, at vo­res ind­sat­ser el­ler or­ga­ni­sa­tio­ner skal vok­se? Må­let må da væ­re, at vi får skabt for­an­dring, hvil­ket i vo­res til­fæl­de vil si­ge får skabt for­an­dring for de sår­ba­re bør­ne­fa­mi­li­er, og at vi bli­ver bed­re til at lø­se fa­mi­li­er­nes pro­ble­mer,” si­ger Nin­na Thom­sen til Fundats.

Som en del af den ind­le­den­de stra­te­gi­pro­ces var Mødre­hjæl­pens om­drej­nings­punkt der­for at få ind­sam­let så me­get vi­den som mu­lig om må­l­grup­pen – her­un­der og­så blandt fa­mi­li­er og psy­kisk sår­ba­re, som ik­ke al­le­re­de var på radaren.

Hvor­for har vi i ngo-ver­de­nen så of­te fo­kus på, at vo­res ind­sat­ser el­ler or­ga­ni­sa­tio­ner skal vokse?

Nin­na Thom­sen – di­rek­tør, Fon­den Mødrehjælpen

”Vi star­te­de med at få fo­re­ta­get en stor må­l­grup­pe­a­na­ly­se på bag­grund af dels vo­res eg­ne om­fat­ten­de da­ta, dels gen­nem blandt an­det fo­kus­grup­pe­in­ter­views med sår­ba­re fa­mi­li­er og psy­kisk sår­ba­re dan­ske­re bå­de blandt dem, som vi hjæl­per i dag, og an­dre, vi fandt frem til via ek­sem­pel­vis Face­book-grup­per. Og no­get af det, som blev ty­de­ligt – og som var lidt af en øjenåb­ner – for os var, at rig­tig man­ge af de fa­mi­li­er, som har det svært so­ci­alt, og­så har syg­dom i fa­mi­li­en, spæn­den­de li­ge fra kro­ni­ske syg­dom­me til psy­kisk sår­bar­hed af­sted­kom­met af blandt an­det børns han­di­cap el­ler AD­HD-di­ag­no­ser. Det har ik­ke gjort, at vi nu har am­bi­tio­ner om at hjæl­pe al­le fa­mi­li­er, der ud over, at de har so­ci­a­le pro­ble­mer, og­så har syg­dom in­de på li­vet. Vi skal ik­ke til at væ­re en pa­tien­tor­ga­ni­sa­tion. Men den nye vi­den har gjort os nys­ger­ri­ge på, hvor­dan vi får byg­get en bed­re bro mel­lem Mødre­hjæl­pens ind­sat­ser og ak­tø­rer­ne in­den for ek­sem­pel han­di­cap og psy­kisk sår­bar­hed,” si­ger Nin­na Thomsen.

Siloer i civilsamfundet

Den nye vi­den om må­l­grup­pen gør blandt an­det, at Mødre­hjæl­pen i den kom­men­de stra­te­gi­pe­ri­o­de vil væ­re me­get be­vidst om, at fon­den med si­ne ind­sat­ser ik­ke skal lø­se de ud­for­dre­de fa­mi­li­ers pro­ble­mer alene.

”I den ci­vi­le sek­tor kri­ti­se­rer vi of­te kom­mu­ner­ne for at væ­re op­delt i si­lo­er. Vi ta­ler of­te om, at be­skæf­ti­gel­ses­for­valt­nin­ger­ne ta­ger sig af én ting, og so­ci­al­for­valt­nin­ger­ne lø­ser no­get an­det. Men hvis vi skal væ­re lidt selv­kri­ti­ske, er der fak­tisk i ci­vil­sam­fun­det en ten­dens til, at vi selv hver især er små si­lo­er, som kan bli­ve bed­re til at sam­ar­bej­de in­den for ek­sem­pel­vis so­ci­a­le og sund­heds­mæs­si­ge ud­for­drin­ger samt psy­kisk sår­bar­hed. Der­for læg­ger vi op til, at vi og an­dre or­ga­ni­sa­tio­ner skal ar­bej­de me­re på tværs med fæl­les ind­sat­ser og bli­ver me­get bed­re til at lin­ke vi­de­re til hin­an­den,” si­ger Nin­na Thom­sen, der blandt an­det har en for­tid som sund­heds­borg­me­ster i Kø­ben­havn, valgt for SF.

Hvis vi skal væ­re lidt selv­kri­ti­ske, er der fak­tisk i ci­vil­sam­fun­det en ten­dens til, at vi selv hver især er små si­lo­er, som kan bli­ve bed­re til at samarbejde.

Nin­na Thom­sen – di­rek­tør, Fon­den Mødrehjælpen

I det he­le ta­get er det Nin­na Thom­sens am­bi­tion, at Mødre­hjæl­pen i de kom­men­de år skal sam­ar­bej­de me­re, end det hidtil har væ­ret til­fæl­det, med alt fra kom­mu­ner og re­gio­ner til er­hvervs­liv og fon­de in­den for syg­doms- og so­ci­a­l­om­rå­det. Når det gæl­der sam­ar­bej­det med an­dre fon­de, skal det iføl­ge Nin­na Thom­sen ske med et ”pro­blem­o­ri­en­te­ret fokus.”

”Man­ge fon­de har fo­kus på sam­funds­ud­for­drin­ger, og jeg kan sag­tens fo­re­stil­le mig go­de sam­ar­bejds­mu­lig­he­der med ud­gangs­punkt i fa­mi­li­er­nes ud­for­drin­ger. I dag har vi go­de part­ner­ska­ber med fle­re fon­de ba­se­ret på di­a­log om, hvad der skal til for at lø­se en gi­ven pro­blem­stil­ling. Lig­nen­de sam­ar­bej­der vil vi me­get ger­ne etab­le­re med an­dre fon­de in­den for syg­doms- og so­ci­a­l­om­rå­det, hvis der er no­gen, der vil væ­re med til sam­men med os at fin­de nye løs­nin­ger. Så vo­res nye stra­te­gi er og­så en in­vi­ta­tion til blandt an­dre fon­de, der ly­der: Vi kan se nog­le pro­ble­mer, hvor vi mang­ler løs­nin­ger. Vil I væ­re med til at fin­de løs­nin­ger­ne sam­men med os og even­tu­elt sam­men med an­dre ngo´er?” si­ger Nin­na Thomsen.

Coronakrise forstørrelsesglas på sociale problemer

Og mæng­den af ”pro­ble­mer, der mang­ler løs­nin­ger” er ik­ke ble­vet min­dre det se­ne­ste år. Vir­ke­lig­he­den an­no 2021 i mør­ket fra en cor­ona­kri­se, som fo­re­lø­big har lagt et tungt låg på Fa­mi­li­en Dan­mark i 10 må­ne­der, har så­le­des iføl­ge Nin­na Thom­sen in­gen­lun­de gjort de sår­ba­re bør­ne­fa­mi­li­ers ud­for­drin­ger mindre. 

”Cor­ona­kri­sen har væ­ret et for­stør­rel­ses­glas på de so­ci­a­le pro­ble­mer i det dan­ske sam­fund. Pro­ble­mer­ne er ik­ke nød­ven­dig­vis nye, men de er ble­vet for­stær­ket i de sår­ba­re og ud­sat­te fa­mi­li­er, som vi hjæl­per. Det ses for ek­sem­pel i re­la­tion til iso­la­tion. Man­ge fa­mi­li­er mang­ler no­gen at ræk­ke ud ef­ter og har ik­ke et net­værk af stær­ke ven­ner el­ler slægt­nin­ge med over­skud, som de kan få hjælp hos, når kri­sen krad­ser. Iso­la­tio­nen for­vær­rer så­le­des man­ge fa­mi­li­ers pro­ble­mer og øger de­res be­hov for hjælp,” fast­slår Nin­na Thomsen.

An­dre pro­ble­mer knyt­ter sig til angst og øko­no­mi­ske ud­for­drin­ger grun­det ar­bejds­løs­hed. Og så er vol­den i de dan­ske hjem iføl­ge Nin­na Thom­sen eska­le­ret som kon­se­kvens af, at man­ge fa­mi­li­er un­der ned­luk­nings­pe­ri­o­der­ne har væ­ret sam­men 24/7. Der­med har især man­ge volds­ud­sat­te kvin­der og børn ik­ke haft de ‘hel­ler’, som en nor­mal hver­dag gi­ver i de ti­mer, hvor den vol­de­li­ge part­ner er ude af huset. 

”Der er in­gen tvivl om, at cor­ona­kri­sen har ført til for­vær­re­de pro­ble­mer på en lang ræk­ke fron­ter. Men præ­cis, hvor galt det står til, mang­ler vi sta­dig tal og do­ku­men­ta­tion for,” si­ger Nin­na Thomsen.

Skal drives efter good governance-principper

På trods af, at Nin­na Thom­sen gør en dyd ud af at po­in­te­re den nye stra­te­gis fo­kus på må­l­grup­pen og ger­ne ta­ler me­get om de bør­ne­fa­mi­li­er, der skal hjæl­pes til ik­ke at fal­de ud over kan­ten, in­de­hol­der stra­te­gi­en og­så en ren or­ga­ni­sa­to­risk ny­ska­bel­se. Det po­in­te­r­es nem­lig, at Mødre­hjæl­pen i den kom­men­de stra­te­gi­pe­ri­o­de skal væ­re kendt som en or­ga­ni­sa­tion ”dre­vet af god ledelse.”

For sam­ar­bejds­part­ne­re er det en hy­giej­ne­fak­tor – de ting skal væ­re i or­den, og det for­plig­ter vi os nu til.

Nin­na Thom­sen – di­rek­tør, Fon­den Mødrehjælpen

”Det er en god in­ve­ste­ring at ha­ve kom­pe­ten­te me­d­ar­bej­de­re og fri­vil­li­ge, som er godt klædt på til de­res op­ga­ver, og det kræ­ver god le­del­se at kun­ne fast­hol­de og til­træk­ke go­de me­d­ar­bej­de­re i or­ga­ni­sa­tio­nen. Vi kom­mer der­for til at ha­ve end­nu me­re fo­kus på HR og på at im­ple­men­te­re de nye good gover­nan­ce-reg­ler, der kom­mer fra Fri­vil­li­g­rå­det i lø­bet af det næ­ste års tid: Dels for­di det er en god in­ve­ste­ring, som vil høj­ne vo­res kva­li­tet, dels for­di jeg tror det i frem­ti­den i end­nu hø­je­re grad bli­ver et pa­ra­me­ter, som man bli­ver må­lt på. Min op­le­vel­se er, at fon­de, virk­som­he­der og an­dre sam­ar­bejds­part­ne­re for­ven­ter, at man har styr på sin hjem­me­ba­ne, det vil si­ge har styr på HR-ind­sat­ser, sy­ge­fra­vær, ar­bejds­mil­jø og styr på good gover­nan­ce. For sam­ar­bejds­part­ne­re er det en hy­giej­ne­fak­tor – de ting skal væ­re i or­den, og det for­plig­ter vi os nu til,” si­ger Nin­na Thomsen.

Hun skyn­der sig dog at til­fø­je, at det ik­ke er for­di, le­del­sen i Fon­den Mødre­hjæl­pen hidtil – som hun si­ger med et smil – har væ­ret ”ren klondike.”

”Mødre­hjæl­pen er en vel­dre­ven or­ga­ni­sa­tion, og vi har man­ge me­d­ar­bej­de­re, der har væ­ret hos os i rig­tig man­ge år. Men vi har med den nye stra­te­gi et for­stær­ket fo­kus på den jord­bund, vi skal ha­ve un­der os, for at kun­ne væ­re den or­ga­ni­sa­tion, som kan op­fyl­de vo­res for­mål. Og det nye er, at vi kom­mer til at stå til regn­skab på dis­se om­rå­der over for vo­res ho­ved­be­sty­rel­se med nøg­le­tal, vi kom­mer til at la­ve HR-stra­te­gi på tværs af bå­de me­d­ar­bej­de­re og fri­vil­li­ge, og vi kom­mer til at væ­re me­re ty­de­li­ge og sy­ste­ma­ti­ske om­kring kom­pe­ten­ce­ud­vik­ling og sik­ring af, at vi har de rig­ti­ge res­sour­cer i or­ga­ni­sa­tio­nen,” si­ger Nin­na Thomsen.

Ho­ved­be­sty­rel­sen på seks per­so­ner er Fon­den Mødre­hjæl­pens øver­ste myn­dig­hed, og for bor­den­den sid­der for­mand Elin Sch­midt, der blandt an­det og­så er di­rek­tør i Ro­ck­wool Fon­den. Di­rek­tio­nen i Fon­den Mødre­hjæl­pen ud­gø­res ud over Nin­na Thom­sen af vi­ce­di­rek­tør Tri­ne Schaldemose.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer