Ny strategi med mere fokus på målgruppen og mindre fokus på sig selv

Fon­den Mødre­hjæl­pen har net­op lagt sid­ste hånd på en ny fe­mårig stra­te­gi. Iføl­ge di­rek­tør Nin­na Thom­sen har fon­den gjort sig uma­ge med at hol­de ho­ved­fo­kus på de fa­mi­li­er, som ud­gør må­l­grup­pen, og min­dre fo­kus på or­ga­ni­sa­tio­nen og eg­ne ind­sat­ser. Som en del af stra­te­gi­en in­vi­te­rer Mødre­hjæl­pen til øget sam­ar­bej­de med fon­de om at udtæn­ke løs­nin­ger in­den for so­ci­al- og sundhedsområdet.

Ninna Thomsen (foto: Fonden Mødrehjælpen))
Di­rek­tør i Fon­den Mødre­hjæl­pen Nin­na Thom­sen har en am­bi­tion om, at Mødre­hjæl­pen i de kom­men­de år skal sam­ar­bej­de me­re, end det hidtil har væ­ret til­fæl­det, med alt fra kom­mu­ner og re­gio­ner til er­hvervs­liv og fon­de in­den for syg­­doms- og so­ci­a­l­om­rå­det (fo­to: Fon­den Mødrehjælpen).

”In­gen bør­ne­fa­mi­li­er skal stå alene.”

Så­dan ly­der over­skrif­ten på den nye stra­te­gi, Fon­den Mødre­hjæl­pen net­op har præ­sen­te­ret. Stra­te­gi­en skal i de kom­men­de fem år sæt­te ret­nin­gen for fon­dens ar­bej­de med at sik­re gravi­de, for­æl­dre og børn i he­le Dan­mark, at de ik­ke står ale­ne, og at de ik­ke, som fon­den ud­tryk­ker det, ”fal­der ud over kanten.”

Som en del af den nytænk­ning, Fon­den Mødre­hjæl­pen med di­rek­tør Nin­na Thom­sen i spid­sen har til­stræbt med ud­ar­bej­del­sen af stra­te­gi­en for pe­ri­o­den 2021-2025, er det i høj grad en stra­te­gi om Mødre­hjæl­pens må­l­grup­pe, familierne.

”Vi har gjort os uma­ge med at la­ve en ny stra­te­gi, som hand­ler om fa­mi­li­er­ne. Tit er der en ten­dens til – og det kan man bå­de se i vo­res eg­ne tid­li­ge­re og i an­dre ngo’ers stra­te­gi­er – at de mest hand­ler om or­ga­ni­sa­tio­ner­ne. For ek­sem­pel hand­ler vo­res tid­li­ge­re stra­te­gi ’Stil op for Mødre­hjæl­pen’ i høj grad om, at Mødre­hjæl­pen skal vok­se. Men hvor­for har vi i ngo-ver­­de­­nen så of­te fo­kus på, at vo­res ind­sat­ser el­ler or­ga­ni­sa­tio­ner skal vok­se? Må­let må da væ­re, at vi får skabt for­an­dring, hvil­ket i vo­res til­fæl­de vil si­ge får skabt for­an­dring for de sår­ba­re bør­ne­fa­mi­li­er, og at vi bli­ver bed­re til at lø­se fa­mi­li­er­nes pro­ble­mer,” si­ger Nin­na Thom­sen til Fundats.

Som en del af den ind­le­den­de stra­te­gi­pro­ces var Mødre­hjæl­pens om­drej­nings­punkt der­for at få ind­sam­let så me­get vi­den som mu­lig om må­l­grup­pen – her­un­der og­så blandt fa­mi­li­er og psy­kisk sår­ba­re, som ik­ke al­le­re­de var på radaren.

Hvor­for har vi i ngo-ver­­de­­nen så of­te fo­kus på, at vo­res ind­sat­ser el­ler or­ga­ni­sa­tio­ner skal vokse?

Nin­na Thom­sen – di­rek­tør, Fon­den Mødrehjælpen

”Vi star­te­de med at få fo­re­ta­get en stor må­l­grup­pe­a­na­ly­se på bag­grund af dels vo­res eg­ne om­fat­ten­de da­ta, dels gen­nem blandt an­det fo­kus­grup­pe­in­ter­views med sår­ba­re fa­mi­li­er og psy­kisk sår­ba­re dan­ske­re bå­de blandt dem, som vi hjæl­per i dag, og an­dre, vi fandt frem til via ek­sem­pel­vis Face­­book-grup­­per. Og no­get af det, som blev ty­de­ligt – og som var lidt af en øjenåb­ner – for os var, at rig­tig man­ge af de fa­mi­li­er, som har det svært so­ci­alt, og­så har syg­dom i fa­mi­li­en, spæn­den­de li­ge fra kro­ni­ske syg­dom­me til psy­kisk sår­bar­hed af­sted­kom­met af blandt an­det børns han­di­cap el­ler AD­HD-di­ag­­no­­ser. Det har ik­ke gjort, at vi nu har am­bi­tio­ner om at hjæl­pe al­le fa­mi­li­er, der ud over, at de har so­ci­a­le pro­ble­mer, og­så har syg­dom in­de på li­vet. Vi skal ik­ke til at væ­re en pa­tien­tor­ga­ni­sa­tion. Men den nye vi­den har gjort os nys­ger­ri­ge på, hvor­dan vi får byg­get en bed­re bro mel­lem Mødre­hjæl­pens ind­sat­ser og ak­tø­rer­ne in­den for ek­sem­pel han­di­cap og psy­kisk sår­bar­hed,” si­ger Nin­na Thomsen.

Siloer i civilsamfundet

Den nye vi­den om må­l­grup­pen gør blandt an­det, at Mødre­hjæl­pen i den kom­men­de stra­te­gi­pe­ri­o­de vil væ­re me­get be­vidst om, at fon­den med si­ne ind­sat­ser ik­ke skal lø­se de ud­for­dre­de fa­mi­li­ers pro­ble­mer alene.

”I den ci­vi­le sek­tor kri­ti­se­rer vi of­te kom­mu­ner­ne for at væ­re op­delt i si­lo­er. Vi ta­ler of­te om, at be­skæf­ti­gel­ses­for­valt­nin­ger­ne ta­ger sig af én ting, og so­ci­al­for­valt­nin­ger­ne lø­ser no­get an­det. Men hvis vi skal væ­re lidt selv­kri­ti­ske, er der fak­tisk i ci­vil­sam­fun­det en ten­dens til, at vi selv hver især er små si­lo­er, som kan bli­ve bed­re til at sam­ar­bej­de in­den for ek­sem­pel­vis so­ci­a­le og sund­heds­mæs­si­ge ud­for­drin­ger samt psy­kisk sår­bar­hed. Der­for læg­ger vi op til, at vi og an­dre or­ga­ni­sa­tio­ner skal ar­bej­de me­re på tværs med fæl­les ind­sat­ser og bli­ver me­get bed­re til at lin­ke vi­de­re til hin­an­den,” si­ger Nin­na Thom­sen, der blandt an­det har en for­tid som sund­heds­borg­me­ster i Kø­ben­havn, valgt for SF.

Hvis vi skal væ­re lidt selv­kri­ti­ske, er der fak­tisk i ci­vil­sam­fun­det en ten­dens til, at vi selv hver især er små si­lo­er, som kan bli­ve bed­re til at samarbejde.

Nin­na Thom­sen – di­rek­tør, Fon­den Mødrehjælpen

I det he­le ta­get er det Nin­na Thom­sens am­bi­tion, at Mødre­hjæl­pen i de kom­men­de år skal sam­ar­bej­de me­re, end det hidtil har væ­ret til­fæl­det, med alt fra kom­mu­ner og re­gio­ner til er­hvervs­liv og fon­de in­den for syg­­doms- og so­ci­a­l­om­rå­det. Når det gæl­der sam­ar­bej­det med an­dre fon­de, skal det iføl­ge Nin­na Thom­sen ske med et ”pro­blem­o­ri­en­te­ret fokus.”

”Man­ge fon­de har fo­kus på sam­funds­ud­for­drin­ger, og jeg kan sag­tens fo­re­stil­le mig go­de sam­ar­bejds­mu­lig­he­der med ud­gangs­punkt i fa­mi­li­er­nes ud­for­drin­ger. I dag har vi go­de part­ner­ska­ber med fle­re fon­de ba­se­ret på di­a­log om, hvad der skal til for at lø­se en gi­ven pro­blem­stil­ling. Lig­nen­de sam­ar­bej­der vil vi me­get ger­ne etab­le­re med an­dre fon­de in­den for syg­­doms- og so­ci­a­l­om­rå­det, hvis der er no­gen, der vil væ­re med til sam­men med os at fin­de nye løs­nin­ger. Så vo­res nye stra­te­gi er og­så en in­vi­ta­tion til blandt an­dre fon­de, der ly­der: Vi kan se nog­le pro­ble­mer, hvor vi mang­ler løs­nin­ger. Vil I væ­re med til at fin­de løs­nin­ger­ne sam­men med os og even­tu­elt sam­men med an­dre ngo´er?” si­ger Nin­na Thomsen.

Coronakrise forstørrelsesglas på sociale problemer

Og mæng­den af ”pro­ble­mer, der mang­ler løs­nin­ger” er ik­ke ble­vet min­dre det se­ne­ste år. Vir­ke­lig­he­den an­no 2021 i mør­ket fra en cor­ona­kri­se, som fo­re­lø­big har lagt et tungt låg på Fa­mi­li­en Dan­mark i 10 må­ne­der, har så­le­des iføl­ge Nin­na Thom­sen in­gen­lun­de gjort de sår­ba­re bør­ne­fa­mi­li­ers ud­for­drin­ger mindre. 

”Cor­ona­kri­sen har væ­ret et for­stør­rel­ses­glas på de so­ci­a­le pro­ble­mer i det dan­ske sam­fund. Pro­ble­mer­ne er ik­ke nød­ven­dig­vis nye, men de er ble­vet for­stær­ket i de sår­ba­re og ud­sat­te fa­mi­li­er, som vi hjæl­per. Det ses for ek­sem­pel i re­la­tion til iso­la­tion. Man­ge fa­mi­li­er mang­ler no­gen at ræk­ke ud ef­ter og har ik­ke et net­værk af stær­ke ven­ner el­ler slægt­nin­ge med over­skud, som de kan få hjælp hos, når kri­sen krad­ser. Iso­la­tio­nen for­vær­rer så­le­des man­ge fa­mi­li­ers pro­ble­mer og øger de­res be­hov for hjælp,” fast­slår Nin­na Thomsen.

An­dre pro­ble­mer knyt­ter sig til angst og øko­no­mi­ske ud­for­drin­ger grun­det ar­bejds­løs­hed. Og så er vol­den i de dan­ske hjem iføl­ge Nin­na Thom­sen eska­le­ret som kon­se­kvens af, at man­ge fa­mi­li­er un­der ned­luk­nings­pe­ri­o­der­ne har væ­ret sam­men 24/7. Der­med har især man­ge volds­ud­sat­te kvin­der og børn ik­ke haft de ‘hel­ler’, som en nor­mal hver­dag gi­ver i de ti­mer, hvor den vol­de­li­ge part­ner er ude af huset. 

”Der er in­gen tvivl om, at cor­ona­kri­sen har ført til for­vær­re­de pro­ble­mer på en lang ræk­ke fron­ter. Men præ­cis, hvor galt det står til, mang­ler vi sta­dig tal og do­ku­men­ta­tion for,” si­ger Nin­na Thomsen.

Skal drives efter good governance-principper

På trods af, at Nin­na Thom­sen gør en dyd ud af at po­in­te­re den nye stra­te­gis fo­kus på må­l­grup­pen og ger­ne ta­ler me­get om de bør­ne­fa­mi­li­er, der skal hjæl­pes til ik­ke at fal­de ud over kan­ten, in­de­hol­der stra­te­gi­en og­så en ren or­ga­ni­sa­to­risk ny­ska­bel­se. Det po­in­te­r­es nem­lig, at Mødre­hjæl­pen i den kom­men­de stra­te­gi­pe­ri­o­de skal væ­re kendt som en or­ga­ni­sa­tion ”dre­vet af god ledelse.”

For sam­ar­bejds­part­ne­re er det en hy­giej­ne­fak­tor – de ting skal væ­re i or­den, og det for­plig­ter vi os nu til.

Nin­na Thom­sen – di­rek­tør, Fon­den Mødrehjælpen

”Det er en god in­ve­ste­ring at ha­ve kom­pe­ten­te me­d­ar­bej­de­re og fri­vil­li­ge, som er godt klædt på til de­res op­ga­ver, og det kræ­ver god le­del­se at kun­ne fast­hol­de og til­træk­ke go­de me­d­ar­bej­de­re i or­ga­ni­sa­tio­nen. Vi kom­mer der­for til at ha­ve end­nu me­re fo­kus på HR og på at im­ple­men­te­re de nye good gover­nan­ce-reg­ler, der kom­mer fra Fri­vil­li­g­rå­det i lø­bet af det næ­ste års tid: Dels for­di det er en god in­ve­ste­ring, som vil høj­ne vo­res kva­li­tet, dels for­di jeg tror det i frem­ti­den i end­nu hø­je­re grad bli­ver et pa­ra­me­ter, som man bli­ver må­lt på. Min op­le­vel­se er, at fon­de, virk­som­he­der og an­dre sam­ar­bejds­part­ne­re for­ven­ter, at man har styr på sin hjem­me­ba­ne, det vil si­ge har styr på HR-ind­­sat­­ser, sy­ge­fra­vær, ar­bejds­mil­jø og styr på good gover­nan­ce. For sam­ar­bejds­part­ne­re er det en hy­giej­ne­fak­tor – de ting skal væ­re i or­den, og det for­plig­ter vi os nu til,” si­ger Nin­na Thomsen.

Hun skyn­der sig dog at til­fø­je, at det ik­ke er for­di, le­del­sen i Fon­den Mødre­hjæl­pen hidtil – som hun si­ger med et smil – har væ­ret ”ren klondike.”

”Mødre­hjæl­pen er en vel­dre­ven or­ga­ni­sa­tion, og vi har man­ge me­d­ar­bej­de­re, der har væ­ret hos os i rig­tig man­ge år. Men vi har med den nye stra­te­gi et for­stær­ket fo­kus på den jord­bund, vi skal ha­ve un­der os, for at kun­ne væ­re den or­ga­ni­sa­tion, som kan op­fyl­de vo­res for­mål. Og det nye er, at vi kom­mer til at stå til regn­skab på dis­se om­rå­der over for vo­res ho­ved­be­sty­rel­se med nøg­le­tal, vi kom­mer til at la­ve HR-stra­te­­gi på tværs af bå­de me­d­ar­bej­de­re og fri­vil­li­ge, og vi kom­mer til at væ­re me­re ty­de­li­ge og sy­ste­ma­ti­ske om­kring kom­pe­ten­ce­ud­vik­ling og sik­ring af, at vi har de rig­ti­ge res­sour­cer i or­ga­ni­sa­tio­nen,” si­ger Nin­na Thomsen.

Ho­ved­be­sty­rel­sen på seks per­so­ner er Fon­den Mødre­hjæl­pens øver­ste myn­dig­hed, og for bor­den­den sid­der for­mand Elin Sch­midt, der blandt an­det og­så er di­rek­tør i Ro­ck­wool Fon­den. Di­rek­tio­nen i Fon­den Mødre­hjæl­pen ud­gø­res ud over Nin­na Thom­sen af vi­ce­di­rek­tør Tri­ne Schaldemose.

Skri­bent

Michael Monty
Mi­cha­el Monty
Jour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Bikubenfonden køber nyt bofællesskab

Bi­ku­ben­fon­den har pr. 1. marts over­ta­get en æl­dre byg­ning på Thora­vej i Kø­ben­havns Nord­ve­st­kvar­ter. Her er det pla­nen at flyt­te sam­men med nog­le af…

Justitsminister: Fondsudvalg skal styrke tilsyn og kontrol med almene fonde

Ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) vil ku­le­gra­ve re­gel­sæt­tet for de al­me­ne fon­de og for­ven­ter nu, at ar­bej­det kan be­gyn­de i slut­nin­gen af den­ne må­ned. “I den…

Kulturledere: Bedre samarbejde med fonde højt på to-do-listen

Cor­ona­kri­sen har sat en tyk streg un­der de pri­va­te fon­des sto­re be­tyd­ning for lan­dets kul­turin­sti­tu­tio­ner. Og kri­sen har i man­ge kul­tur­le­de­res øj­ne og­så gjort…

Realdania genoptager valgmøder: historisk kampvalg

Valg­mø­de­r­ne skul­le egent­lig hav­de væ­ret af­holdt i ok­to­ber og novem­ber sid­ste år, men på grund af cor­o­na valg­te Re­al­da­nia at ud­sky­de tre plan­lag­te valgmøder…

Fondsbestyrelse på Langeland stopper salg af elforsyning

Alt så ud til at kø­re på skin­ner for et kom­men­de salg af er­hvervsak­ti­vi­te­ter­ne i Fon­den Lan­gelands El­for­sy­ning. Men ef­ter fle­re ugers pro­te­ster fra brugere…

A.P. Møller Fonden giver rygstød til Den Danske Maritime Fond

A.P. Møl­ler Fon­den gi­ver nu en øko­no­misk hånds­ræk­ning til en af de filan­tro­pi­ske fond­skol­le­ger på det ma­ri­ti­me felt. Den Dan­ske Ma­ri­ti­me fond har helt…

Tryghedsgruppen vil sænke bonus og fastholde højt uddelingsniveau

Med­lem­mer­ne i Tryg­heds­grup­pen kan i år se frem til at få fær­re pen­ge i bonus fra den filan­tro­pi­ske for­e­ning. Si­den Tryg­heds­grup­pen i 2015 be­gynd­te at…

Coronakrise

Kulturledere: Bedre samarbejde med fonde højt på to-do-listen

Cor­ona­kri­sen har sat en tyk streg un­der de pri­va­te fon­des sto­re be­tyd­ning for lan­dets kul­turin­sti­tu­tio­ner. Og kri­sen har i man­ge kul­tur­le­de­res øj­ne og­så gjort…

Fonde har trods corona-usikkerhed fortsat kurs mod Allinge

I et Dan­mark, der pri­mo fe­bru­ar fort­sat be­fin­der sig i en cor­o­na-skru­et­vin­ge præ­get af for­sam­lings­for­bud, hjem­send­te sko­lebørn og luk­ke­de bu­tik­ker, er det må­ske for…

Ny strategi med mere fokus på målgruppen og mindre fokus på sig selv

”In­gen bør­ne­fa­mi­li­er skal stå ale­ne.” Så­dan ly­der over­skrif­ten på den nye stra­te­gi, Fon­den Mødre­hjæl­pen net­op har præ­sen­te­ret. Stra­te­gi­en skal i de kom­men­de fem år sætte…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne kapital…