Skattestyrelsen udbetaler 176 mio. i momskompensation

Velgørende organisationer modtager i disse dage kompensation for udgifter til købsmoms. Men Skattestyrelsen modregner gæld til det offentlige.

En ræk­ke vel­gø­ren­de or­ga­ni­sa­tio­ner får i dis­se da­ge ud­be­talt i alt 176. mio. kr. i momskompensation.

For 536 vel­gø­ren­de or­ga­ni­sa­tio­ner, som be­står af alt fra mu­se­er til zoo­lo­gi­ske ha­ver og pa­tient­for­e­nin­ger, kom­mer der i dis­se uger pen­ge på kontoen. 

Or­ga­ni­sa­tio­ner­ne får ud­be­talt til­sam­men 176 mio. kr., op­ly­ser Skat­testy­rel­sen i en pressemeddelelse.

Pen­ge kom­mer fra den så­kald­te mom­skom­pen­sa­tions­pul­je, som kan sø­ges af or­ga­ni­sa­tio­ner, der har ud­gif­ter til købs­moms i for­bin­del­se med de­res al­men­vel­gø­ren­de moms­fri aktiviteter.

Sid­ste års ud­be­ta­lin­ger fra mom­skom­pen­sa­tions­ord­nin­gen var på grund af cor­o­na­si­tu­a­tio­nen frem­ryk­ket med to må­ne­der, men i år er ud­be­ta­lings­tids­punk­tet igen i star­ten af december. 

Skat­testy­rel­sen for­ven­ter, at ud­be­ta­lin­ger­ne vil væ­re en til­trængt styr­kel­se af lik­vi­di­te­ten hos man­ge af de vel­gø­ren­de or­ga­ni­sa­tio­ner, der om­fat­ter bå­de fon­de, an­dre sel­ve­jen­de in­sti­tu­tio­ner og foreninger. 

”Nog­le af de vel­gø­ren­de or­ga­ni­sa­tio­ner kan sta­dig væ­re på­vir­ket af cor­o­na, og der­for reg­ner jeg med, at pen­ge­ne fal­der på et tørt sted,” si­ger Ken­neth Jo­en­sen, sel­skabs­skat­te­di­rek­tør i Skattestyrelsen.

De ak­ti­vi­te­ter, som de al­men­vel­gø­ren­de or­ga­ni­sa­tio­ner kan sø­ge om mom­skom­pen­sa­tion for, er de moms­frie aktiviteter.

Et mu­se­um vil ek­sem­pel­vis væ­re be­ret­ti­get til del­vis mom­skom­pen­sa­tion, da det har kul­tu­rel­le ak­ti­vi­te­ter, der er moms­fri­ta­get ef­ter momsloven.

”Vi er sat i ver­den for at sik­re, at bor­ge­re, virk­som­he­der og or­ga­ni­sa­tio­ner får be­talt de skat­ter og af­gif­ter, de skal, og der­for skal or­ga­ni­sa­tio­ner­ne selv­føl­ge­lig ha­ve de pen­ge til­ba­ge gen­nem ord­nin­gen, som de er be­ret­ti­get til, ”si­ger Ken­neth Joensen.

In­den pen­ge­ne lan­der hos or­ga­ni­sa­tio­ner­ne, tjek­ker Skat­testy­rel­sen, om or­ga­ni­sa­tio­ner­ne skyl­der det of­fent­li­ge pen­ge. Hvis det­te er til­fæl­det, vil Skat­testy­rel­sen in­den ud­be­ta­lin­gen la­ve en modregning. 

Ud af de 536 vel­gø­ren­de or­ga­ni­sa­tio­ner vil ca. 200 op­le­ve at bli­ve modreg­net på grund af gæld til det of­fent­li­ge, op­ly­ser Skattestyrelsen.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer