Økonomisk medvind til indsamlende fonde i krisens skær

Trods coronakrisen oplever de indsamlende fonde i ngo-sektoren stor velvilje i år, når det gælder økonomiske bidrag til fondenes arbejde fra private danskere. SOS Børnebyerne forventer et lige så godt 2020 som sidste år, hvor der blev sat indsamlingsrekord, og Fonden Mødrehjælpen har registreret en stigning på 12 procent i de individuelle donationer. Generelt har danskerne været meget generøse, mener brancheorganisationen Isobro.

Mødrehjælpen i Valby (foto: Mødrehjælpen)
I øje­blik­ket har Mødre­hjæl­pen re­gi­stre­ret en ind­tægts­stig­ning på 12 pro­cent i de in­di­vi­du­el­le do­na­tio­ner sam­men­lig­net med 2019. Bil­le­det er fra Mødre­hjæl­pens bør­ne­tøjs­bu­tik i Val­by, hvor over­skud­det af sal­get går til Mødre­hjæl­pens lands­dæk­ken­de ar­bej­de (fo­to: An­dreas Om­vik / Mødrehjælpen).

Der er talt me­get om sam­funds­sind i et 2020, som me­re end no­get an­det har stå­et i cor­o­na­ens skær. Og me­get ty­der på, at og­så de ind­sam­len­de fon­de i den dan­ske ngo-sek­tor har nydt godt af dan­sker­nes sam­funds­sind og vil­je til at tæn­ke på an­dre end sig selv un­der coronakrisen.

I hvert fald ly­der den sam­stem­men­de mel­ding fra en hånd­fuld ind­sam­len­de ngo-fon­de, som Fun­dats har talt med, at 2020 ser ud til at bli­ve et sær­de­les godt år rent øko­no­misk. Fle­re ste­der er for­vent­nin­gen li­ge­frem, at 2020 vil en­de med end­nu pæ­ne­re tal på ind­sam­lings­bund­linj­en end de se­ne­ste år.

”Vo­res for­nem­mel­se er, at dan­sker­ne har væ­ret me­get ge­ne­rø­se, når de er ble­vet bedt om do­na­tio­ner. Ge­ne­rø­si­te­ten har over­ra­sket os, for det er in­gen hem­me­lig­hed, at man­ge af vo­res med­lem­mer var me­get nervø­se i marts, da sam­fun­det blev luk­ket ned,” si­ger se­ni­o­r­kon­su­lent Jet­te Sch­midt Lund fra ind­sam­lings­or­ga­ni­sa­tio­ner­nes bran­che­or­ga­ni­sa­tion Isobro.

Én af de ind­sam­len­de fon­de, som har mær­ket dan­sker­nes ge­ne­rø­si­tet i 2020, er SOS Bør­ne­by­er­ne. Iføl­ge be­sty­rel­ses­for­mand i SOS Bør­ne­by­er­ne Lars Munch ty­der det på, at 2020 kom­mer til at en­de på sam­me ni­veau som 2019, der med over en kvart mil­li­ard kro­ner i ind­sam­lings­re­sul­tat blev fon­dens bed­ste år nogensinde.

”Mens nog­le fon­de og virk­som­he­der har holdt igen med do­na­tio­ner på grund af cor­o­na­en, er vi tak­ket væ­re de pri­va­te dan­ske­res do­na­tio­ner og bør­ne­fad­der­ska­ber sik­ret mu­lig­hed for fort­sat at kun­ne de­le man­ge pen­ge ud til de mest ud­sat­te børn. Det er jeg fak­tisk ret rørt over,” si­ger Lars Munch.

Giver beløb på toppen af faste bidrag

Og­så i tre an­dre af de ind­sam­le­de fon­de i ngo-sek­to­ren med et in­ter­na­tio­nalt per­spek­tiv, Plan­bør­ne­fon­den, WWF Ver­dens­na­tur­fon­den og Læ­ger uden Græn­ser, ven­des tom­mel­finge­ren opad i vur­de­rin­gen af 2020-økonomien.

Di­rek­tør i Plan­bør­ne­fon­den Dort­he Pe­ter­sen for­ven­ter trods cor­o­na at kun­ne op­ret­hol­de sam­me ni­veau som de se­ne­ste år, når det gæl­der bi­dra­ge­ne fra pri­va­te dan­ske­re, og sam­ti­dig har Plan­bør­ne­fon­den re­gi­stre­ret en stig­ning i de øko­no­mi­ske hånds­ræk­nin­ger fra pri­va­te fon­de på 22 pro­cent fra 2019 til 2020.

Vi har un­der cor­ona­kri­sen op­le­vet, at man­ge har øn­sket at læg­ge be­løb på top­pen af de bi­drag, de al­le­re­de har for­plig­tet sig til at give.

Dort­he Pe­ter­sen – di­rek­tør, Planbørnefonden 

”Vi op­le­ver en me­get stor loy­a­li­tet og tro­fast­hed blandt de pri­va­te dan­ske­re, og vi har un­der cor­ona­kri­sen op­le­vet, at man­ge har øn­sket at læg­ge be­løb på top­pen af de bi­drag, de al­le­re­de har for­plig­tet sig til at gi­ve. Der­til kom­mer, at fra­fal­det ik­ke er stør­re, end vi nor­malt ser. Så de cor­o­na-bud­get­ter, der blev ud­ar­bej­det af vo­res be­sty­rel­se i star­ten af kri­sen, hvor in­gen ane­de, hvad der vil­le ske, og hvor vi fryg­te­de en ned­gang i an­tal­let af sponso­rer, lig­ger vi over. Vi er nu tæt­te­re på vo­res op­rin­de­li­ge bud­get, men vi age­rer sta­dig­væk med for­sig­tig­hed, da vi ik­ke kan si­ge no­get om, hvor­dan covid-19 vil på­vir­ke os,” si­ger Dort­he Petersen.

Kas­per Kam­per Kan­kel­borg, der er chef for PR og Pu­blic Af­fairs i WWF Ver­dens­na­tur­fon­den, skri­ver i en mail til Fun­dats, at fon­den ind­til vi­de­re ik­ke har op­le­vet, at cor­ona­kri­sen har haft en ne­ga­tiv ef­fekt på øko­no­mi­en. Det regn­skab for pe­ri­o­den 1. juli 2019 til 30. ju­ni 2020, som net­op er ble­vet af­le­ve­ret, be­teg­ner Kas­per Kam­per Kan­kel­borg som ”godt og tilfredsstillende.”

”Der­u­d­over føl­ger vi i de tre før­ste må­ne­der i det in­de­væ­ren­de fi­nansår bud­get­tet som for­ven­tet. Ge­ne­relt op­le­ver vi, at cor­ona­kri­sen har væ­ret med til at syn­lig­gø­re, at vi står midt i en na­tur- og kli­ma­kri­se, og at der er be­hov for hand­ling nu, hvis vi vil mini­me­re ri­si­ko­en for lig­nen­de epi­de­mi­er i frem­ti­den,” skri­ver Kas­per Kam­per Kankelborg.

Stigning på 12 pct. i individuelle donationer

For Læ­ger uden Græn­sers Fond er den pa­ra­doksa­le vir­ke­lig­hed iføl­ge for­mand Hei­di Chri­sten­sen, at cor­ona­kri­sen har væ­ret god for øko­no­mi­en. På den bag­grund er hen­des for­vent­ning, at ud­de­lings­be­lø­bet som mini­mum lan­der på sam­me ni­veau som i 2019.

”Hvor tragisk, det end er, er fak­tum, at vi op­le­ver stor øko­no­misk op­bak­ning, når der er ka­ta­stro­fer og epi­de­mi­er. Dan­sker­ne har væ­ret ut­ro­ligt gav­mil­de un­der cor­ona­kri­sen, og vi har kun­net sam­le man­ge ek­stra pen­ge ind, hvoraf nog­le er ble­vet pla­ce­ret i en covid­fond,” sag­de Hei­di Chri­sten­sen i slut­nin­gen af sep­tem­ber til Fundats.

Og­så i en af ngo-sek­to­rens in­den­land­sk ori­en­te­re­de ind­sam­len­de fon­de, Fon­den Mødre­hjæl­pen, ser ind­sam­lings­ø­ko­no­mi­en sund ud ef­ter et år, hvor cor­o­na og covid19 er kom­met på al­le dan­ske­res læber.

Mod­sat ek­sem­pel­vis ebo­lavirus­sen, har covid19 i stør­re el­ler min­dre grad ramt os al­le, og det har ført til et fæl­les­skab med he­le ver­den om at lø­se problemerne.

Dort­he Pe­ter­sen – di­rek­tør, Planbørnefonden 

”Dan­sker­ne har væ­ret gav­mil­de over for os. Vi har haft nog­le ind­sat­ser, som har hjul­pet de fa­mi­li­er, der har haft det svært un­der cor­o­na – blandt an­det en aku­t­linje, hvor fa­mi­li­er med ud­for­drin­ger på al­le mu­li­ge fron­ter har kun­net rin­ge ind. Jeg tror, at de ind­sat­ser har få­et man­ge dan­ske­res øj­ne op for, at vi gør no­get, der er brug for,” si­ger di­rek­tør i Fon­den Mødre­hjæl­pen Nin­na Thomsen.

I øje­blik­ket har Mødre­hjæl­pen re­gi­stre­ret en ind­tægts­stig­ning på 12 pro­cent i de in­di­vi­du­el­le do­na­tio­ner sam­men­lig­net med 2019. Og for­u­de ven­ter en af fon­dens helt sto­re ind­sat­ser, den år­li­ge ju­le­ind­sam­ling, som må­ske kan få et al­le­re­de godt 2020 til at bli­ve end­nu bedre.

Har doneret feriepenge

Når dan­sker­ne ge­ne­relt har væ­ret ge­ne­rø­se og i stor stil tænkt ud over egen næ­se­tip un­der cor­ona­kri­sen, er der iføl­ge de ind­sam­len­de fon­de fle­re forklaringer.
”Mod­sat ek­sem­pel­vis ebo­lavirus­sen, har covid19 i stør­re el­ler min­dre grad ramt os al­le, og det har ført til et fæl­les­skab med he­le ver­den om at lø­se pro­ble­mer­ne. Sam­ti­dig har vi fra star­ten kun­net se, at nog­le lan­de blev ramt end­nu hår­de­re, end vi selv gjor­de. Den må­de, vi har stå­et sam­men un­der kri­sen, er jeg pa­ve­stolt af. Dan­sker­ne har væ­ret fan­ta­sti­ske,” me­ner Dort­he Pe­ter­sen fra Planbørnefonden.

Di­rek­tør i Fon­den Mødre­hjæl­pen Nin­na Thom­sen me­ner, at cor­ona­kri­sen har åb­net dan­sker­nes øj­ne for at vi­se samfundssind.

Vi ken­der al­le no­gen, som har mi­stet de­res job un­der cor­o­na, og det har ført til en be­vidst­hed om, at vi al­le kan bli­ve ramt.

Nin­na Thom­sen – di­rek­tør, Fon­den Mødrehjælpen

”Cor­o­na har gjort no­get godt i for­hold til sam­funds­so­li­da­ri­te­ten. Vi ken­der al­le no­gen, som har mi­stet de­res job un­der cor­o­na, og det har ført til en be­vidst­hed om, at vi al­le kan bli­ve ramt, og at alt ik­ke læn­ge­re er sik­kert og trygt. Det har væ­ret dybt rø­ren­de at op­le­ve ge­ne­rø­si­te­ten – for ek­sem­pel med folk, som ef­ter at fe­ri­e­pen­ge­ne blev ud­be­talt, rin­ge­de ind til os og sag­de: ‘Nu har jeg få­et de her ek­stra mid­ler, og det er en fin an­led­ning til at gi­ve et be­løb til jer, så I kan hjæl­pe de man­ge fa­mi­li­er, der ik­ke har få­et en rød re­je’,” si­ger Nin­na Thomsen.

I Iso­bro me­ner se­ni­o­r­kon­su­lent Jet­te Sch­midt Lund, at det har væ­ret ”rø­ren­de” at se dan­sker­nes støt­te til med­lem­sor­ga­ni­sa­tio­ner­nes ar­bej­de. Hun op­le­ver ge­ne­relt, at der un­der cor­ona­kri­sen er kom­met en øget be­vå­gen­hed i be­folk­nin­gen om ci­vil­sam­fun­dets gø­ren og laden.

”Ik­ke for­di, dan­sker­ne ik­ke kend­te ci­vil­sam­fun­det før, men ci­vil­sam­fun­det har løf­tet sto­re op­ga­ver un­der cor­ona­kri­sen, blandt an­det da fri­vil­li­ge fra Rø­de Kors hjalp folk i ka­ran­tæ­ne med ind­køb. Der er kom­met en øget op­mærk­som­hed un­der kri­sen om de kæm­pe­op­ga­ver, som ci­vil­sam­fun­det løf­ter bå­de i Dan­mark og i ud­lan­det, og det er vi som bran­che­or­ga­ni­sa­tion ut­ro­ligt gla­de for,” si­ger Jet­te Sch­midt Lund.

Hun til­fø­jer, at med til det sam­le­de bil­le­de hø­rer dog og­så det fak­tum, at der er or­ga­ni­sa­tio­ner, for hvem 2020 har væ­ret et hårdt år rent øko­no­misk. Det gæl­der for ek­sem­pel or­ga­ni­sa­tio­ner, der er af­hæn­gi­ge af sto­re festi­va­ler og an­dre events, som grun­det cor­o­na er ble­vet af­lyst, el­ler hvis øko­no­mi til dels er bun­det op på salg i gen­brugs­bu­tik­ker, der i pe­ri­o­der har måt­tet hol­de lukket.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer