Økonomisk medvind til indsamlende fonde i krisens skær

Trods cor­ona­kri­sen op­le­ver de ind­sam­len­de fon­de i ngo-sek­to­ren stor vel­vil­je i år, når det gæl­der øko­no­mi­ske bi­drag til fon­de­nes ar­bej­de fra pri­va­te dan­ske­re. SOS Bør­ne­by­er­ne for­ven­ter et li­ge så godt 2020 som sid­ste år, hvor der blev sat ind­sam­lings­re­kord, og Fon­den Mødre­hjæl­pen har re­gi­stre­ret en stig­ning på 12 pro­cent i de in­di­vi­du­el­le do­na­tio­ner. Ge­ne­relt har dan­sker­ne væ­ret me­get ge­ne­rø­se, me­ner bran­che­or­ga­ni­sa­tio­nen Isobro.

Mødrehjælpen i Valby (foto: Mødrehjælpen)
I øje­blik­ket har Mødre­hjæl­pen re­gi­stre­ret en ind­tægts­stig­ning på 12 pro­cent i de in­di­vi­du­el­le do­na­tio­ner sam­men­lig­net med 2019. Bil­le­det er fra Mødre­hjæl­pens bør­ne­tøjs­bu­tik i Val­by, hvor over­skud­det af sal­get går til Mødre­hjæl­pens lands­dæk­ken­de ar­bej­de (fo­to: An­dreas Om­vik / Mødrehjælpen).

Der er talt me­get om sam­funds­sind i et 2020, som me­re end no­get an­det har stå­et i cor­o­na­ens skær. Og me­get ty­der på, at og­så de ind­sam­len­de fon­de i den dan­ske ngo-sek­tor har nydt godt af dan­sker­nes sam­funds­sind og vil­je til at tæn­ke på an­dre end sig selv un­der coronakrisen.

I hvert fald ly­der den sam­stem­men­de mel­ding fra en hånd­fuld ind­sam­len­de ngo-fon­­de, som Fun­dats har talt med, at 2020 ser ud til at bli­ve et sær­de­les godt år rent øko­no­misk. Fle­re ste­der er for­vent­nin­gen li­ge­frem, at 2020 vil en­de med end­nu pæ­ne­re tal på ind­sam­lings­bund­linj­en end de se­ne­ste år.

”Vo­res for­nem­mel­se er, at dan­sker­ne har væ­ret me­get ge­ne­rø­se, når de er ble­vet bedt om do­na­tio­ner. Ge­ne­rø­si­te­ten har over­ra­sket os, for det er in­gen hem­me­lig­hed, at man­ge af vo­res med­lem­mer var me­get nervø­se i marts, da sam­fun­det blev luk­ket ned,” si­ger se­ni­o­r­kon­su­lent Jet­te Sch­midt Lund fra ind­sam­lings­or­ga­ni­sa­tio­ner­nes bran­che­or­ga­ni­sa­tion Isobro.

Én af de ind­sam­len­de fon­de, som har mær­ket dan­sker­nes ge­ne­rø­si­tet i 2020, er SOS Bør­ne­by­er­ne. Iføl­ge be­sty­rel­ses­for­mand i SOS Bør­ne­by­er­ne Lars Munch ty­der det på, at 2020 kom­mer til at en­de på sam­me ni­veau som 2019, der med over en kvart mil­li­ard kro­ner i ind­sam­lings­re­sul­tat blev fon­dens bed­ste år nogensinde.

”Mens nog­le fon­de og virk­som­he­der har holdt igen med do­na­tio­ner på grund af cor­o­na­en, er vi tak­ket væ­re de pri­va­te dan­ske­res do­na­tio­ner og bør­ne­fad­der­ska­ber sik­ret mu­lig­hed for fort­sat at kun­ne de­le man­ge pen­ge ud til de mest ud­sat­te børn. Det er jeg fak­tisk ret rørt over,” si­ger Lars Munch.

Giver beløb på toppen af faste bidrag

Og­så i tre an­dre af de ind­sam­le­de fon­de i ngo-sek­to­ren med et in­ter­na­tio­nalt per­spek­tiv, Plan­bør­ne­fon­den, WWF Ver­dens­na­tur­fon­den og Læ­ger uden Græn­ser, ven­des tom­mel­finge­ren opad i vur­de­rin­gen af 2020-økonomien.

Di­rek­tør i Plan­bør­ne­fon­den Dort­he Pe­ter­sen for­ven­ter trods cor­o­na at kun­ne op­ret­hol­de sam­me ni­veau som de se­ne­ste år, når det gæl­der bi­dra­ge­ne fra pri­va­te dan­ske­re, og sam­ti­dig har Plan­bør­ne­fon­den re­gi­stre­ret en stig­ning i de øko­no­mi­ske hånds­ræk­nin­ger fra pri­va­te fon­de på 22 pro­cent fra 2019 til 2020.

Vi har un­der cor­ona­kri­sen op­le­vet, at man­ge har øn­sket at læg­ge be­løb på top­pen af de bi­drag, de al­le­re­de har for­plig­tet sig til at give.

Dort­he Pe­ter­sen – di­rek­tør, Planbørnefonden 

”Vi op­le­ver en me­get stor loy­a­li­tet og tro­fast­hed blandt de pri­va­te dan­ske­re, og vi har un­der cor­ona­kri­sen op­le­vet, at man­ge har øn­sket at læg­ge be­løb på top­pen af de bi­drag, de al­le­re­de har for­plig­tet sig til at gi­ve. Der­til kom­mer, at fra­fal­det ik­ke er stør­re, end vi nor­malt ser. Så de cor­o­­na-bud­­get­ter, der blev ud­ar­bej­det af vo­res be­sty­rel­se i star­ten af kri­sen, hvor in­gen ane­de, hvad der vil­le ske, og hvor vi fryg­te­de en ned­gang i an­tal­let af sponso­rer, lig­ger vi over. Vi er nu tæt­te­re på vo­res op­rin­de­li­ge bud­get, men vi age­rer sta­dig­væk med for­sig­tig­hed, da vi ik­ke kan si­ge no­get om, hvor­dan covid-19 vil på­vir­ke os,” si­ger Dort­he Petersen.

Kas­per Kam­per Kan­kel­borg, der er chef for PR og Pu­blic Af­fairs i WWF Ver­dens­na­tur­fon­den, skri­ver i en mail til Fun­dats, at fon­den ind­til vi­de­re ik­ke har op­le­vet, at cor­ona­kri­sen har haft en ne­ga­tiv ef­fekt på øko­no­mi­en. Det regn­skab for pe­ri­o­den 1. juli 2019 til 30. ju­ni 2020, som net­op er ble­vet af­le­ve­ret, be­teg­ner Kas­per Kam­per Kan­kel­borg som ”godt og tilfredsstillende.”

”Der­u­d­over føl­ger vi i de tre før­ste må­ne­der i det in­de­væ­ren­de fi­nansår bud­get­tet som for­ven­tet. Ge­ne­relt op­le­ver vi, at cor­ona­kri­sen har væ­ret med til at syn­lig­gø­re, at vi står midt i en na­­tur- og kli­ma­kri­se, og at der er be­hov for hand­ling nu, hvis vi vil mini­me­re ri­si­ko­en for lig­nen­de epi­de­mi­er i frem­ti­den,” skri­ver Kas­per Kam­per Kankelborg.

Stigning på 12 pct. i individuelle donationer

For Læ­ger uden Græn­sers Fond er den pa­ra­doksa­le vir­ke­lig­hed iføl­ge for­mand Hei­di Chri­sten­sen, at cor­ona­kri­sen har væ­ret god for øko­no­mi­en. På den bag­grund er hen­des for­vent­ning, at ud­de­lings­be­lø­bet som mini­mum lan­der på sam­me ni­veau som i 2019.

”Hvor tragisk, det end er, er fak­tum, at vi op­le­ver stor øko­no­misk op­bak­ning, når der er ka­ta­stro­fer og epi­de­mi­er. Dan­sker­ne har væ­ret ut­ro­ligt gav­mil­de un­der cor­ona­kri­sen, og vi har kun­net sam­le man­ge ek­stra pen­ge ind, hvoraf nog­le er ble­vet pla­ce­ret i en covid­fond,” sag­de Hei­di Chri­sten­sen i slut­nin­gen af sep­tem­ber til Fundats.

Og­så i en af ngo-sek­to­rens in­den­land­sk ori­en­te­re­de ind­sam­len­de fon­de, Fon­den Mødre­hjæl­pen, ser ind­sam­lings­ø­ko­no­mi­en sund ud ef­ter et år, hvor cor­o­na og covid19 er kom­met på al­le dan­ske­res læber.

Mod­sat ek­sem­pel­vis ebo­lavirus­sen, har covid19 i stør­re el­ler min­dre grad ramt os al­le, og det har ført til et fæl­les­skab med he­le ver­den om at lø­se problemerne.

Dort­he Pe­ter­sen – di­rek­tør, Planbørnefonden 

”Dan­sker­ne har væ­ret gav­mil­de over for os. Vi har haft nog­le ind­sat­ser, som har hjul­pet de fa­mi­li­er, der har haft det svært un­der cor­o­na – blandt an­det en aku­t­linje, hvor fa­mi­li­er med ud­for­drin­ger på al­le mu­li­ge fron­ter har kun­net rin­ge ind. Jeg tror, at de ind­sat­ser har få­et man­ge dan­ske­res øj­ne op for, at vi gør no­get, der er brug for,” si­ger di­rek­tør i Fon­den Mødre­hjæl­pen Nin­na Thomsen.

I øje­blik­ket har Mødre­hjæl­pen re­gi­stre­ret en ind­tægts­stig­ning på 12 pro­cent i de in­di­vi­du­el­le do­na­tio­ner sam­men­lig­net med 2019. Og for­u­de ven­ter en af fon­dens helt sto­re ind­sat­ser, den år­li­ge ju­le­ind­sam­ling, som må­ske kan få et al­le­re­de godt 2020 til at bli­ve end­nu bedre.

Har doneret feriepenge

Når dan­sker­ne ge­ne­relt har væ­ret ge­ne­rø­se og i stor stil tænkt ud over egen næ­se­tip un­der cor­ona­kri­sen, er der iføl­ge de ind­sam­len­de fon­de fle­re forklaringer.
”Mod­sat ek­sem­pel­vis ebo­lavirus­sen, har covid19 i stør­re el­ler min­dre grad ramt os al­le, og det har ført til et fæl­les­skab med he­le ver­den om at lø­se pro­ble­mer­ne. Sam­ti­dig har vi fra star­ten kun­net se, at nog­le lan­de blev ramt end­nu hår­de­re, end vi selv gjor­de. Den må­de, vi har stå­et sam­men un­der kri­sen, er jeg pa­ve­stolt af. Dan­sker­ne har væ­ret fan­ta­sti­ske,” me­ner Dort­he Pe­ter­sen fra Planbørnefonden.

Di­rek­tør i Fon­den Mødre­hjæl­pen Nin­na Thom­sen me­ner, at cor­ona­kri­sen har åb­net dan­sker­nes øj­ne for at vi­se samfundssind.

Vi ken­der al­le no­gen, som har mi­stet de­res job un­der cor­o­na, og det har ført til en be­vidst­hed om, at vi al­le kan bli­ve ramt.

Nin­na Thom­sen – di­rek­tør, Fon­den Mødrehjælpen

”Cor­o­na har gjort no­get godt i for­hold til sam­funds­so­li­da­ri­te­ten. Vi ken­der al­le no­gen, som har mi­stet de­res job un­der cor­o­na, og det har ført til en be­vidst­hed om, at vi al­le kan bli­ve ramt, og at alt ik­ke læn­ge­re er sik­kert og trygt. Det har væ­ret dybt rø­ren­de at op­le­ve ge­ne­rø­si­te­ten – for ek­sem­pel med folk, som ef­ter at fe­ri­e­pen­ge­ne blev ud­be­talt, rin­ge­de ind til os og sag­de: ‘Nu har jeg få­et de her ek­stra mid­ler, og det er en fin an­led­ning til at gi­ve et be­løb til jer, så I kan hjæl­pe de man­ge fa­mi­li­er, der ik­ke har få­et en rød re­je’,” si­ger Nin­na Thomsen.

I Iso­bro me­ner se­ni­o­r­kon­su­lent Jet­te Sch­midt Lund, at det har væ­ret ”rø­ren­de” at se dan­sker­nes støt­te til med­lem­sor­ga­ni­sa­tio­ner­nes ar­bej­de. Hun op­le­ver ge­ne­relt, at der un­der cor­ona­kri­sen er kom­met en øget be­vå­gen­hed i be­folk­nin­gen om ci­vil­sam­fun­dets gø­ren og laden.

”Ik­ke for­di, dan­sker­ne ik­ke kend­te ci­vil­sam­fun­det før, men ci­vil­sam­fun­det har løf­tet sto­re op­ga­ver un­der cor­ona­kri­sen, blandt an­det da fri­vil­li­ge fra Rø­de Kors hjalp folk i ka­ran­tæ­ne med ind­køb. Der er kom­met en øget op­mærk­som­hed un­der kri­sen om de kæm­pe­op­ga­ver, som ci­vil­sam­fun­det løf­ter bå­de i Dan­mark og i ud­lan­det, og det er vi som bran­che­or­ga­ni­sa­tion ut­ro­ligt gla­de for,” si­ger Jet­te Sch­midt Lund.

Hun til­fø­jer, at med til det sam­le­de bil­le­de hø­rer dog og­så det fak­tum, at der er or­ga­ni­sa­tio­ner, for hvem 2020 har væ­ret et hårdt år rent øko­no­misk. Det gæl­der for ek­sem­pel or­ga­ni­sa­tio­ner, der er af­hæn­gi­ge af sto­re festi­va­ler og an­dre events, som grun­det cor­o­na er ble­vet af­lyst, el­ler hvis øko­no­mi til dels er bun­det op på salg i gen­brugs­bu­tik­ker, der i pe­ri­o­der har måt­tet hol­de lukket.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

spot_img

Skri­bent

Mi­cha­el Monty
Jour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her: